Zagrozenie pozarowe i ewakuacja

background image

Ochrona przeciwpożarowa

oraz ochrona środowiska

naturalnego

background image

CIEPŁO

PALIW

O

GAZ,

CIECZ,

CIAŁO

STAŁE

POWIET

RZE

AZOT,

TLEN

Warunki powstania pożaru

background image

Charakterystyka zagrożenia pożarowego i
wybuchowego
oraz zasady postępowania na wypadek pożaru
zawarte są w:

instrukcji technologiczno-ruchowej

- w odniesieniu do zakładów produkcyjnych i
magazynów;

instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

- w odniesieniu do obiektów
użyteczności publicznej

Zagrożenia pożarowe i wybuchowe

background image

• Powiadomienie straży pożarnej

• Co się pali? Gdzie? Jaka jest sytuacja? Kto melduje?

• Powiadomienie użytkownika urządzenia.

• W miarę możliwości odłączyć palące się urządzenia
(wyłączyć napięcie).

Uwaga!
W urządzeniach wysokiego napięcia mogą to zrobić tylko osoby upoważnione.

Zamknąć klapy przeciwpożarowe instalacji wentylacyjnej.

• W miarę możliwości chronić przed środkami gaśniczymi części urządzenia
nie objęte przez pożar (np. przykrywając).

Zwalczanie pożaru

W czasie rozpoznawania sytuacji, działań
ratowniczo-
-gaśniczych, należy zachować minimalne odstępy:

• przy niskim napięciu – 5 m,

• jeżeli przewody wysokiego napięcia stykają się
z podłogą – 10 m.

Przy gaszeniu pożaru sprzętem podręcznym, uwzględniać
jego przeznaczenie, np. do gaszenia urządzeń elektrycznych
pod napięciem stosować gaśnice śniegowe (CO2).

background image

Obowiązki w wypadku pożaru
lub innego zagrożenia

Kto zauważy pożar, klęskę żywiołową

lub inne miejscowe zagrożenie,

obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić

osoby znajdujące się w strefie zagrożenia

oraz jednostkę ochrony przeciwpożarowej,

bądź policję lub wójta albo sołtysa.

Pracownicy winni znać swoje zadania na wypadek pożaru,
w szczególności:

• umieć alarmować straż pożarną,

• umieć posługiwać się podręcznym sprzętem gaśniczym,

• umieć postępować w wypadku powstania pożaru w zakładzie pracy,
w tym współpracować ze służbami ratowniczymi.

background image

zachować spokój, ostrzec współpracowników,

zaalarmować straż pożarną,

odłączyć spod napięcia urządzenia elektryczne,

wyłączyć instalacje wentylacyjne, transportowe i
grzewcze,

zamknąć główny zawór gazowy, zablokować rurociągi,

natychmiast opuścić miejsca niebezpieczne

oznakowanymi
drogami ewakuacyjnymi, w razie zadymienia
przemieszczać się
trzymając głowę na wysokości ok. 1 m (ochrona przed
dymem
i ciepłem),

nie używać wind

Obowiązki w wypadku pożaru
lub innego zagrożenia

background image

Zasady postępowania podczas pożaru

Zachować spokój!

• Natychmiast zgłosić pożar, podając dokładne dane
o miejscu i rozmiarach pożaru.

Ostrzec innych pracowników o pożarze.

• Wyłączyć urządzenia wentylacyjne, transportowe i grzewcze, odciąć dopływ
przewodów rurowych, zamknąć główny zawór gazu, w razie potrzeby
wyłączyć spod napięcia urządzenia elektryczne.

• Natychmiast opuścić obszary zagrożone, używając
klatek schodowych, a także oznakowanych dróg
ewakuacyjnych i pożarowych.

• Nie używać wind.
• Poruszać się w pozycji jak najbliżej podłogi
(ochrona przed dymem i gorącym powietrzem).
• Działanie prowadzić zgodnie z instrukcją pożarową.

Ratowanie życia ludzi

ma pierwszeństwo przed gaszeniem pożaru

background image

Zasady postępowania podczas pożaru

• Nie narażając własnego bezpieczeństwa,
uczestniczyć w działaniach ratowniczo-gaśniczych
aż do czasu przybycia straży pożarnej.

