ODPOWIEDZI NA NOWE PYTANIA id 3 Nieznany

background image

Opracował mortiferuss

1

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej za naruszenie Konstytucji może zostać

Pociągnięty do odpowiedzialności przed

ODP. TRYBUNAŁ STANU

2. Zgodnie z Konstytucją RP do organów władzy wykonawczej zaliczamy między

Innymi

ODP.

- Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

- Rada Ministrów

3. Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany na pięcioletnią kadencję i może być

Ponownie wybrany

ODP. 1 RAZ

4. Kto jest najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej?

ODP. PREZYDENT

5. Rada Ministrów składa się z

ODP. Z PREZESA RADY MINISTRÓW ORAZ MINISTRÓW

6. Desygnowany Prezes Rady Ministrów ma swobodę w doborze

Współpracowników - członków Rady Ministrów. Wybrany przez niego gabinet

Musi być zatwierdzony poprzez uzyskanie votum zaufania udzielonego przez

ODP. Sejm uchwala bezwzględną większością głosów w obecności, co najmniej

połowy ustawowej liczby posłów.

7. Najwyższy przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej, gwarant ciągłości władzy

Państwowej, czuwający nad przestrzeganiem Konstytucji, stojący na straży

Suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności

I niepodzielności jego terytorium to

ODP. PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ

8. Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej władzę wykonawczą sprawuje

ODP. WŁADZĘ WYKONAWCZĄ W RZECZYPOSPOLITEJ SPRAWUJE PREZYDENT I

RADA MINISTRÓW

9. Gdy Prezydent nie może sprawować swojego urzędu tymczasowo przejmuje

Jego obowiązki

ODP. MARSZAŁEK SEJMU

10. Prezesa Rady Ministrów wraz z pozostałymi członkami Rady Ministrów powołuje

ODP. PREZYDENT

11. Członkowie Rady Ministrów ponoszą solidarną odpowiedzialność za działalność

Rady Ministrów przed

ODP. SEJMEM

12. Uchwałę o pociągnięciu członka Rady Ministrów do odpowiedzialności przed

Trybunałem Stanu Sejm podejmuje na wniosek

ODP. Prezydenta Rzeczypospolitej lub co najmniej 115 posłów większością 3/5

ustawowej liczby posłów.

13. Sejm może wyrazić ministrowi wotum nieufności. Wniosek o wyrażenie wotum

Nieufności może być zgłoszony, przez co najmniej

ODP. 69 posłów

background image

Opracował mortiferuss

2

14. Na wniosek Prezesa Rady Ministrów zmian w składzie Rady Ministrów dokonuje

ODP. PREZYDENT

15. Kadencja Prezydenta Rzeczypospolitej rozpoczyna się

ODP. w dniu objęcia przez niego urzędu.

16. Organem doradczym Prezydenta Rzeczypospolitej w zakresie wewnętrznego

I zewnętrznego bezpieczeństwa państwa jest

ODP. RADA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

17. Prezes Rady Ministrów wydaje

ODP. ROZPORZĄDZENIA

18. Członkowie Rady Ministrów ponoszą odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu

Między innymi

ODP. za naruszenie Konstytucji lub ustaw, a także za przestępstwa popełnione w

związku z zajmowanym stanowiskiem.

19. Prezydent Rzeczypospolitej nie może stosować prawa łaski do

ODP. Prawa łaski nie stosuje się do osób skazanych przez Trybunał Stanu.

20. Osoba ubiegająca się o urząd wojewody nie musi posiadać

ODP. Na stanowisko wojewody może być powołana osoba, która:

1) posiada obywatelstwo polskie;

2) posiada tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny;

3) posiada 3-letni staż pracy w zakresie kierowania zespołami ludzkimi;

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z

oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5) korzysta z pełni praw publicznych;

6) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

21. W czasie pokoju Prezydent RP sprawuje zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi

Za pośrednictwem

ODP. MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

22. Prezydent RP może zarządzić referendum ogólnokrajowe za zgodą Senatu

Wyrażoną

ODP. bezwzględną większością głosów w obecności, co najmniej połowy ustawowej

liczby senatorów.

23. Sejm wyraża wotum nieufności w stosunku do Rady Ministrów na wniosek

Zgłoszony przez

ODP., co najmniej 46 posłów i wskazujący imiennie kandydata na Prezesa Rady

Ministrów. Jeżeli uchwała została przyjęta przez Sejm, Prezydent Rzeczypospolitej

przyjmuje dymisję Rady Ministrów i powołuje wybranego przez Sejm nowego Prezesa

Rady Ministrów, a na jego wniosek pozostałych członków Rady Ministrów oraz odbiera

od nich przysięgę

.

24. W jakim czasie od zakończenia roku budżetowego Rada Ministrów przedkłada

Sejmowi sprawozdanie z wykonania ustawy budżetowej wraz z informacją o stanie

zadłużenia państwa?

ODP. w ciągu 5 miesięcy od zakończenia roku budżetowego

background image

Opracował mortiferuss

3

25. W drugim etapie powoływania rządu Sejm wybiera premiera oraz proponowany przez

niego skład rządu

ODP.

W głosowaniu łącznym bezwzględną większością głosów

26. Na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej może być wybrany obywatel polski

ODP., który najpóźniej w dniu wyborów kończy 35 lat i korzysta z pełni praw

wyborczych do Sejmu. Kandydata zgłasza, co najmniej 100 000 obywateli mających

prawo wybierania do Sejmu.

27. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wydaje

ODP.

1.Prezydent Rzeczypospolitej wydaje rozporządzenia i zarządzenia na zasadach

określonych w art. 92 i art. 93.

2.Prezydent Rzeczypospolitej wydaje postanowienia w zakresie realizacji pozostałych

swoich kompetencji.

28. Do kompetencji Prezesa Rady Ministrów nie należy

ODP. Prezes Rady Ministrów:

- reprezentuje Radę Ministrów,

- kieruje pracami Rady Ministrów,

- wydaje rozporządzenia,

- zapewnia wykonywanie polityki Rady Ministrów i określa sposoby jej wykonywania,

- koordynuje i kontroluje pracę członków Rady Ministrów,

- sprawuje nadzór nad samorządem terytorialnym w granicach i formach określonych

w Konstytucji i ustawach,

- jest zwierzchnikiem służbowym pracowników administracji rządowej.

29. Prezes Rady Ministrów składa dymisję Rady Ministrów w razie

ODP.

1) nie uchwalenia przez Sejm wotum zaufania dla Rady Ministrów,

2) wyrażenia Radzie Ministrów wotum nieufności,

3) rezygnacji Prezesa Rady Ministrów.

30. Radę Gabinetową tworzy

ODP. Radę Gabinetową tworzy Rada Ministrów obradująca pod przewodnictwem

Prezydenta Rzeczypospolitej.

31. Sejm i Senat wybierane są na kadencje trwające

ODP. 4 LATA

32. Kadencje Sejmu i Senatu rozpoczynają się z dniem

ODP. Kadencje Sejmu i Senatu rozpoczynają się z dniem zebrania się Sejmu na

pierwsze posiedzenie.

33. Sejm rozpatruje projekt ustawy w

ODP. w trzech czytaniach.

34. Wnioskodawca może wycofać projekt ustawy w toku postępowania

Ustawodawczego w Sejmie do czasu

ODP. do czasu zakończenia drugiego czytania projektu.

background image

Opracował mortiferuss

4

35. Jeżeli Senat w ciągu 30 dni od dnia przekazania ustawy nie podejmie stosownej uchwały

to

ODP. ustawę uznaje się za uchwaloną w brzmieniu przyjętym przez Sejm.

36. Prezydent Rzeczypospolitej podpisuje ustawę w ciągu

ODP. 21 dni od dnia przedstawienia i zarządza jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw

Rzeczypospolitej Polskiej.

37. Skrócenie kadencji Sejmu może nastąpić m. in., gdy

ODP.

1. Sejm może skrócić swoją kadencję uchwałą podjętą większością, co najmniej 2/3

głosów ustawowej liczby posłów

2. Prezydent RP może zarządzić (w formie zarządzenia) skrócenie kadencji Sejmu po

zasięgnięciu niemających wiążącego charakteru opinii Marszałka Sejmu i Marszałka

Senatu wyłącznie w wypadkach określonych w Konstytucji.

W aktualnym stanie prawnym istnieją dwie sytuacje, w których dopuszczono taką

decyzję Prezydenta (Decyzja taka dla swojej ważności nie wymaga kontrasygnaty ze

strony premiera)

-obligatoryjne – w razie nie udzielenia Radzie Ministrów wotum zaufania w tzw.

"trzecim kroku" powoływania rządu (art. 155 ust. 2) lub w wypadku udzielenia jej

wotum nieufności,

- fakultatywne – w razie nie przedstawienia Prezydentowi RP ustawy budżetowej do

podpisu w ciągu 4 miesięcy od dnia przedłożenia Sejmowi jej projektu (art. 225).

38. Marszałek Sejmu, wicemarszałkowie, przewodniczący lub wiceprzewodniczący

Klubów a także klubów parlamentarnych, jeśli reprezentują, co najmniej

15 posłów tworzą

ODP. Tworzą KONWENT SENIORÓW (organ doradczy)

39. Odmowa złożenia ślubowania przed rozpoczęciem sprawowania mandatu Oznacza

ODP. zrzeczenie się mandatu.

40. W Polsce wybory do Sejmu przeprowadzane są w

ODP.

- dzień wolny od pracy

- w odstępach czteroletnich

41. Bierne prawo w wyborach do Sejmu przysługuje każdemu obywatelowi

Polskiemu od

ODP. W Polsce bierne prawo wyborcze do Sejmu, czyli prawo kandydowania o mandat

posła, ma każdy obywatel polski mający czynne prawo wyborcze, który najpóźniej w

dniu wyborów ma ukończone 21 lat. W wypadku ubiegania się o mandat senatora

kandydat, który najpóźniej w dniu wyborów ma ukończone 30 lat.

