PEK PB OPIS ARCHITEKTURA id 354 Nieznany

Pobierz cały dokument
PEK PB OPIS ARCHITEKTURA id 354 Nieznany .pdf
Rozmiar 307,1 KB
background image

BUDOWA BUDYNKU US

ŁUGOWEGO Z CZĘŚCIĄ MIESZKALNĄ, WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WODY, KANALIZACJI OPADOWEJ I

SANITARNEJ, GAZOW

Ą WRAZ Z KOTŁOWNIĄ, OGRZEWCZĄ, ELEKTRYCZNĄ, ODGROMOWĄ, TELEKOMUNIKACYJNĄ, WENTYLACJI

MECHANICZNEJ; WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W TYM BUDOW

Ą ZJAZDU Z UL. PĘKOWICKIEJ, UKŁADEM DRÓG WEWNĘTRZNYCH,

MIEJSCAMI POSTOJOWYMI NA TERENIE, CI

ĄGAMI PIESZYMI; INSTALACJAMI NA TERENIE: KANALIZACJI OPADOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ,

ELEKTRYCZN

Ą, OŚWIETLENIA TERENU; PRZYŁĄCZEM KANALIZACJI OPADOWEJ, ORAZ PRZEBUDOWĄ UL. PĘKOWICKIEJ WRAZ Z

PRZEBUDOW

Ą ZJAZDÓW, NA DZIAŁKACH 34, 37, 38, 42, 35, 33, 32, 31, 30 OBR 31 KROWODRZA, PRZY ULICY PĘKOWICKIEJ W KRAKOWIE.

A-1

O p r ac ow an i e j es t w

łas noś c ią biur a A P G S T U D I O . W s zelkie pr awa zas t r zeżone

Projekt Architektoniczno-Budowlany

S

PIS

Z

AWARTO

ŚCI

:

A CZ

ĘŚĆ OPISOWA: ................................................................................................................................. 3

1

Podstawa i przedmiot opracowania ...................................................................................................... 3

2

Przeznaczenie i program u

żytkowy obiektu .......................................................................................... 3

2.1

Funkcja obiektu ............................................................................................................................ 3

2.2

Forma architektoniczna obiektu ................................................................................................... 3

2.3

Charakterystyczne parametry techniczne...................................................................................... 4

3

Konstrukcja obiektu .............................................................................................................................. 4

3.1

Uk

ład konstrukcyjny obiektu i elementy konstrukcji obiektu ........................................................... 4

3.2

Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego ............................................................................. 4

3.3

Zabezpieczenie przed wp

ływem eksploatacji górniczej ................................................................ 4

4

Dost

ępność dla osób niepełnosprawnych.............................................................................................. 4

5

Rozwi

ązania budowlane ....................................................................................................................... 4

5.1

Izolacje ......................................................................................................................................... 4

5.1.1

Izolacje termiczne i akustyczne ............................................................................................. 5

5.1.2

Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe ........................................................................... 5

5.2

Elewacje ....................................................................................................................................... 5

5.3

Dach ............................................................................................................................................. 6

5.4

Stolarka i

ślusarka zewnętrzna...................................................................................................... 6

5.5

Stolarka i

ślusarka wewnętrzna ..................................................................................................... 6

5.6

Ściany .......................................................................................................................................... 6

5.7

Elementy wyko

ńczenia wewnętrznego obiektu. ............................................................................. 7

5.7.1

Cz

ęść mieszkalna ..................................................................................................................... 7

5.7.2

Cz

ęść usługowa w tym hala kortów. .......................................................................................... 7

5.8

Inne .............................................................................................................................................. 7

5.9

Korty do gry w squascha: .............................................................................................................. 7

5.10

Wentylacja ................................................................................................................................... 8

5.11

Szczegó

łowe rozwiązania materiałowe przegród poziomych i pionowych ...................................... 8

5.11.1

Przegrody poziome ............................................................................................................... 8

5.11.2

Przegrody pionowe : ........................................................................................................... 11

6

Elementy wyposa

żenia budowlano-instalacyjnego .............................................................................. 13

7

Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego. ......................................................................... 13

8

Wp

ływ obiektu na środowisko ............................................................................................................. 13

8.1

Oddzia

ływanie na stan aerosanitarny rejonu ............................................................................... 13

8.2

Oddzia

ływanie inwestycji na wody powierzchniowe i podziemne: ................................................ 14

8.3

Oddzia

ływanie na klimat akustyczny ........................................................................................... 14

8.4

Gospodarka odpadkowa: ............................................................................................................ 14

9

Rozwi

ązania techniczne dla ochrony przeciwpożarowej ..................................................................... 14

9.1

Dane ogólne. .............................................................................................................................. 14

9.2

Warunki lokalizacyjne. ................................................................................................................ 15

9.3

Parametry po

żarowe materiałów. ................................................................................................ 15

9.4

G

ęstość obciążenia ogniowego. .................................................................................................. 15

9.5

Kategoria zagro

żenia ludzi:......................................................................................................... 15

9.6

Ocena zagro

żenia wybuchem. .................................................................................................... 15

9.7

Podzia

ł na strefy pożarowe ......................................................................................................... 15

9.8

Klasa odporno

ści pożarowej ....................................................................................................... 15

9.9

Warunki ewakuacji ..................................................................................................................... 16

9.10

Instalacje u

żytkowe..................................................................................................................... 16

9.10.1

Instalacja elektryczna. ............................................................................................................ 16

9.10.2

Instalacja odgromowa. ............................................................................................................ 17

9.10.3

Instalacja wentylacji, ogrzewanie. ........................................................................................... 17

9.10.4

Instalacja gazowa. .................................................................................................................. 17

9.11

Instalacje i urz

ądzenia przeciwpożarowe .................................................................................... 17

9.11.1

Instalacja przeciwpo

żarowa hydrantowa. ................................................................................. 17

9.11.2

Instalacja o

świetlenia awaryjnego. .......................................................................................... 17

background image

BUDOWA BUDYNKU US

ŁUGOWEGO Z CZĘŚCIĄ MIESZKALNĄ, WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WODY, KANALIZACJI OPADOWEJ I

SANITARNEJ, GAZOW

Ą WRAZ Z KOTŁOWNIĄ, OGRZEWCZĄ, ELEKTRYCZNĄ, ODGROMOWĄ, TELEKOMUNIKACYJNĄ, WENTYLACJI

MECHANICZNEJ; WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W TYM BUDOW

Ą ZJAZDU Z UL. PĘKOWICKIEJ, UKŁADEM DRÓG WEWNĘTRZNYCH,

MIEJSCAMI POSTOJOWYMI NA TERENIE, CI

ĄGAMI PIESZYMI; INSTALACJAMI NA TERENIE: KANALIZACJI OPADOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ,

ELEKTRYCZN

Ą, OŚWIETLENIA TERENU; PRZYŁĄCZEM KANALIZACJI OPADOWEJ, ORAZ PRZEBUDOWĄ UL. PĘKOWICKIEJ WRAZ Z

PRZEBUDOW

Ą ZJAZDÓW, NA DZIAŁKACH 34, 37, 38, 42, 35, 33, 32, 31, 30 OBR 31 KROWODRZA, PRZY ULICY PĘKOWICKIEJ W KRAKOWIE.

A-2

O p r ac ow an i e j es t w

łas noś c ią biur a A P G S T U D I O . W s zelkie pr awa zas t r zeżone

9.11.3

Wyposa

żenie w gaśnice.......................................................................................................... 17

9.12

Przeciwpo

żarowe zaopatrzenie w wodę. ..................................................................................... 17

9.13

Drogi po

żarowe. ......................................................................................................................... 17

9.14

Uwagi ko

ńcowe........................................................................................................................... 18

10

Obowi

ązujące przepisy ................................................................................................................... 18

10.1

Przepisy Prawa Budowlanego ..................................................................................................... 18

10.2

Zgodno

ść z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury ................................................................. 18

10.3

Zgodno

ść z wymogami sanitarnymi, BHP oraz Rozporządzenia M.I. .......................................... 20

11

Ochrona przed ha

łasem i drganiami ............................................................................................... 20

12

Bezpiecze

ństwo użytkowania ......................................................................................................... 20

13

UZUPE

ŁNIENIA ............................................................................................................................. 20

13.1

Materia

ły, praca, urządzenia i ich atestacja ................................................................................. 20

13.2

Testy .......................................................................................................................................... 21

13.3

Przygotowanie Placu Budowy ..................................................................................................... 21

13.4

Warunki ogólne Palcu Budowy ................................................................................................... 21

13.5

Uprawnienia projektanta w czasie budowy .................................................................................. 21

14

ZALECENIA DLA INWESTORA ..................................................................................................... 22

15

UWAGI KO

ŃCOWE ....................................................................................................................... 22

B . CZ

ĘŚC RYSUNKOWA ......................................................................................................................... 23

Rys. nr A-1.1 Rzut parteru

1: 100

Rys. nr A-1.2 Rzut kondygnacji. +1

1: 100

Rys. nr A-1.3 Rzut dachu

1: 100

Rys. nr A-2.1 Przekrój A-A

1: 100

Rys. nr A-2.2 Przekrój B-B

1: 100

Rys. nr A-2.3 Przekrój C-C

1: 100

Rys. nr A-3.1

– Elewacja północna (frontowa)

1: 100

Rys. nr A-3.2

– Elewacja południowa (tylna)

1: 100

Rys. nr A-3.3

– Elewacja zachodnia (boczna)

1: 100

Rys. nr A-3.4

– Elewacja wschodnia (boczna)

1: 100background image

BUDOWA BUDYNKU US

ŁUGOWEGO Z CZĘŚCIĄ MIESZKALNĄ, WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WODY, KANALIZACJI OPADOWEJ I

SANITARNEJ, GAZOW

Ą WRAZ Z KOTŁOWNIĄ, OGRZEWCZĄ, ELEKTRYCZNĄ, ODGROMOWĄ, TELEKOMUNIKACYJNĄ, WENTYLACJI

MECHANICZNEJ; WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W TYM BUDOW

Ą ZJAZDU Z UL. PĘKOWICKIEJ, UKŁADEM DRÓG WEWNĘTRZNYCH,

MIEJSCAMI POSTOJOWYMI NA TERENIE, CI

ĄGAMI PIESZYMI; INSTALACJAMI NA TERENIE: KANALIZACJI OPADOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ,

ELEKTRYCZN

Ą, OŚWIETLENIA TERENU; PRZYŁĄCZEM KANALIZACJI OPADOWEJ, ORAZ PRZEBUDOWĄ UL. PĘKOWICKIEJ WRAZ Z

PRZEBUDOW

Ą ZJAZDÓW, NA DZIAŁKACH 34, 37, 38, 42, 35, 33, 32, 31, 30 OBR 31 KROWODRZA, PRZY ULICY PĘKOWICKIEJ W KRAKOWIE.

A-3

O p r ac ow an i e j es t w

łas noś c ią biur a A P G S T U D I O . W s zelkie pr awa zas t r zeżone

A

CZ

ĘŚĆ

OPISOWA:

1

P

ODSTAWA I PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiot i podstawa opracowania niniejszego projektu budowlanego zosta

ła zamieszczona w opracowaniu

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt architektoniczny budynku.

2

P

RZEZNACZENIE I PROGRAM U

ŻYTKOWY OBIEKTU

2.1

Funkcja obiektu

Projektowany obiekt jest budynkiem us

ługowym z częścią mieszkalną. Charakter usług: sportowe – korty do

gry w squasha z zapleczem sanitarno-socjalnym.

Budynek posiada 2 kondygnacje nadziemne, brak podpiwniczenia. Na parterze oraz w cz

ęści wschodniej

pietra zlokalizowano us

ługi, natomiast część mieszkalna zlokalizowana w części zachodniej piętra, z

wej

ściem z parteru od strony południowo – zachodniej.

Przekrycie budynku dachem p

łaskim. Osobne wejścia do części usługowej oraz mieszkalnej.

· Część mieszkalna:

O charakterze jednorodzinnym. Osobne wej

ście od strony południowo – wschodniej, po 5 stopniach

zewn

ętrznych. Schody zewnętrzne i taras zabezpieczone balustradą (konstrukcja stalowa,

ocynkowana, malowana proszkowo; pochwyt stal nierdzewna, wype

łnienie szkło bezpieczne

hartowane). Wej

ście na piętro jednobiegową klatką schodową, wyposażoną w poręcz.

Mieszkanie wyposa

żone w niezależne opomiarowanie mediów. Posiada indywidualny piec z

zasobnikiem zlokalizowany we wn

ęce przy wejściu do mieszkania na 1 piętrze. Wodomierz znajduje

si

ę z na parterze w kotłowni dla części usługowej, za wodomierzem indywidualny hydrofor dla

mieszkania. Skrzynka elektryczna na zewn

ątrz budynku, łącznie z licznikami dla części usługowej.

Mieszkanie sk

łada się z salonu z aneksem kuchennym (strona południowa), 3 sypialni,

zlokalizowanych od strony pó

łnocnej, łazienki oraz pralni. Z salonu prowadzi wyjście na balkon. W

salonie planowany kominek z zamkni

ętą komorą spalania.

Wentylacja mieszkania mechaniczna (indywidualne wentylatory na pionach wentylacyjnych typu
HELIOS).
Uk

ład mieszkania możliwy do dowolnej aranżacji z wyjątkiem ścian konstrukcyjnych oraz

elementów instalacyjnych (piony)

· Część usługowa:

G

łówne wejście od strony północnej, wyposażone w wiatrołap. Z wiatrołapu wejście do holu gdzie

nast

ępuje rozejście do poszczególnych części obiektu. W holu zlokalizowano recepcję w której jest

mo

żliwość sprzedaży zimnych napojów w opakowaniach jednorazowych. W holu zlokalizowano

równie

ż kilka stolików. Z holu bezpośrednie wejście do kotłowni gazowej oraz WC dla

niepe

łnosprawnych. Dalej wejście do szatni męskiej i damskiej, a dalej przez szatnię do

pomieszcze

ń sanitarnych (prysznice, umywalki, toalety). W części szatniowo – sanitarnej

zlokalizowana sauna, dost

ępna przez szatnię męską i damską. Z szatni wyjście korytarzami na halę

kortów.
Zaplanowano lokalizacj

ę 5 kortów przylegających do siebie ścianami bocznymi. Wzdłuż ścian

tylnych kortów (szklanych) korytarz komunikacyjny z mo

żliwością ustawienia sof lub krzeseł. Z hali

kortów 2 bezpo

średnie wyjścia na zewnątrz które równocześnie służą jako otwory do montażu

kortów.
Pomi

ędzy halą kortów a holem wejściowym bezpośrednie połączenie komunikacyjne z pominięciem

szatni.
Na 1 pi

ętrze zlokalizowano zaplecze socjalne, pomieszczenie gospodarcze oraz archiwum.

Pomieszczenia te dost

ępne są z holu poprzez klatkę schodową.

Budynek projektowany jest jako budynek us

ługowy w którym zatrudnia się do 10 pracowników.