• Okrywać i zawijać palące się osoby w koce
gaśnicze, płaszcze itp

.

(W razie konieczności gaszenia ognia -
obracać osobę poszkodowaną)

• Nigdy nie gasić płonącego tłuszczu wodą.

• Z chwilą przybycia straży pożarnej udzielić
dowódcy sekcji stosownych informacji,
przekazać plany budynku, dróg ewakuacyjnych
i ratunkowych, a także właściwe klucze.

background image

Postępowanie po ustąpieniu pożaru

Ponowne wchodzenie
do pomieszczeń objętych
wcześniej pożarem możliwe
jest dopiero po udzieleniu
stosownego zezwolenia
przez straż pożarną lub
kierownictwo zakładu
(również sąsiadujące
części budynku mogą być
uszkodzone wskutek oddziaływania pożaru).

Stalowy dźwigar o długości 10 m
rozszerza się w 700°C o około 0,1 m.

Siły ścinające (odkształcające)

Ponowne doprowadzenie
podręcznego sprzętu
gaśniczego do stanu
sprawności (zlecenie
ponownego napełnienia
gaśnic używanych
w czasie pożaru) .

background image

Kierunek do wyjścia

drogi ewakuacyjnej

Wyjście ewakuacyjne

(tabliczka umieszczona

nad wyjściem)

Oznakowanie w pomieszczeniach

(przykład)

• Drogi i wyjścia ewakuacyjne, a także ich trasy, należy oznakować w
sposób
dobrze widoczny i trwały.

• Znaki ewakuacyjne i znaki ochrony przeciwpożarowej powinny być
wykonane
z materiałów fotoluminescencyjnych, jeżeli nie jest konieczne
zastosowanie
oświetlenia awaryjnego.

Drogi ewakuacyjne

background image

Plan
alarmowania

Każde przedsiębiorstwo musi mieć plan alarmowania

Plan alarmowania

Zakład / Wydział ........................................................

w razie wystąpienia

Wypadku

Pożaru

Napadu

Włamania

998

99
7

GDZIE i CO się stało, KTO składa meldunek

Kierownik zakładu
tel. .......................

Warsztat -mistrz
tel ......................

Kierownik wydziału
tel. ........................

Działania natychmiastowe

Pierwsza pomoc.............................
Apteczka ........................................
Najbliższy lekarz tel. ......................
Szpital tel. ......................................

Główny wyłącznik
prądu elektrycznego. ..................................
Główne przyłącze wody .............................
Podręczny sprzęt gaśniczy ........................

Wezwać pomoc - ratować ludzi - zwalczać pożar - wyłączyć prąd -

zapewnić swobodę korzystania z dróg dojazdowych i komunikacyjnych

background image

Instrukcja ewakuacyjna

Co powinno się znajdować w instrukcji ewakuacyjnej:
-Kto może ogłaszać ewakuacje
-W jaki sposób ogłaszana jest ewakuacja (jakie są sygnały)
-Jakie obowiązki mają osoby funkcyjne
-Plany ewakuacyjne pomieszczeń z zaznaczonymi drogami
ewakuacyjnymi oraz rozmieszczeniem sprzętu gaśniczego
-Instrukcja udzielania pierwszej pomocy podczas pożaru i innego
zagrożnia
-Podstawa prawna

W przypadku bezpośredniego zagrożenia ewakuując się należy: wziąć cenne podręczne
rzeczy, które nie przeszkodzą w ewakuacji i szybko, ale bez paniki i w sposób
uporządkowany wyjść z pomieszczenia pozostawiają drzwi zamknięte na klamkę (nie na
klucz)
W przypadku gdy zagrożenie nie jest bezpośrednie przed ewakuacją należ: zamknąć
wszystkie okna w pomieszczeniu, wyłączyć wszystkie odbiorniki prądu, zamknąć
dopływ gazu, jeżeli jest w pomieszczeniu, zabrać cenne podręczne rzeczy, które nie
przeszkodzą w ewakuacji i szybko, ale bez paniki i w sposób uporządkowany wyjść z
pomieszczenia pozostawiają drzwi zamknięte na klamkę (nie na klucz)

background image

Gasić ogień w kierunku wiatru (z wiatrem)

Palące się powierzchnie gasić rozpoczynając
od brzegu!