42. Klub parlamentarny tworzy, co najmniej

ODP. 15 POSŁÓW

43. Władzę ustawodawczą w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują

ODP. SEJM I SENAT

44. Sejm RP składa się

ODP. Z 460 POSŁÓW

45. Senat RP składa się

ODP. ZE 100 SENATORÓW

background image

Opracował mortiferuss

5

46. Wybrany do Sejmu RP może być obywatel polski mający prawo wybierania,

Który najpóźniej w dniu wyborów kończy?

ODP. 21 LAT

47. Wybrany do Senatu RP może być obywatel polski mający prawo wybierania,

Który najpóźniej w dniu wyborów kończy?

ODP. 3O LAT

48. Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na posłów i senatorów i przeprowadzania

Wyborów oraz warunki ważności wyborów określa

ODP. USTAWA

49. Ważność wyborów do Sejmu i Senatu RP stwierdza

ODP. SĄD NAJWYŻSZY

50. Obywatel polski nie może sprawować mandatu poselskiego, jeżeli jest

51. Poseł nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej bez zgody

ODP. SEJMU

52. O zatrzymaniu posła Rzeczypospolitej Polskiej niezwłocznie powiadamia się

ODP. MARSZAŁKA SEJMU

53. Inicjatywa ustawodawcza przysługuje m.in. grupie obywateli mających prawo

Wybierania do Sejmu. Grupa ta musi liczyć, co najmniej

ODP. 100 TYŚ.

54. Inicjatywa ustawodawcza przysługuje

ODP. posłom, Senatowi, Prezydentowi Rzeczypospolitej i Radzie Ministrów.

55. Sejm uchwala

ODP. Sejm uchwala ustawy zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej

połowy ustawowej liczby posłów, chyba, że Konstytucja przewiduje inną większość. W

tym samym trybie Sejm podejmuje uchwały, jeżeli ustawa lub uchwała Sejmu nie

stanowi inaczej.

56. Sejm rozpatruje projekt ustawy w

ODP. TRZECH CZYTANIACH

57. Mandat posła można łączyć z funkcją

ODP.

Ze stanowiskiem sekretarza stanu i ministra, również premiera

58. Inicjatywa ustawodawcza nie przysługuje

ODP.

Zgodnie z art. 118 Konstytucji inicjatywa ustawodawcza przysługuje:

- posłom (inicjatywę poselską mogą wykonywać komisje sejmowe oraz grupa, co najmniej 15

posłów)

- Senatowi (senacka inicjatywa ustawodawcza przysługuje wyłącznie całemu Senatowi, a nie

poszczególnym Senatorom)

- Prezydentowi RP,

- Radzie Ministrów (przysługuje całej radzie Ministrów, a nie poszczególnym ministrom czy

Prezesowi rady Ministrów)

- grupie, co najmniej 100 000 obywateli (tzw. inicjatywa ludowa).

background image

Opracował mortiferuss

6

59. Prawo wnoszenia poprawek do projektu ustawy w czasie rozpatrywania przez

Sejm nie przysługuje

ODP. Prawo wnoszenia poprawek do projektu ustawy w czasie rozpatrywania go przez

Sejm przysługuje wnioskodawcy projektu, posłom i Radzie Ministrów.

60. Prezes Rady Ministrów i pozostali członkowie Rady Ministrów mają obowiązek

Udzielenia odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie w ciągu

ODP. 21 DNI

61. Wybory Prezydenta RP zarządza

ODP. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej zarządza Marszałek Sejmu na dzień

przypadający nie wcześniej niż na 100 dni i nie później niż na 75 dni przed upływem

kadencji urzędującego Prezydenta Rzeczypospolitej, a w razie opróżnienia urzędu

Prezydenta Rzeczypospolitej - nie później niż w czternastym dniu po opróżnieniu

urzędu, wyznaczając datę wyborów na dzień wolny od pracy przypadający w ciągu 60

dni od dnia zarządzenia wyborów.

62. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest wybierany na

ODP. Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany na pięcioletnią kadencję i może być

ponownie wybrany tylko raz.

63. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej powołuje Prezesa Rady Ministrów w ciągu

ODP. Prezydent Rzeczypospolitej desygnuje Prezesa Rady Ministrów, który proponuje

skład Rady Ministrów. Prezydent Rzeczypospolitej powołuje Prezesa Rady Ministrów

wraz z pozostałymi członkami Rady Ministrów w ciągu 14 dni od dnia pierwszego

posiedzenia Sejmu lub przyjęcia dymisji poprzedniej Rady Ministrów i odbiera

przysięgę od członków nowo powołanej Rady Ministrów.

64. Wybrany do Sejmu może być obywatel polski, który ukończył

ODP. 21 LAT

65. Referendum ogólnokrajowe nie ma prawa zarządzić

ODP. Referendum ogólnokrajowe ma prawo zarządzić Sejm bezwzględną większością

głosów w obecności, co najmniej połowy ustawowej liczby posłów lub Prezydent

Rzeczypospolitej za zgodą Senatu wyrażoną bezwzględną większością głosów w

obecności, co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.

66. Prezydent za naruszenie Konstytucji, ustawy lub za popełnienie przestępstwa

Może być pociągnięty do odpowiedzialności przed

ODP. TRYBUNAŁEM STANU

67. Obywatel Polski ma prawo udziału w referendum oraz prawo wybierania

Prezydenta RP, posłów, senatorów i przedstawicieli do organów samorządu

Terytorialnego

ODP. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim obywatelom polskim, którzy

ukończyli 18 lat (najpóźniej w dniu głosowania), a którym prawo to nie zostało

odebrane prawomocnym wyrokiem sądowym (pozbawienie praw publicznych) i nie są

ubezwłasnowolnieni

.

68. Wybory do Sejmu są

ODP. Wybory do Sejmu są powszechne, równe, bezpośrednie i proporcjonalne oraz

odbywają się w głosowaniu tajnym.

background image

Opracował mortiferuss

7

69. Kadencja Sejmu rozpoczyna się z dniem

ODP. Kadencje Sejmu i Senatu rozpoczynają się z dniem zebrania się Sejmu na

pierwsze posiedzenie i trwają do dnia poprzedzającego dzień zebrania się Sejmu

następnej kadencji.

70. Poseł może przystąpić do wykonywania mandatu

ODP. PO ZŁOŻENIU ŚLUBOWANIA

71. Poseł może być członkiem

ODP. Poseł może być członkiem nie więcej niż dwóch komisji stałych.

72. Wybory do Sejmu i Senatu zarządza

ODP. Wybory do Sejmu i Senatu zarządza Prezydent Rzeczypospolitej nie później niż

na 90 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu, wyznaczając

wybory na dzień wolny od pracy, przypadający w ciągu 30 dni przed upływem 4 lat od

rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu.

73. Sejm uchwala ustawy

ODP. Sejm uchwala ustawy zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej

połowy ustawowej liczby posłów chyba, że Konstytucja przewiduje inną większość. W

tym samym trybie Sejm podejmuje uchwały, jeżeli ustawa lub uchwała Sejmu nie

stanowi inaczej.

74. Organami Sejmu są m.in.

ODP. 1) Marszałek Sejmu,

2) Prezydium Sejmu,

3) Konwent Seniorów,

4) komisje sejmowe.

75. W przypadku śmierci Marszałka Sejmu jego obowiązki sprawuje

ODP. obowiązki Marszałka Sejmu wynikające z regulaminu Sejmu sprawuje najstarszy

wiekiem wicemarszałek Sejmu do wyboru nowego Marszałka Sejmu.

76. Komisję śledczą może powołać

ODP. Sejm może powołać komisję śledczą do zbadania określonej sprawy.

77. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej o stanie wojny decyduje

ODP. Sejm decyduje w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej o stanie wojny i o zawarciu

pokoju.

78. Poseł bez zgody Sejmu nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej

Od dnia

ODP. Od dnia ogłoszenia wyników wyborów do dnia wygaśnięcia mandatu poseł nie

może być pociągnięty bez zgody Sejmu do odpowiedzialności karnej.

79. Jaka osoba nie może być wybrana do Sejmu i Senatu?

ODP. Wybraną do Sejmu lub do Senatu nie może być osoba skazana prawomocnym

wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z

oskarżenia publicznego.

80. Prawo wnoszenia poprawek do projektu ustawy w czasie rozpatrywania go

Przez Sejm przysługuje

ODP. przysługuje wnioskodawcy projektu, posłom i Radzie Ministrów.

background image

Opracował mortiferuss

8

81. Kandydatów na posłów i senatorów mogą zgłaszać

ODP. Kandydatów na posłów i senatorów mogą zgłaszać partie polityczne oraz

wyborcy

.

82. Wyborcy przysługuje prawo zgłoszenia protestu przeciwko ważności wyborów

Na zasadach określonych w ustawie do

ODP. SĄDU NAJWYŻSZEGO

83. Sejm i Senat obradują na

ODP. POSIEDZENIACH

84. Regulamin Sejmu uchwalany jest przez

ODP. SEJM

85. Posiedzenia Sejmu są

ODP. Posiedzenia Sejmu są jawne. Jeżeli wymaga tego dobro państwa, Sejm może

bezwzględną większością głosów w obecności, co najmniej połowy ustawowej liczby

posłów, uchwalić tajność obrad.

86. Jeżeli Sejm nie może się zebrać na posiedzenie, o stanie wojny postanawia

ODP. Jeżeli Sejm nie może się zebrać na posiedzenie, o stanie wojny postanawia

Prezydent Rzeczypospolitej.

87. Marszałek Sejmu może odmówić poddania pod głosowanie poprawki, która

ODP. która uprzednio nie była przedłożona komisji.

88. Prezydent Rzeczypospolitej podpisuje ustawę w ciągu

ODP. Prezydent Rzeczypospolitej podpisuje ustawę w ciągu 21 dni od dnia

przedstawienia i zarządza jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

89. Przed podpisaniem ustawy Prezydent Rzeczypospolitej może wystąpić

Z wnioskiem w sprawie zgodności ustawy z Konstytucją do

ODP. TRUBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

90. W sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa może być przeprowadzone

ODP. referendum ogólnokrajowe.

