Formalno prawne aspekty dzialalnoości geologiczno górniczej klasyfikacja zasobów

background image

5.04.21

background image

Złoża kopalin nie stanowiące części

składowych nieruchomości gruntowej

są własnością Skarbu Państwa

Złoża kopalin nie stanowiące części

składowych nieruchomości gruntowej

są własnością Skarbu Państwa

background image

Złoża

kopalin

nie

objętych

własnością gruntową, a ściślej rzecz
biorąc – całe wnętrze skorupy
ziemskiej

znajdujące

się

poza

granicami

przestrzennymi

nieruchomości gruntowych jest aż do
granic suwerenności Rzeczpospolitej
Polskiej

przedmiotem

wyłącznej

własności Skarbu Państwa.

Złoża

kopalin

nie

objętych

własnością gruntową, a ściślej rzecz
biorąc – całe wnętrze skorupy
ziemskiej

znajdujące

się

poza

granicami

przestrzennymi

nieruchomości gruntowych jest aż do
granic suwerenności Rzeczpospolitej
Polskiej

przedmiotem

wyłącznej

własności Skarbu Państwa.

background image

Jedną z wolności konstytucyjnych jest prawo

podejmowania i prowadzenia działalności

gospodarczej, w zasadzie bez ograniczeń o

charakterze podmiotowym i przedmiotowym.

Nie ma ona jednak charakteru bezwzględnego.

Jej ograniczenia mogą zostać wprowadzone

wyłącznie ze względu na „ważny interes

publiczny", co musi wynikać z ustawy (art. 22

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - ustawa z

dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. Nr 78, póz. 483).

Jednym z istotnych ograniczeń jest uzależnienie

podejmowania niektórych rodzajów działalności

gospodarczej od uzyskania koncesji.

Jedną z wolności konstytucyjnych jest prawo

podejmowania i prowadzenia działalności

gospodarczej, w zasadzie bez ograniczeń o

charakterze podmiotowym i przedmiotowym.

Nie ma ona jednak charakteru bezwzględnego.

Jej ograniczenia mogą zostać wprowadzone

wyłącznie ze względu na „ważny interes

publiczny", co musi wynikać z ustawy (art. 22

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - ustawa z

dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. Nr 78, póz. 483).

Jednym z istotnych ograniczeń jest uzależnienie

podejmowania niektórych rodzajów działalności

gospodarczej od uzyskania koncesji.

Źródło: Komentarz do ustawy p.g.g A. Lipiński, R.

Mikosz, 2003

background image
background image
background image
background image
background image
background image
background image
background image
background image
background image
background image

Koncesja na wydobywanie kopalin, powinna
ponadto wyznaczać granice obszaru i
terenu górniczego oraz określać zasoby
złoża kopaliny możliwe do wydobycia, a
także minimalny stopień ich wykorzystania.

Koncesja na wydobywanie kopalin, powinna
ponadto wyznaczać granice obszaru i
terenu górniczego oraz określać zasoby
złoża kopaliny możliwe do wydobycia, a
także minimalny stopień ich wykorzystania.

background image

Wyznaczenie granic obszaru i terenu
górniczego jest niezbędnym elementem
każdej

koncesji

na

wydobywanie

kopaliny. Nie mają tu znaczenia rodzaj
kopaliny, wielkość i miejsce wydobycia
czy też właściwość organu koncesyjnego.
Obszar (teren) górniczy jest także
tworzony dla złóż, których wydobywanie
jest koncesjonowane przez starostę.

Wyznaczenie granic obszaru i terenu
górniczego jest niezbędnym elementem
każdej

koncesji

na

wydobywanie

kopaliny. Nie mają tu znaczenia rodzaj
kopaliny, wielkość i miejsce wydobycia
czy też właściwość organu koncesyjnego.
Obszar (teren) górniczy jest także
tworzony dla złóż, których wydobywanie
jest koncesjonowane przez starostę.

background image

2. Granice obszaru górniczego i terenu

górniczego

wyznacza

organ

koncesyjny, w uzgodnieniu z Prezesem

Wyższego Urzędu Górniczego.

3. Jeżeli rzeczywiste szkodliwe wpływy

robót górniczych zakładu górniczego

przekroczą granice określonego w

koncesji terenu górniczego, organ

koncesyjny

zmienia

decyzję

w

zakresie dotyczącym granic terenu

górniczego.