2.2

Forma architektoniczna obiektu

Budynek na planie 2 po

łączonych ze sobą prostokątów, usytuowanych w kierunku północ-południe. Część

łnocna – dwukondygnacyjna, część południowa jednokondygnacyjna.

W cz

ęści północnej zlokalizowano na parterze stref wejściową do usług, szatnie z sanitariatami, niewielkie

lobby oraz kot

łownię gazową. Część usługową (zaplecze pracowników, biuro) zlokalizowano również w

cz

ęści zachodniej na piętrze. Wejście do części usługowej od strony północnej obiektu.

background image

BUDOWA BUDYNKU US

ŁUGOWEGO Z CZĘŚCIĄ MIESZKALNĄ, WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WODY, KANALIZACJI OPADOWEJ I

SANITARNEJ, GAZOW

Ą WRAZ Z KOTŁOWNIĄ, OGRZEWCZĄ, ELEKTRYCZNĄ, ODGROMOWĄ, TELEKOMUNIKACYJNĄ, WENTYLACJI

MECHANICZNEJ; WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W TYM BUDOW

Ą ZJAZDU Z UL. PĘKOWICKIEJ, UKŁADEM DRÓG WEWNĘTRZNYCH,

MIEJSCAMI POSTOJOWYMI NA TERENIE, CI

ĄGAMI PIESZYMI; INSTALACJAMI NA TERENIE: KANALIZACJI OPADOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ,

ELEKTRYCZN

Ą, OŚWIETLENIA TERENU; PRZYŁĄCZEM KANALIZACJI OPADOWEJ, ORAZ PRZEBUDOWĄ UL. PĘKOWICKIEJ WRAZ Z

PRZEBUDOW

Ą ZJAZDÓW, NA DZIAŁKACH 34, 37, 38, 42, 35, 33, 32, 31, 30 OBR 31 KROWODRZA, PRZY ULICY PĘKOWICKIEJ W KRAKOWIE.

A-4

O p r ac ow an i e j es t w

łas noś c ią biur a A P G S T U D I O . W s zelkie pr awa zas t r zeżone

Zasadnicz

ą część piętra strony północnej zajmuje mieszkanie. Wejście do mieszkania (niezależne) z

poziomu parteru.
Po

łudniowa część budynku to jednokondygnacyjna hala przeznaczona pod korty do gry w squasha. Posiada

ona wej

ścia od strony północnej oraz południowej.

2.3

Charakterystyczne parametry techniczne

Powierzchnia zabudowy:

609,00

· Powierzchnia użytkowa części usługowej (PU)

412,68 m²

o Parter

380,7 m²

o Piętro 1

31,98 m²

· Powierzchnia komunikacji usług

152,31 m²

o Parter

139,68 m²

o Piętro 1

12,63 m²

· Powierzchnia użytkowa mieszkania (PUM)

92,34 m²

· Powierzchnia strefy wejścia mieszkania (klatka schodowa)

7,09

· Powierzchnia netto budynku

655,59 m²

o Parter

525,38 m²

o Piętro 1

130,21 m²

Kubatura brutto budynku (oko

ło)

4 800 m

3

Poziom

„0” budynku:

227,70 m n.p.m.

Szczegó

łowy program obiektu oraz zestawienie powierzchni znajduje się w tabelach w części rysunkowej .

3

K

ONSTRUKCJA OBIEKTU

3.1

Uk

ład konstrukcyjny obiektu i elementy konstrukcji obiektu

Szczegó

łowy projekt układu konstrukcyjnego obiektu tj.: zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne),

za

łożenia przyjęte do obliczeń konstrukcji, w tym dotyczące obciążeń, podstawowe wyniki tych obliczeń oraz

warunki i sposób posadowienia obiektu zosta

ły zawarte w branżowym opracowaniu „Konstrukcja”.

Budynek posadowiony jest na

ławach fundamentowych.

Strop i dach w cz

ęści północnej zaprojektowano jako płyty żelbetowe wsparte na podporach. Hala kortów

posiada dach w konstrukcji stalowej. Cz

ęść północna budynku jest oddylatowana od części południowej.

Szczegó

ły rozwiązań konstrukcyjnych znajdują się w opracowaniu „Konstrukcja”.


3.2

Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Budynek nale

ży do 2 kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowych. W związku z

powy

ższym nie ma konieczności opracowania dokumentacji geologiczno – inżynierskiej.

3.3

Zabezpieczenie przed wp

ływem eksploatacji górniczej

Nie dotyczy.

4

D

OST

ĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Budynek zosta

ł zaprojektowany w taki sposób aby zapewnić dostępność dla osób niepełnosprawnych w

zakresie 1 kondygnacji nadziemnej.
Do wej

ść prowadzi chodnik o spadku nieprzekraczającym 5%.

5

R

OZWI

ĄZANIA BUDOWLANE

5.1

Izolacje

Uwaga: Szczegó

łowe rozwiązania rodzaju, grubości oraz lokalizacji izolacji termicznych, akustycznych,

przeciwwodnych i przeciwwilgociowych wg opisu warstw poni

żej i wg. rysunków; Zastosowane przegrody

budowlane spe

łniają wymogi PN.

background image

BUDOWA BUDYNKU US

ŁUGOWEGO Z CZĘŚCIĄ MIESZKALNĄ, WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WODY, KANALIZACJI OPADOWEJ I

SANITARNEJ, GAZOW

Ą WRAZ Z KOTŁOWNIĄ, OGRZEWCZĄ, ELEKTRYCZNĄ, ODGROMOWĄ, TELEKOMUNIKACYJNĄ, WENTYLACJI

MECHANICZNEJ; WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W TYM BUDOW

Ą ZJAZDU Z UL. PĘKOWICKIEJ, UKŁADEM DRÓG WEWNĘTRZNYCH,

MIEJSCAMI POSTOJOWYMI NA TERENIE, CI

ĄGAMI PIESZYMI; INSTALACJAMI NA TERENIE: KANALIZACJI OPADOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ,

ELEKTRYCZN

Ą, OŚWIETLENIA TERENU; PRZYŁĄCZEM KANALIZACJI OPADOWEJ, ORAZ PRZEBUDOWĄ UL. PĘKOWICKIEJ WRAZ Z

PRZEBUDOW

Ą ZJAZDÓW, NA DZIAŁKACH 34, 37, 38, 42, 35, 33, 32, 31, 30 OBR 31 KROWODRZA, PRZY ULICY PĘKOWICKIEJ W KRAKOWIE.

A-5

O p r ac ow an i e j es t w

łas noś c ią biur a A P G S T U D I O . W s zelkie pr awa zas t r zeżone

5.1.1

Izolacje termiczne i akustyczne

· Ściany fundamentowe - płyty XPS do głębokości ścian fundamentowych oraz do 50 cm powyżej

terenu wg rysunków;

· Ściany zewnętrzne – styropian mocowany w systemie wykonania elewacji metodą BSO

(Bezspoinowy System Ocieplenia)

· Dach części północnej – w systemie dachu odwróconego z balastem w postaci żwiru.

· Dach hali kortów – konstrukcja stalowa, izolacje wg opisu warstw.

· Ocieplenie gzymsów, balkonów, belek, wsporników itp. – styropian wg rysunków. wnęki instalacyjne

zewn

ętrzne oraz pocienienia pod ścian pod rynny spustowe izolowane termicznie – płyty XPS gr.

min. 5,0 cm

· Okna w elewacjach oraz szklane ściany osłonowe winny mieć standardowe parametry akustyczne.

Uwaga ! Nale

ży zwrócić uwagę, aby zastosowane elementy kompensujące dylatacje cieplną

nie zmniejszy

ły wskaźnika izolacyjności o więcej niż 2,5 dB.

Uwaga ! Przy wyborze okien nale

ży kierować się wskaźnikiem izolacyjności dla okien, a nie

do zastosowanych w nim szyb!

· Wszystkie okna oraz stolarka budowlana winne być montowane z użyciem pianki montażowej o R

w

≈57dB

· Ściany zewnętrzne winny spełniać wskaźnik izolacyjności akustycznej 40 dB.

· Ściany pomiędzy mieszkaniami i pomieszczeniami technicznymi – RA

1

min. 55-57dB

· Drzwi wejściowe do lokali – RA

1

min. 25dB

· Stropy – RA

1

min. 51dB a Lnw max. 58dB

· Izolacja akustyczna stropów (podłóg) wewnętrznych – styropian „tłumiący kroki” ; podłogi

„pływające”; z odcięciem od ścian styropianem gr. min. 1,0 cm

· W miejscach krzyżówek przewodów C.O. i wody – od góry i od dołu zastosować matę izolacji

akustycznej.

5.1.2

Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

Projektuje si

ę:

· Hydroizolacja części podziemnej budynku:

o Izolacja ścian typu lekkiego
o Zabezpieczenie otworów montażowych, rys i pęknięć etc. w ścianie żelbetowej cz.

Podziemnej systemowe.

o Izolacja ław fundamentowych typu lekkiego
o Systemowe wypełnienie szczelin dylatacyjnych


Szczegó

ły dotyczące sposobu posadowienia budynków w projekcie konstrukcji.

· Pozioma izolacja przeciwwilgociowa

-

ściany zabezpieczono przed podciąganiem kapilarnym wody stosując poziomą izolację

przeciwwilgociow

ą

Dodatkowo:

· Izolacje w pomieszczeniach mokrych stanowi zgrzewana folia PE l lub płynna folia uszczelniająca

· Obróbki blacharskie z blachy cynk-tytan lub stalowej ocynkowanej powlekanej

Nale

ży zwrócić szczególną uwagę na:

o

wykonanie w

łaściwych zabezpieczeń przeciwwilgociowych oraz staranne wykonanie obróbek

blacharskich.
Elementy ma

łej architektury (murki itp.) zabezpieczyć przed działaniem wód opadowych obróbkami

blacharskimi, a pod poziomem terenu zaizolowa

ć powierzchniowo papą termozgrzewalną.

5.2

Elewacje

Ściany budynku wykończono z zewnątrz:

·

tynkiem cienkowarstwowym wg technologii BSO w kolorach wg. opisu na rysunkach;

·

fragmenty elewacji -

łupek

·

Zmiany kolorystyki i materia

łów na elewacjach zaakcentowane boniami 2x2 cm z systemowych profili.

Bonie zastosowane równie

ż w miejscach wskazanych na rysunkach.

background image

BUDOWA BUDYNKU US

ŁUGOWEGO Z CZĘŚCIĄ MIESZKALNĄ, WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WODY, KANALIZACJI OPADOWEJ I

SANITARNEJ, GAZOW

Ą WRAZ Z KOTŁOWNIĄ, OGRZEWCZĄ, ELEKTRYCZNĄ, ODGROMOWĄ, TELEKOMUNIKACYJNĄ, WENTYLACJI

MECHANICZNEJ; WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W TYM BUDOW

Ą ZJAZDU Z UL. PĘKOWICKIEJ, UKŁADEM DRÓG WEWNĘTRZNYCH,

MIEJSCAMI POSTOJOWYMI NA TERENIE, CI

ĄGAMI PIESZYMI; INSTALACJAMI NA TERENIE: KANALIZACJI OPADOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ,

ELEKTRYCZN

Ą, OŚWIETLENIA TERENU; PRZYŁĄCZEM KANALIZACJI OPADOWEJ, ORAZ PRZEBUDOWĄ UL. PĘKOWICKIEJ WRAZ Z

PRZEBUDOW

Ą ZJAZDÓW, NA DZIAŁKACH 34, 37, 38, 42, 35, 33, 32, 31, 30 OBR 31 KROWODRZA, PRZY ULICY PĘKOWICKIEJ W KRAKOWIE.

A-6

O p r ac ow an i e j es t w

łas noś c ią biur a A P G S T U D I O . W s zelkie pr awa zas t r zeżone

·

W p

łaszczyźnie trawników przy budynku opaska ze żwiru o szerokości wg rysunków. Opaska

ograniczona kraw

ężnikiem.

·

W zewn

ętrznej płaszczyźnie elewacji będą występować elementy związane z oświetleniem oraz

skrzynki instalacyjne. Monta

ż powyższych urządzeń i elementów budowlanych wymaga szczególnie

starannego wykonania z uwagi na mo

żliwość zaistnienia nieszczelności oraz mostków termicznych

dlatego nale

ży zapewnić prawidłowość ułożenia izolacji przeciwwodnych i termicznych z

uwzgl

ędnieniem wszelkich obowiązujących normy i przepisów. Zastosowane materiały powinny

posiada

ć wszelkie wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wszystkie

powy

ższe elementy widoczne na elewacji (rodzaj, kolor itp.) zostaną wybrane przez projektanta po

przedstawieniu przez wykonawc

ę próbek i wzorów.

·

Ściany parteru z uwagi na szczególne narażenia na uszkodzenia mechaniczne, do wysokości 150 cm
tynkowa

ć na podwójnej siatce.

·

Parapety zewn

ętrzne – PCV (zgodnie z systemem stolarki), kolor zgodny z kolorem profili okiennych.

Grubo

ść termoizolacji ściany zewnętrznej dobrana jest w zależności od wymaganej izolacyjności przegrody

zewn

ętrznej - zostaną spełnione warunki izolacyjności termicznej podane w PN.

5.3

Dach

· Dach paski z attyką.

· Obróbki blacharskie –indywidualne z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej lub tytanowo -

cynkowej

· Wyłazy dachowe – zapewniają dostęp na dach poprzez systemowy wyłaz dachowy o min. wymiarach w

świetle 80cmx80cm

· Kominy tynkowane w kolorze wg rysunków Alternatywnie murowane z szarej cegły. Należy zwrócić

szczególna uwag

ę na wykończenie kominów: czapy z kapinosem zapobiegające zaciekaniu wody, kratki

w otworach wentylacyjnych, kolczatki przeciw ptakom. Zwróci

ć uwagę na zapewnienie dostępu do

wn

ętrza komina.

5.4

Stolarka i

ślusarka zewnętrzna

·

Stolarka okienna PCV, w kolorze szarym. Okna rozwieralno uchylne z mo

żliwością mikrouchyłu. Okna

wyposa

żone w nawiewniki AERECO (higrosterowalne)

·

Świetlik dachowy oraz wyłaz - systemowe.

·

Drzwi wej

ściowe i do wiatrołapu, aluminiowe, przeszklone (szkło przezierne bezpieczne-hartowane

obustronnie) dwuskrzyd

łowe. Samozamykacze ukryte w zawiasie. Kolorystyka profili – szara.

·

Przeszklenie cz

ęści usługowych – aluminiowe przeszklenie, szklenie szkłem przeziernym

bezpiecznym-hartowanym obustronnie w zestawach. Kolorystyka profili

– szara.

Uwaga: przed zamówieniem stolarki i

ślusarki bezwzględnie dokonać pomiarów na budowie.


5.5

Stolarka i

ślusarka wewnętrzna

·

Drzwi wej

ściowe do mieszkania antywłamaniowe

·

Drzwi w wiatro

łapach aluminiowe, przeszklone (szkło przezierne bezpieczne-hartowane obustronnie)

dwuskrzyd

łowe

·

Drzwi wewn

ątrz lokalowe – gładkie.