Pożary substancji kapiących i płynących gasić
strumieniem skierowanym od góry do dołu!

Pożary ścian gasić strumieniem skierowanym
od dołu do góry!

Stosować wystarczającą liczbę gaśnic -
nigdy jedną po drugiej

Zwracać uwagę na możliwość ponownego
rozpalenia się ognia

Nigdy nie wieszać gaśnic po użyciu na stałe
miejsce. Najpierw zlecić ponowne napełnienie!

Zasady gaszenia ognia za pomocą
podręcznego sprzętu gaśniczego

background image

gaśnice C0

2

;

gaśnice proszkowe
z proszkiem gaszącym A

B

C;

gaśnice proszkowe
z proszkiem gaszącym

B

C;

gaśnice pianowe;
gaśnice płynowe
z dodatkowym wodnym
roztworem środka.

Pożary

cieczy i materiałów

stałych topiących się

, np.:

benzyny, tłuszczy, farb, olejów,
smoły, rozpuszczalników itp.

gaśnice proszkowe
z proszkiem gaszącym

A

BC;

gaśnice płynowe
z dodatkowym roztworem
środka;
gaśnice pianowe.

Pożary

materiałów stałych, zwykle

pochodzenia organicznego

, których

normalne spalanie zachodzi
z tworzeniem żarzących się węgli,
np.: drewna, papieru, węgla, słomy,
tworzyw sztucznych, tekstyliów itp.

Typy gaśnic przenośnych

Rodzaj palącego się materiału

i sposób jego spalania

Grupa
pożaru

Zakres stosowania środków gaśniczych

Zastosowanie
gaśnic

background image

Zastosowanie
gaśnic

gaśnice proszkowe
z proszkiem gaszącym

metale

.

Pożary

metali

, np.: aluminium,

sodu, potasu, litu, magnezu i
ich związków.

gaśnice proszkowe
z proszkiem gaszącym
AB

C

;gaśnice proszkowe

z proszkiem gaszącym B

C

;

Pożary

gazów

, np.: acetylenu,

butanu, metanu, propanu,
wodoru, gazu ziemnego i
miejskiego itp.

Typy gaśnic przenośnych

Rodzaj palącego się materiału

i sposób jego spalania

Grupa
pożaru

Zakres stosowania środków gaśniczych

background image

Przykładowe oznaczenie gaśnicy

GAŚNICA

12 kg

Proszek

A B C

34 A

144 B

C

OSTROŻNIE PRZY GASZENIU URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

TYLKO DO 1000 V: ZACHOWAĆ ODSTĘP MINIMUM 1 m

Po każdym uruchomieniu gaśnicę ponownie napełnić!

Sprawdzać gotowość gaśnicy do użycia nie rzadziej niż co 2 lata.

Stosować wyłącznie środki gaśnicze, czynniki napędowe i części

zamienne zgodne z zatwierdzonym wzorem.

Środek gaśniczy: 12 kg ABC
Czynnik napędowy: 280 g C0

2

Nr certyfikatu: EN 3

Zakres temperatur działania: od -20°C do +60°C

Typ: G12R

Odpowiedzialny:

________________________________ _________

________________________________ _________

________________________________ _________

1 Otworzyć

całkowicie

zawór

2 Uruchomić

zawór

pistoletowy

Pole

opisowe 1

Piktogramy dla grup
pożarowych
Grupa A

- pożary ciał stałych

głównie pochodzenia
organicznego, przy spalaniu
których obok innych zjawisk
występuje zjawisko żarzenia

Grupa B

- pożary cieczy palnych

lub materiałów topiących się

Grupa C

- pożary gazów

Grupa D

- pożary metali

Pole

opisowe 2

Pole

opisowe 3

Pole opisowe

4

Pole opisowe

5

background image

Typy gaśnic

PRZECIWSKAZANIA

• nie gasić:

• ciał reagujących z wodą, jak np. sód, potas, karbol,
wapno

• ciał palących się w postaci żaru w wysokich
temperaturach

• instalacji i urządzeń elektrycznych pod napięciem

DZIAŁANIE

• wyciągnąć zawleczkę bezpieczeństwa

• nacisnąć dźwignię

• skierować zawór na źródło ognia, naciskając dźwignię

Gaśnice pianowe. Agregaty pianowe

ZALETY

• zapewnia szybkie chłodzenie przez skroplenie
środka w kontakcie z pożarem

• tworzy powłokę odcinającą wydzielanie par
palnych
cieczy i uniemożliwia ponowne zapalenie

• może być użyta do gaszenia urządzeń
elektrycznych,
jeżeli posiadają informacje o dopuszczeniu

ZASTOSOWANIE

• pożary grupy A, B

background image

Typy gaśnic

Gaśnice śniegowe. Agregaty śniegowe

ZALETY

• środek gaśniczy nie wymaga do uwolnienia czynnika
wyzwalającego

• zbija mechanicznie płomień dzięki sile podmuchu

• działa tłumiąco, wypychając tlen gazem obojętnym

• działa chłodząco, temperatura CO2: -78°C

• nie pozostawia śladów po użyciu

• stosuje się do gaszenia urządzeń pod napięciem

ZASTOSOWANIE

• pożary grupy B i C

• urządzenia i instalacje pod napięciem do 1 kV

PRZECIWSKAZANIA

• nie wolno gasić:

• pożarów siarki, węgla,
metali
lekkich, materiałów, obok
których są związki
cyjanków

• palących się ludzi

• silnie rozgrzanych
elementów
konstrukcji urządzeń

DZIAŁANIE

• wyciągnąć zawleczkę

•nacisnąć dźwignię uwalniającą
CO

2

•wydajność kontrolować
zaworem

background image

Typy gaśnic

Gaśnice proszkowe. Agregaty proszkowe

ZALETY

• nietoksyczność, neutralność

• duża zdolność penetracji ognia,
chłodzenie i tworzenie warstwy
izolacyjnej przed ogniem

• możliwość gaszenia urządzeń
elektrycznych

• proszki fosforanowe posiadają
zwiększoną odporność na wilgoć,
wstrząsy i gaszą pożary grupy A

• gasi skutecznie pożary gazów

ZASTOSOWANIE

• proszki fosforanowe gaszą
pożary grupy A, B, C

• proszki węglanowe gaszą
pożary grupy B, C

• urządzenia elektryczne pod
napięciem do 1 kV

• pożary grup D (proszek D)

PRZECIWSKAZANIA

• nie powinno się gasić:

• części ruchomych maszyn

• komputerów i sprzętu
elektronicznego

DZIAŁANIE

• wyciągnąć zawleczkę bezpieczeństwa

• nacisnąć dźwignię

• uwalniany proszek i jego wydajność
kontroluje się zaworem

background image

Ochrona przeciwpożarowa

Znak stosowany do wskazania
przycisku pożarowego lub
ręcznego sterowania urządzeń
Gaśniczych

Znak wskazuje usytuowanie
dostępnego telefonu
przeznaczonego do ostrzeżenia
w razie zagrożenia pożarowego

Znak samodzielny lub łączony
ze znakiem
"Uruchamianie ręczne"

Wskazuje usytuowanie gaśnicy

Do wskazania przycisku pożarowego
lub ręcznego sterowania urządzeń
gaśniczych

Do stosowania w miejscach, gdzie
palenie tytoniu może być przyczyną
zagrożenia pożarowego

Do stosowania w miejscach, gdzie
palenie tytoniu lub otwarty ogień
może
być przyczyną zagrożenia
pożarowego

Do stosowania we wszystkich
przypadkach, kiedy użycie wody
do gaszenia pożaru jest zabronione

Uruchamianie ręczne

Hydrant wewnętrzny

Telefon do użycia w stanie zagrożenia

Palenie tytoniu zabronione

Alarmowy sygnalizator akustyczny Zakaz używania otwartego ognia

Palenie tytoniu zabronione

Gaśnica

Zakaz gaszenia wodą

Znaki bezpieczeństwa

background image

Ochrona przeciwpożarowa

Znaki bezpieczeństwa

Znak stosowany jest dla
uniknięcia podawania
zestawu indywidualnych
znaków dla sprzętu pożarniczego