2. Granice obszaru górniczego i terenu

górniczego

wyznacza

organ

koncesyjny, w uzgodnieniu z Prezesem

Wyższego Urzędu Górniczego.

3. Jeżeli rzeczywiste szkodliwe wpływy

robót górniczych zakładu górniczego

przekroczą granice określonego w

koncesji terenu górniczego, organ

koncesyjny

zmienia

decyzję

w

zakresie dotyczącym granic terenu

górniczego.

background image

Wyznaczenie

obszaru

i

terenu

górniczego powinno następować przez
określenie

współrzędnych

punktów

załamania ich granic.
W części dotyczącej obszaru i terenu
górniczego koncesja na wydobywanie
kopaliny

podlega

uzgodnieniu

z

Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego.

Wyznaczenie

obszaru

i

terenu

górniczego powinno następować przez
określenie

współrzędnych

punktów

załamania ich granic.
W części dotyczącej obszaru i terenu
górniczego koncesja na wydobywanie
kopaliny

podlega

uzgodnieniu

z

Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego.

background image

Koncesja na działalność, o której mowa w art.

15 ust. 1 pkt. 3, powinna także wyznaczać

granice

przestrzeni

bezzbiornikowego

magazynowania substancji lub składowania

odpadów oraz granice przestrzeni objętej

przewidywanymi szkodliwymi wpływami takiej

działalności. Przy wyznaczaniu łych granic

stosuje się odpowiednio przepisy ust. 2 i 3.

Koncesja na działalność, o której mowa w art.

15 ust. 1 pkt. 3, powinna także wyznaczać

granice

przestrzeni

bezzbiornikowego

magazynowania substancji lub składowania

odpadów oraz granice przestrzeni objętej

przewidywanymi szkodliwymi wpływami takiej

działalności. Przy wyznaczaniu łych granic

stosuje się odpowiednio przepisy ust. 2 i 3.

background image

W razie gdy koncesja na wydobywanie

kopaliny ze złóż przewiduje wtłaczanie do

górotworu wód pochodzących z odwodnienia

zakładu górniczego lub wykorzystanych

solanek, wód leczniczych oraz termalnych,

powinna

ponadto

określać

warunki

wtłaczania wód do górotworu.

W razie gdy koncesja na wydobywanie

kopaliny ze złóż przewiduje wtłaczanie do

górotworu wód pochodzących z odwodnienia

zakładu górniczego lub wykorzystanych

solanek, wód leczniczych oraz termalnych,

powinna

ponadto

określać

warunki

wtłaczania wód do górotworu.

background image

Załącznikiem do koncesji powinna być mapa
z naniesionymi granicami obszaru i terenu
górniczego (arg. z art. 18 ust. 2 pr.g.g. w zw.
z § 6 rozporządzenia Ministra Środowiska z
dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie

Załącznikiem do koncesji powinna być mapa
z naniesionymi granicami obszaru i terenu
górniczego (arg. z art. 18 ust. 2 pr.g.g. w zw.
z § 6 rozporządzenia Ministra Środowiska z
dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie

background image
background image
background image
background image
background image

Ekonomiczne zachęty rządów do

wydobywania kopalin.

Ekonomiczne zachęty rządów do

wydobywania kopalin.

Przykład USA:

Ustawa rządowa z 1872 roku dotycząca
działalności górniczej:
Daje

prawo

inwestorom

do

działalności

wydobywczej na terenach federalnych za opłatą
12 USD za 1ha i nie wymaga żadnych opłat
związanych z wielkościa wydobywanej kopaliny.

Gary Gardner, Payal Sampat

Mind Over Matter – Recasting the Role of Materials in

Our Lives World watch Paper, Nr 144, 1999

Przykład USA:

Ustawa rządowa z 1872 roku dotycząca
działalności górniczej:
Daje

prawo

inwestorom

do

działalności

wydobywczej na terenach federalnych za opłatą
12 USD za 1ha i nie wymaga żadnych opłat
związanych z wielkościa wydobywanej kopaliny.

Gary Gardner, Payal Sampat

Mind Over Matter – Recasting the Role of Materials in

Our Lives World watch Paper, Nr 144, 1999

background image

Później podobne zachęty i ulgi

wprowadziły:

Później podobne zachęty i ulgi

wprowadziły:

Indonezja
Ghana
Peru

Indonezja
Ghana
Peru

Gary Gardner, Payal Sampat
Mind Over Matter – Recasting the Role of Materials in
Our Lives World watch Paper, Nr 144, 1999

Gary Gardner, Payal Sampat
Mind Over Matter – Recasting the Role of Materials in
Our Lives World watch Paper, Nr 144, 1999

background image
background image
background image

• złoża kopaliny,
• hydrogeologiczną,
• geologiczno-inżynierską.