·

Drzwi w pomieszczeniach higieniczno

– sanitarnych z kratką.

·

Drzwi do pomieszcze

ń technicznych stalowe, szare, przeciwpożarowe wg rysunków, wyposażone w

zamki typu Yeti, wyposa

żone w samozamykacze ukryte w zawiasie.

·

Wybrane drzwi z zawiasami umo

żliwiającymi otwarcie o 180 stopni.

Uwaga: przed zamówieniem stolarki i

ślusarki bezwzględnie dokonać pomiarów na budowie.

5.6

Ściany

·

Ściany zewnętrzne z pustaka o gr. 25 cm. ( o izolacyjności akustycznej min. 40 dB). Szczegóły
przyj

ętych materiałów wg projektu konstrukcji.

·

Ściany fundamentowe wg projektu konstrukcji.

·

Przewody wentylacji grawitacyjnej, kanalizacyjne nale

ży obudować ścianami z cegły pełnej,

tynkowanych zewn

ętrznie.

background image

BUDOWA BUDYNKU US

ŁUGOWEGO Z CZĘŚCIĄ MIESZKALNĄ, WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WODY, KANALIZACJI OPADOWEJ I

SANITARNEJ, GAZOW

Ą WRAZ Z KOTŁOWNIĄ, OGRZEWCZĄ, ELEKTRYCZNĄ, ODGROMOWĄ, TELEKOMUNIKACYJNĄ, WENTYLACJI

MECHANICZNEJ; WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W TYM BUDOW

Ą ZJAZDU Z UL. PĘKOWICKIEJ, UKŁADEM DRÓG WEWNĘTRZNYCH,

MIEJSCAMI POSTOJOWYMI NA TERENIE, CI

ĄGAMI PIESZYMI; INSTALACJAMI NA TERENIE: KANALIZACJI OPADOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ,

ELEKTRYCZN

Ą, OŚWIETLENIA TERENU; PRZYŁĄCZEM KANALIZACJI OPADOWEJ, ORAZ PRZEBUDOWĄ UL. PĘKOWICKIEJ WRAZ Z

PRZEBUDOW

Ą ZJAZDÓW, NA DZIAŁKACH 34, 37, 38, 42, 35, 33, 32, 31, 30 OBR 31 KROWODRZA, PRZY ULICY PĘKOWICKIEJ W KRAKOWIE.

A-7

O p r ac ow an i e j es t w

łas noś c ią biur a A P G S T U D I O . W s zelkie pr awa zas t r zeżone

5.7

Elementy wyko

ńczenia wewnętrznego obiektu.

5.7.1

Cz

ęść mieszkalna

Wyko

ńczenie ścian wewnętrznych pomieszczeń (bez pomieszczeń sanitarnych):

·

tynki cementowo-wapienne g

ładzone gipsem

·

ok

ładziny z płyt gipsowo-kartonowych,

Wyko

ńczenie ścian łazienek, w.c.

·

p

łytki ceramiczne lub gresowe;

Wyko

ńczenie posadzek:

·

podk

ład podłóg w postaci wylewki samopoziomującej;

·

w klatkach schodowych i cz

ęściach komunikacji ogólnej– płytki gresowe, antypoślizgowe.

Sufity:

·

tynki cementowo-wapienne g

ładzone gipsem przygotowane do malowania;

·

cz

ęść pomieszczeń: płyty G/K na konstrukcji stalowej

UWAGA: powy

ższe informacje podane ogólnie. Na etapie realizacji uzgodnić szczegóły z Inwestorem lub w

przypadku zlecenia przez Inwestora projektu wn

ętrz – wykonać wg projektu wnętrz.

5.7.2

Cz

ęść usługowa w tym hala kortów.

Wyko

ńczenie ścian wewnętrznych pomieszczeń (bez pomieszczeń sanitarnych):

·

tynki cementowo-wapienne g

ładzone gipsem

·

Ściana murowana do której montowany jest system 40 powinna być otynkowana ponad ścianami
kortów ASB. Tynk cienki nieco mocniejszy od zwyk

łego wapienno - cementowego. Na ścianach

bocznych mo

żna zastosować np. MP75, a na frontowej z większym udziałem cementu.

Tynkowanie przed monta

żem kortów – ustalić z dostawcą systemu.

Wyko

ńczenie ścian łazienek, w.c. prysznicy

·

p

łytki ceramiczne lub gresowe; pełna wysokość pomieszczenia.

Wyko

ńczenie posadzek:

·

w hali kortów posadzki

ściśle wg wytycznych dostawcy kortów. Należy zwrócić szczególną uwagę

na po

łączenie poziome podłogi sportowej w kortach oraz w komunikacji przed kortami.

·

podk

ład podłóg w postaci wylewki samopoziomującej;

·

w klatkach schodowych i cz

ęściach komunikacji ogólnej– płytki gresowe, antypoślizgowe.

Sufity:

·

tynki cementowo-wapienne g

ładzone gipsem przygotowane do malowania;

·

cz

ęść pomieszczeń: płyty G/K na konstrukcji stalowej


5.8

Inne

· Obróbki stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo, łączone na rąbek stojący i leżący,

· Obróbki systemowe (np. Schüco) z blachy aluminiowej lakierowanej proszkowo w kolorze ślusarki

(przy przeszkleniach) ,

· Rury spustowe zewnętrzne z blachy powlekanej w kolorze zgodnym z elewacją.

· Balustrady – stalowe ocynkowane malowane proszkowo, o wytrzymałości konstrukcji min. 1,5 kN;

s

łupki balustrad mocowane od czoła płyty balkonów lub tarasu.

· Daszek nad wejściem głównym części usługowej: szklany (rozwiązanie systemowe), szkło

hartowane bezpieczne. Elementy stalowe

– stal nierdzewna.

· parapety wewnętrzne – konglomerat gr 2 cm,

· wycieraczki przed każdym wejściem do budynku systemowe. Zewnętrzne i wewnętrzne.

5.9

Korty do gry w squasha:

· 5 kortów w systemie zależnym „40” wg firmy ASB. Ściany pomiędzy kortami 1-2, 2-3, 3-4, 4-5 w

systemie niezale

żnym „100”.

· Podłoga w kortach sportowa.

· Ściana tylnia kortów przeszklona z drzwiami.

· Nad ściana tylną, oraz pomiędzy kortami wypełnienie wg zaleceń dostawcy kortów (siatka lub inne).

· Sufit: możliwe ograniczenie siatką o oczku max 2,5cm.

· Podczas prac nad projektem konsultowano rozwiązania techniczne z przedstawicielem firmy ASB,

Panem Wojciechem Kosowem.

background image

BUDOWA BUDYNKU US

ŁUGOWEGO Z CZĘŚCIĄ MIESZKALNĄ, WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WODY, KANALIZACJI OPADOWEJ I

SANITARNEJ, GAZOW

Ą WRAZ Z KOTŁOWNIĄ, OGRZEWCZĄ, ELEKTRYCZNĄ, ODGROMOWĄ, TELEKOMUNIKACYJNĄ, WENTYLACJI

MECHANICZNEJ; WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W TYM BUDOW

Ą ZJAZDU Z UL. PĘKOWICKIEJ, UKŁADEM DRÓG WEWNĘTRZNYCH,

MIEJSCAMI POSTOJOWYMI NA TERENIE, CI

ĄGAMI PIESZYMI; INSTALACJAMI NA TERENIE: KANALIZACJI OPADOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ,

ELEKTRYCZN

Ą, OŚWIETLENIA TERENU; PRZYŁĄCZEM KANALIZACJI OPADOWEJ, ORAZ PRZEBUDOWĄ UL. PĘKOWICKIEJ WRAZ Z

PRZEBUDOW

Ą ZJAZDÓW, NA DZIAŁKACH 34, 37, 38, 42, 35, 33, 32, 31, 30 OBR 31 KROWODRZA, PRZY ULICY PĘKOWICKIEJ W KRAKOWIE.

A-8

O p r ac ow an i e j es t w

łas noś c ią biur a A P G S T U D I O . W s zelkie pr awa zas t r zeżone

· Biuro Projektów zwraca uwagę iż niezbędne jest przed rozpoczęciem realizacji potwierdzenie

przyj

ętych rozwiązań (w szczególności wymiarów hali, zastosowanych materiałów, rodzaju

posadzki) z dostawc

ą kortów. Również w trakcie realizacji konieczne jest każdorazowe

konsultowanie planowanych zmian.

5.10 Wentylacja

· Wszystkie pomieszczenia wymagające wentylacji posiadają taką wentylację.

· Hala kortów: wentylacja mechaniczna nawiewno – wywiewna zapewniająca 6 wymian powietrza na

godzin

ę.

· Pomieszczenia sanitarno – socjalne, wyposażone w wentylację mechaniczną wywiewną.

· Mieszkanie – wentylacja mechaniczna typu Helios.

· W salonie przy kominku, przewidziano dodatkowy kanał wentylacyjny w przypadku wymknięcia

pomieszczenia kuchni.

5.11 Szczegó

łowe rozwiązania materiałowe przegród poziomych i pionowych

5.11.1 Przegrody poziome

UWAGI DO OZNACZE

Ń

1

POSADZKI NA GRUNCIE

2

STROPY NAD POMIESZCZENIAMI OGRZEWANYMI

3

STROPODACHY/ TARASY/GZYMSY

4

DACHY

5

BALKONY

6

INNE

1A POSADZKA NA GRUNCIE (POM. US

ŁUGOWE, KOMUNIKACJA)

· Płytki gresowe na kleju elastycznym

2,0 cm

· wylewka cementowa zbrojona siatką

5,0 cm

· folia zgrzewana PE

· izolacja termiczna

10,0 cm

· izolacja przeciwwodna: izolacja typu lekkiego*

· chudy beton

10,0 cm

· pospółka zagęszczona warstwami co 30 cm do gruntu rodzimego Proctor 0,95 wg. opisu konstrukcji

grunt rodzimy


1B POSADZKA NA GRUNCIE W POM. MOKRYCH

· płytki ceramiczne na kleju elastycznym

· płynna folia uszczelniająca - dwie warstwy z wywinięciem na ściany i profile progowe

· powłoka gruntująca

· wylewka cementowa zbrojona siatką

5,0 cm

· folia zgrzewana PE

10,0 cm

· izolacja termiczna

10,0 cm

· izolacja przeciwwodna: izolacja typu lekkiego*

· chudy beton

10,0 cm

· pospółka zagęszczona warstwami co 30 cm do gruntu rodzimego

Proctor 0,95 wg. opisu konstrukcji

· grunt rodzimy


1C POSADZKA NA GRUNCIE (KOMUNIKACJA-CZ. MIESZKALNA)

· Płytki gresowe na kleju elastycznym

2,0 cm

· wylewka cementowa zbrojona siatką

5,0 cm

· folia zgrzewana PE

· izolacja termiczna - styropian twardy

wg rysunku przekroju

· izolacja przeciwwodna: izolacja typu lekkiego*

· chudy beton

10,0 cm

background image

BUDOWA BUDYNKU US

ŁUGOWEGO Z CZĘŚCIĄ MIESZKALNĄ, WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WODY, KANALIZACJI OPADOWEJ I

SANITARNEJ, GAZOW

Ą WRAZ Z KOTŁOWNIĄ, OGRZEWCZĄ, ELEKTRYCZNĄ, ODGROMOWĄ, TELEKOMUNIKACYJNĄ, WENTYLACJI

MECHANICZNEJ; WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W TYM BUDOW

Ą ZJAZDU Z UL. PĘKOWICKIEJ, UKŁADEM DRÓG WEWNĘTRZNYCH,

MIEJSCAMI POSTOJOWYMI NA TERENIE, CI

ĄGAMI PIESZYMI; INSTALACJAMI NA TERENIE: KANALIZACJI OPADOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ,

ELEKTRYCZN

Ą, OŚWIETLENIA TERENU; PRZYŁĄCZEM KANALIZACJI OPADOWEJ, ORAZ PRZEBUDOWĄ UL. PĘKOWICKIEJ WRAZ Z

PRZEBUDOW

Ą ZJAZDÓW, NA DZIAŁKACH 34, 37, 38, 42, 35, 33, 32, 31, 30 OBR 31 KROWODRZA, PRZY ULICY PĘKOWICKIEJ W KRAKOWIE.

A-9

O p r ac ow an i e j es t w

łas noś c ią biur a A P G S T U D I O . W s zelkie pr awa zas t r zeżone

· pospółka zagęszczona warstwami co 30 cm do gruntu rodzimego Proctor 0,95

wg. opisu konstrukcji

· grunt rodzimy


1D POSADZKA NA GRUNCIE (KOMUNIKACJA)

· wykładzina dywanowa

· wylewka cementowa zbrojona siatką

6,0 cm

· folia zgrzewana PE

· izolacja termiczna

10,0 cm

· izolacja przeciwwodna: izolacja typu lekkiego*

· chudy beton

10,0 cm

· pospółka zagęszczona warstwami co 30 cm do gruntu rodzimego Proctor 0,95

wg. opisu konstrukcji

· grunt rodzimy

1E

POSADZKA NA GRUNCIE W HALI SPORTOWEJ (KORTY)

· podłoga pływająca (np. ASB HARO)

7,0 cm

· wylewka cementowa zbrojona siatką (beton B20)

15,0 cm

· folia zgrzewana PE

· izolacja przeciwwodna: izolacja typu lekkiego*

· chudy beton

10,0 cm

· pospółka zagęszczona warstwami co 30 cm do gruntu rodzimego Proctor 0,95

wg. opisu konstrukcji

· grunt rodzimy

Uwaga:
Pod

łoga ASB (HARO) 7cm pływająca, wylewka 15cm bez styropianu, beton B20

W miejscu monta

żu ścian bocznych dzielących korty i w miejscu montażu szklanych ścian tylnych

(szeroko

ść wylewki = grubość ścian bocznych lub profili alu szklanych ścian + po 5cm dodatkowo z każdej

strony).
w miejscach poza w/w mo

żliwa ewentualnie cieńsza wylewka z jednoczesnym uzupełnieniem twardym

styropianem, pod warunkiem uzyskania aprobaty dostawcy kortów i pod

łogi.

