AEGON pytania 30 od 26 05 2011 h, AEGON777 id 52 (2)

background image

Od 26 maja 2011 r.

Test dla osób ubiegających się
o wykonywanie czynności agencyjnych
na rzecz AEGON TU na Życie S.A.

Test zgodny z wymogami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2005 r.


Instrukcja:
Test składa się ze 30 pytań. Na każde pytanie przypadają trzy możliwości odpowiedzi /A,B,C/, z których tylko

jedna jest poprawna.

Egzamin trwa 20

minut od momentu rozdania testów wszystkim piszącym. Po tym czasie należy przekazać

formularz testu wraz z kartą egzaminacyjną Komisji Egzaminacyjnej.
Prosimy niczego nie zaznaczać w tekście testu.

Na pytania zawarte w teście należy odpowiadać na osobnym arkuszu odpowiedzi. Wybraną odpowiedź należy
zaznaczyć wstawiając krzyżyk do odpowiedniej kratki. Korekty dostrzeżonej w czasie egzaminu
błędnej odpowiedzi dokonuje się poprzez zaznaczenie błędnej odpowiedzi kółkiem, oznaczenie

poprawnej odpowiedzi krzyżykiem i umieszczenie parafy obok zmiany.


Egzamin uważa się za zdany, jeżeli uczestnik poprawnie odpowie na 20

pytań, w tym:
background image

strona

2

1.

Jaka jest minimalna wysokość SPO w umowie Multi PIN AEGON Lokata 2008:
A.

10.000 zł

B.

nie ma SPO

C.

6.000 zł

2.

Po osiągnięciu SPO w Multi PIN AEGON 2008:

A.

Ubezpieczony przestaje opłacać składkę regularną

B.

Ubezpieczony przestaje opłacać składkę dodatkową

C.

obie odpowiedzi są poprawne

3.

Maksymalna wysokość składki regularnej w umowie Multi PIN AEGON Lokata 2008 wynosi:
A.

nie ma składki regularnej

B.

10.000 zł

C.

2.000 zł

4.

Opłata transakcyjna w umowach Multi PIN AEGON 2008, Multi PIN AEGON 2008 Plus, Multi PIN AEGON

Lokata 2008 i Pin AEGON Rentier, wynosi:
A.

15 zł

B.

1,95 %

C.

2,90 %

5.

W umowie PIN AEGON Rentier, renty są wypłacane:
A.

Ubezpieczającemu

B.

Ubezpieczonemu

C.

Uposażonemu

6.

Minimalna wpłata jednorazowa do umowy PIN AEGON Frank wynosi:

A.

3.000 zł

B.

1200 CHF lub 1200 zł

C.

6500 CHF lub 16 250 zł

7.

W umowach Multi PIN AEGON Lokata 2008, PIN AEGON Euro, Dolar i Frank, opłata likwidacyjna nie
dotyczy:

A.

1/10 wartości rachunku

B.

1/10 wartości rachunku w roku, zależnie od wysokości wpłaty jednorazowej i wybranego

wariantu opłat likwidacyjnych

C.

dwunastu wypłat częściowych w roku

8.

Minimalna wartość rachunku Ubezpieczającego w umowie Multi PIN AEGON Lokata 2008 wynosi:
A.

6.000 zł

B.

10.000 zł

C.

4.000 zł

9.

Opłata za wznowienie umowy PIN AEGON Lokata 2008 wynosi:

A.

80 zł

B.

200 zł

C.

brak jest wznowienia

10. Opłata wstępna dla umowy Multi PIN AEGON 2008 Plus, ze składką regularną płatną miesięcznie 500 zł, w

14 miesiącu jej trwania wynosi

A.

15 % dla SSR i 2 % dla SSD

B.

2 % dla SSD

C.

bez opłat dla SSD

11. SPO w Multi PIN AEGON 2008 Plus można osiągnąć:

A.

wyłącznie opłacając składkę regularną przez 10 lat

B.

wpłacając składkę dodatkową krócej niż 5 lat

C.

wpłacając i nadpłacając składkę regularną za okres 10 lat

12. SPO jest:

A.

wartością niezależną od ilości wpłat

B.

wartością zależną od wartości aktywów

C.

wartością ustalaną przy zawieraniu umowy

background image

strona

3

13. Wypłata częściowa z umowy Multi PIN AEGON 2008 jest dokonywana:

A.

zawsze proporcjonalnie z SSD i SSR

B.

z dowolnego subkonta

C.

tylko z SSD

14. Opłata wstępna od składki dodatkowej w umowie Multi PIN AEGON 2008 PLUS obowiązuje:

A.

do momentu wpłacenia 5-o letniej składki regularnej

B.

do momentu osiągnięcia SPO

C.

do końca trwania umowy

15. Błędnie wypełnione zlecenie alokacji lub brak alokacji w umowie Multi PIN AEGON 2008:

A.

zostanie zrealizowane

B.

wygaśnie po 14 dniach

C.

spowoduje alokację przyszłej składki do Funduszu o niskim stopniu ryzyka

16. Opłata za zarządzanie w umowie Multi PIN AEGON 2008 Plus od 11 roku polisowego wynosi:

A.

1,95 %

B.

1,25%

C.