• złoża kopaliny,
• hydrogeologiczną,
• geologiczno-inżynierską.

O ile wymagania dotyczące dwóch ostatnich

rodzajów dokumentacji w oczywisty sposób wiążą się

z podziemnym magazynowaniem (składowaniem), o

tyle nie jest dostatecznie jasne, co ma być pądstawą

określenia

innych

„warunków

geologicznych".

Powinny one zatem wynikać albo z określonej wyżej

dokumentacji,

albo

z

odrębnej

dokumentacji

złożowej. Nie da się też wykluczyć, że jedna

dokumentacja geologiczna, sporządzona wyłącznie

na

potrzeby

podziemnego

magazynowania

(składowania), będzie spełniała wymagania stawiane

wszystkim opisanym wyżej dokumentacjom.

Ustawa wyróżnia trzy podstawowe
rodzaje dokumentacji geologicznych:

background image

Art. 41.
1. Dokumentację geologiczną złoża kopaliny sporządza

się w celu określenia granic złoża, jego zasobów oraz

geologicznych warunków występowania.

2. Dokumentacja geologiczna złoża kopaliny powinna

określać:

1) rodzaj, ilość i jakość rozpoznanych kopalin, w tym

także kopalin towarzyszących i współwystępujących

użytecznych pierwiastków śladowych oraz substancji

szkodliwych dla środowiska występujących w złożu,

2) położenie złoża, jego budowę geologiczną, formę i

granice,

3) elementy środowiska otaczającego złoże,
4) (skreślony),
5) hydrogeologiczne i inne geologiczno-górnicze warunki

występowania złoża,

6) (skreślony),
7) stan zagospodarowania powierzchni.

Art. 41.
1. Dokumentację geologiczną złoża kopaliny sporządza

się w celu określenia granic złoża, jego zasobów oraz

geologicznych warunków występowania.

2. Dokumentacja geologiczna złoża kopaliny powinna

określać:

1) rodzaj, ilość i jakość rozpoznanych kopalin, w tym

także kopalin towarzyszących i współwystępujących

użytecznych pierwiastków śladowych oraz substancji

szkodliwych dla środowiska występujących w złożu,

2) położenie złoża, jego budowę geologiczną, formę i

granice,

3) elementy środowiska otaczającego złoże,
4) (skreślony),
5) hydrogeologiczne i inne geologiczno-górnicze warunki

występowania złoża,

6) (skreślony),
7) stan zagospodarowania powierzchni.

background image

Komentowany

przepis

określa

podstawowe

wymagania składające się na treść dokumentacji

złoża kopaliny (tzw. dokumentacji złożowej). Jej

celem jest określenie lokalizacji złoża, jego budowy

i warunków występowania. Taką dokumentację

sporządza się bez względu na rodzaj kopaliny

(podstawowa czy pospolita), a także bez względu

na stan ich skupienia, zasobność złóż itd.

Komentowany

przepis

określa

podstawowe

wymagania składające się na treść dokumentacji

złoża kopaliny (tzw. dokumentacji złożowej). Jej

celem jest określenie lokalizacji złoża, jego budowy

i warunków występowania. Taką dokumentację

sporządza się bez względu na rodzaj kopaliny

(podstawowa czy pospolita), a także bez względu

na stan ich skupienia, zasobność złóż itd.

background image

3. W przypadku gdy dokumentacja geologiczna

ma stanowić podstawę do udzielenia koncesji

na wydobywanie kopalin, stopień rozpoznania

złoża powinien umożliwić opracowanie pfojektu

zagospodarowania

złoża

oraz

wskazanie

możliwości i kierunków rekultywacji terenów

poeksploatacyjnych.

4. Dokumentację geologiczną sporządza się z

uwzględnieniem

kryteriów

bilansowości

zasobów

złóż

kopalin.

Właściwy

organ

administracji geologicznej może zezwolić, w

drodze

decyzji,

na

zmianę

kryteriów

bilansowości.