1F

POSADZKA NA GRUNCIE W HALI SPORTOWEJ (KOMUNIKACJA)

· wykładzina dywanowa

· wylewka cementowa zbrojona siatką

6,0 cm

· folia zgrzewana PE

· izolacja termiczna

10,0 cm

· izolacja przeciwwodna: izolacja typu lekkiego*

· chudy beton

10,0 cm

· pospółka zagęszczona warstwami co 30 cm do gruntu rodzimego Proctor 0,95

wg. opisu konstrukcji

· grunt rodzimy

1G POSADZKA NA GRUNCIE (WEJ

ŚCIE DO CZ. MIESZKALNEJ)

· kostka betonowa

6,0 cm

· podsypka piaskowa

3,0 cm

· wylewka cementowa zbrojona siatką

6,0 cm

· warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

· pospółka zagęszczona warstwami co 30 cm do gruntu rodzimego Proctor 0,95

wg. opisu konstrukcji

· grunt rodzimy

2A

STROP NAD POMIESZCZENIAMI OGRZEWANYMI (CZ

ĘŚĆ USŁUGOWA / MIESZKANIE)

· płytki ceramiczne / parkiet

2,0 cm

· wylewka cementowa zbrojona siatką

5,0 cm

background image

BUDOWA BUDYNKU US

ŁUGOWEGO Z CZĘŚCIĄ MIESZKALNĄ, WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WODY, KANALIZACJI OPADOWEJ I

SANITARNEJ, GAZOW

Ą WRAZ Z KOTŁOWNIĄ, OGRZEWCZĄ, ELEKTRYCZNĄ, ODGROMOWĄ, TELEKOMUNIKACYJNĄ, WENTYLACJI

MECHANICZNEJ; WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W TYM BUDOW

Ą ZJAZDU Z UL. PĘKOWICKIEJ, UKŁADEM DRÓG WEWNĘTRZNYCH,

MIEJSCAMI POSTOJOWYMI NA TERENIE, CI

ĄGAMI PIESZYMI; INSTALACJAMI NA TERENIE: KANALIZACJI OPADOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ,

ELEKTRYCZN

Ą, OŚWIETLENIA TERENU; PRZYŁĄCZEM KANALIZACJI OPADOWEJ, ORAZ PRZEBUDOWĄ UL. PĘKOWICKIEJ WRAZ Z

PRZEBUDOW

Ą ZJAZDÓW, NA DZIAŁKACH 34, 37, 38, 42, 35, 33, 32, 31, 30 OBR 31 KROWODRZA, PRZY ULICY PĘKOWICKIEJ W KRAKOWIE.

A-10

O p r ac ow an i e j es t w

łas noś c ią biur a A P G S T U D I O . W s zelkie pr awa zas t r zeżone

· folia PE na zakład

· izolacja termiczna i akustyczna: styropian STK (3cm) +stropian twardy (2cm);

po obwodzie wylewki nale

ży wstawić pionowy pasek styropianu STK 17/15;

w miejscu prowadzenia przewodów oraz w miejscach krzy

żówek przewodów

zastosowa

ć matę Ethafoam 222E

5,0 cm

· płyta żelbetowa wg projektu konstrukcji

18,0 cm

· tynk wewnętrzny cementowo-wapienny

· sufit podwieszany na podkonstrukcji stalowej – rozwiązanie systemowe

2B

STROP NAD POMIESZCZENIAMI OGRZEWANYMI W POMIESZCZENIACH MOKRYCH

· płytki ceramiczne na kleju elastycznym

1,0 cm

· płynna folia uszczelniająca - dwie warstwy z wywinięciem na ściany i profile progowe

· powłoka gruntująca

· wylewka cementowa zbrojona siatką

5,0 cm

· folia zgrzewana PE

· izolacja termiczna i akustyczna: styropian STK (3cm) +stropian twardy (2cm);

po obwodzie wylewki nale

ży wstawić pionowy pasek styropianu STK 17/15;

w miejscu prowadzenia przewodów oraz w miejscach krzy

żówek przewodów

zastosowa

ć matę Ethafoam 222E

5,0 cm

· płyta żelbetowa wg projektu konstrukcji

· tynk wewnętrzny cementowo-wapienny

· sufit podwieszany na podkonstrukcji stalowej – rozwiązanie systemowe


2C

STROP KOMUNIKACJI OGÓLNEJ

· płytki gresowe- antypoślizgowe na kleju

2,0 cm

· wylewka cementowa zbrojona siatka

5,0cm

· folia zgrzewana PE

· izolacja termiczna – styropian STK

5,0 cm

· folia zgrzewana PE

· płyta żelbetowa wg proj .konstrukcji

·

tynk wewn

ętrzny cementowo-wapienny z gładzią gipsową

2D

SCHODY

· płytki gresowe- antypoślizgowe na kleju

2,0 cm

· płyta żelbetowa wg proj .konstrukcji

· tynk wewnętrzny cementowo-wapienny z gładzią gipsową


3A

STROPODACH ODWRÓCONY -

ŻWIREK

· żwir rzeczny płukany frakcji 16÷32 mm

od 5,0 do 33,0 cm

· geowłóknina filtracyjna

· termoizolacja- polistyren ekstrudowany (XPS)

15,0 cm

· hydroizolacja - membrana lub rozwiązanie równorzędne

· włóknina ochronna

· warstwa spadkowa – wylewka betonowa

(w miejscach powy

żej 10 cm grubości uzupełnienie twardym styropianem)

od 4,0 do 28 cm

· płyta żelbetowa wg projektu konstrukcji

· tynk wewnętrzny gipsowy

· w części usługowej – sufit podwieszany systemowy

3B GZYMS

· obróbka blacharska - blacha stalowa ocynkowana, powlekana

· płyta OSB impregnowana

· hydroizolacja – membrana wywinięta pod OSB

· izolacja termiczna – twarda dachowa - płyty spadkowe - 2%

5,0 cm

· płyta żelbetowa wg projektu konstrukcji

· izolacja termiczna - styropian

18,0 cm

· tynk mineralny cienkowarstwowy - kolorystyka wg rysunków elewacji

background image

BUDOWA BUDYNKU US

ŁUGOWEGO Z CZĘŚCIĄ MIESZKALNĄ, WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WODY, KANALIZACJI OPADOWEJ I

SANITARNEJ, GAZOW

Ą WRAZ Z KOTŁOWNIĄ, OGRZEWCZĄ, ELEKTRYCZNĄ, ODGROMOWĄ, TELEKOMUNIKACYJNĄ, WENTYLACJI

MECHANICZNEJ; WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W TYM BUDOW

Ą ZJAZDU Z UL. PĘKOWICKIEJ, UKŁADEM DRÓG WEWNĘTRZNYCH,

MIEJSCAMI POSTOJOWYMI NA TERENIE, CI

ĄGAMI PIESZYMI; INSTALACJAMI NA TERENIE: KANALIZACJI OPADOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ,

ELEKTRYCZN

Ą, OŚWIETLENIA TERENU; PRZYŁĄCZEM KANALIZACJI OPADOWEJ, ORAZ PRZEBUDOWĄ UL. PĘKOWICKIEJ WRAZ Z

PRZEBUDOW

Ą ZJAZDÓW, NA DZIAŁKACH 34, 37, 38, 42, 35, 33, 32, 31, 30 OBR 31 KROWODRZA, PRZY ULICY PĘKOWICKIEJ W KRAKOWIE.

A-11

O p r ac ow an i e j es t w

łas noś c ią biur a A P G S T U D I O . W s zelkie pr awa zas t r zeżone

4A DACH HALI

· membrana dachowa lub pokrycie bitumiczne

· styropian twardy w 2 warstwach

25,0 cm

· izolacja paroszczelna – folia PE

· wewnętrzna ocynkowana, powlekana blacha stalowa sp45

· ocynkowana stalowa płatew dachowa – profil Z

· ocynkowany dźwigar stalowy

5A

BALKON

· płytki mrozoodporne, antypoślizgowe, na kleju elastycznym

(przy zachowaniu pe

łnego posadzenia płytek; fuga elastyczna)

· uszczelnienie naroży i dylatacji taśmą i masami wypełniającymi,

· uszczelnienie obróbek blacharskich żywicą epoksydową

· izolacje przeciwwodne - dwie warstwy z wywinięciem na ściany

i profile progowe z u

życiem taśmy w narożach

· grunt (w razie potrzeby)

· wylewka w spadku (spadek zgodny z rzutem); gr. min. 4,0 cm zbrojona włóknami fibermestu

z dodatkiem plastyfikatora, dylatowana (dylatacja uszczelniona)

6,0-4,0 cm

· styropian twardy

3,0cm

· płyta żelbetowa wg proj. konstrukcji

· styropian

5,0 cm

· szpachlowa warstwa ochronna zbrojona siatką

· tynk cienkowarstwowy

5.11.2 Przegrody pionowe :

UWAGI DO OZNACZE

Ń

A

– ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

B

– ŚCIANY Z OKŁADZINĄ KAMIENNĄ

D - ATTYKI
E

– ŚCIANY PODZIEMNE

W

– ŚCIANY WEWNĘTRZNEA1

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA TYNKOWANA

· tynk wewnętrzny cem-wap/ gładź gipsowa

· pustak ceramiczny /elementy żelbetowe wg rysunków

25,0 cm

· izolacja termiczna: styropian

15,0 cm

· tynk cienkowarstwowy – metoda BSO(Bezspoinowy System Ocieplenia),

kolorystyka wg rysunków

A2

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA TYNKOWANA (HALA SPORTOWA)

· wykończenie wg. wytycznych dostawcy systemu kortów;

tynk powy

żej ścian kortów wg. wytycznych dostawcy sytemu

· pustak / elementy żelbetowe wg rysunków (gęstość min 750kg/m3 do wys. 2,5;

g

ęstość 600kg/m3 pow. wys. 2,5m)

25,0 cm

· izolacja termiczna: styropian

15,0 cm

· tynk cienkowarstwowy – metoda BSO(Bezspoinowy System Ocieplenia),

kolorystyka wg rysunkówB1

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – OKŁADZINA KAMIENNA

· tynk wewnętrzny cem-wap/ gładź gipsowa

· pustak ceramiczny / elementy żelbetowe wg proj. konstrukcji

25,0 cm

· izolacja termiczna: wełna mineralna z welonem

12,0 cm

background image

BUDOWA BUDYNKU US

ŁUGOWEGO Z CZĘŚCIĄ MIESZKALNĄ, WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WODY, KANALIZACJI OPADOWEJ I

SANITARNEJ, GAZOW

Ą WRAZ Z KOTŁOWNIĄ, OGRZEWCZĄ, ELEKTRYCZNĄ, ODGROMOWĄ, TELEKOMUNIKACYJNĄ, WENTYLACJI

MECHANICZNEJ; WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W TYM BUDOW

Ą ZJAZDU Z UL. PĘKOWICKIEJ, UKŁADEM DRÓG WEWNĘTRZNYCH,

MIEJSCAMI POSTOJOWYMI NA TERENIE, CI

ĄGAMI PIESZYMI; INSTALACJAMI NA TERENIE: KANALIZACJI OPADOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ,

ELEKTRYCZN

Ą, OŚWIETLENIA TERENU; PRZYŁĄCZEM KANALIZACJI OPADOWEJ, ORAZ PRZEBUDOWĄ UL. PĘKOWICKIEJ WRAZ Z

PRZEBUDOW

Ą ZJAZDÓW, NA DZIAŁKACH 34, 37, 38, 42, 35, 33, 32, 31, 30 OBR 31 KROWODRZA, PRZY ULICY PĘKOWICKIEJ W KRAKOWIE.

A-12

O p r ac ow an i e j es t w

łas noś c ią biur a A P G S T U D I O . W s zelkie pr awa zas t r zeżone

· szczelina powietrzna

2,0 cm

· okładzina kamienna - łupek

2,0 cm


D1

ATTYKA (CZ

ĘŚĆ USLUGOWA / MIESZKALNA)

· tynk cienkowarstwowy – metoda BSO (Bezspoinowy System Ocieplenia),

kolorystyka wg rysunków

· izolacja termiczna: styropian

15,0 cm

· izolacja przeciwwodna (membrana do wys. min. 30cm pow. żwirku)

· pustak ceramiczny /elementy żelbetowe wg rysunków

20/25,0 cm

· izolacja termiczna: styropian

15,0 cm

· tynk cienkowarstwowy – metoda BSO(Bezspoinowy System Ocieplenia),

kolorystyka wg rysunków


D2

ATTYKA (HALA)

· izolacja przeciwwodna (membrana wywinięta pod obróbkę blacharską)

izolacja termiczna: styropian

15,0 cm

· pustak ceramiczny /elementy żelbetowe wg rysunków

20/25,0 cm

· izolacja termiczna: styropian

15,0 cm

· tynk cienkowarstwowy – metoda BSO(Bezspoinowy System Ocieplenia),

kolorystyka wg rysunków


D3

ATTYKA (PO

ŁĄCZENIE HALI Z CZ. USŁUGOWĄ / MIESZKALNĄ)

· tynk cienkowarstwowy – metoda BSO (Bezspoinowy System Ocieplenia),

· kolorystyka wg rysunków

· izolacja termiczna: styropian

15,0 cm

· izolacja przeciwwodna (membrana do wys. min. 30cm pow. żwirku)

· pustak ceramiczny /elementy żelbetowe wg rysunków

20/25,0 cm

· izolacja przeciwwodna (membrana do wys. min. 30cm pow. żwirku)

· izolacja termiczna: styropian

15,0 cm

· tynk cienkowarstwowy – metoda BSO(Bezspoinowy System Ocieplenia),

kolorystyka wg rysunków


E1

ŚCIANA ŻELBETOWA FUNDAMENTOWA POD POZIOMEM TERENU

· ściana żelbetowa

25,0 cm

· izolacja przeciwwodna

· folia fundamentowa – zabezpieczenie hydroizolacji, oraz jako element

przeciwdzia

łający wzajemnemu oddziaływaniu hydroizolacji na termoizolację

· styropian ekstrudowany do poz. ławy wg rysunków

15,0 cm

· folia fundamentowa tłoczona (jako ochrona i zabezpieczenie termoizolacji)


W1

ŚCIANA WEWNĘTRZNA MUROWANA ODDZIELENIA LOKALI

· tynk wewnętrzny cementowo-wapienny z gładzią gipsową

· pustak ceramiczny lub cegła pełna / żelbet wg. proj. konstrukcji

25 cm

· tynk wewnętrzny cementowo-wapienny z gładzią gipsową


W2

ŚCIANA WEWN. POMIĘDY POMIESZCZENIAMI OGRZEWANYMI A
NIEOGRZEWAMYMI, KLATK

Ą SCHODOWĄ A LOKALEM MIESZK. I USŁUGOWYM

· tynk wewnętrzny gipsowy

· ściana murowana z pustaka POROTHERM 25/37.5 AKU

25,0 cm

· tynk wewnętrzny gipsowy

W3

ŚCIANA WEWN. POMIĘDY POMIESZCZENIAMI OGRZEWANYMI A
NIEOGRZEWAMYMI, KLATKAMI SCHODOWYMI A KORYTARZAMI
Z IZOLACJ

Ą TERMICZNĄ

· styropian z atestem p.poż. tynkowany na podwójnej siatce 5cm;

alternatywnie do styropianu p

łyta Rigitherm MF (wełna mineralna 3cm + płyta GK 12,5mm) 4cm

· żelbet wg. proj. konstrukcji

25,0cm

background image

BUDOWA BUDYNKU US

ŁUGOWEGO Z CZĘŚCIĄ MIESZKALNĄ, WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WODY, KANALIZACJI OPADOWEJ I

SANITARNEJ, GAZOW

Ą WRAZ Z KOTŁOWNIĄ, OGRZEWCZĄ, ELEKTRYCZNĄ, ODGROMOWĄ, TELEKOMUNIKACYJNĄ, WENTYLACJI

MECHANICZNEJ; WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W TYM BUDOW

Ą ZJAZDU Z UL. PĘKOWICKIEJ, UKŁADEM DRÓG WEWNĘTRZNYCH,

MIEJSCAMI POSTOJOWYMI NA TERENIE, CI

ĄGAMI PIESZYMI; INSTALACJAMI NA TERENIE: KANALIZACJI OPADOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ,

ELEKTRYCZN

Ą, OŚWIETLENIA TERENU; PRZYŁĄCZEM KANALIZACJI OPADOWEJ, ORAZ PRZEBUDOWĄ UL. PĘKOWICKIEJ WRAZ Z

PRZEBUDOW

Ą ZJAZDÓW, NA DZIAŁKACH 34, 37, 38, 42, 35, 33, 32, 31, 30 OBR 31 KROWODRZA, PRZY ULICY PĘKOWICKIEJ W KRAKOWIE.

