ściągi, 2 ściąga - projekt, Energia aktywacji A jest to najmniejsza energia, jaką musi mieć zespół cząstek, aby mogła przebiec reakcja chemiczna


Energia aktywacji A jest to najmniejsza energia, jaką musi mieć zespół cząstek, aby mogła przebiec reakcja chemiczna. Wielkość A występuje w równaniu Arrheniusa k=koe-A/ruT określającym zależność stałej prędkości reakcji k od temperatury T, przy czym Ru oznacza uniwersalną stałą gazową, a ko jest współczynnikiem przedeksponencjalnym.

Sposób obliczenia:

0x01 graphic

Sza- wskaźnik dla temp 237oC

0x01 graphic
=0x01 graphic

Sza '-wskaźnik dla temp 190oC

0x01 graphic

gdzie

t1,t2,t'1,t'2- temperatura, oC

l1,l2,l'1,l'2-czas, min

Zabezpieczenie kopalni na wypadek pożaru

Obecnie dla skutecznego zwalczania zaburzeń kierunków przepływu powietrza, wywołanych działaniem pożarów podziemnych, stosuje się wentylatory we wszystkich kopalniach eksploatujących kopaliny palne.

Wentylatory powinny być instalowane na powierzchni, a nie w podziemiach kopalń. Wentylatory podziemne bowiem stwarzają niebezpieczeństwo w razie pożaru ( możliwość recyrkulacji gazów pożarowych ) lub wybuchu (zniszczenie wentylatora) w kopalni.

W kopalniach podziemnych obowiązuje stosowanie wentylatorów rezerwowych, oprócz czynnych wentylatorów głównych.

Stacje wentylatorowe są wówczas dwuwentylatorowe.

Bardzo ważnym środkiem bezpieczeństwa pożarowego są odpowiednio duże parametry pracy wentylatorów głównych, przede wszystkim spiętrzenia wentylatorów głównych. W kopalniach, zwłaszcza głębokich i silnie metanowych, należy stosować możliwie duże spiętrzenia wentylatorów gł.

Racjonalny sposób przewietrzania każdej kopalni powinien spełniać nast. warunki:

Sposoby wykrywania pożarów endogenicznych.

W metodach wczesnego wykrywania pożarów endogenicznych, opartych na zmianie składu powietrza kopalnianego, bada się m. in. zmiany zawartości tlenu, dwutlenku węgla i tlenku węgla.

W celu wykrycia procesu samozagrzewania się węgla należy w wyznaczonych stacjach pomiarowych pobierać systematycznie próbki powietrza oraz prowadzić analizę zmian jego składu.

W próbkach powietrza pobieranych w stacjach pomiarowych należy oznaczać: tlen, dwutlenek węgla, tlenek węgla, metan i azot.

Znając skład powietrza wypływającego ze ściany, zrobów, szczelin, wyrw i spoza tam oblicza się nast. wskaźniki:

ΔCO = CO - CO'

gdzie

CO - procentowa zawartość tlenku węgla na stacji pomiarowej wylotowej

CO' - ------------------------------wlotowej

VCO = 10VrCO

gdzie

V - strumień obj. Powietrza na stacji pomiarowej, m3/min

rCO - stężenie tlenku węgla na stacji pomiarowej, %obj.,

0x01 graphic

gdzie CO, N2, O2 oznaczają odpowiednio procentowe zawartości tlenku węgla, azotu i tlenu na stacji pomiarowej wylotowej.

Jeżeli wskaźnik ΔCO>0,0026 należy przystąpić do akcji przeciwpożarowej.

Jeżeli wskaźnik Grahama 100G>3 to także oznacza to konieczność przystąpienia do akcji przeciwpożarowej.

Co to są prądy wsteczne i jak się im zapobiega.

Prądy wsteczne polegają na tym, że w określonym poprzecznym przekroju wyrobiska odbywa się równocześnie przepływ dymów i powietrza w dwóch przeciwnych kierunkach. Zdarza się to zarówno w prądzie głównym, jak i w prądach bocznych. Występowanie prądów wstecznych dymów jest związane z występowaniem gradientów ciśnienia i temperatury w wyrobisku górniczym objętym pożarem. Im mniejsza jest prędkość dymów oraz im większa jest ich temperatura, tym większy jest zasięg prądów wstecznych.

Praktycznym środkiem do opanowania prądów wstecznych jest tama płócienna zamykająca dolną część poprzecznego przekroju chodnika, a nie zamykająca górnej części chodnika, w którym występują prądy wsteczne. Tamę tę przesuwa się coraz bliżej ogniska pożaru, w którym prądy wsteczne mają swój początek. Prądy wsteczne dymów można także łatwo usunąć przez zwiększenie prędkości przepływu powietrza w wyrobisku, w którym występują te prądy.

Prądy wsteczne dymów utrudniają prowadzenie akcji pożarowej oraz mogą być przyczyną wybuchu gazów pożarowych.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
ściągi, 4 ściąga - projekt, 5
Pozostałe, ściaga - rachunkowoya II, Rachunkowość - jest to system informacyjny ciągłego ujmowania w
SCIAGA MASZYNOZNASTWO Duzy, Maszyna jest to urządzenie techniczne zawierające mechanizmy we wspólnym
ściągi, 3 ściąga - projekt, Zaburzenia w czasie pożarów podziem
SCIAGA reczna, Maszyna jest to urządzenie techniczne zawierające mechanizmy we wspólnym kadłubie słu
Opakowania - sciagi itp, sciagatow3, Definicja szkła jest to produkt pozostający w głównej masie nie
sciagi, SCIĄGA~1, POMIAR-jest to zbiór operacji (czynności) mających na
Wstep do prawa - ściągi, itp, prawo-ze sciagami duzy i maly format, PRZEPIS PRAWA to najmniejsza jed
ściągi mech, mechanika sciaga 3, PARA SIŁ Para sił to układ 2 sił równoległych równych, co do wartoś
PD sciagi maszyny, STAL, STAL- jest to stop żelaza z węglem i innymi pierw
Logika [ ściąga prof. P.Gabrielem], logika, Znak - jest to dostrzegalny układ rzeczy lub zjawisko st
Silnik elektryczny jest to maszyna która zamienia energię elektryczną w energię mechaniczną
Sciaga34, PORTRET FAZOWY - jest to rodzina rozwiązań (trajektorii) danego układu przy różnych warunk
Podstawy psychologii, Psychologia- sciaga, Psychologia- jest to nauka zajmująca się badaniem zachowa
ściągi i egzaminy, Koagulacja, Koagulacja- jest to proces łączenia cząstek koloidowych w większe pro

więcej podobnych podstron