3. W przypadku gdy dokumentacja geologiczna

ma stanowić podstawę do udzielenia koncesji

na wydobywanie kopalin, stopień rozpoznania

złoża powinien umożliwić opracowanie pfojektu

zagospodarowania

złoża

oraz

wskazanie

możliwości i kierunków rekultywacji terenów

poeksploatacyjnych.

4. Dokumentację geologiczną sporządza się z

uwzględnieniem

kryteriów

bilansowości

zasobów

złóż

kopalin.

Właściwy

organ

administracji geologicznej może zezwolić, w

drodze

decyzji,

na

zmianę

kryteriów

bilansowości.

background image
background image
background image
background image
background image
background image

Dokumentacja geologiczno - inżynierską

powinna określać:

Dokumentacja geologiczno - inżynierską

powinna określać:

1) budowę geologiczną, warunki geologiczno-inżynierskie i

hydrogeologiczne podłoża budowlanego lub określonej

przestrzeni,

2) prognozę zmian w środowisku, mogących powstać na

skutek realizacji lub eksploatacji obiektów budowlanych,

3) występowanie złóż kopalin, szczególnie surowców

budowlanych, nadających się do wykorzystania przy

realizacji inwestycji.

1) budowę geologiczną, warunki geologiczno-inżynierskie i

hydrogeologiczne podłoża budowlanego lub określonej

przestrzeni,

2) prognozę zmian w środowisku, mogących powstać na

skutek realizacji lub eksploatacji obiektów budowlanych,

3) występowanie złóż kopalin, szczególnie surowców

budowlanych, nadających się do wykorzystania przy

realizacji inwestycji.

background image

Dokumentację geologiczno - inżynierską

sporządza się dla:

Dokumentację geologiczno - inżynierską

sporządza się dla:

1) określenia warunków geologicznych dla potrzeb

zagospodarowania przestrzennego,

2) ustalania

geotechnicznych

warunków

posiadania

obiektów budowlanych,

3) (skreślony),
4) magazynowania i składowania substancji oraz odpadów.

1) określenia warunków geologicznych dla potrzeb

zagospodarowania przestrzennego,

2) ustalania

geotechnicznych

warunków

posiadania

obiektów budowlanych,

3) (skreślony),
4) magazynowania i składowania substancji oraz odpadów.

background image
background image

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia
28 grudnia 2001 r. w sprawie projektów
zagospodarowania złoża (Dz. U. Nr 157, póz.
1866) mówi:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia
28 grudnia 2001 r. w sprawie projektów
zagospodarowania złoża (Dz. U. Nr 157, póz.
1866) mówi:

Projekt sporządza się dla istniejącego lub

projektowanego obszaru górniczego, w którym

będzie prowadzona eksploatacja złoża lub

wydzielonej jego części przewidzianej do

zagospodarowania w okresie objętym koncesją.

Powinien on przedstawiać optymalny

wariant wykorzystania zasobów złoża, z

uwzględnieniem geologicznych warunków jego

występowania, wymagań w zakresie ochrony

środowiska, bezpieczeństwa powszechnego,

bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzkiego,

technicznych możliwości oraz ekonomicznych

uwarunkowań wydobywania kopaliny.

Projekt sporządza się dla istniejącego lub

projektowanego obszaru górniczego, w którym

będzie prowadzona eksploatacja złoża lub

wydzielonej jego części przewidzianej do

zagospodarowania w okresie objętym koncesją.

Powinien on przedstawiać optymalny

wariant wykorzystania zasobów złoża, z

uwzględnieniem geologicznych warunków jego

występowania, wymagań w zakresie ochrony

środowiska, bezpieczeństwa powszechnego,

bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzkiego,

technicznych możliwości oraz ekonomicznych

uwarunkowań wydobywania kopaliny.

background image

W

obecnym

stanie

prawnym

„projekt

zagospodarowania złoża" w zasadzie staje się
elementem wniosku o udzielenie koncesji na
wydobywanie kopalin i powinien określać zamierzenia
w zakresie:

W

obecnym

stanie

prawnym

„projekt

zagospodarowania złoża" w zasadzie staje się
elementem wniosku o udzielenie koncesji na
wydobywanie kopalin i powinien określać zamierzenia
w zakresie:

1. ochrony złóż kopalin, w tym kopalin towarzyszących i

użytecznych pierwiastków śladowych występujących w
złożu, zwłaszcza przez ich kompleksowe i racjonalne
wykorzystanie;

2. technologii eksploatacji, zapewniającej ograniczenie

ujemnych jej wpływów na środowisko.