Znak stosowany jest do oznaczenia
drabiny trwale związanej z obiektem
i przeznaczonej do działań ratowniczo-
-gaśniczych straży pożarnej

Tylko łącznie ze znakami
wskazującymi sprzęt
pożarniczy lub urządzenia
sygnalizacji pożarowej
i sterowania ręcznego
dla wskazania kierunku
do miejsca
rozmieszczenia sprzętu
pożarniczego lub
urządzenia
ostrzegającego

Znak używany w przypadkach,
gdy ewentualna przeszkoda
stanowiłaby szczególne
niebezpieczeństwo

Do wskazania obecności
materiałów łatwo zapalnych

Do wskazania obecności
materiałów utleniających się

Do wskazania możliwości
występowania atmosfery
wybuchowej gazów palnych
lub materiałów wybuchowych

Zestaw sprzętu pożarniczego

Nie zastawiać

Drabina

Niebezpieczeństwo pożaru - materiały łatwo zapalne

Kierunek do miejsca rozmieszczenia

Niebezpieczeństwo pożaru - materiały utleniające

Niebezpieczeństwo pożaru - materiały wybuchowe

sprzętu pożarniczego lub urządzenia

ostrzegającego

background image

Znaki bezpieczeństwa

Znaki ewakuacyjne

Strzałki krótkie - do stosowania z innymi znakami
Strzałka długa - do samodzielnego stosowania

Znak stosowany
do oznakowania
wyjść używanych
w przypadku zagrożenia

Znak stosowany nad
drzwiami
skrzydłowymi,
które są wyjściami
ewakuacyjnymi (drzwi
prawe lub lewe)

Znak wskazuje kierunek
drogi ewakuacyjnej
do wyjścia: może kierować
w lewo lub prawo

Znak wskazuje kierunek
drogi ewakuacyjnej
do wyjścia schodami
w górę, na lewo lub prawo

Znak wskazuje kierunek
do wyjścia w wypadku
zagrożenia.

Kierunek drogi ewakuacyjnej

Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej

Wyjście ewakuacyjne

Wyjście ewakuacyjne

Drzwi ewakuacyjne

background image

Znaki bezpieczeństwa

Znaki ewakuacyjne

Znak stosowany łącznie ze znakiem
poprzednim na przesuwnych
drzwiach wyjścia ewakuacyjnego.
Strzałka powinna wskazywać
kierunek otwarcia drzwi przesuwnych

Znak ten może być stosowany
a) w miejscu, gdzie niezbędne
jest
stłuczenie szyby dla uzyskania
dostępu do klucza lub systemu
otwarcia
b) gdzie niezbędne jest rozbicie
przegrody dla uzyskania wyjścia

Znak ten jest umieszczony
na drzwiach dla wskazania
kierunku otwierania

Znak wskazuje kierunek
drogi ewakuacyjnej
do wyjścia schodami
w dół, na lewo lub prawo

Znak ten jest umieszczany
na drzwiach dla wskazania
kierunku otwierania

Przesunąć w celu otwarcia

Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej

Pchać, aby otworzyć

Ciągnąć, aby otworzyć

Stłuc, aby uzyskać dostęp

schodami w dół

background image

Niektóre obowiązki

Administracji terenowej:
Wójt, burmistrz, albo prezydent
miasta,
na których terenie znajduje się
instalacja mogąca spowodować
nadzwyczajne zagrożenia
środowiska,
zobowiązani są do sporządzenia

planu
operacyjno-ratowniczego

na

wypadek wystąpienia takiego
zagrożenia.

Substancje niebezpieczne

Inwestora i użytkownika:
Inwestor i użytkownik instalacji mogącej
spowodować nadzwyczajne zagrożenia są
zobowiązani do sporządzenia

raportu

bezpieczeństwa

.

Pracodawca jest obowiązany informować
pracowników o właściwościach fizycznych,
chemicznych i biologicznych stosowanych
w zakładzie chemikaliów

.

background image

„ATU-CHEM” Spółka z o.o.