1,25% i 2,90% dla PAA

17. Opłata likwidacyjna nie dotyczy sytuacji w których:

A.

osiągnięto SPO

B.

umowa była zawarta w walucie obcej

C.

klient zmarł, a nie zaistniały okoliczności wyłączające odpowiedzialność Towarzystwa, lub dożył

100 lat

18. Minimalna wypłata częściowa dla umowy PIN AEGON DOLAR wynosi:

A.

1000 zł

B.

2000 zł

C.

1000 USD

19. Wpłaty składki regularnej w umowie Multi PIN AEGON 2008 Plus, obciążone są opłatą wstępną:

A.

w wysokości 15% do osiągnięcia SPO

B.

nie ma opłaty wstępnej od składki regularnej

C.

w wysokości 15% w pierwszym roku

20. Wpłaty składki dodatkowej na SSD w Multi PIN AEGON 2008 są:

A.

obligatoryjne

B.

obligatoryjne z dowolną częstotliwością, ale nie rzadziej niż raz w roku

C.

klient ma pełną dowolność co do wpłat na SSD

21. Wypłata świadczenia w postaci wartości rachunku z tytułu umowy Multi PIN AEGON Lokata 2008 jest

obciążona:
A.

wyłącznie „podatkiem Belki”, jeżeli zostały osiągnięte zyski

B.

opłatą likwidacyjną (w okresie obowiązywania) i „podatkiem Belki”, jeżeli zostały osiągnięte
zyski

C.

brak jakichkolwiek obciążeń

22. W umowach Multi PIN AEGON 2008 i Multi PIN AEGON 2008 Plus w przypadku wyboru opcji spełnienia

świadczenia Uposażonemu po 18 r.ż., zgromadzone środki zostaną przetransferowane do UFK:
A.

Funduszu Gwarantowanego AEGON

B.

Funduszu o niskim stopniu ryzyka

C.

Funduszu DWS Płynna Lokata Plus

23. Opłata administracyjna w Multi PIN AEGON Lokata 2008 wynosi:

A.

11,50 zł lub 9 zł

B.

15 zł

C.

nie ma opłaty administracyjnej


background image

strona

4

24. Wartość Rachunku Ubezpieczającego w umowie PIN AEGON EURO wynosi 3000 EUR. Możliwa minimalna

wypłata częściowa to:

A.

1200 EUR

B.

wypłata nie jest możliwa

C.

1000 zł

25. Podwyższenie składki regularnej w Multi PIN AEGON 2008 skutkuje:

A.

podwyższeniem wartości SPO

B.

obniżeniem wartości SPO

C.

szybszym uzyskaniem SPO

26. Które twierdzenie jest prawdziwe?:

A.

zawieszenie opłacania składek regularnych w okresie prolongaty nie jest możliwe

B.

zawieszenie opłacania składek regularnych w okresie prolongaty powoduje wydłużenie okresu

obowiązywania opłat likwidacyjnych

C.

zawieszenie opłacania składek regularnych w okresie prolongaty jest możliwe od 2 rocznicy

polisy

27. Suma ubezpieczenia w umowie Multi PIN AEGON Lokata 2008 to:

A.

suma składek jednorazowej i dodatkowych pomniejszonych o koszty zarządzania i podatek
dochodowy od zysku

B.

suma składek jednorazowej i dodatkowych pomniejszonych o sumę wypłat częściowych

C.

Wartość Rachunku Ubezpieczającego

28. Opłata transakcyjna dotyczy:

A.

składki jednorazowej i dodatkowej wpłacanej ponad wyznaczone limity

B.

wypłaty całkowitej

C.

transferu i alokacji zleconych ponad wyznaczone limity

29. Opłata za zarządzanie pobierana jest miesięcznie:

A.

od wpłaty składki

B.

od każdego transferu i alokacji

C.

od wartości aktywów


30.

W przypadku popełnienia samobójstwa przez ubezpieczonego w ciągu dwóch lat od daty zawarcia

umowy Multi PIN AEGON Lokata 2008:
A.

wypłacana jest suma wpłaconych składek pomniejszona o dokonane wypłaty częściowe

B.

wypłacana jest wartość rachunku pomniejszona o opłatę likwidacyjną, za zarządzanie,

przewalutowanie i „podatek Belki”

C.

wypłacane jest 100 % rachunku pomniejszonego o „podatek Belki”Dziękujemy.


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
AEGON pytania 100 od 26 05 2011 h, AEGON777 id 52 (2)
psychologia społeczna i wychowawcza wykł. 26.05.2011, Egzamin podzielony na grupy ćwiczeniowe  godz
26 05 2011 id 31262 Nieznany (2)
Korale dla mamy - 26.05.2011 ost, Scenariusze - przedszkole
09 Halogenki alkilowe substytucja eliminacja 26 05 2011 zadania
26 05 2014 Lechowski id 31340 Nieznany (2)
Pytania na zaliczenie kolokwium 05.12.2009, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, zarzadz
MPLP 314;315 30.05.2011;11.06.2011(1)
Historia sztuki nowożytnej polskiej, 30 05 2011
Psychologia rozwojowa wykład 30 05 2011
Zaoborski pytania 2 6 7 10 24 26 28 30
19 05 2011 CAid 18227
MPLP 342;343 30.04;12.05.2012
pytania z testów od Foriasz (2), Farmakologia, pytania
FIZJOLOGIA CZŁOWIEKA (X WYKŁAD 5 05 2011 r )

więcej podobnych podstron