A-13

O p r ac ow an i e j es t w

łas noś c ią biur a A P G S T U D I O . W s zelkie pr awa zas t r zeżone

· tynk wewnętrzny cementowo-wapienny z gładzią gipsową

W4

ŚCIANA WEWNĘTRZNA MUROWANA - DYLATACJA

· tynk wewnętrzny cementowo-wapienny z gładzią gipsową

· cegła pełna / żelbet wg. proj. konstrukcji

25 cm

· pustak ceramiczny /elementy żelbetowe wg rysunków (gęstość min 750kg/m3

do wys. 2,5; g

ęstość 600kg/m3 pow. wys. 2,5m)

· wykończenie wg. wytycznych dostawcy systemu kortów; tynk powyżej ścian kortów wg. wytycznych

dostawcy sytemu

ZS

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – PRZESZKLENIE

· ślusarka aluminiowa w systemie okienno drzwiowym (ze wzmocnionymi słupkami) / fasadowym

kolorystyka szara. Na etapie projektu przeszklenia konsultowano z firm

ą YAWAL.


Uwaga :
- wszystkie wewn

ętrzne ściany działowe o gr. 12 cm wykonane z cegły pełnej lub pustaka ceramicznego gr.

12cm .
- obudowy szachtów wykonane z ceg

ły pełnej lub pustaka ceramicznego gr. 12cm lub 8,8cm

6

E

LEMENTY WYPOSA

ŻENIA BUDOWLANO

-

INSTALACYJNEGO

Budynek b

ędzie wyposażony w następujące instalacje wewnętrzne:

Instalacja wodoci

ągowa:

·

instalacja wody;

Instalacja kanalizacyjna:

·

instalacja kanalizacji sanitarnej;

·

instalacja kanalizacji opadowej

Instalacja ogrzewania:

·

instalacja ogrzewania;

Instalacja gazowa:

·

kot

łownia gazowa.

·

Instalacja kot

ła dla mieszkania

·

instalacja gazowa wewn

ętrzna w kotłowni

Instalacje elektryczne i s

łaboprądowe:

·

instalacje elektroenergetyczne

·

instalacje odgromowe

·

instalacje s

łaboprądowe;

·

instalacje telekomunikacyjne

Szczegó

łowe rozwiązania w branżowych projektach instalacyjnych zgodnie z wykazem na stronach

tytu

łowych.

7

C

HARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

.

Zastosowane przegrody budowlane spe

łniają wymagania izolacyjności cieplnej oraz inne wymagania

okre

ślone w załączniku do rozporządzenia (Dz. U. 2002, nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami). Uznaje

si

ę za spełniony § 328 niniejszego rozporządzenia.

W

łaściwości cieplne przegród zewnętrznych przedstawiono w ramach charakterystyki energetycznej

projektowanego obiektu w opracowaniu bran

żowym „Charakterystyka energetyczna budynków”.

8

W

P

ŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWISKO

8.1

Oddzia

ływanie na stan aerosanitarny rejonu

Oddzia

ływanie inwestycji na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego może być związane z

nast

ępującymi czynnikami:

Lokalizacja obiektów takich jak projektowany budynek powoduje z regu

ły nieznacznie wzmożony ruch

samochodów, a tym samym wzrost emisji zanieczyszcze

ń pochodzących ze spalin silników samochodów.

Jest to niezorganizowana emisja zanieczyszcze

ń rozprzestrzeniająca się z niskiej wysokości (poziom rury

background image

BUDOWA BUDYNKU US

ŁUGOWEGO Z CZĘŚCIĄ MIESZKALNĄ, WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WODY, KANALIZACJI OPADOWEJ I

SANITARNEJ, GAZOW

Ą WRAZ Z KOTŁOWNIĄ, OGRZEWCZĄ, ELEKTRYCZNĄ, ODGROMOWĄ, TELEKOMUNIKACYJNĄ, WENTYLACJI

MECHANICZNEJ; WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W TYM BUDOW

Ą ZJAZDU Z UL. PĘKOWICKIEJ, UKŁADEM DRÓG WEWNĘTRZNYCH,

MIEJSCAMI POSTOJOWYMI NA TERENIE, CI

ĄGAMI PIESZYMI; INSTALACJAMI NA TERENIE: KANALIZACJI OPADOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ,

ELEKTRYCZN

Ą, OŚWIETLENIA TERENU; PRZYŁĄCZEM KANALIZACJI OPADOWEJ, ORAZ PRZEBUDOWĄ UL. PĘKOWICKIEJ WRAZ Z

PRZEBUDOW

Ą ZJAZDÓW, NA DZIAŁKACH 34, 37, 38, 42, 35, 33, 32, 31, 30 OBR 31 KROWODRZA, PRZY ULICY PĘKOWICKIEJ W KRAKOWIE.

A-14

O p r ac ow an i e j es t w

łas noś c ią biur a A P G S T U D I O . W s zelkie pr awa zas t r zeżone

wydechowej samochodów). W zwi

ązku z tym oddziaływanie z tym związane ma charakter lokalny, stężenia

maksymalne zanieczyszcze

ń szybko spadają wraz z odległością.

Analizuj

ąc skalę planowanego zamierzenia można stwierdzić, że nowa inwestycja o funkcji usługowej i

mieszkalnej nie wp

łynie na pogorszenie istniejącego stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego.

8.2

Oddzia

ływanie inwestycji na wody powierzchniowe i podziemne:

Obiekt b

ędzie zaopatrywany w wodę z miejskiej sieci wodociągowej. Woda używana będzie na cele

socjalno-bytowe oraz na utrzymanie czysto

ści.

Projektowany obiekt b

ędzie źródłem ścieków bytowo-gospodarczych w ilości równej zużywanej wody. Ścieki

te b

ędą odprowadzone bezpośrednio do kanalizacji miejskiej rozdzielczej.

Na terenie Inwestycji wyst

ąpią również wody opadowe z dachów oraz powierzchni dróg i chodników, które

b

ędą odprowadzone do kanalizacji deszczowej.

Mo

żna stwierdzić, że zagrożenie dla wód powierzchniowych i podziemnych nie występuje.

8.3

Oddzia

ływanie na klimat akustyczny

Brak

źródeł hałasu. Nie przewiduje się pogorszenia istniejącego klimatu akustycznego w rejonie opisywanej

lokalizacji.

8.4

Gospodarka odpadkowa:

Przy funkcji us

ługowej i mieszkalnej powstają głównie odpady komunalne, które powinny być

systematycznie wywo

żone na składowisko odpadów komunalnych. Zaprojektowano śmietnik wolnostąjący.

Mo

żna stwierdzić, że w przypadku planowanej inwestycji usuwanie odpadków odbywa się standardowo i nie

stwarza

żadnych szczególnych zagrożeń.

9

R

OZWI

ĄZANIA TECHNICZNE DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

9.1

Dane ogólne.

Przedmiotem projektu jest budowa budynku us

ługowego z częścią mieszkalną. Charakter usług: korty do

gry w squasha wraz z zapleczem sanitarnym, zapleczem socjalnym dla pracowników, strefa wej

ściową dla

klientów z niewielkim barkiem i recepcj

ą. Usługi zlokalizowane w części parterowej budynku oraz w

wschodniej cz

ęści pietra.

Hala kortów squasha znajduje si

ę w części południowej budynku. jest to hala jednoprzestrzenna o

powierzchni oko

ło 687 m2, gdzie docelowo będą zainstalowane 5 kortów do gry. Korty wg systemu 40 firmy

ASB. Sk

ładają się ze ścianek z materiału drewnopochodnego mocowanego do ścian budynku. Pustka

pomi

ędzy ściana kortu a ściana hali wypełniona jest piaskiem kwarcowym.

Cz

ęść mieszkalna zlokalizowana w zachodniej części pięta. Składa się z jednego mieszkania o charakterze

jednorodzinnym. Do mieszkania prowadzi niezale

żne wejście.

Cz

ęść mieszkalna i usługowa nie są ze sobą powiązane funkcjonalnie.

Brak podpiwniczenia budynków.
W cz

ęści usługowej na parterze zlokalizowano kotłownię gazową dostępną z holu komunikacyjnego części

us

ługowej.


Podstawowe dane charakteryzuj

ące projekt:

· powierzchnia zabudowy :

609 m

2

,

· powierzchnia wewnętrzna budynku:

~720 m

2

,

o powierzchnia wewnętrzna usług:

~610 m

2

,

o powierzchnia wewnętrzna mieszkania:

~110 m

2

,

· powierzchnia hali kortów:

~387 m

2

,

· liczba mieszkań:

1 szt.

· Wysokość budynku:

8,8 m

· liczba kondygnacji:

2 nadziemne

· grupa wysokości

niski (N),

· kategoria zagrożenia ludzi:

o część usługowa:

ZL III

o część mieszkalna:

ZL IV

· wymagana klasa odporności pożarowej:

D

background image

BUDOWA BUDYNKU US

ŁUGOWEGO Z CZĘŚCIĄ MIESZKALNĄ, WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WODY, KANALIZACJI OPADOWEJ I

SANITARNEJ, GAZOW

Ą WRAZ Z KOTŁOWNIĄ, OGRZEWCZĄ, ELEKTRYCZNĄ, ODGROMOWĄ, TELEKOMUNIKACYJNĄ, WENTYLACJI

MECHANICZNEJ; WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W TYM BUDOW

Ą ZJAZDU Z UL. PĘKOWICKIEJ, UKŁADEM DRÓG WEWNĘTRZNYCH,

MIEJSCAMI POSTOJOWYMI NA TERENIE, CI

ĄGAMI PIESZYMI; INSTALACJAMI NA TERENIE: KANALIZACJI OPADOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ,

ELEKTRYCZN

Ą, OŚWIETLENIA TERENU; PRZYŁĄCZEM KANALIZACJI OPADOWEJ, ORAZ PRZEBUDOWĄ UL. PĘKOWICKIEJ WRAZ Z

PRZEBUDOW

Ą ZJAZDÓW, NA DZIAŁKACH 34, 37, 38, 42, 35, 33, 32, 31, 30 OBR 31 KROWODRZA, PRZY ULICY PĘKOWICKIEJ W KRAKOWIE.

A-15

O p r ac ow an i e j es t w

łas noś c ią biur a A P G S T U D I O . W s zelkie pr awa zas t r zeżone

9.2

Warunki lokalizacyjne.

Budynek usytuowany jest jako wolnostoj

ący na działce przy ul. Pękowickiej w Krakowie. Najbliższe obiekty

budowlane (budynki inne) wyst

ępują po stronie północno wschodniej, w odległości ponad 66 m od

planowanego budynku. Ponadto brak zabudowy w s

ąsiedztwie inwestycji.

Planowany budynek znajduje si

ę w następujących odległościach od terenu inwestycji:

· Od północy: ponad 15 m od niezabudowanej działki.

· Od wschodu: ponad 7 m od działki drogowej.

· Od południa: ponad 10 m od niezabudowanej działki

· Od zachodu: ponad 50 m od niezabudowanej działki.

9.3

Parametry po

żarowe materiałów.

W projektowanym budynku nie przewiduje si

ę użytkowania większych ilości materiałów palnych, za

wyj

ątkiem elementów wyposażenia i wystroju wnętrz. Pod względem palności, w zdecydowanej większości

reprezentowane b

ędą materiały stałe. Nie przewiduje się możliwości magazynowania materiałów

niebezpiecznych po

żarowo jak np. gazy lub ciecze łatwo zapalne, czy też materiały pirotechniczne.

W pomieszczeniach o charakterze technicznym znajdowa

ć się będą niewielkie ilości stałych materiałów

palnych, zwi

ązanych z ich przeznaczeniem. W budynku nie przewiduje się możliwości przechowywania

jakichkolwiek materia

łów pożarowo niebezpiecznych . W budynku nie będzie instalacji gazowej (poza

kot

łownią gazową), nie będzie również stosowany, ani przechowywany gaz płynny propan – butan.

9.4

G

ęstość obciążenia ogniowego.

W kot

łowni obciążenie ogniowe nie przekroczy 500 MJ/m2.


9.5

Kategoria zagro

żenia ludzi:

Projektowany budynek zalicza si

ę do kategorii zagrożenia ludzi ZL III (część usługowa) i ZL IV (część

mieszkalna).
Na podstawie za

łożonego programu użytkowego przewiduje się pobyt następującej ilości osób:

· Część mieszkalna – 4 osoby.

· Część usługowa:

o Klienci: 10 osób grających, 10 osób które zakończyły grę, 10 osób które oczekują na grę.

Łącznie na kortach i w zapleczu sanitarnym: 30 osób

o Pracownicy: 2 osoby oraz kierownik.

Łącznie zatrudnionych: 3 osoby.

9.6

Ocena zagro

żenia wybuchem.

W obr

ębie budynku nie występują pomieszczenia ani strefy zagrożone wybuchem.


9.7

Podzia

ł na strefy pożarowe

Strefy po

żarowe nie przekraczają określonych w przepisach wartości (8 000 m2)

Strefa ZL III jest oddzielona od strefy ZL IV, ka

żda z nich stanowi odrębną strefę.

Kot

łownia jest wydzielona stropem i ścianami o odporności EI60 oraz drzwiami EI30.


Stropy pomi

ędzy kondygnacjami w części nadziemnej posiadają klasę odporności ogniowej REI 30.

Pomi

ędzy poszczególnymi kondygnacjami zachowano pasy międzykondygnacyjne o wysokości nie

mniejszej ni

ż 0,8 m i odporności ogniowej co najmniej EI 30.

Przepusty w

ścianach i stropach oddzieleń przeciwpożarowych zabezpieczone zostaną do klasy

odporno

ści ogniowej danego elementu. W części nadziemnej dopuszcza się nieinstalowanie przepustów

przeciwpo

żarowych dla pojedynczych rur instalacji wodnych i ogrzewczych wprowadzanych przez ściany i

stropy bezpo

średnio do pomieszczeń higieniczno – sanitarnych. Pozostałe przejścia instalacyjne (kabli,

kana

łów, rur) przebiegające przez elementy oddzielenia pożarowego uszczelniono certyfikowanymi

środkami.
Przej

ścia instalacji przez przepusty o średnicy powyżej 4 cm poprzez ściany i stropy pomieszczeń dla

których wymagana jest klasa odporno

ści ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60, zabezpieczone są

certyfikowanymi masami ogniochronnymi do odpowiedniej klasy odporno

ści ogniowej.