91. Referendum ogólnokrajowe ma prawo zarządzić

ODP. Referendum ogólnokrajowe ma prawo zarządzić Sejm bezwzględną większością

głosów w obecności, co najmniej połowy ustawowej liczby posłów lub Prezydent

Rzeczypospolitej za zgodą Senatu wyrażoną bezwzględną większością głosów w

obecności, co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.

92. Kandydata na Marszałka Sejmu może zgłosić, co najmniej

ODP. CO NAJMNIEJ 15 POSŁÓW

93. Ilu sekretarzy wybiera Sejm?

ODP. Sejm wybiera 20 sekretarzy Sejmu.

94. Sejm wybiera Prezesa Rady Ministrów w głosowaniu

ODP. Prezydent Rzeczypospolitej desygnuje Prezesa Rady Ministrów, który proponuje

skład Rady Ministrów

95. Klub poselski tworzy, co najmniej

ODP. CO NAJMNIEJ 15 POSŁÓW

background image

Opracował mortiferuss

9

96. Koła poselskie tworzy, co najmniej

ODP. CO NAJMNIEJ 3 POSŁÓW

97. Poseł należeć może tylko do

ODP. Poseł może należeć tylko do jednego klubu poselskiego lub koła poselskiego.

98. Prezydium Sejmu tworzą

ODP. Prezydium Sejmu tworzą Marszałek i wicemarszałkowie.

99. Komisje nadzwyczajne powołuje i odwołuje

ODP. Sejm może powoływać i odwoływać komisje nadzwyczajne;

100. Prezesa Narodowego Banku Polskiego powołuje

Sejm, na wniosek Prezydenta, powołuje Prezesa Narodowego Banku Polskiego.

101. Wymiar sprawiedliwości w RP sprawują

ODP. Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy,

sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy wojskowe.

102. Kiedy na terytorium RP może być ustanowiony sąd wyjątkowy lub tryb doraźny?

Sąd wyjątkowy lub tryb doraźny może być ustanowiony tylko na czas wojny.

103. Postępowanie sądowe jest

ODP. Postępowanie sądowe jest, co najmniej dwuinstancyjne

104. Nadzór nad działalnością sądów powszechnych w zakresie orzekania sprawuje

ODP. Nadzór nad działalnością sądów w zakresie orzekania sprawuje Sąd Najwyższy,

w trybie określonym ustawami.

105. Sądami powszechnymi w rozumieniu ustawy Prawo o ustroju sadów

Powszechnych są sądy

ODP. Sądami powszechnymi są sądy rejonowe, sądy okręgowe oraz sądy apelacyjne.

106. Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej sądy powszechne sprawują

Wymiar sprawiedliwości

ODP. Sądy powszechne sprawują wymiar sprawiedliwości we wszystkich sprawach z

wyjątkiem spraw ustawowo zastrzeżonych dla właściwości innych sądów.

107. Sądy i trybunały wydają wyroki w imieniu

ODP. Sądy i Trybunały wydają wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej.

108. Dla jakiego obszaru tworzy się sądy rejonowe?

ODP. Sąd rejonowy tworzy się dla jednej lub większej liczby gmin; w uzasadnionych

przypadkach może być utworzony więcej niż jeden sąd rejonowy w obrębie tej samej

gminy

.

109. Dla jakiego obszaru tworzy się sądy okręgowe?

ODP. Sąd okręgowy tworzy się dla obszaru właściwości, co najmniej dwóch sądów

rejonowych, zwanego dalej "okręgiem sądowym".

110. Sądy dzielą się na

ODP. Sądy dzielą się na wydziały.

background image

Opracował mortiferuss

10

111. Przy rozstrzyganiu spraw równe prawa z sędziami mają

ODP. ŁAWNICY

112. W zakresie orzekania ławnicy podlegają tylko

ODP. W zakresie orzekania ławnicy są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz

ustawom

113. Co do zasady ławnik może być wyznaczony do udziału w rozprawach do?

ODP. Ławnik może być wyznaczony do udziału w rozprawach do dwunastu dni w

ciągu roku; liczba tych dni może być zwiększona przez prezesa sądu tylko z ważnych

przyczyn, a zwłaszcza w przypadku konieczności zakończenia rozprawy z udziałem

tego ławnika.

114. Sędziów sądów powszechnych powołuje

ODP. PREZYDENT

115. Sędzia może być zatrzymany jedynie w sytuacji

ODP. Sędzia nie może być zatrzymany ani pociągnięty do odpowiedzialności karnej

sądowej lub administracyjnej bez zezwolenia właściwego sądu dyscyplinarnego. Nie

dotyczy to zatrzymania w razie ujęcia sędziego na gorącym uczynku przestępstwa,

jeżeli zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania.

Do czasu wydania uchwały zezwalającej na pociągnięcie sędziego do

odpowiedzialności karnej sądowej lub administracyjnej wolno podejmować tylko

czynności niecierpiące zwłoki.

116. Sądami dyscyplinarnymi w sprawach dyscyplinarnych sędziów w pierwszej

Instancji są

ODP. SĄDY APELACYJNE

117. Kadencja ławników sądów okręgowych i rejonowych trwa

ODP. Kadencja ławników sądów okręgowych i rejonowych trwa cztery lata

kalendarzowe następujące po roku, w którym dokonano wyborów, jednak mandat

ławnika wybranego dodatkowo wygasa z upływem kadencji ogółu ławników.

118. Sądami wojskowymi są

ODP. Wojskowy sąd garnizonowy "odpowiada" sądowi rejonowemu.

Wojskowy sąd okręgowy "odpowiada" sądowi okręgowemu,

Sąd Najwyższy – Izba Wojskowa

119. Przy powołaniu sędzia składa ślubowanie wobec

ODP. PREZYDENTA

120. Sąd apelacyjny dzieli się na wydziały

ODP.

1) cywilny - do rozpoznawanych w drugiej instancji spraw z zakresu prawa cywilnego,

gospodarczego oraz rodzinnego i opiekuńczego,

2) karny - do rozpoznawanych w drugiej instancji spraw z zakresu prawa karnego,

3) pracy i ubezpieczeń społecznych - do rozpoznawanych w drugiej instancji spraw z

zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

121. Prezesa sądu rejonowego po zasięgnięciu opinii kolegium przełożonego sądu

Okręgowego i prezesa przełożonego sądu okręgowego powołuje

ODP. MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

background image

Opracował mortiferuss

11

122. Rozpoznanie sprawy w postępowaniu niejawnym lub wyłączenie jawności

Postępowania jest dopuszczalne jedynie na podstawie

ODP. Rozpoznanie sprawy w postępowaniu niejawnym lub wyłączenie jawności

postępowania jest dopuszczalne jedynie na podstawie przepisów ustaw.

123. Za wykroczenia sędzia odpowiada

ODP. Za wykroczenia sędzia odpowiada wyłącznie dyscyplinarnie.

124. Biegłych sądowych ustanawia i prowadzi ich listę

ODP. Prezes sądu okręgowego ustanawia biegłych sądowych oraz tłumaczy

przysięgłych i prowadzi ich listy.

125. Ławnikiem może być

ODP. Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2) jest nieskazitelnego charakteru,

3) ukończył 30 lat,

4) jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania, co najmniej od roku,

5) nie przekroczył 65 lat.

126. Prezes sądu rejonowego jest powoływany na okres

ODP. NA OKRES 4 LAT

127. Sąd wyjątkowy może być ustanowiony tylko na czas

ODP. Sąd wyjątkowy lub tryb doraźny może być ustanowiony tylko na czas wojny

128. Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego spośród kandydatów

Przedstawionych przez zgromadzenie ogólne sędziów Naczelnego Sądu

Administracyjnego powołuje

ODP. Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego powołuje Prezydent

Rzeczypospolitej na sześcioletnią kadencję spośród kandydatów przedstawionych

przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego.

129. Sądy i Trybunały w Rzeczpospolitej Polskiej sprawują władzę

ODP. SĄDOWNICZĄ

130. Wymiar Sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują

ODP. Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy,

sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy wojskowe.

131. Nadzór nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych w zakresie

Orzekania sprawuje

ODP. Sąd Najwyższy sprawuje nadzór nad działalnością sądów powszechnych i

wojskowych w zakresie orzekania.

132. Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego powołuje

ODP. Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego powołuje Prezydent Rzeczypospolitej na

sześcioletnią kadencję spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie

Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego.

background image

Opracował mortiferuss

12

133. Krajowa Rada Sądownictwa składa się z

ODP.

1) Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Ministra Sprawiedliwości, Prezesa

Naczelnego Sądu Administracyjnego i osoby powołanej przez Prezydenta

Rzeczypospolitej

,

2) piętnastu członków wybranych spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów

powszechnych, sądów administracyjnych i sądów wojskowych,

3) czterech członków wybranych przez Sejm spośród posłów oraz dwóch członków

wybranych przez Senat spośród senatorów.

134. Kadencja członków Krajowej Rady Sądownictwa trwa

ODP. 4 LATA

135. W skład Trybunału Konstytucyjnego wchodzi

ODP. 15 OSÓB

136. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego wybierany jest na okres

ODP. 9 LAT

137. Odpowiedzialność konstytucyjną przed Trybunałem Stanu za naruszenie

Konstytucji lub ustawy w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie

Swojego urzędowania, ponoszą między innymi

ODP. Za naruszenie Konstytucji lub ustawy, w związku z zajmowanym stanowiskiem

lub w zakresie swojego urzędowania, odpowiedzialność konstytucyjną przed

Trybunałem Stanu ponoszą: Prezydent Rzeczypospolitej, Prezes Rady Ministrów oraz

członkowie Rady Ministrów, Prezes Narodowego Banku Polskiego, Prezes Najwyższej

Izby Kontroli, członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, osoby, którym Prezes

Rady Ministrów powierzył kierowanie ministerstwem oraz Naczelny Dowódca Sił

Zbrojnych.

