arkusz odpowiedzi mat zr id 283 Nieznany

background image

5.4.2 strona

119

Na marginesach

fragmenty vademecum

jako podpowiedzi do pytań

Wszystkie odpowiedzi

znajdziesz w vademecum

do matematyki

www.operon.pl

Matematyka

Poziom rozszerzony

1

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI

Próbna Matura z OPERONEM

Listopad 2012

W niniejszym schemacie oceniania zadań otwartych są prezentowane przykładowe poprawne odpowiedzi.
W tego typu zadaniach należy również uznać odpowiedzi ucznia, jeśli są inaczej sformułowane, ale ich sens
jest zgodny z podanym schematem, oraz inne poprawne odpowiedzi w nim nieprzewidziane.

Numer

zadania

Modelowe etapy rozwiązywania zadania

Liczba punktów

1.

Istotny postęp:

Przekształcenie równania do postaci:

sin

2

3

4

1
2

x − = −

2 pkt (1 pkt, gdy

zakończono na

zastosowaniu wzoru
na sumę i różnicę si-

nusów)

Pokonanie zasadniczych trudności:

Zapisanie alternatywy równań:

sin

lub sin

x

x

=

= −

1
2

1
2

3 pkt

Rozwiązanie bezbłędne:

Rozwiązanie równania z niewiadomą:

x x

:

,

,

,







p

p

p

p

6

5

6

7

6

11

6

4 pkt

2.

Istotny postęp:

Zapisanie układu równań:

− +

+ =

− + − + =




16 4

2

8 4

2

8 0

n

m

n m

2 pkt (1 pkt, gdy

zapisano jedno rów-

nanie)

Pokonanie zasadniczych trudności:

Rozwiązanie układu równań:

n
m

=

=




12

18

3 pkt

Rozwiązanie prawie całkowite:
Zapisanie wielomianu w postaci:

W x

x

x

x

( )

=

+

(

)

+

+

(

)

1 2

10

8

2

4 pkt

Rozwiązanie bezbłędne:
Wykazanie, że wielomian ma dokładnie dwa pierwiastki:

x

x

1

2

1

4

= −

= −

,

5 pkt

3.

Istotny postęp:
Narysowanie wykresu funkcji

f

:

2–

1

2–

1

–4

–3

–2

–1

1

1

2

3

2

3

4

0

y

x

2 pkt (1 pkt, gdy wy-

konano poprawnie

tylko jedno prze-

kształcenie)

3.6.3 strona

83

2.4.3 strona

45

background image

www.operon.pl

2

Matematyka. Poziom rozszerzony

Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetą Wyborczą”

Numer

zadania

Modelowe etapy rozwiązywania zadania

Liczba punktów

Pokonanie zasadniczych trudności:

Zapisanie wzoru funkcji:

g m

m
m
m

( )

=

∈ −∞

(

)

{ }

+∞

(

)









0

0

2

0

4

0

dla
dla
dla

,

,

3 pkt

Rozwiązanie bezbłędne:
Narysowanie wykresu funkcji

g

:

2
1

1

4

m

g

(m)

0

4 pkt

4.

Istotny postęp:

Zapisanie układu równań:

a

a

r a

r

a

r

a a

r

1

1

1

1

2

1

1

6

24

156

6

24

+ +

+ +

=

+

(

)

=

+

(

)





2 pkt (1 pkt za zapi-

sanie 1 równania)

Pokonanie zasadniczych trudności:
Przekształcenie układu do równania kwadratowego:

13

52

0

2

r

r

=

3 pkt

Rozwiązanie prawie całkowite:

Rozwiązanie równania i wyznaczenie

r
a

=

=




4

12

1

4 pkt

Rozwiązanie bezbłędne:
Zapisanie odpowiedzi: Są to liczby

12 36 108

, ,

(

)

.

5 pkt

5.

Postęp:
Opisanie gałęzi drzewa po pierwszym etapie doświadczenia – wylosowa-
nie kuli białej lub czarnej z prawdopodobieństwami odpowiednio

równymi:

p

p

1

2

4

10

6

10

=

=

,

1 pkt

Pokonanie zasadniczych trudności:
Opisanie gałęzi drzewa po drugim etapie doświadczenia – wylosowanie 2 kul

białych, gdy za pierwszym razem wylosowano kulę białą:

p

1

6

45

′ =

oraz w drugiej sytuacji, dwóch kul czarnych, gdy za pierwszym razem

wylosowano kulę czarną:

p

2

15
45

′ =

3 pkt (2 pkt, gdy

popełniono drobny

błąd rachunkowy)

Rozwiązanie bezbłędne:
Obliczenie prawdopodobieństwa zdarzenia

A

– wylosowanie

3

kul

jednakowego koloru:

P A

( )

= 19

75

4 pkt

background image

www.operon.pl

3

Matematyka. Poziom rozszerzony

Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetą Wyborczą”

Numer

zadania

Modelowe etapy rozwiązywania zadania

Liczba punktów

6.

Postęp:
Zapisanie sumy odwrotności pierwiastków funkcji

f

w postaci:

1

1

1

2

1

2

1 2

x

x

x

x

x x

+

=

+

1 pkt

Istotny postęp:
Zapisanie wzoru funkcji

g g m

m

:

( )

= −

+

3

2

2 pkt

Rozwiązanie prawie całkowite:

Zapisanie założeń:

∆ >




0

0

a

oraz wyznaczenie dziedziny funkcji

g D

:

,

,

\

= −∞ −





∪ +∞

(

)

{ }

2
9

2

2

4 pkt (3 pkt za

zapisanie tylko

założenia o

D

)

Rozwiązanie bezbłędne:

Wyznaczenie zbioru wartości funkcji

g D

:

,

,

\

= −∞ −

(

)

+∞







{ }

1

4

8

3

8

5 pkt

7.