Przewody wentylacyjne w miejscach przej

ść przez elementy oddzieleń przeciwpożarowych wyposażone są

w certyfikowane klapy odcinaj

ące (o odporności równej, co najmniej odporności ogniowej EIS oddzielenia)

lub alternatywnie prowadzone, jako tranzytowe i odpowiednio obudowane.

9.8

Klasa odporno

ści pożarowej

background image

BUDOWA BUDYNKU US

ŁUGOWEGO Z CZĘŚCIĄ MIESZKALNĄ, WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WODY, KANALIZACJI OPADOWEJ I

SANITARNEJ, GAZOW

Ą WRAZ Z KOTŁOWNIĄ, OGRZEWCZĄ, ELEKTRYCZNĄ, ODGROMOWĄ, TELEKOMUNIKACYJNĄ, WENTYLACJI

MECHANICZNEJ; WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W TYM BUDOW

Ą ZJAZDU Z UL. PĘKOWICKIEJ, UKŁADEM DRÓG WEWNĘTRZNYCH,

MIEJSCAMI POSTOJOWYMI NA TERENIE, CI

ĄGAMI PIESZYMI; INSTALACJAMI NA TERENIE: KANALIZACJI OPADOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ,

ELEKTRYCZN

Ą, OŚWIETLENIA TERENU; PRZYŁĄCZEM KANALIZACJI OPADOWEJ, ORAZ PRZEBUDOWĄ UL. PĘKOWICKIEJ WRAZ Z

PRZEBUDOW

Ą ZJAZDÓW, NA DZIAŁKACH 34, 37, 38, 42, 35, 33, 32, 31, 30 OBR 31 KROWODRZA, PRZY ULICY PĘKOWICKIEJ W KRAKOWIE.

A-16

O p r ac ow an i e j es t w

łas noś c ią biur a A P G S T U D I O . W s zelkie pr awa zas t r zeżone

Budynek zosta

ł zaprojektowany w całości w klasie D odporności pożarowej. W budynku nie mogą być

stosowane elementy budowlane inne jak tylko "nie rozprzestrzeniaj

ące ognia", posiadające potwierdzenie tej

cechy certyfikatem zgodno

ści, wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie. Izolacja

termiczna

ścian zewnętrznych ma posiadać cechę nie rozprzestrzeniania ognia potwierdzoną właściwym

dokumentem wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie. Odporno

ść ogniowa

poszczególnych elementów zespo

łu wynosi:

· elementy nośne:

R 30

· stropy:

REI 30

· ściana zewnętrzna:

EI 30

· ściana wewnętrzna:

bez wymaga

ń, NRO

· konstrukcja dachu:

bez wymaga

ń, NRO

· przykrycie dachu:

bez wymaga

ń, NRO

W zakresie wystroju wn

ętrz dróg komunikacji ogólnej użyte mają być wyłącznie:

· materiały, których produkty rozkładu termicznego nie są bardzo toksyczne i silnie dymiące,

· wykładziny podłogowe i okładziny ścienne oraz stałe elementy wystroju i wyposażenia wnętrz, co

najmniej "trudno zapalne",

· sufity podwieszone i okładziny sufitowe, co najmniej "niezapalne", nie kapiące i nie odpadające pod

wp

ływem ognia.


W przypadku stosowania materia

łów wykończeniowych luźno zwisających, w szczególności w kurtynach,

zas

łonach, kotarach i żaluzjach, w obrębie dróg ewakuacyjnych za łatwo zapalne materiały uważa się

materia

ły, których właściwości określone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszącymi się do

zapalno

ści i rozprzestrzeniania płomienia przez wyroby włókiennicze, nie spełniają co najmniej jednego z

ni

żej wymienionych kryteriów:

· ti ≥ 4 s,

· ts ≤ 30 s,

· nie występuje przepalenie trzeciej nitki,

· nie występują płonące krople.

9.9

Warunki ewakuacji

W budynku zapewniono, okre

ślone przepisami ,wymagania w zakresie ewakuacji ludzi :

· drzwi z budynku otwierają się na zewnątrz.

· długość przejść ewakuacyjnych nie przekracza 40 m,

· długości dojść ewakuacyjnych nie jest większa niż 30 m przy czym nie więcej niż 20 m na poziomej

drodze ewakuacyjnej, przy jednym doj

ściu oraz 60 m przy 2 dojściach.

· długość dojścia liczona jest od drzwi wyjściowych z lokali do wyjścia na zewnątrz budynku

· szerokości biegów klatek schodowych w świetle balustrad wynosi: dla mieszkania: 100 cm, dla

us

ług: 125 cm, i jest większa od wymaganej przepisami.

· Budynek projektowany jest jako obiekt w którym zatrudnionych jest do 10 osób.

· Hala kortów potraktowana została jako jedno pomieszczenie. W związku z tym zapewniono 2

wyj

ścia na zewnątrz budynku oddalone od siebie o minimum 5m.

· W hali kortów, zgodnie z planowanym przeznaczeniem i aranżacją wnętrza, przyjmuje się

mo

żliwość przebywania maksymalnie 30 osób.

· W każdym korcie przyjmuje się możliwość przebywania max 2 osób.

· Zapewniono wyjście na dach poprzez wyłaz wymiarach nie mniejszych niż 0,8 x 0,8 m w świetle.

· Niezależnie od powyższego przewidziano zastosowanie oznakowania ewakuacyjnego wyjść i

kierunków ewakuacji, odpowiadaj

ące wymaganiom normowym (PN-92/N-01256/02) w zakresie

szczegó

łowych rodzajów i wymiarów.

9.10 Instalacje u

żytkowe

9.10.1 Instalacja elektryczna.

Instalacja elektryczna wyposa

żona została w przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Przewidziano

zastosowanie tego typu wy

łącznika dla wszystkich części budynku stanowiących odrębne strefy pożarowe,

czyli odr

ębne wyłączniki dla:

¾ Części mieszkalnej. Lokalizacja na ścianie północnej budynku przy zachodnim narożniku.

¾ Części usługowej. Lokalizacja na ścianie północnej budynku przy zachodnim narożniku.

background image

BUDOWA BUDYNKU US

ŁUGOWEGO Z CZĘŚCIĄ MIESZKALNĄ, WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WODY, KANALIZACJI OPADOWEJ I

SANITARNEJ, GAZOW

Ą WRAZ Z KOTŁOWNIĄ, OGRZEWCZĄ, ELEKTRYCZNĄ, ODGROMOWĄ, TELEKOMUNIKACYJNĄ, WENTYLACJI

MECHANICZNEJ; WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W TYM BUDOW

Ą ZJAZDU Z UL. PĘKOWICKIEJ, UKŁADEM DRÓG WEWNĘTRZNYCH,

MIEJSCAMI POSTOJOWYMI NA TERENIE, CI

ĄGAMI PIESZYMI; INSTALACJAMI NA TERENIE: KANALIZACJI OPADOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ,

ELEKTRYCZN

Ą, OŚWIETLENIA TERENU; PRZYŁĄCZEM KANALIZACJI OPADOWEJ, ORAZ PRZEBUDOWĄ UL. PĘKOWICKIEJ WRAZ Z

PRZEBUDOW

Ą ZJAZDÓW, NA DZIAŁKACH 34, 37, 38, 42, 35, 33, 32, 31, 30 OBR 31 KROWODRZA, PRZY ULICY PĘKOWICKIEJ W KRAKOWIE.

A-17

O p r ac ow an i e j es t w

łas noś c ią biur a A P G S T U D I O . W s zelkie pr awa zas t r zeżone

Wy

łączniki przeciwpożarowe prądu zlokalizowany zostanie w pobliżu każdego wejścia do budynku

na poziomie parteru.

Przepusty instalacyjne przez elementy oddziele

ń przeciwpożarowych zabezpieczone zostaną

certyfikowanymi masami ogniochronnymi do odpowiedniej klasy odporno

ści ogniowej danego elementu.

Przepusty o

średnicy powyżej 4 cm przechodzące poprzez ściany i stropy pomieszczeń, dla których

wymagana jest klasa odporno

ści ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60 lub wyższa, zabezpieczone są

certyfikowanymi masami ogniochronnymi do odpowiedniej klasy odporno

ści ogniowej danego elementu.

Przej

ścia instalacji przez przepusty w ścianach zewnętrznych znajdujące się poniżej poziomu terenu

wykonane s

ą jako gazoszczelne. Pozostałe przepusty uszczelnione są materiałem niepalnym.

9.10.2 Instalacja odgromowa.

Zapewniono ochron

ę budynku instalacją odgromową w wykonaniu podstawowym zgodnie z wymaganiami

okre

ślonymi w PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa, Część 1: Zasady ogólne. Instalację wykonano za

pomoc

ą zwodów poziomych niskich, nieizolowanych, z wykorzystaniem naturalnych elementów

przewodz

ących w tym zbrojenia fundamentów, metalowych konstrukcji. Dla ewentualnych elementów

wyniesionych ponad poziom dachu budynku przewidziano ochron

ę poprzez zwody pionowe.

9.10.3 Instalacja wentylacji, ogrzewanie.

Kana

ły wentylacyjne wykonano wyłącznie z materiałów niepalnych. Jako otuliny termoizolacyjne rur

wodoci

ągowych, instalacji grzewczej, wentylacji i klimatyzacji zastosowano wyłącznie materiały posiadające

cech

ę nierozprzestrzeniających ognia (NRO). W miejscach przejść kanałów wentylacyjnych przez elementy

oddziele

ń przeciwpożarowych zastosowano klapy odcinające o odporności ogniowej równej odporności

ogniowej EIS danego elementu oddzielenia lub alternatywnie obudowane w tej samej klasie odporno

ści na

ca

łej swojej długości przebiegu przez inną strefę pożarową.

Przewody wentylacyjne powinny by

ć wykonane i prowadzone w taki sposób, aby w przypadku

po

żaru nie oddziaływały siłą większą niż 1 kN na elementy budowlane, a także aby przechodziły przez

przegrody w sposób umo

żliwiający kompensacje wydłużeń przewodu. W przewodach wentylacyjnych nie

nale

ży prowadzić innych instalacji.

9.10.4 Instalacja gazowa.

W budynku zlokalizowana jest kot

łownia gazowa, na parterze. Nie występują strefy i (lub)

pomieszczenia zagro

żone wybuchem.

9.11 Instalacje i urz

ądzenia przeciwpożarowe

9.11.1 Instalacja przeciwpo

żarowa hydrantowa.

Zgodnie z obowi

ązującymi przepisami projektowany budynek nie wymaga zaprojektowania instalacji

hydrantowej. W zwi

ązku z powyższym nie zostanie ona zaprojektowana.

9.11.2 Instalacja o

świetlenia awaryjnego.

W budynku wykonane jest o

świetlenie ewakuacyjne, zgodne z PN-EN 1838 Zastosowanie

o

świetlenia. Oświetlenie awaryjne oraz PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.

O

świetlenie realizuje również funkcję oznakowania ewakuacyjnego kierunkowego – wskazującego

jednoznacznie drogi, kierunki i wyj

ścia ewakuacyjne. Znaki kierunkowe podświetlane na drogach

ewakuacyjnych, wykonano w funkcji

„na jasno”, jako świecące podczas użytkowania obiektu. Czas działania

o

świetlenia awaryjnego ewakuacyjnego: jedna godzina.

Oprawy o

świetlenia awaryjnego ewakuacyjnego posiadać będą świadectwo dopuszczenia CNBOP.

9.11.3 Wyposa

żenie w gaśnice.

Budynek zostanie wyposa

żony w gaśnice.


9.12 Przeciwpo

żarowe zaopatrzenie w wodę.

Na sieci wodoci

ągowej w odległości od 5,0 do 75,0 m od budynku zlokalizowany jest co najmniej

jeden nadziemny hydrant Dn 80. W odleg

łości do 150 m od obrysu budynku zlokalizowany jest kolejny

hydrant nadziemny Dn 80. Lokalizacja hydrantów powinna by

ć oznakowana zgodnie z PN.


9.13 Drogi po

żarowe.

Budynek zgodnie z rozporz

ądzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca

2009 r. w sprawie przeciwpo

żarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz.

background image

BUDOWA BUDYNKU US

ŁUGOWEGO Z CZĘŚCIĄ MIESZKALNĄ, WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WODY, KANALIZACJI OPADOWEJ I

SANITARNEJ, GAZOW

Ą WRAZ Z KOTŁOWNIĄ, OGRZEWCZĄ, ELEKTRYCZNĄ, ODGROMOWĄ, TELEKOMUNIKACYJNĄ, WENTYLACJI

MECHANICZNEJ; WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W TYM BUDOW

Ą ZJAZDU Z UL. PĘKOWICKIEJ, UKŁADEM DRÓG WEWNĘTRZNYCH,

MIEJSCAMI POSTOJOWYMI NA TERENIE, CI

ĄGAMI PIESZYMI; INSTALACJAMI NA TERENIE: KANALIZACJI OPADOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ,

ELEKTRYCZN

Ą, OŚWIETLENIA TERENU; PRZYŁĄCZEM KANALIZACJI OPADOWEJ, ORAZ PRZEBUDOWĄ UL. PĘKOWICKIEJ WRAZ Z

PRZEBUDOW

Ą ZJAZDÓW, NA DZIAŁKACH 34, 37, 38, 42, 35, 33, 32, 31, 30 OBR 31 KROWODRZA, PRZY ULICY PĘKOWICKIEJ W KRAKOWIE.

A-18

O p r ac ow an i e j es t w

łas noś c ią biur a A P G S T U D I O . W s zelkie pr awa zas t r zeżone

1030), nie wymaga zapewnienia dróg po

żarowych. Dojazd funkcjonalny zapewniać będzie utwardzona

jezdnia

– ul. Pękowicka poprzez projektowany układ dróg wewnętrznych.

9.14 Uwagi ko

ńcowe.

· W budynku powinny być zastosowane wyłącznie urządzenia posiadające aktualne aprobaty

techniczne i certyfikaty zgodno

ści, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i

Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów s

łużących zapewnieniu

bezpiecze

ństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania

dopuszczenia tych wyrobów do u

żytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002) oraz z rozporządzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodno

ści

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.
2041).

· Ochrona przeciwpożarowa budynku powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami i normami,

mi

ędzy innymi:

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiada

ć budynki (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi

zmianami).

o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony

przeciwpo

żarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz.

563).

o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie zakresu,

trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgl

ędem ochrony przeciwpożarowej

(Dz. U. Nr 121, poz.1137 ).

o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie

przeciwpo

żarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 121, poz. 1139).

o PN-B - 02852 „Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego

czasu trwania po

żaru” .

o PN-65 / M - 51520 „Sprzęt pożarniczy. Pożarnicze tablice informacyjne”.
o PN-92 / N - 01256 / 01 „Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa”.
o PN-92 / N - 01256 / 02 „Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja”.