138. Prawo postawienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w stan oskarżenia

Przed Trybunałem Stanu przysługuje wyłącznie

ODP. Prawo postawienia Prezydenta w stan oskarżenia przysługuje wyłącznie

Zgromadzeniu Narodowemu.

139. Cechą umowy międzynarodowej ratyfikowanej za uprzednią zgodą wyrażoną

W ustawie jest

ODP.

- ma wyższą rangę niż zwykła ustawa

- są ogłaszane w trybie wymaganym dla ustaw

- poprzez ratyfikację stają się częścią powszechnie obowiązującego prawa w RP

Art. 89.1 (KONSTYTUCJI) Ratyfikacja przez Rzeczpospolitą Polską umowy

międzynarodowej i jej wypowiedzenie wymaga uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie,

jeżeli umowa dotyczy:

1) ·pokoju, sojuszy, układów politycznych lub układów wojskowych,

2) ·wolności, praw lub obowiązków obywatelskich określonych w Konstytucji,

3) ·członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w organizacji międzynarodowej,

4) ·znacznego obciążenia państwa pod względem finansowym,

5) ·spraw uregulowanych w ustawie lub w których Konstytucja wymaga ustawy.

140. Konstytucja RP wprowadza generalną zasadę

ODP. Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli.???

background image

Opracował mortiferuss

13

141. Na mocy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej sędziowie w sprawowaniu

Swojego urzędu są

ODP. Sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko

Konstytucji oraz ustawom.

142. Podstawowym zadaniem Krajowej Rady Sądownictwa jest

ODP. Krajowa Rada Sądownictwa stoi na straży niezależności sądów i niezawisłości

sędziów.

143. O zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją rozstrzyga

ODP. TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY

144. Sędzia nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej bez zezwolenia

ODP. Sędzia nie może być zatrzymany ani pociągnięty do odpowiedzialności karnej

sądowej lub administracyjnej bez zezwolenia właściwego sądu dyscyplinarnego. Nie

dotyczy to zatrzymania w razie ujęcia sędziego na gorącym uczynku przestępstwa,

jeżeli zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania.

Do czasu wydania uchwały zezwalającej na pociągnięcie sędziego do

odpowiedzialności karnej sądowej lub administracyjnej wolno podejmować tylko

czynności niecierpiące zwłoki.

145. Odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu nie ponosi

ODP. (Ustawa i Trybunale stanu)

Art. 1. 1. Za naruszenie Konstytucji lub ustawy, w związku z zajmowanym

stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania, odpowiedzialność konstytucyjną

przed Trybunałem Stanu ponoszą

1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

2) Prezes Rady Ministrów oraz członkowie Rady Ministrów,

3) Prezes Narodowego Banku Polskiego,

4) Prezes Najwyższej Izby Kontroli,

5) Członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,

6) Osoby, którym Prezes Rady Ministrów powierzył kierowanie ministerstwem,

7) Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych.

W zakresie określonym w art. 107 Konstytucji odpowiedzialność przed

Trybunałem Stanu ponoszą również posłowie i senatorowie.

Art. 13b. W przypadku zakończenia kadencji Sejmu postępowanie w sprawie

odpowiedzialności posła, który nie uzyskał ponownie mandatu, określonej w art. 107

ust. 2 Konstytucji, ulega umorzeniu, które stwierdza Marszałek Sejmu nowej kadencji.

Art. 23. 1. Ściganie przed Trybunałem Stanu jest dopuszczalne w okresie 10 lat od

popełnienia czynu, chyba, że czyn stanowi przestępstwo, dla którego przewidziany

jest dłuższy okres przedawnienia. Okoliczność, że sprawca nie sprawuje już urzędu

lub nie piastuje funkcji, nie stoi na przeszkodzie do wszczęcia i prowadzenia

postępowania.

Art. 107.(KONSTYTUCJA)

1. W zakresie określonym ustawą poseł nie może prowadzić działalności

gospodarczej z osiąganiem korzyści z majątku Skarbu Państwa lub samorządu

terytorialnego ani nabywać tego majątku.

2. Za naruszenie zakazów, o których mowa w ust. 1, poseł, uchwałą Sejmu podjętą

na wniosek Marszałka Sejmu, może być pociągnięty do odpowiedzialności

przed Trybunałem Stanu, który orzeka w przedmiocie pozbawienia mandatu.

background image

Opracował mortiferuss

14

146. Najwyższa Izba Kontroli podlega

ODP. Sejmowi.

147. Ogłoszenie aktu normatywnego

ODP., Aby prawo mogło obowiązywać, musi zostać uchwalone zgodnie z właściwą

procedurą, a następnie należycie ogłoszone, (czyli promulgowane). Do ogłoszenia

aktów normatywnych służą tzw. organy promulgacyjne. W Polsce są to przede

wszystkim dwa dzienniki urzędowe:

Dziennik Ustaw – gdzie ogłasza się konstytucje, ustawy, ratyfikowane umowy

międzynarodowe, rozporządzenia, orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

dotyczące aktów normatywnych ogłoszonych w Dzienniku Ustaw i inne akty

prawne.

Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" – gdzie ogłasza

się zarządzenia, uchwały, postanowienia oraz inne akty normatywne niemające

charakteru prawa powszechnie obowiązującego.

148. Na czele Prokuratury stoi

ODP. Prokurator Generalny

149. O zatrzymaniu sędziego na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa,

Niezwłocznie powiadamia się

ODP. prezesa sądu apelacyjnego właściwego ze względu na miejsce zatrzymania.

150. Kadencja Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego wynosi

ODP. 6 lat

151. Sądami powszechnymi są sądy

ODP. rejonowe, sądy okręgowe oraz sądy apelacyjne.

152. Sądy powszechne dzielą się na

ODP. Wydziały

153. Na stanowisko sędziego sądu rejonowego może być powołany ten, kto ukończył

ODP. 29 lat

154. Stosunek służbowy sędziego nawiązuje się

ODP. po doręczeniu mu aktu powołania.

155. Ławnikiem może być wybrany ten, kto nie przekroczył

ODP. 65 lat.

156. Ławników do sądów okręgowych wybierają

ODP. rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów - w głosowaniu

tajnym.

157. Podczas poruszania się po drodze niebędącej drogą przeznaczoną wyłącznie

Dla pieszych, po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, obowiązek używania

Elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu

Dotyczy osób w wieku do

ODP. DO LAT 15

background image

Opracował mortiferuss

15

158. Ewidencję punktów kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

Prowadzi

ODP. Komendant Wojewódzki Policji.

159. Osobę przyjętą do służby w Policji mianuje się policjantem w służbie

Przygotowawczej na okres

ODP. 3 lat

160. Policjant w związku z pełnieniem obowiązków służbowych korzysta z ochrony

Przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych zawartej w

ODP. Kodeksie karnym dla funkcjonariuszy publicznych.

161. Zabrania się sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom do lat

ODP. 18

162. Policjant zatrzymał samochód osobowy do kontroli. W takiej sytuacji kierujący

Tym pojazdem jest obowiązany

ODP.

Zatrzymać pojazd;

Trzymać ręce na kierownicy i nie wysiadać z pojazdu, chyba, że zażąda tego

kontrolujący

Na polecenie kontrolującego

Wyłączyć silnik pojazdu,

Włączyć światła awaryjne

Kierujący pojazdem jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać na żądanie

uprawnionego organu wymagane dla danego rodzaju pojazdu lub kierującego:

Dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem;

Dokument stwierdzający dopuszczenie pojazdu do ruchu;

Dokument stwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia

Odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzający opłacenie

składki tego ubezpieczenia;

W przypadku pojazdu uprzywilejowanego, konieczne jest zaświadczenie

wydane przez pracodawcę, potwierdzające zatrudnienie kierowcy oraz

spełnienie przez niego wymagań w zakresie badań lekarskich i

psychologicznych,

Inne dokumenty, jeżeli obowiązek taki wynika z odrębnej ustawy.

background image

Opracował mortiferuss

16

163. Strażnik miejski (gminny) wykonując ustawowe zadania, ma prawo między

Innymi do

ODP.

- udzielania pouczeń,

- legitymowania osób,

- ujęcia osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego,

a także mienia,

- nakładania grzywien w drodze mandatu karnego,

- kierowanie wniosków do Sądu Rejonowego,

- usuwania i blokowania pojazdów,

- wydawania poleceń,

- zwracania się o pomoc do instytucji państwowych i samorządowych, organizacji

społecznych oraz jednostek gospodarczych prowadzących działalność w zakresie

użyteczności publicznej,

- obserwowania i rejestrowania zdarzeń w miejscach publicznych przy użyciu środków

technicznych.

Strażnik straży miejskiej jest uprawniony do stosowania wobec osób

uniemożliwiających wykonywanie przez niego czynności określonych w ustawie

środków przymusu bezpośredniego, którymi są:

- siła fizyczna w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony,

- kajdanki,

- pałki obronne wielofunkcyjne,

- ręczne miotacze gazu,

- paralizatory elektryczne,

- psy obronne,

- broń palna bojowa.