Postęp:
Wykonanie rysunku z oznaczeniami lub wprowadzenie dokładnych ozna-
czeń:

S S

, ¢

– wierzchołek i spodek wysokości ostrosłupa,

SS′ = 8

,

AB

H

=

=

12

8

,

,

BCEF

– trapez będący przekrojem,

h

– wysokość przekroju,

K L M

, ,

– odpowiednio środki odcinków

BC FE AD

,

,

,

=

LMK

a

1 pkt

Istotny postęp:
Wyznaczenie długości wysokości ściany bocznej:

SM = 10

2 pkt

Pokonanie zasadniczych trudności:

Obliczenie cosinusa kąta

a

a

: cos = 3

5

3 pkt

Rozwiązanie prawie całkowite:
Wyznaczenie wysokości przekroju

h = 97

i krótszej podstawy:

EF = 6

5 pkt (4 pkt, gdy

wyznaczono tylko

jedną długość)

Rozwiązanie bezbłędne:
Obliczenie pola przekroju:

P = 9 97

6 pkt

3.2.1 strona

60

8.6.2 strona

228

background image

www.operon.pl

4

Matematyka. Poziom rozszerzony

Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetą Wyborczą”

Numer

zadania

Modelowe etapy rozwiązywania zadania

Liczba punktów

8.

Postęp:
Wyznaczenie współrzędnych środka i długości promienia okręgu:

S

r

=

(

)

=

3 6

7

,

,

1 pkt

Pokonanie zasadniczych trudności:
Zaznaczenie na rysunku figury

F

1

1

0

y

x

S

zapisanie, że podana figura jest półkolem

3 pkt

Rozwiązanie bezbłędne:

Obliczenie pola figury

F

:

P = 49

2

p

4 pkt

9.

Postęp:
Wykonanie rysunku z oznaczeniami lub wprowadzenie dokładnych ozna-
czeń:

a

– długość ramienia trapezu

h

– długość wysokości trapezu

Zapisanie zależności:

h

r

=

2

1 pkt

Istotny postęp:
Zapisanie zależności:

x

x

a

+

=

4

2

oraz wyznaczenie długości ramienia:

a

x

= 5

2

2 pkt

Pokonanie zasadniczych trudności:

Zapisanie równania:

h

x

x

2

2

2

3

2

5

2

+





 =







3 pkt

Rozwiązanie prawie całkowite:
Wyznaczenie długości wysokości:

h

x

=

2

4 pkt

Rozwiązanie bezbłędne:
Zapisanie zależności:

r

x

=

5 pkt

background image

www.operon.pl

5

Matematyka. Poziom rozszerzony

Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetą Wyborczą”

Numer

zadania

Modelowe etapy rozwiązywania zadania

Liczba punktów

10.

Postęp:
Wprowadzenie oznaczeń i zapisanie równania wynikającego z treści zada-

nia:

OS

OS S

x y

′ = −

′ =

(

)

3

,

,

1 pkt

Istotny postęp:
Przekształcenie równania do postaci:

x

y

+

[

]

= −

− − +

[

]

2

1

3 3 2

4 1

,

,

2 pkt

Pokonanie zasadniczych trudności:
Rozwiązanie równania i zapisanie współrzędnych środka okręgu po
przekształceniu:

′ = −

(

)

S

1 8

,

3 pkt

Rozwiązanie bezbłędne:
Zapisanie równania okręgu po przekształceniu:

x

y

+

(

)

+ −

(

)

=

1

8

225

2

2

4 pkt

11.

Postęp:
Zapisanie układu w postaci alternatywy:

x
y

x

x

x y


= −

+

= −










2

2

4

2

2

2

lub

x
y

x

x

x y

<
= − +

+

= −










2

2

4

2

2

2

1 pkt

Pokonanie zasadniczych trudności:

Zapisanie alternatywy w:

x
x
y


=
= −










2
1

1

lub

x
x
y


=
=










2

3

1

lub

x
x
y

<
=
=










2
1
1

lub

x
x
y

<
=
= −










2

3

1

3 pkt (2 pkt, gdy

popełniono błąd ra-

chunkowy)

Rozwiązanie bezbłędne:

Zapisanie odpowiedzi:

x
y

=
=




3

1

lub

x
y

=
=




1
1

4 pkt

7.6.2 strona

186


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
angielski odpowiedzi zr id 2213 Nieznany (2)
odpowiedzi do testu id 332437 Nieznany
matematyka dyskretna w 2 id 283 Nieznany
MB2 mat pom 1 id 289843 Nieznany
mat PP 2 id 282405 Nieznany
mat elem id 57053 Nieznany
arkusz odpowiedzi jp zr
Odpowiedzi testu BHP id 332669 Nieznany
mat am 9 id 282446 Nieznany
odpowiedzi na pytania 2 id 3325 Nieznany
mat am 4 id 282444 Nieznany
mat bb51 mat bb51 id 282267 Nieznany
Odpowiedzi na otwarte id 332578 Nieznany
mat bc7 mat bc7 id 282273 Nieznany
mat bc4 mat bc4 id 282272 Nieznany
ODPOWIEDZI NA PYTANIA 4 id 3325 Nieznany
odpowiedzi do egzaminu id 33240 Nieznany
Matematyka czerwiec 2012 id 283 Nieznany
Mat 5 Kotlownia id 282247 Nieznany

więcej podobnych podstron