10 O

BOWI

ĄZUJĄCE PRZEPISY

10.1 Przepisy Prawa Budowlanego
Wszelkie stosowane rozwi

ązania, materiały i technologie wszystkich branż opisane w niniejszej

dokumentacji spe

łniają wymogi wynikające z przepisów Prawa Budowlanego, w szczególności

Rozporz

ądzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim

powinny odpowiada

ć budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami)

oraz wymogi Dzienników Ustaw i ustale

ń Polskich Norm dotyczących:

·

bezpiecze

ństwa konstrukcji,

·

bezpiecze

ństwa pożarowego,

·

bezpiecze

ństwa użytkowania,

·

zabezpieczenia odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych,

·

ochrony przed ha

łasem i drganiami,

·

oszcz

ędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej.

Przy realizacji obiektu zostan

ą stosowane wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, za

które uznaje si

ę wyroby posiadające (zgodnie z odpowiednimi Dziennikami Ustaw):

·

certyfikat na znak bezpiecze

ństwa,

·

deklaracj

ę zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą,

·

aprobat

ę techniczną w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej Normy;

10.2

Zgodno

ść z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury

Niniejsza dokumentacja wielobran

żowa spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i

Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegó

łowego zakresu i formy projektu

budowlanego Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 462.
Zawiera ona dane dotycz

ące nast. punktów wymienionych w ww. Dz. U.:

1. Przeznaczenie i program u

żytkowy obiektu budowlanego oraz, w zależności od rodzaju obiektu, jego

charakterystyczne parametry techniczne, w szczególno

ści: kubaturę, zestawienie powierzchni,

wysoko

ść, długość, szerokość i liczbę kondygnacji;

background image

BUDOWA BUDYNKU US

ŁUGOWEGO Z CZĘŚCIĄ MIESZKALNĄ, WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WODY, KANALIZACJI OPADOWEJ I

SANITARNEJ, GAZOW

Ą WRAZ Z KOTŁOWNIĄ, OGRZEWCZĄ, ELEKTRYCZNĄ, ODGROMOWĄ, TELEKOMUNIKACYJNĄ, WENTYLACJI

MECHANICZNEJ; WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W TYM BUDOW

Ą ZJAZDU Z UL. PĘKOWICKIEJ, UKŁADEM DRÓG WEWNĘTRZNYCH,

MIEJSCAMI POSTOJOWYMI NA TERENIE, CI

ĄGAMI PIESZYMI; INSTALACJAMI NA TERENIE: KANALIZACJI OPADOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ,

ELEKTRYCZN

Ą, OŚWIETLENIA TERENU; PRZYŁĄCZEM KANALIZACJI OPADOWEJ, ORAZ PRZEBUDOWĄ UL. PĘKOWICKIEJ WRAZ Z

PRZEBUDOW

Ą ZJAZDÓW, NA DZIAŁKACH 34, 37, 38, 42, 35, 33, 32, 31, 30 OBR 31 KROWODRZA, PRZY ULICY PĘKOWICKIEJ W KRAKOWIE.

A-19

O p r ac ow an i e j es t w

łas noś c ią biur a A P G S T U D I O . W s zelkie pr awa zas t r zeżone

2. W stosunku do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i lokali mieszkalnych

– zestawienie

powierzchni u

żytkowych obliczanych według Polskiej Normy, o której mowa w § 8 ust. 2 pkt 9, z

uwzgl

ędnieniem następujących zasad:

a. Przez lokal mieszkalny nale

ży rozumieć wydzielone trwałymi ścianami w obrębie budynku

pomieszczenie lub zespó

ł pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z

pomieszczeniami pomocniczymi s

łużą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych,

b. Powierzchni

ę pomieszczeń lub ich części o wysokości w świetle równej lub większej od 2,20 m należy

zalicza

ć do obliczeń w 100%, o wysokości równej lub większej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m – w

50%, natomiast o wysoko

ści mniejszej od 1,40 m pomija się całkowicie;

3. Form

ę architektoniczną i funkcję obiektu budowlanego, sposób jego dostosowania do krajobrazu i

otaczaj

ącej zabudowy oraz sposób spełnienia wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy;

4. Uk

ład konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), założenia

przyj

ęte do obliczeń konstrukcji, w tym dotyczące obciążeń, oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, a

dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce

– wyniki ewentualnych badań

do

świadczalnych, rozwiązania konstrukcyjno - materiałowe podstawowych elementów konstrukcji

obiektu, kategori

ę geotechniczną obiektu budowlanego, warunki i sposób jego posadowienia oraz

zabezpieczenia przed wp

ływami eksploatacji górniczej, rozwiązania konstrukcyjno - materiałowe

wewn

ętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych; w przypadku projektowania rozbudowy lub

nadbudowy, w razie potrzeby, do opisu technicznego nale

ży dołączyć ocenę techniczną obejmującą

aktualne warunki geotechniczne i stan posadowienia obiektu;

5. W stosunku do obiektu budowlanego u

żyteczności publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego

– sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby
niepe

łnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich;

6. Rozwi

ązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniające

u

żytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności instalacji i urządzeń

budowlanych: wodoci

ągowych i kanalizacyjnych, ogrzewczych, wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej

wspomaganej i mechanicznej, ch

łodniczych, klimatyzacji, gazowych, elektrycznych,

telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a tak

że sposób powiązania instalacji obiektu budowlanego z

sieciami zewn

ętrznymi wraz z punktami pomiarowymi, założenia przyjęte do obliczeń instalacji oraz

podstawowe wyniki tych oblicze

ń, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkości urządzeń, przy czym

nale

ży przedstawić:

a. Dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub ch

łodniczych – założone parametry

klimatu wewn

ętrznego z powołaniem przepisów techniczno-budowlanych oraz przepisów dotyczących

racjonalizacji u

żytkowania energii,

b. Dobór i zwymiarowanie parametrów technicznych podstawowych urz

ądzeń ogrzewczych,

wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i ch

łodniczych oraz określenie wartości mocy cieplnej i chłodniczej

oraz mocy elektrycznej zwi

ązanej z tymi urządzeniami;

7. Rozwi

ązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych, w tym

przemys

łowych i ich zespołów tworzących całość techniczno-użytkową, decydującą o podstawowym

przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyk

ę i odnośne parametry instalacji i urządzeń

technologicznych, maj

ących wpływ na architekturę, konstrukcję, instalacje i urządzenia techniczne

zwi

ązane z tym obiektem;

8. Charakterystyk

ę energetyczną budynku, opracowaną zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii

obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub cz

ęści budynku

stanowi

ącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw

ich charakterystyki energetycznej, okre

ślającą w zależności od potrzeb:

9. Bilans mocy urz

ądzeń elektrycznych oraz urządzeń zużywających inne rodzaje energii, stanowiących

jego sta

łe wyposażenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urządzeń służących do celów

technologicznych zwi

ązanych z przeznaczeniem budynku,

10. W przypadku budynku wyposa

żonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne lub

ch

łodnicze – właściwości cieplne przegród zewnętrznych, w tym ścian pełnych oraz drzwi, wrót, a także

przegród przezroczystych i innych,

11. Parametry sprawno

ści energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub

ch

łodniczych oraz innych urządzeń mających wpływ na gospodarkę energetyczną budynku,

12. Dane wykazuj

ące, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania budowlane i

instalacyjne spe

łniają wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte w przepisach techniczno-

budowlanych;

13. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzuj

ące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i

jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty s

ąsiednie pod względem:

background image

BUDOWA BUDYNKU US

ŁUGOWEGO Z CZĘŚCIĄ MIESZKALNĄ, WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WODY, KANALIZACJI OPADOWEJ I

SANITARNEJ, GAZOW

Ą WRAZ Z KOTŁOWNIĄ, OGRZEWCZĄ, ELEKTRYCZNĄ, ODGROMOWĄ, TELEKOMUNIKACYJNĄ, WENTYLACJI

MECHANICZNEJ; WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W TYM BUDOW

Ą ZJAZDU Z UL. PĘKOWICKIEJ, UKŁADEM DRÓG WEWNĘTRZNYCH,

MIEJSCAMI POSTOJOWYMI NA TERENIE, CI

ĄGAMI PIESZYMI; INSTALACJAMI NA TERENIE: KANALIZACJI OPADOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ,

ELEKTRYCZN

Ą, OŚWIETLENIA TERENU; PRZYŁĄCZEM KANALIZACJI OPADOWEJ, ORAZ PRZEBUDOWĄ UL. PĘKOWICKIEJ WRAZ Z

PRZEBUDOW

Ą ZJAZDÓW, NA DZIAŁKACH 34, 37, 38, 42, 35, 33, 32, 31, 30 OBR 31 KROWODRZA, PRZY ULICY PĘKOWICKIEJ W KRAKOWIE.

A-20

O p r ac ow an i e j es t w

łas noś c ią biur a A P G S T U D I O . W s zelkie pr awa zas t r zeżone

a. Zapotrzebowania i jako

ści wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków,

b. emisji zanieczyszcze

ń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości

i zasi

ęgu rozprzestrzeniania się,

c. Rodzaju i ilo

ści wytwarzanych odpadów,

d. W

łaściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego,

pola elektromagnetycznego i innych zak

łóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i

zasi

ęgu ich rozprzestrzeniania się,

e. Wp

ływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody

powierzchniowe i podziemne

– mając na uwadze, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym

rozwi

ązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywać ograniczenie lub eliminację

wp

ływu obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane,

zgodnie z odr

ębnymi przepisami;

14. W stosunku do budynku o powierzchni u

żytkowej większej niż 1000 m

2

, okre

ślonej zgodnie z Polską

Norm

ą, o której mowa w § 8 ust. 2 pkt 9 – analizę możliwości racjonalnego wykorzystania pod

wzgl

ędem technicznym, ekonomicznym i środowiskowym odnawialnych źródeł energii, takich jak:

energia geotermalna, energia promieniowania s

łonecznego, energia wiatru, a także możliwości

zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciep

ła oraz zdecentralizowanego systemu

zaopatrzenia w energi

ę w postaci bezpośredniego lub blokowego ogrzewania;

15. Warunki ochrony przeciwpo

żarowej określone w odrębnych przepisach.

10.3 Zgodno

ść z wymogami sanitarnymi, BHP oraz Rozporządzenia M.I.

Projekt wykonano zgodnie z wymogami sanitarnymi, BHP oraz Rozporz

ądzenia M.I. Dz. U. z 2002 r. Nr 75

poz. 690. W przedmiotowym obiekcie zaprojektowano:
·

O

świetlenie światłem dziennym: Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi posiadają

wymagane zgodne z przepisami - o

świetlenie światłem dziennym.

·

Wysoko

ści pomieszczeń: Wysokości pomieszczeń spełniają wymagania sanitarne, BHP oraz Dz. U.

·

Wysoko

ść balustrad: Wszystkie balustrady posiadają wysokość użytkową oraz wypełnienie spełniające

wymagania sanitarne, BHP oraz Dz. U.

11 O

CHRONA PRZED HA

ŁASEM I DRGANIAMI

Budynek i urz

ądzenia z nimi związane zostały zaprojektowane w taki sposób, aby poziom hałasu, na który

b

ędą narażeni są użytkownicy lub ludzie znajdujący się w ich sąsiedztwie, nie stanowił zagrożenia dla ich

zdrowia, a tak

że umożliwiał im pracę w odpowiednich warunkach.

Pomieszczenia b

ędą chronione przed hałasem powietrznym i uderzeniowym, wytwarzanym przez

u

żytkowników innych pomieszczeń o różnych wymaganiach użytkowych – technicznych i magazynowych.

12 B

EZPIECZE

ŃSTWO UŻYTKOWANIA

Wpusty kanalizacyjne chodników s

ą zabezpieczone kratkami systemowymi w płaszczyźnie przejścia.

Wszelkie elementy wyko

ńczeniowe jak balustrady, barierki, wykończenie schodów, drabinki, pokrywy i

kratki urz

ądzeń technicznych budynku i zewnętrznego uzbrojenia terenu powinny być wykonane zgodnie z

warunkami bezpiecze

ństwa zawartymi w ww. Rozporządzeniu M.I.

13 U

ZUPE

ŁNIENIA

13.1 Materia

ły, praca, urządzenia i ich atestacja

Wszelkie materia

ły, wyroby i urządzenia stosowane na budowie winny być najwyższej jakości,

odpowiada

ć Polskim Normom, odnośnym przepisom ich stosowania i wykorzystania oraz posiadać

wymagane

świadectwa dopuszczające je do stosowania w budownictwie. Sprzęt i urządzenia ochrony

przeciwpo

żarowej muszą posiadać Świadectwa dopuszczenia Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony

Przeciwpo

żarowej.

Wszystkie urz

ądzenia elektryczne, obok wymaganych atestów Dozoru Technicznego, posiadać

musz

ą uznane przez polskie władze Świadectwa dopuszczenia do użytkowania ze względu na

bezpiecze

ństwo obsługi, wydane na podstawie Uchwały Rady Ministrów nr 118 z 1986 roku (MP 26, poz.

180).

Wykonawca zapewni wykwalifikowanych pracowników do odpowiednich robót i warunki pracy

odpowiadaj

ące wymogom BHP. Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną w razie zaniedbania tych

wymogów.

background image

BUDOWA BUDYNKU US

ŁUGOWEGO Z CZĘŚCIĄ MIESZKALNĄ, WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WODY, KANALIZACJI OPADOWEJ I

SANITARNEJ, GAZOW

Ą WRAZ Z KOTŁOWNIĄ, OGRZEWCZĄ, ELEKTRYCZNĄ, ODGROMOWĄ, TELEKOMUNIKACYJNĄ, WENTYLACJI

MECHANICZNEJ; WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W TYM BUDOW

Ą ZJAZDU Z UL. PĘKOWICKIEJ, UKŁADEM DRÓG WEWNĘTRZNYCH,

MIEJSCAMI POSTOJOWYMI NA TERENIE, CI

ĄGAMI PIESZYMI; INSTALACJAMI NA TERENIE: KANALIZACJI OPADOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ,

ELEKTRYCZN

Ą, OŚWIETLENIA TERENU; PRZYŁĄCZEM KANALIZACJI OPADOWEJ, ORAZ PRZEBUDOWĄ UL. PĘKOWICKIEJ WRAZ Z

PRZEBUDOW

Ą ZJAZDÓW, NA DZIAŁKACH 34, 37, 38, 42, 35, 33, 32, 31, 30 OBR 31 KROWODRZA, PRZY ULICY PĘKOWICKIEJ W KRAKOWIE.

A-21

O p r ac ow an i e j es t w

łas noś c ią biur a A P G S T U D I O . W s zelkie pr awa zas t r zeżone

13.2 Testy

Na

życzenie Inspektora Nadzoru lub Projektanta, Wykonawca na własny koszt wykona normowe

testy materia

łów w celu sprawdzenia zgodności ich własności i jakości z normami i niniejszą specyfikacją.

Wyniki testów stanowi

ć będą integralną część dziennika budowy i mogą stanowić podstawę do usunięcia

wadliwych materia

łów i wymiany elementów budowlanych na koszt Wykonawcy.