164. Policjant zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w razie

ODP. uzasadnionego podejrzenia, że kierujący znajduje się w stanie nietrzeźwości lub

w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,

a. Stwierdzenia zniszczenia prawa jazdy w stopniu powodującym jego

nieczytelność,

b. Podejrzenia podrobienia lub przerobienia prawa jazdy,

c. Gdy upłynął termin ważności prawa jazdy,

d. Gdy wobec kierującego pojazdem wydane zostało postanowienie lub decyzja o

zatrzymaniu prawa jazdy,

e. Gdy wobec kierującego pojazdem orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów lub

wydano decyzję o cofnięciu prawa jazdy,

f. Przekroczenia przez kierującego pojazdem liczby 24 punktów za naruszenie

przepisów ruchu drogowego,

g. Przekroczenia przez kierującego pojazdem, w okresie 1 roku od dnia wydania

po raz pierwszy prawa jazdy, liczby 20 punktów za naruszenie przepisów ruchu

drogowego;

2. Może zatrzymać prawo jazdy za pokwitowaniem w razie uzasadnionego podejrzenia,

że kierowca popełnił przestępstwo lub wykroczenie, za które może być orzeczony

zakaz prowadzenia pojazdów.

background image

Opracował mortiferuss

17

165. Policjant wykonujący zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa

W miejscu publicznym może żądać pomocy między innymi od

166. Które z wymienionych zachowań jest przestępstwem?

ODP. Przestępstwo to czyn zabroniony pod groźbą kary, jako zbrodnia albo występek,

przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia, bezprawny, zawiniony i

społecznie szkodliwy w stopniu wyższym niż znikomy?

167. Dominik B. po podjętym pościgu ujął nieznanego mu z nazwiska sprawcę

Kradzieży z włamaniem do swojego samochodu. W związku z tym powinien

ODP. wezwać policję

(ujęcie obywatelskie)

168. Przejawami demoralizacji nieletnich między innymi są

ODP.

Naruszanie zasad współżycia społecznego,

Popełnienie czynu zabronionego,

Systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego lub kształcenia

zawodowego,

Używanie alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan

odurzenia,

Uprawianie nierządu, włóczęgostwo, udział w grupach przestępczych

169. Określenie standardów podstawowych usług świadczonych przez

Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie należy do zadań

Ministra właściwego do

ODP. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego – MINISTER PRACY I

POLITYKI SPOŁECZNEJ

170. Za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu i czasie jej trwania odpowiada

ODP. Jej organizator

171. Czy 12-latek ma prawo wstępu na mecz piłki nożnej?

ODP. Wstęp na mecz piłki nożnej osoby małoletniej do lat 13 następuje wyłącznie pod

opieką osoby pełnoletniej

172. Przełożonym wszystkich funkcjonariuszy Policji jest

ODP. Komendant Główny Policji

173. Komendanta wojewódzkiego Policji powołuje i odwołuje

ODP. minister właściwy do spraw wewnętrznych na wniosek Komendanta Głównego

Policji złożony po zasięgnięciu opinii wojewody.

174. Umundurowanie, dystynkcje i znaki identyfikacyjne policjantów określa

ODP. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w drodze rozporządzenia

175. Centralnym organem administracji rządowej, właściwym w sprawach ochrony

Bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego

Jest

ODP. Komendant Główny Policji, podległy ministrowi właściwemu do spraw

wewnętrznych.

176. Komendanta Głównego Policji powołuje i odwołuje

ODP. Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw

wewnętrznych.

background image

Opracował mortiferuss

18

177. Plany zarządzania kryzysowego tworzy się na poziomie

ODP. krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym

178. Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy

Jest

ODP. wójt, burmistrz, prezydent miasta

179. Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie powiatu

Jest

ODP. starosta, jako przewodniczący zarządu powiatu

180. Organizację, siedzibę oraz tryb pracy powiatowego centrum zarządzania

Kryzysowego określa

ODP. Starosta przy pomocy powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego

181. Przewodniczącym Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego jest

ODP. Prezes Rady Ministrów

182. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podlega

ODP. Prezesowi Rady Ministrów.

183. Zagraniczny dokument tożsamości

ODP. paszport, karta stałego lub czasowego pobytu

184. Środków przymusu bezpośredniego nie można stosować wobec

ODP. Wobec kobiet o widocznej ciąży, osób, których wygląd wskazuje na wiek do 13

lat, starców oraz osób o widocznym kalectwie stosuje się wyłącznie chwyty

obezwładniające.

185. Czas zatrzymania osoby liczy się od

ODP. Chwili jej ujęcia i nie może przekroczyć 24 godzin, a w wypadkach wskazanych w

art. 45, § 1 pkt 1 jeżeli zachodzą podstawy do zastosowania wobec niej postępowania

przyspieszonego – 48 godzin.

186. Zatrzymany powinien być przekazany do dyspozycji sądu wraz z wnioskiem

O zastosowanie tymczasowego aresztowania

ODP. W CIĄGU 48 GODZIN NA WNIOSEK PROKURATORA

187. Zażalenie na sposób przeprowadzenia czynności legitymowania może być

Złożone

ODP. Policjant ma obowiązek sporządzenia notatki służbowej o fakcie legitymowania.

Na fakt legitymowania nie przysługuje zażalenie, jednak możliwe jest złożenie skargi

do bezpośredniego przełożonego nad policjantem dokonującym legitymowania w

sytuacji, kiedy policjant przekracza swoje uprawnienia (Np. w wypadku pobicia lub

poniżającego traktowania). W wypadku ciężkich naruszeń można złożyć również

zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.

background image

Opracował mortiferuss

19

188. Które z poniższych zdarzeń można uznać za katastrofę naturalną?

ODP. KATASTROFA NATURALNA - zdarzenie związane z działaniem sił natury, w

szczególności wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry,

intensywne opady atmosferyczne, długotrwałe występowanie ekstremalnych

temperatur, osuwiska ziemi, pożary, susze, powodzie, zjawiska lodowe na rzekach i

morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, masowe występowanie szkodników,

chorób roślin lub zwierząt albo chorób zakaźnych ludzi, albo też działanie innego

żywiołu?

189. Organem reprezentującym Skarb Państwa w sprawie o naprawienie szkody

Wyrządzonej przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie związane

Z wykorzystywaniem danych Systemu Informacyjnego Schengen jest

ODP. Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa.

190. Podstawowym systemem informatycznym wspierającym działania Policji jest

ODP. System Informacyjny Schengen (SIS)

191. W ramach ustawowych obowiązków Policja wykonuje między innymi czynności

ODP. 1) ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami

naruszającymi te dobra,

2) ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w

miejscach publicznych oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji

publicznej, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego

korzystania

,

3) inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu

przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym

zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,

4) wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców,

5) nadzór nad strażami gminnymi (miejskimi) oraz nad specjalistycznymi uzbrojonymi

formacjami ochronnymi w zakresie określonym w odrębnych przepisach,

6) kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych z

działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych,

7) współdziałanie z policjami innych państw oraz ich organizacjami

międzynarodowymi na podstawie umów i porozumień międzynarodowych oraz

odrębnych przepisów,

8) gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji kryminalnych,

9) prowadzenie bazy danych zawierającej informacje o wynikach analizy kwasu

Dezoksyrybonukleinowego (DNA),

10) utworzenie, eksploatacja i utrzymanie systemu informacyjnego umożliwiającego

organom administracji rządowej i organom sprawiedliwości przekazywanie oraz

dostęp do danych gromadzonych w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS),

niezbędnych z punktu widzenia

Funkcjonowania obszaru Schengen.

background image

Opracował mortiferuss

20

192. Jednym z zadań powiatowej komisji bezpieczeństwa i porządku jest

ODP.

1) ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie

Powiatu,

2) opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a

Także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania

Z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,

3) przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości

oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,

4) opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych

Powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących

na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i

Bezpieczeństwa obywateli,

5) opiniowanie projektu budżetu powiatu - w zakresie, o którym mowa w pkt 1,

6) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w

Sprawach związanych z wykonywaniem zadań, o których mowa w pkt 1, 2 i

4,

7) opiniowanie, zleconych przez starostę, innych niż wymienione w pkt 2 i pkt

4-6 zagadnień dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli

193. Komendant powiatowy (miejski) Policji jest obowiązany udostępnić komisji

Bezpieczeństwa i porządku

ODP. dokumentów i informacji o ich pracy, z wyjątkiem akt personalnych

pracowników i funkcjonariuszy, materiałów operacyjno- rozpoznawczych lub

dochodzeniowo-śledczych oraz akt w indywidualnych sprawach administracyjnych.

194. Policjant nie ma prawa do

ODP. STRAJKU

195. Różnicę pomiędzy aktem terrorystycznym a przestępstwem pospolitym stanowi

ODP. Akt terrorystyczny - to umyślne działanie osoby lub osób polegające na użyciu

przemocy albo groźby jej użycia zmierzające do uzyskania efektu zastraszania, w celu

wymuszenia określonego zachowania się organu państwowego lub samorządowego,

instytucji, organizacji, osoby fizycznej lub prawnej albo grupy osób.

Motywy terroryzmu:

Chęć zamanifestowania swojej obecności w społeczeństwie lub zwrócenia

uwagi opinii publicznej na głoszone przez dany podmiot hasła;

Okazanie niechęci i lekceważenia wobec aktualnego porządku prawnego i

ukształtowanych zasad współżycia społecznego lub zasad danego

ugrupowania politycznego bądź religijnego;

Chęć obniżenia autorytetu władzy i uszczuplenia przez to jej siły oraz znaczenia

społecznego;

Chęć wymuszenia na określonym rządzie, aby zachował się w sposób

pożądany przez terrorystów;

Odwet za określone działania rządów lub jego agend, negatywnie ocenianych

przez podmiot terrorystyczny.

196. Działalność Al Kaidy mieści się w nurcie terroryzmu

ODP. Nurt religijny

background image

Opracował mortiferuss

21

197. Przestępstwem o charakterze terrorystycznym jest czyn zabroniony zagrożony

Karą pozbawienia wolności, popełniony w celu

ODP. 1) poważnego zastraszenia wielu osób,

2) zmuszenia organu władzy publicznej Rzeczypospolitej Polskiej lub innego

państwa albo organu organizacji międzynarodowej do podjęcia lub zaniechania

określonych czynności,

3) wywołania poważnych zakłóceń w ustroju lub gospodarce Rzeczypospolitej

Polskiej, innego państwa lub organizacji międzynarodowej - a także groźba

popełnienia takiego czynu

.