1. ochrony złóż kopalin, w tym kopalin towarzyszących i

użytecznych pierwiastków śladowych występujących w
złożu, zwłaszcza przez ich kompleksowe i racjonalne
wykorzystanie;

2. technologii eksploatacji, zapewniającej ograniczenie

ujemnych jej wpływów na środowisko.

background image

W takim projekcie należy określić:

W takim projekcie należy określić:

1. zasoby przemysłowe będące zasobami bilansowymi,

a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również

zasobami pozabilansowymi złoża lub wydzielonej jego

części przewidzianej do zagospodarowania, które

mogą być przedmiotem eksploatacji uzasadnionej

technicznie i ekonomicznie przy uwzględnieniu

wymagań określonych w przepisach prawa, w tym

dotyczących wymagań ochrony środowiska;

2. zasoby nieprzemysłowe będące częścią zasobów

bilansowych złoża nie zaliczoną do zasobów

przemysłowych w obszarze przewidzianym do

zagospodarowania, których eksploatacja może stać

się uzasadniona w wyniku zmian technicznych,

ekonomicznych lub zmian w przepisach prawa, w tym

dotyczących wymagań ochrony środowiska;

3. straty w zasobach będące częścią zasobów

przemysłowych i nieprzemysłowych przewidzianą do

pozostawienia w złożu, która na skutek zamierzonego

sposobu eksploatacji nie da się wyeksploatować w

przewidywalnej przyszłości, w sposób uzasadniony

technicznie i ekonomicznie.

1. zasoby przemysłowe

będące zasobami bilansowymi,

a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również

zasobami pozabilansowymi złoża lub wydzielonej jego

części przewidzianej do zagospodarowania, które

mogą być przedmiotem eksploatacji uzasadnionej

technicznie i ekonomicznie przy uwzględnieniu

wymagań określonych w przepisach prawa, w tym

dotyczących wymagań ochrony środowiska;

2. zasoby nieprzemysłowe

będące częścią zasobów

bilansowych złoża nie zaliczoną do zasobów

przemysłowych w obszarze przewidzianym do

zagospodarowania, których eksploatacja może stać

się uzasadniona w wyniku zmian technicznych,

ekonomicznych lub zmian w przepisach prawa, w tym

dotyczących wymagań ochrony środowiska;

3. straty w zasobach

będące częścią zasobów

przemysłowych i nieprzemysłowych przewidzianą do

pozostawienia w złożu, która na skutek zamierzonego

sposobu eksploatacji nie da się wyeksploatować w

przewidywalnej przyszłości, w sposób uzasadniony

technicznie i ekonomicznie.

background image
background image
background image
background image
background image
background image
background image
background image
background image
background image

zasoby złoża lub jego części,

zasoby złoża lub jego części,

którego

cechy

naturalne

którego

cechy

naturalne

spełniają wymagania określone

spełniają wymagania określone

przez kryteria bilansowości i

przez kryteria bilansowości i

umożliwiają podejmowanie jego

umożliwiają podejmowanie jego

eksploatacji

eksploatacji

zasoby złoża lub jego części,

zasoby złoża lub jego części,

którego

cechy

naturalne

którego

cechy

naturalne

spełniają wymagania określone

spełniają wymagania określone

przez kryteria bilansowości i

przez kryteria bilansowości i

umożliwiają podejmowanie jego

umożliwiają podejmowanie jego

eksploatacji

eksploatacji

ZASOBY BILANSOWE

ZASOBY BILANSOWE

background image

zasoby złoża lub jego części,

zasoby złoża lub jego części,

którego

cechy

naturalne

którego

cechy

naturalne

powodują iż jego eksploatacja

powodują iż jego eksploatacja

nie jest możliwa obecnie, ale

nie jest możliwa obecnie, ale

przewiduje

się,

że

będzie

przewiduje

się,

że

będzie

możliwa w przyszłości np. w

możliwa w przyszłości np. w

wyniku postępu technicznego

wyniku postępu technicznego

zasoby złoża lub jego części,

zasoby złoża lub jego części,

którego

cechy

naturalne

którego

cechy

naturalne

powodują iż jego eksploatacja

powodują iż jego eksploatacja

nie jest możliwa obecnie, ale

nie jest możliwa obecnie, ale

przewiduje

się,

że

będzie

przewiduje

się,

że

będzie

możliwa w przyszłości np. w

możliwa w przyszłości np. w

wyniku postępu technicznego

wyniku postępu technicznego

ZASOBY POZABILANSOWE

ZASOBY POZABILANSOWE

background image

część zasobów bilansowych,

część zasobów bilansowych,

która może być przedmiotem

która może być przedmiotem

opłacalnej eksploatacji.

opłacalnej eksploatacji.

część zasobów bilansowych,

część zasobów bilansowych,

która może być przedmiotem

która może być przedmiotem

opłacalnej eksploatacji.

opłacalnej eksploatacji.