W zakres obowi

ązków Wykonawcy na życzenie Inwestora, będą wchodziły geodezyjne pomiary

osiadania budynku, ugi

ęć elementów konstrukcji, odchyłek wymiarowych elementów budowlanych i

wyko

ńczeniowych w stosunku do dozwolonych normą i wymiarów dokumentacyjnych.

Wszelkie odchy

łki niedopuszczone normami i dokumentacją są podstawą do wymiany na koszt

Wykonawcy wadliwego elementu budowli.

Wszelkie materia

ły i elementy budowlane stosowane na budowie wymagają zatwierdzenia przez

inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy w dwóch kopiach katalogi i atesty stosowanych na budowie materia

łów i

wyrobów z instrukcjami ich stosowania. Jedna kopia pozostaje jako za

łącznik dziennika budowy, druga jako

archiwum do dyspozycji Inwestora.

Wyroby i materia

ły (z wyjątkiem materiałów masowych) winny być odpowiednio pakowane i

posiada

ć znak wytwórcy. Znaki wytwórcy, karty gwarancyjne i inne związane z wykonywanymi pracami

budowlano-monta

żowymi stanowić będą załącznik do dokumentacji budowy prowadzonej przez

Wykonawc

ę.


13.3 Przygotowanie Placu Budowy

Wykonawca zapewni we w

łasnym zakresie i na swój koszt odpowiednie wyposażenie placu budowy,

narz

ędzia, maszyny i urządzenia. Inwestor zapewni dostawę energii elektrycznej i wody dla celów

budowlanych, lub w porozumieniu z Wykonawc

ą, zleci to do wykonania Wykonawcy.

Wykonawca zapewni niezb

ędne do prowadzenia budowy drogi tymczasowe i usunie je przed

przekazaniem budowy Inwestorowi.

Wykonawca b

ędzie utrzymywał plac budowy wolny od śmieci, odpadów budowlanych i innych

zanieczyszcze

ń. Nie dopuszcza się zakopywania śmieci na terenie placu budowy. Przed zakończeniem

budowy Wykonawca usunie wszelkie pozosta

łości i nadmiar ziemi.

Wykonawca ogrodzi i o

świetli teren budowy tymczasowym ogrodzeniem i oświetleniem

zapewniaj

ącym bezpieczeństwo placu budowy i osób postronnych. Ogrodzenie zostanie usunięte po

zako

ńczeniu prac budowlanych. Wykonawca zapewni tez całodobową ochronę placu budowy.

Wykonawca podejmie niezb

ędne zabezpieczenia i środki ostrożności wynikające z obowiązujących

norm i przepisów BHP oraz podejmie odpowiedzialno

ść za ewentualne nieszczęśliwe wypadki mogące

zaistnie

ć z braku zabezpieczeń lub przestrzegania stosownych przepisów bezpieczeństwa. Wszelkie

urz

ądzenia i prace powodujące zagrożenia w trakcie budowy powinny być czytelnie oznakowane.

Plac budowy zostanie, na koszt Wykonawcy, czytelnie oznaczony tablic

ą informacyjną zawierającą

wymagane prawem informacje.

13.4 Warunki ogólne Palcu Budowy

Biuro Projektów na podstawie odr

ębnego zlecenia może wyznaczyć uprawnionych Inżynierów

budowy do prowadzenia Nadzoru Autorskiego nad budow

ą. Powinni mieć zapewniony dostęp na budowę i

pomoc ze strony Wykonawcy w zakresie prowadzenia nadzoru. W razie konieczno

ści wykonania prac

kontrolnych, tj. pomiarów, odkrywek i tym podobne, Wykonawca zapewni na w

łasny koszt

wykwalifikowanych pracowników do prowadzenia tych prac.
Na

żądanie Projektantów Wykonawca zapewni i uwzględni w swoich kosztach dostarczenie próbek

materia

łów stosowanych na budowie do zatwierdzenia przez Biuro Projektów.

Biuro projektów rezerwuje sobie prawo do wprowadzania zmian projektowych w trakcie prowadzenia

prac budowlanych lecz tak by nie powodowa

ło to nadmiernego wzrostu kosztów budowy.


13.5 Uprawnienia projektanta w czasie budowy

Projektant powinien mie

ć zapewniony dostęp na budowę i pomoc ze strony Wykonawcy w zakresie

prowadzenia nadzorów autorskich. W razie konieczno

ści wykonania prac kontrolnych, tj. pomiarów,

odkrywek i tym podobne, Wykonawca w

łasnym kosztem i staraniem, zapewni wykwalifikowanych

pracowników do prowadzenia tych prac.

background image

BUDOWA BUDYNKU US

ŁUGOWEGO Z CZĘŚCIĄ MIESZKALNĄ, WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WODY, KANALIZACJI OPADOWEJ I

SANITARNEJ, GAZOW

Ą WRAZ Z KOTŁOWNIĄ, OGRZEWCZĄ, ELEKTRYCZNĄ, ODGROMOWĄ, TELEKOMUNIKACYJNĄ, WENTYLACJI

MECHANICZNEJ; WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W TYM BUDOW

Ą ZJAZDU Z UL. PĘKOWICKIEJ, UKŁADEM DRÓG WEWNĘTRZNYCH,

MIEJSCAMI POSTOJOWYMI NA TERENIE, CI

ĄGAMI PIESZYMI; INSTALACJAMI NA TERENIE: KANALIZACJI OPADOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ,

ELEKTRYCZN

Ą, OŚWIETLENIA TERENU; PRZYŁĄCZEM KANALIZACJI OPADOWEJ, ORAZ PRZEBUDOWĄ UL. PĘKOWICKIEJ WRAZ Z

PRZEBUDOW

Ą ZJAZDÓW, NA DZIAŁKACH 34, 37, 38, 42, 35, 33, 32, 31, 30 OBR 31 KROWODRZA, PRZY ULICY PĘKOWICKIEJ W KRAKOWIE.

A-22

O p r ac ow an i e j es t w

łas noś c ią biur a A P G S T U D I O . W s zelkie pr awa zas t r zeżone

14

ZALECENIA

DLA

INWESTORA

· Niniejsza Dokumentacja Projektowa stanowi Projekt Budowlany w rozumieniu ustawy Prawo

Budowlane. Jednak

że została ona rozszerzona o rysunki, szczegóły techniczne i informacje

konieczne dla realizacji obiektu. Natomiast nie stanowi ona Projektu Wykonawczego, ponadto nie
zawiera Rysunków Warsztatowych.

· W przypadku zamiaru wykorzystania niniejszej Dokumentacji do realizacji Inwestycji, Inwestor jest

zobligowany do wcze

śniejszego przekazania jej do Generalnego Wykonawcy, lub podwykonawców,

celem umo

żliwienia mu zapoznania się z nią i wniesienia ewentualnych uwag.

· Generalny Wykonawca, lub podwykonawca, przed rozpoczęciem prac, musi oświadczyć iż zapoznał

si

ę z całością Dokumentacji Projektowej, nie wnosi do niej uwag i zastrzeżeń oraz stwierdza iż

umo

żliwia ona realizację inwestycji i nie będzie żądał od Inwestora Projektu Wykonawczego.

· Realizacja niniejszej inwestycji powinna być zlecona Generalnemu Wykonawcy, lub

podwykonawcom, posiadaj

ącemu odpowiednie doświadczenie w tego typu realizacjach. Inwestor

powinien zapozna

ć się z dotychczasowymi realizacjami wykonywanymi przez Generalnego

Wykonawc

ę, lub podwykonawcę, oraz ocenić czy planowana inwestycja może zostać przez niego

poprawnie zrealizowana.

· Rozwiązania przyjęte w hali kortów powinny być przed rozpoczęciem prac zatwierdzone przez

dostawc

ę kortów. Dla opracowania niniejszej Dokumentacji przyjęto parametry kortów wg firmy

ASB.

· Rozwiązania przyjęte w saunie powinny być przed rozpoczęciem prac zatwierdzone u dostawcy

sauny. Dla potrzeb niniejszej Dokumentacji korzystano z rozwi

ązań firmy SAUNA SC.

15

UWAGI

KO

ŃCOWE

· Wszystkie części składowe wielobranżowej Dokumentacji Projektowej należy rozpatrywać łącznie.

Oznacza to

że rysunki i opisy architektoniczne należy czytać razem z rysunkami branżowymi (i

odwrotnie), natomiast poszczególne projekty bran

żowe rozpatrywać łącznie

· Przed przystąpieniem do realizacji należy dokładnie i szczegółowo przeanalizować wszystkie części

sk

ładowe Projektu (projekty poszczególnych branż).

· W wypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości lub rozbieżności pomiędzy elementami

sk

ładowymi Projektu należy przed przystąpieniem do prac skonsultować się z Biurem Projektów.

· Niniejszy Projekt stanowi, w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane, Projekt Budowlany

i sporz

ądzony został szczególności w oparciu o rozporządzenie ministra infrastruktury z w sprawie

szczegó

łowego zakresu i formy projektu budowlanego. Oznacza to iż Dokumentacja jest podstawą

do wydania pozwolenia na budow

ę, natomiast może nie być kompletna dla celów realizacji robót,

dla potrzeb których nale

żałoby sporządzić Projekt Wykonawczy.

· W przypadku użycia niniejszej dokumentacji projektowej jako podstawy do negocjacji umowy

mi

ędzy Inwestorem a Wykonawcą, Wykonawca powinien wziąć pod uwagę całość inwestycji, tj:

wykonanie kompletu robót wyko

ńczeniowych zewnętrznych i wewnętrznych, montaż wraz z

uruchomieniem wszystkich urz

ądzeń i wyposażenia oraz wykonanie pełnej infrastruktury terenu:

instalacyjnej, drogowej i zagospodarowania zieleni

ą. Informacje zawarte w przedmiotowej

dokumentacji projektowej nale

ży rozpatrywać łącznie z normami, warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robót, instrukcjami producentów etc.

· W przypadku gdy niniejsza Dokumentacja Projektowa zostanie wykorzystana przez Inwestora lub

Generalnego Wykonawc

ę do realizacji inwestycji, konieczna jest przed przystąpieniem do robót,

szczegó

łowa analiza niniejszej Dokumentacji, pod kątem jej kompletności dla realizacji. W

przypadku gdy Generalny Wykonawca wymaga

ł będzie wykonania Projektu Wykonawczego, może

on zosta

ć sporządzony przez Biuro Projektów na podstawie odrębnego zlecenia.

· Rozwiązania materiałowe i technologiczne zawarte w niniejszym Projekcie Budowlanym należy

traktowa

ć jako przykładowe, wyznaczające typ oraz standard planowany dla danego elementu

projektu. Na etapie realizacji inwestycji konkretne rozwi

ązania materiałowe i technologiczne mogą

zosta

ć zastąpione rozwiązaniami alternatywnymi pod warunkiem zachowania parametrów

technicznych i estetycznych oraz pod warunkiem wyra

żenia zgody przez Inwestora i Projektanta.

· Wszystkie roboty należy wykonać w zgodzie z wiedzą techniczną, instrukcjami producentów, oraz

sztuk

ą budowlaną – dotyczy to wykonywania wszystkich elementów obiektu i robót budowlanych

np.: dylatacji czy dodatkowego zbrojenia przeciwskurczowego, wylewek, posadzek itp.

· Wszystkie prace związane z realizacją przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego należy

wykona

ć zgodnie z polskimi normami.

background image

BUDOWA BUDYNKU US

ŁUGOWEGO Z CZĘŚCIĄ MIESZKALNĄ, WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WODY, KANALIZACJI OPADOWEJ I

SANITARNEJ, GAZOW

Ą WRAZ Z KOTŁOWNIĄ, OGRZEWCZĄ, ELEKTRYCZNĄ, ODGROMOWĄ, TELEKOMUNIKACYJNĄ, WENTYLACJI

MECHANICZNEJ; WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W TYM BUDOW

Ą ZJAZDU Z UL. PĘKOWICKIEJ, UKŁADEM DRÓG WEWNĘTRZNYCH,

MIEJSCAMI POSTOJOWYMI NA TERENIE, CI

ĄGAMI PIESZYMI; INSTALACJAMI NA TERENIE: KANALIZACJI OPADOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ,

ELEKTRYCZN

Ą, OŚWIETLENIA TERENU; PRZYŁĄCZEM KANALIZACJI OPADOWEJ, ORAZ PRZEBUDOWĄ UL. PĘKOWICKIEJ WRAZ Z

PRZEBUDOW

Ą ZJAZDÓW, NA DZIAŁKACH 34, 37, 38, 42, 35, 33, 32, 31, 30 OBR 31 KROWODRZA, PRZY ULICY PĘKOWICKIEJ W KRAKOWIE.

A-23

O p r ac ow an i e j es t w

łas noś c ią biur a A P G S T U D I O . W s zelkie pr awa zas t r zeżone

· Projektant zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian i uzupełnień projektowych, budowlanych i

technologicznych na etapie realizacji inwestycji, z uwagi na fakt i

ż niniejszy Projekt Budowlany nie

jest Projektem Wykonawczym.

· Nie jest dopuszczalne wprowadzanie żadnych zmian w Dokumentacji Projektowej bez pisemnej

akceptacji Inwestora oraz Biura Projektowego.

Kraków, maj 2014

opracowali:

arch. Micha

ł Lewczuk


arch. Pawe

ł Gieroń


Sprawdzi

ł:

Arch.

Łukasz Komornicki
B

.

CZ

ĘŚC

RYSUNKOWA


SPIS RYSUNKÓW

Rys. nr A-1.1 Rzut parteru

1: 100

Rys. nr A-1.2 Rzut kondygnacji. +1

1: 100

Rys. nr A-1.3 Rzut dachu

1: 100

Rys. nr A-2.1 Przekrój A-A

1: 100

Rys. nr A-2.2 Przekrój B-B

1: 100

Rys. nr A-2.3 Przekrój C-C

1: 100

Rys. nr A-3.1

– Elewacja północna (frontowa)

1: 100

Rys. nr A-3.2

– Elewacja południowa (tylna)

1: 100

Rys. nr A-3.3

– Elewacja zachodnia (boczna)

1: 100

Rys. nr A-3.4

– Elewacja wschodnia (boczna)

1: 100

Pobierz cały dokument
PEK PB OPIS ARCHITEKTURA id 354 Nieznany .pdf
Rozmiar 307,1 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
PEK PB OPIS PZT id 354462 Nieznany
PEK PB elewacja polnocna id 354 Nieznany
PEK PB rzut parteru id 354466 Nieznany
PEK PB rzut pietra id 354468 Nieznany
opis cwiczenia id 336864 Nieznany
Architektura5 id 67923 Nieznany (2)
opis techiczny id 337039 Nieznany
Architektura3 id 67919 Nieznany (2)
opis instalacje id 336913 Nieznany
Opis drogi id 336893 Nieznany
opis 11 id 336812 Nieznany
Architektura4 id 67920 Nieznany (2)
Architektura2 id 67918 Nieznany
opis uml id 367372 Nieznany
opis techniczny id 400099 Nieznany
opis preparatow id 336962 Nieznany
Opis zarowki id 337159 Nieznany
OPIS SWIATLA id 337030 Nieznany

więcej podobnych podstron