198. Do obecnie zidentyfikowanych motywów działań terrorystycznych nie zalicza się

Motywów:

ODP. nie zalicza się do terroryzmu aktów o charakterze kryminalnym i walki ruchów

narodowowyzwoleńczych.

199. Przykładami katastrof naturalnych są

ODP. KATASTROFA NATURALNA - zdarzenie związane z działaniem sił natury, w

szczególności wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry,

intensywne opady atmosferyczne, długotrwałe występowanie ekstremalnych

temperatur, osuwiska ziemi, pożary, susze, powodzie, zjawiska lodowe na rzekach i

morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, masowe występowanie szkodników,

chorób roślin lub zwierząt albo chorób zakaźnych ludzi, albo też działanie innego

żywiołu.

200. Sytuację wpływającą negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia

W znacznych rozmiarach lub środowiska, wywołującą znaczne ograniczenia

W działaniu właściwych organów administracji publicznej ze względu na

Nieadekwatność posiadanych sił i środków nazywamy sytuacją

ODP. Kryzysową

201. Zarządzanie kryzysowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje

ODP. Rada Ministrów

202. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej określa stan klęski żywiołowej, stan

Wyjątkowy, stan wojenny, jako stany

ODP. Stan Wyjątkowy

203. Stan klęski żywiołowej może być wprowadzony w celu zapobieżenia skutkom

Katastrof naturalnych lub awarii technicznych na

ODP. na czas oznaczony, nie dłuższy niż 30 dni, Przedłużenie tego stanu może

nastąpić za zgodą Sejmu.

204. W czasie stanu nadzwyczajnego mogą być dokonywane zmiany w

ODP. W czasie stanu nadzwyczajnego nie mogą być zmienione: Konstytucja,

ordynacje wyborcze do Sejmu, Senatu i organów samorządu terytorialnego, ustawa o

wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej oraz ustawy o stanach nadzwyczajnych.

W czasie stanu nadzwyczajnego oraz w ciągu 90 dni po jego zakończeniu nie może

być skrócona kadencja Sejmu, przeprowadzane referendum ogólnokrajowe, nie mogą

być przeprowadzane wybory do Sejmu, Senatu, organów samorządu terytorialnego

oraz wybory Prezydenta Rzeczypospolitej, a kadencje tych organów ulegają

odpowiedniemu przedłużeniu. Wybory do organów samorządu terytorialnego są

możliwe tylko tam, gdzie nie został wprowadzony stan nadzwyczajny.

background image

Opracował mortiferuss

22

205. W razie zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa, bezpieczeństwa obywateli

Lub porządku publicznego, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej może powołać

Stan wyjątkowy na wniosek

ODP. Rady Ministrów

206. Policja jest formacją przeznaczoną do

ODP. ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku

publicznego.

207. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wprowadza stan wyjątkowy na wniosek

ODP. Rady Ministrów

208. Organy porządku i bezpieczeństwa publicznego w celu przywrócenia porządku

Publicznego mogą wkroczyć na teren szkoły wyższej bez wezwania przez

Rektora w czasie

ODP. Stanu wyjątkowego

209. Stan wyjątkowy na terenie kraju wprowadzany jest poprzez

ODP. Prezydenta na wniosek Rady Ministrów

210. Kontrola treści korespondencji telekomunikacyjnej i rozmów telefonicznych lub

Sygnałów przesyłanych w sieciach telekomunikacyjnych, może zostać

Wprowadzona w czasie

ODP. Stanu wyjątkowego

211. Ochrona bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku

Konstytucyjnego należy do ustawowych zadań

ODP. Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

212. Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego tworzy się przy

ODP. Radzie Ministrów

213. Zgodę na przedłużenie przez Radę Ministrów stanu klęski żywiołowej wyraża

ODP. Sejm

214. Projekt strategii bezpieczeństwa narodowego opracowuje

ODP. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

215. W razie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub porządku publicznego,

Jeżeli siły Policji okażą się niewystarczające, decyzję o użyciu funkcjonariuszy

Straży Granicznej podejmuje

ODP. minister właściwy do spraw wewnętrznych

216. Komendant Stołeczny Policji jest powoływany przez

ODP. ministra właściwego do spraw wewnętrznych na wniosek Komendanta

Głównego Policji złożony po zasięgnięciu opinii wojewody oraz opinii Prezydenta m.st.

Warszawy

217. Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienie przed bezprawnymi zamachami

Naruszającymi te dobra należy do podstawowych zadań

ODP. Policji

218. Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego na wodach przeznaczonych

Do powszechnego korzystania jest ustawowym zadaniem

ODP. Policji

background image

Opracował mortiferuss

23

219. Jeżeli stan klęski żywiołowej wprowadzono na obszarze więcej niż jednej gminy

Wchodzącej w skład powiatu, działaniami prowadzonymi w celu zapobieżenia jej

Skutkom kieruje

ODP. Starosta

220. W sytuacji szczególnego zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa,

Bezpieczeństwa obywateli lub porządku publicznego spowodowanego

Działaniami terrorystycznymi na terenie kraju można wprowadzić

ODP. Stan wyjątkowy

221. Stan klęski żywiołowej znosi się wydając

ODP. Rozporządzenie wydane przez Radę Ministrów

222. W przypadku wprowadzenia stanu wyjątkowego na terenie Rzeczypospolitej

Polskiej władze Polski są zobowiązane podać to do wiadomości

ODP. w drodze obwieszczenia właściwego wojewody, przez rozplakatowanie

W miejscach publicznych, a także w sposób zwyczajowo przyjęty na

Danym obszarze.

223. Policjanci wykonując swoje ustawowe obowiązki mają prawo do legitymowania

ODP. osób w celu ustalenia ich tożsamości

224. Przesłanką pozwalającą uznać imprezę za imprezę masową o podwyższonym

Ryzyku jest

ODP. informacją o przewidywanych zagrożeniach lub dotychczasowymi

doświadczeniami dotyczącymi zachowania osób uczestniczących, istnieje obawa

wystąpienia aktów przemocy lub agresji

225. Organizator meczu piłki nożnej lub kierownik do spraw bezpieczeństwa

Występuje do Policji o udzielenie pomocy w przypadku

ODP., gdy działania służby porządkowej, o których mowa w ust. 1, są

Nieskuteczne

,

226. Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Szef Agencji Wywiadu podlegają

Bezpośrednio

ODP. Prezesowi Rady Ministrów

227. Naczelne organy administracji państwowej powołuje

ODP. Prezydent

228. Stosunki między Rzeczpospolitą Polską a związkami wyznaniowymi określa

ODP. określają ustawy uchwalone na podstawie umów zawartych przez Radę

Ministrów z ich właściwymi przedstawicielami.

229. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nie może stosować prawa łaski w stosunku

Do

ODP. osób skazanych przez Trybunał Stanu.

230. Akty urzędowe Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej kontrasygnuje

ODP. Prezes Rady Ministrów

231. Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej nie jest sprawowany przez

ODP. Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy,

sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy wojskowe.

background image

Opracował mortiferuss

24

232. Organ administracji publicznej powinien działać w sprawie

ODP. wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami

prowadzącymi do jej załatwienia.

233. Prawo składania petycji, skarg i wniosków gwarantuje każdemu obywatelowi

ODP. Konstytucja, art. 63

234. W postępowaniu administracyjnym organ administracji publicznej

ODP.

- Organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa

- Organy administracji publicznej prowadzą postępowanie w sposób budzący zaufanie

jego uczestników do władzy publicznej.

235. Marszałek województwa jest

ODP. kierownikiem urzędu marszałkowskiego, zwierzchnikiem służbowym

pracowników tego urzędu i kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek

organizacyjnych

.

236. Postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

Wszczyna się

ODP. na żądanie strony lub z urzędu.

237. Zaświadczenie powinno być wydane

ODP. bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.

238. Spory kompetencyjne między organami samorządu terytorialnego i administracji

Rządowej są rozstrzygane przez

ODP. Sąd Administracyjny

239. Akty prawa miejscowego stanowione są między innymi przez organy samorządu

Terytorialnego, tj.

ODP. organy gminy, powiatu, województwa, związków gmin, związków powiatów,

wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starostę, marszałka województwa oraz

kierowników służb, inspekcji i straży działających w imieniu wójta, burmistrza

(prezydenta miasta), starosty lub marszałka województwa, a ponadto samorządowe

kolegia odwoławcze.

240. Pracownik wyłączony z postępowania administracyjnego

ODP. powinien podejmować tylko czynności niecierpiące zwłoki ze względu na interes

społeczny lub ważny interes stron.

241. Organem administracji samorządowej w gminie jest

ODP. Wójt, a w gminie miejskiej burmistrz lub prezydent

242. Organ administracji publicznej załatwia sprawę, co do jej istoty przez wydanie

ODP. decyzji, chyba, że przepisy kodeksu stanowią inaczej.

243. Organem administracji publicznej właściwym w sprawie wznowienia

Postępowania jest organ, który wydał w tej sprawie decyzję w

ODP. ostatniej instancji.

background image

Opracował mortiferuss

25

244. Wojewoda jest

ODP.

1) przedstawicielem Rady Ministrów w województwie,

2) zwierzchnikiem zespolonej administracji rządowej,

3) organem nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego,

4) organem wyższego stopnia w rozumieniu przepisów o postępowaniu

administracyjnym, jeżeli ustawy szczególne tak stanowią,

5) reprezentantem Skarbu Państwa, w zakresie i na zasadach określonych w

odrębnych ustawach.

245. Organy niezespolonej administracji rządowej są to organy administracji

Podporządkowane

ODP. właściwemu ministrowi lub centralnemu organowi administracji rządowej

246. Organy administracji niezespolonej w województwie

ODP. obowiązane są do

: ·- Uzgadniania z wojewodą projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez

te organy, Np.: przez dyrektorów urzędów morskich.

- Zapewnienia zgodności swoich działań z poleceniami wojewody.