41-503 CHORZÓW

Nadtlenek benzoilu 75%

Numer rozpoznawczy

539

3104

ADR: kl. 5.2/4b

R: 3-36/37/38

S: 3/7/9-14-27-34-37/39

Przechowywać z dala od ognia, szczeknie zamknięty, w chłodnym miejscu, dobrze

wentylowanym.
Ryzyko wybuchu pod wpływem wstrząsu, tarcia, ognia lub innych źródeł zapłonu.
Gatunek:

Partia: 227

Szarża: 93/VII 97

Woda: 25,5% wag.

Waga netto: 20 kg

Waga brutto: 27,0 kg

4G/Y28/S/97/PL/COBRO 458/NOV

Oznakowanie
nadtlenków

Substancje niebezpieczne

Przykładowa etykieta opakowania substancji niebezpiecznej - nadtlenku

benzoilu

:

1.

oznaczenie rodzaju zagrożenia (R:3 - niebezpieczeństwo wybuchu pod wpływem
utleniania, tarcia lub ognia, 36/37/38 - dodatkowe zagrożenia wybuchem);

2.

numer rozpoznawczy zagrożenia (539 - nadtlenek organiczny zapalny);

3.

3104 - numer porządkowy danego materiału niebezpiecznego wg zaleceń ONZ
nakazujący odpowiednie oznakowanie pojazdu przewożącego ten materiał;

4.

klasa 5.2 - oznaczenie nadtlenków organicznych;

5.

wskazówki dotyczące bezpieczeństwa (3 - przechowywać w zamknięciu, 9 - w
polskich przepisach brak objaśnienia tej cyfry, 7 - przechowywać zawartość pod
wodą, 14 - pojemnik uszczelniony, 27 - zabezpieczyć przed elektrycznością
statyczną, 34 - ostrożnie otwierać, 37 - trzymać z dala od źródeł zapłonu, 39 -
trzymać w pomieszczeniu chłodnym o dobrej wentylacji);

6.

un - wymagania ONZ (dotyczące opakowania, wagi, nr atestu);

7.

nalepki ostrzegawcze (E - materiał wybuchowy, X1 - materiał drażniący).

u
n

6

X

1

7

background image

Chlor

Substancje niebezpieczne

• W pomieszczeniach, gdzie
składuje
się chlor, temperatura nie może
przekroczyć 35ºC.

• Odległość pojemników z
chlorem
(także opróżnionych) od
grzejników
nie może być mniejsza niż 1 m.

• Magazyny do przechowywania
chloru
powinny znajdować się w
odrębnych
budynkach.

• Pomieszczenia do składowania
i pobierania chloru powinny być
wyposażone w wentylację
mechaniczną i instalację do
unieszkodliwiania chloru.


Document Outline


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Zagrożenie pożarowe
8 Prawo a zagrożenia pożarowe
Prace niebezpieczne pod względem pożarowym, Straż pożarna, Zagrożenia Pozarowo Wybuchowe
Rola i zadania pracowników wyznaczonych do zwalczania pożarów i ewakuacji, BHP i PPOŻ przygotowanie
Zagrożenie pożarowe
egzaminy, praca inż.kpt.Miładowskiego, Temat: ANALIZA ZAGROŻENIA POŻAROWEGO I WYBUCHOWEGO ZAKŁADÓW P
egzaminy, praca inż.kpt.Miładowskiego, Temat: ANALIZA ZAGROŻENIA POŻAROWEGO I WYBUCHOWEGO ZAKŁADÓW P
Zagrożenie pożarowe lasów
Czynniki zagrożenia pożarowego na twoim stanowisku pracy
WYŻSZE HARMONICZNE PRZYCZYNĄ ZWIĘKSZONEGO ZAGROŻENIA POŻAROWEGO
Zagrożenia pożarowe od urządzeń elektrycznych
BHP Zagrozenie pozarowe id 84340
12 Prace zagrożone pożarowo
Prognozowanie zagrożenia pożarowego 9, Ochrona lasu
Ocena zagrożenia wybuchem, Straż pożarna, Zagrożenia Pozarowo Wybuchowe
Zagrożenia pożarowe od urządzeń elektrycznych, SGSP, SGSP, cz.1, elektroenergetyka, energetyka, dysk
Zagrozenia pozarowe, Eksploatacja złóż

więcej podobnych podstron