- Składania wojewodzie rocznych informacji, a na żądanie wojewody także bieżących

wyjaśnień o swojej działalności na obszarze województwa

Organy rządowej administracji niezespolonej:

• Dowódcy Okręgów Wojskowych, Szefowie Wojewódzkich Sztabów Wojskowych,

Wojskowi Komendanci Uzupełnień

• Dyrektorzy Izb Skarbowych, Naczelnicy Urzędów Skarbowych, Dyrektorzy Urzędów

Kontroli Skarbowych

• Dyrektorzy Okręgowych Urzędów Górniczych i Specjalistycznych Urzędów

Górniczych

• Dyrektorzy Okręgowych Urzędów Miar i Naczelnicy Obwodowych Urzędów Miar

• Dyrektorzy Okręgowych Urzędów Probierczych i Naczelnicy Obwodowych Urzędów

Probierczych

• Dyrektorzy Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej

• Dyrektorzy Izb Celnych i Naczelnicy Urzędów Celnych

• Dyrektorzy Urzędów Morskich

• Dyrektorzy Urzędów Statystycznych

• Dyrektorzy Urzędów Żeglugi Śródlądowej

• Komendanci Oddziałów Straży Granicznej, Komendanci Strażnic Oraz Komendanci

Granicznych Placówek Kontrolnych I Dywizjonów Straży Granicznej

• Okręgowi Inspektorzy Rybołówstwa Morskiego

• Państwowi Inspektorzy Sanitarni

• Jednostki terenowe podległe Prezesowi Agencji Rynku Rolnego 9np. Główny

Inspektorat Weterynarii)

·• Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego.

247. Urząd wojewódzki jest aparatem pomocniczym

ODP. WOJEWODY

background image

Opracował mortiferuss

26

248. Akty prawa miejscowego obowiązujące na terenie województwa stanowią

ODP. wojewoda oraz organy administracji niezespolonej na podstawie i w granicach

upoważnień zawartych w ustawie

249. Urząd gminy jest

ODP. Art. 33. Ustawy o samorządzie gminnym

1. Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy.

2. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy określa regulamin

organizacyjny, nadany przez wójta w drodze zarządzenia.

3. Kierownikiem urzędu jest wójt.

4. Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu

zastępcy wójta lub sekretarzowi gminy.

5. Kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do

pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

6. Status prawny pracowników samorządowych określa odrębna ustawa.

250. Organem uchwałodawczym w sołectwie jest

ODP. ZEBRANIE WIEJSKIE

251. W przypadkach niecierpiących zwłoki przepisy porządkowe na terenie gminy

Wydaje wójt, w formie

ODP. Zarządzenia

252. Organami gminy są

ODP. Rada gminy oraz zarząd gminy

253. Organem stanowiącym i kontrolnym w gminie jest

ODP. RADA GMINY

254. Organizowanie pracy rady gminy i prowadzenie jej obrad należy do

ODP. PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY

255. W miastach powyżej 100 000 mieszkańców, organem wykonawczym gminy jest

ODP. PREZYDENT MIASTA

256. Wójt gminy powołuje swojego zastępcę w drodze

ODP. ZARZĄDZENIA

257. Organami powiatu są

ODP.

 Rada Powiatu,

 Zarząd Powiatu (na czele stoi Starosta)

258. Organem stanowiącym i kontrolnym powiatu jest

ODP. RADA POWIATU

background image

Opracował mortiferuss

27

259. Powiatowe przepisy porządkowe

ODP. są przez Radę Powiatu w szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli jest to

niezbędne do ochrony życia, zdrowia lub mienia obywateli, ochrony środowiska

naturalnego albo zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, o ile

przyczyny te występują na obszarze więcej niż jednej gminy – w zakresie

nieuregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie

obowiązujących. Powiatowe przepisy porządkowe mogą przewidywać za ich

naruszenie kary grzywny wymierzane w trybie i na zasadach określonych w prawie o

wykroczeniach. W przypadkach niecierpiących zwłoki powiatowe przepisy

porządkowe może wydać Zarząd Powiatu, przy czym podlegają one zatwierdzeniu na

najbliższej sesji Rady Powiatu. W razie nieprzedłużenia ich do zatwierdzenia Radzie

lub odmowy ich zatwierdzenia – tracą moc ( termin utraty mocy obowiązującej określa

w takich przypadkach Rada Powiatu). Powiatowe przepisy porządkowe ogłasza się w

drodze obwieszczeń oraz w sposób zwyczajowo przyjęty lub w środkach masowego

przekazu. Dniem ogłoszenia przepisów porządkowych jest dzień wskazany w

obwieszczeniu. Przepisy porządkowe podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym

Województwa Podlaskiego

.

260. Nadzór nad działalnością samorządu województwa w zakresie spraw

Finansowych sprawuje

ODP. REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA

261. Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest

ODP. GMINA

262. Rada gminy to organ, który

ODP. organ stanowiący i kontrolny

263. Organami stanowiącymi i kontrolnymi województwa są

ODP. Sejmik województwa

264. Postępowanie administracyjne jest

ODP. Dwuinstancyjne

265. Najwyższym aktem normatywnym w Polsce jest

ODP. KONSTYTUCJA

266. Organem wykonawczym powiatu jest

ODP. Zarząd Powiatu

267. Źródłem prawa wewnętrznie obowiązującym jest

ODP. uchwały i zarządzenia Rady Ministrów

Katalog źródeł prawa wewnętrznie obowiązującego jest otwarty i istnieją również inne

akty prawne wewnętrznie obowiązujące niewymienione w Konstytucji (okólniki,

zalecenia itp.).

268. Wojewodę powołuje i odwołuje

ODP. Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji

publicznej

269. Organem wykonawczym w gminie, w której siedziba władz znajduje się

W mieście położonym na terytorium tej gminy, jest

ODP. BURMISTRZ

background image

Opracował mortiferuss

28

270. Uchwalenie statutu powiatu należy do właściwości

ODP. RADY POWIATU

271. Na straży praw i wolności obywatelskich zgodnie z Konstytucją RP stoi

ODP. Rzecznik Praw Obywatelskich

272. Władczym jednostronnym oświadczeniem woli organu administracji publicznej,

Określającym sytuację prawną konkretnie wskazanego adresata w indywidualnie

Oznaczonej sprawie jest

ODP. AKT ADMINISTRACYJNY

273. Konstytucja RP daje prawo powoływania Prezesa Trybunału Konstytucyjnego,

Zwoływania Rady Gabinetowej, ratyfikowania umów międzynarodowych

ODP. PREZYDENTOWI

274. Organem wykonawczym gminy jest

ODP. Władzę wykonawczą w gminach wiejskich stanowią wójtowie, burmistrzowie w

gminach miejsko - wiejskich i miejskich lub prezydenci w dużych gminach miejskich.

275. Wojewoda nie jest organem administracji

ODP. NIE JEST ORGANEM ADMINISTRACJI CENTRALNEJ ANI ORGANEM

ADMINISTRACJI NIEZESPOLONEJ (JEST ORGANEM ADM. TERENOWEJ,

ZESPOLONEJ)

Jest to terenowy organ administracji rządowej w województwie i zwierzchnik

zespolonej administracji rządowej na terenie województwa.

276. Decyzją administracyjną jest

ODP. Decyzja powinna zawierać: oznaczenie organu administracji publicznej, datę

wydania, oznaczenie strony lub stron, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie,

uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej

odwołanie, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby

upoważnionej do wydania decyzji. Decyzja, w stosunku, do której może być wniesione

powództwo do sądu powszechnego lub skarga do sądu administracyjnego, powinna

zawierać ponadto pouczenie o dopuszczalności wniesienia powództwa lub skargi.

Charakteryzuje się jednostronnością, zewnętrznością, indywidualnością i

konkretnością.

Przykłady:

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Decyzja o zatwierdzeniu podziału nieruchomości

Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na wznowienie robót budowlanych

Uprawnienia budowlane

277. Rada Bezpieczeństwa Narodowego jest organem doradczy

ODP. PREZYDENTA

278. Kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych powołuje i odwołuje

ODP. STAROSTA W UZGODNIENIU Z WOJEWODĄ

background image

Opracował mortiferuss

29

279. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest wybierany w wyborach powszechnych

Na kadencję

ODP. 5 LETNIĄ

280. Umowy międzynarodowe w Polsce ratyfikuje i wypowiada

ODP. PREZYDENT

281. Organem naczelnym administracji rządowej nie jest

ODP. Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów oraz ministrowie i szefowie komitetów

wchodzący w skład Rady Ministrów, obsługiwani przez urzędy, zwane ministerstwami.

Organy centralne to organy jednoosobowe noszące najczęściej nazwy: prezes,

przewodniczący, szef, główny inspektor, kierownik, dyrektor generalny, dyrektor.

282. Prezydent RP ponosi odpowiedzialność za naruszenie ustaw przed

ODP. TRYBUNAŁEM STANU

283. Do kompetencji rady gminy nie należy

ODP. Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie

działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:

1. Uchwalanie statutu gminy,

2. Powoływanie i odwoływanie sekretarza oraz skarbnika gminy, który jest

głównym księgowym budżetu,

3. Uchwalanie budżetu gminy oraz przyjmowanie sprawozdań z działalności

finansowej gminy i udzielanie absolutorium zarządowi z tego tytułu,

4. Uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

5. Uchwalanie programów gospodarczych,

6. Ustalanie zakresu działania sołectwa i dzielnicy (osiedla) oraz przekazywanie im

składników mienia do korzystania,

7. Podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych

w odrębnych ustawach,

8. Podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających

zakres zwykłego zarządu, dotyczących:

o

Nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich

wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy

szczególne nie stanowią inaczej,

o

Przyjmowania lub odrzucania spadków i zapisów,

o

Emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i

wykupu przez wójta,

o

Zaciągania długoterminowych pożyczek,

o

Ustalania maksymalnej wysokości pożyczek krótkoterminowych,

zaciąganych przez zarząd w roku budżetowym,

o

Zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości

przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę gminy,

o

Tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i

występowania z nich,

o

Określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez

wójta,

o

Tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych

gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,

9. Określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać

zobowiązania,

background image

Opracował mortiferuss

30

10. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art.8 ust.2

i 2a

11. Podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz

wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,

12. Podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i

terytorialnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych

zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,

13. Podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów

publicznych oraz wznoszenia pomników,

14. Nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,

15. Podejmowanie uchwał w sprawie zasad dzielenia stypendiów dla uczniów i

studentów,

16. Stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady

gminy.

284. Policja składa się z następujących rodzajów służb

ODP. kryminalnej, prewencyjnej oraz wspomagającej działalność Policji w zakresie

organizacyjnym, logistycznym i technicznym.

285. Policjantowi przysługuje prawo do corocznego płatnego urlopu

Wypoczynkowego w wymiarze 26 dni roboczych w pełnym wymiarze

ODP. Prawo do urlopu w pełnym wymiarze policjant nabywa z upływem roku służby.

286. Przedstawicielem Rady Ministrów w województwie jest

ODP. WOJEWODA

287. Jednostkami zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa są

ODP. gminy, powiaty i województwa

288. Komendant wojewódzki Policji jest organem

ODP. Organem rządowej administracji zespolonej

289. Sprawy mianowania, przenoszenia, zwalniania ze stanowisk w Policji następują

W formie

ODP. w formie decyzji administracyjnej wydawanej przez właściwych przełożonych, tj.

komendanta głównego Policji, komendantów wojewódzkich i powiatowych (miejskich)

Policji oraz komendantów szkół policyjnych.

290. Organy administracji publicznej przestrzegają z urzędu swojej właściwości

ODP. rzeczowej i miejscowej

291. Od decyzji administracyjnej wydanej przez organ administracji publicznej

W pierwszej instancji przysługuje

ODP. odwołanie tylko do jednej instancji

292. Termin do wniesienia zażalenia na postanowienie wydane w postępowaniu

Administracyjnym wynosi

ODP. siedem dni

293. Załatwienie sprawy przez organ administracji publicznej wymagającej

Postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu

ODP. W ciągu 1 miesiąca

background image

Opracował mortiferuss

31

294. Przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się

ODP.

1) postępowania w sprawach karnych skarbowych,

2) spraw uregulowanych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

(Dz. U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11,

poz. 95 i Nr 92, poz. 1062 oraz z 2000 r. Nr 94, poz. 1037), z wyjątkiem przepisów

działów IV, V i VIII

3. Należących do właściwości polskich przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów

konsularnych,

4.Nadrzędności i podległości organizacyjnej w stosunkach między organami

państwowymi i innymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi,

5.Podległości służbowej pracowników organów i jednostek organizacyjnych

wymienionych w pkt 1,

295. Zwierzchnikiem rządowej administracji zespolonej w województwie jest

ODP. Wojewoda

296. W postępowaniu administracyjnym występuje zasada

Katalog zasad ogólnych

1) zasada praworządności- Art 6 i7

2) zasada dochodzenia prawdy obiektywnej- Art 7

3) zasada uwzględnienia z urzędu interesu społecznego i słusznego interesu

obywatela- Art 7

4) zasada pogłębiania zaufania obywateli do organów państwa- art. 8

5) zasada podnoszenia świadomości i kultury prawnej obywateli- Art 8.

6) zasada udzielania pomocy prawnej- art.9

7) zasada czynnego udziału strony w postępowaniu adm.- Art 10

8) zasada przekonywania- Art 11

9) zasada szybkości i wnikliwości- Art 12

10) zasada dążenia do ugodowego załatwienia sprawy- Art 13

11) zasada pisemności - Art 14

12) zasada dwuinstancyjności postępowania adm.- Art 15

13) zasada trwałości decyzji ostatecznej- Art 16

14) zasada zaskarżalności decyzji do sądu adm. z powodu ich niezgodności z prawem-

Art 16

297. W sprawach dotyczących członków wspólnoty samorządowej przeprowadza się

ODP. Referendum lokalne

298. Organy administracji publicznej mogą wydawać akty normatywne w postaci

ODP. Akt normatywny charakteryzuje się następującymi cechami: jest to władcze

rozstrzygnięcie organu władzy publicznej (władzy wykonawczej, czyli organu

administracji rządowej albo samorządu terytorialnego), zawierające normy

postępowania skierowane do ogólnie określonego adresata w abstrakcyjnie

określonej sytuacji.

299. Organami samorządu województwa są

ODP.

1) sejmik województwa,

2) zarząd województwa.

300. Ustanowienie statutu województwa należy do właściwości

ODP. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA

background image

Opracował mortiferuss

32

301. Ustalenie budżetu województwa należy do wyłącznej właściwości

ODP. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA

302. Organem gminy nie jest

ODP. ORGANY GMINY

- rada gminy – władza uchwałodawcza i kontrolna

- wójt, burmistrz, prezydent miasta – władza wykonawcza

303. Odwołanie rady powiatu następuje w drodze

ODP. Odwołanie rady powiatu przed upływem kadencji następuje w drodze

referendum powiatowego

304. Organami wyższego stopnia w stosunku do wojewodów są

ODP. właściwi w sprawie ministrowie

305. W postępowaniu administracyjnym załatwienie sprawy szczególnie

Skomplikowanej, wymagającej postępowania wyjaśniającego, powinno nastąpić

Nie później niż, w ciągu

ODP. 2 MIESIĄCE

306. Datą wszczęcia postępowania administracyjnego na żądanie strony jest dzień

ODP. dzień doręczenia takiego żądania organowi administracji

307. O tym, czy pismo skierowane do organu administracji publicznej jest skargą,

Decyduje

ODP. treść pisma

308. Centralnym organem administracji rządowej jest

ODP. Organy centralne administracji (inaczej urzędy centralne) działają na podstawie

właściwych ustaw czy statutów nadawanych przez Prezesa Rady Ministrów w drodze

rozporządzenia i regulaminów organizacyjnych nadawanych przez kierownika urzędu

w drodze zarządzenia. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu,

Centralne Biuro Antykorupcyjne, Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów,

Centrum Badania Opinii Społecznej, Główny Urząd Statystyczny, Komisja Nadzoru

Finansowego,

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej,

Polski Komitet

Normalizacyjny, Rada do Spraw Uchodźców, Rządowe Centrum Legislacji, Urząd

Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urząd Zamówień Publicznych, Zakład

Ubezpieczeń

Społecznych,

Rządowe

Centrum

Bezpieczeństwa,

Agencja

Nieruchomości Rolnych, Polska Agencja Prasowa S.A., Agencja Rozwoju Przemysłu

S.A., Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa, Prokuratura Krajowa, Instytut Wymiaru

Sprawiedliwości, Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dr. Jana Sehna, Centralny

Zarząd Służby Więziennej, Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego

background image

Opracował mortiferuss

33

309. Służby informacyjne organizatora imprezy masowej nie mają prawa do

ODP. do stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających lub podobnych technik

obrony oraz kajdanek lub ręcznych miotaczy gazuSłużby porządkowe i informacyjne są uprawnione

do:

ODP.

1) sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestniczenia w imprezie masowej,

a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień - wezwania ich do opuszczenia

imprezy masowej;

2) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;

3) przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby

te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w art. 8 ust. 2;

4) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub

zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej lub regulaminem

obiektu (terenu), a w przypadku niewykonania tych poleceń - wezwania ich do

opuszczenia imprezy masowej;

5) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie

zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów

zabronionych.

310. Organem wydającym zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej jest

ODP. burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na

Miejsce przeprowadzenia imprezy masowej.

311. Zgodnie z prawem zgrupowanie, co najmniej 15 osób, zwołane w celu

Wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska jest

ODP. ZGROMADZENIEM

312. Zgromadzeniem, zgodnie z prawem jest

ODP. Zgromadzeniem jest zgrupowanie, co najmniej 15 osób, zwołane w celu

wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska.

313. Organizator zgromadzenia publicznego ma obowiązek powiadomienia organu

Gminy o terminie zgromadzenia najwcześniej

ODP. 30 dni przed datą zgromadzenia.

314. Paszport tymczasowy wydaje się osobom, które

ODP.

1) małoletnim, którzy nie ukończyli 5 lat;

2) osobom przebywającym za granicą, na czas oczekiwania przez nie na doręczenie

paszportu

Sporządzonego w Rzeczypospolitej Polskiej;

3) osobom przebywającym czasowo w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, na

powrót do miejsca

Stałego pobytu;

4) osobom przebywającym w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, w

udokumentowanych nagłych

przypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny

background image

Opracował mortiferuss

34

315. Bronią białą, w rozumieniu art. 4 ustawy o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999r, nie jest

ODP. 1) broń palna, w tym broń bojowa, myśliwska, sportowa, gazowa, alarmowa i

sygnałowa;

2) broń pneumatyczna;

3) miotacze gazu obezwładniającego;

4) narzędzia i urządzenia, których używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu:


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
braz nowe pytania id 92924 Nieznany (2)
Dokończ odpowiedzi na postawione pytania x12
Naklejka na teczke 2 1 II 3 id Nieznany
platnik na linuksa artykul id 3 Nieznany
Notatki na egzamin genetyka id Nieznany
Odpowiedzi na trudne pytania kobiet
Materialy na szkolenie bhp id 2 Nieznany
Od Szczecinskiej, wytyczne dla inwestora, Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytan
odpowiedz NA EGZAMIN, PYTANIA NA EGZAMIN
Egzamin odpowiedzi na przykladowe pytania
Opracowania na egzamin z OP id Nieznany
ELEKTRON przykladowe pytania id Nieznany
PKPiR w praktyce 69 odpowiedzi na najczestsze pytania e 55qy
Model odpowiedz II etap 2012 id Nieznany
7 fiza opracowane pytania id 4 Nieznany (2)

więcej podobnych podstron