ZASOBY PRZEMYSŁOWE

ZASOBY PRZEMYSŁOWE

background image

część zasobów bilansowych,

część zasobów bilansowych,

których eksploatacja nie jest

których eksploatacja nie jest

możliwa

w

warunkach

możliwa

w

warunkach

określonych

przez

projekt

określonych

przez

projekt

zagospodarowania złoża.

zagospodarowania złoża.

część zasobów bilansowych,

część zasobów bilansowych,

których eksploatacja nie jest

których eksploatacja nie jest

możliwa

w

warunkach

możliwa

w

warunkach

określonych

przez

projekt

określonych

przez

projekt

zagospodarowania złoża.

zagospodarowania złoża.

ZASOBY NIEPRZEMYSŁOWE

ZASOBY NIEPRZEMYSŁOWE

background image
background image

wartości parametrów złoża,

wartości parametrów złoża,

przy których jego eksploatacja

przy których jego eksploatacja

jest technicznie możliwa i złoże

jest technicznie możliwa i złoże

może

być

przedmiotem

może

być

przedmiotem

zainteresowania

przemysłu;

zainteresowania

przemysłu;

także ogólne warunki, jakie musi

także ogólne warunki, jakie musi

spełniać złoże, by mogło być

spełniać złoże, by mogło być

przedmiotem zagospodarowania.

przedmiotem zagospodarowania.

wartości parametrów złoża,

wartości parametrów złoża,

przy których jego eksploatacja

przy których jego eksploatacja

jest technicznie możliwa i złoże

jest technicznie możliwa i złoże

może

być

przedmiotem

może

być

przedmiotem

zainteresowania

przemysłu;

zainteresowania

przemysłu;

także ogólne warunki, jakie musi

także ogólne warunki, jakie musi

spełniać złoże, by mogło być

spełniać złoże, by mogło być

przedmiotem zagospodarowania.

przedmiotem zagospodarowania.

KRYTERIA BILANSOWOŚCI

KRYTERIA BILANSOWOŚCI

KRYTERIA BILANSOWOŚCI

KRYTERIA BILANSOWOŚCI

background image

Kryteria bilansowości (art. 41 ust. 4 pr.g.g.) nie

zostały zdefiniowane ustawowo. W górnictwie

rozumie

się

je

jako

„ustalone

[...]

dla

poszczególnych kopalin lub ich grup graniczne

wartości

liczbowe

charakterystycznych

parametrów jakościowych i złożowych, decydujące

o stopniu przydatności złóż do ewentualnej

eksploatacji górniczej oraz o kwalifikacji wielkości

ich zasobów.
Szczegóły określa odpowiednie rozporządzenie

Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2001 roku

Kryteria bilansowości (art. 41 ust. 4 pr.g.g.) nie

zostały zdefiniowane ustawowo. W górnictwie

rozumie

się

je

jako

„ustalone

[...]

dla

poszczególnych kopalin lub ich grup graniczne

wartości

liczbowe

charakterystycznych

parametrów jakościowych i złożowych, decydujące

o stopniu przydatności złóż do ewentualnej

eksploatacji górniczej oraz o kwalifikacji wielkości

ich zasobów.
Szczegóły określa odpowiednie rozporządzenie

Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2001 roku

background image

graniczne wartości parametrów

graniczne wartości parametrów

złoża,

przy

których

jego

złoża,

przy

których

jego

eksploatacja

jest

technicznie

eksploatacja

jest

technicznie

możliwa

i

ekonomicznie

możliwa

i

ekonomicznie

uzasadniona

w

warunkach

uzasadniona

w

warunkach

projektu zagospodarowania złoża

projektu zagospodarowania złoża

- jest opłacalna.

- jest opłacalna.

graniczne wartości parametrów

graniczne wartości parametrów

złoża,

przy

których

jego

złoża,

przy

których

jego

eksploatacja

jest

technicznie

eksploatacja

jest

technicznie

możliwa

i

ekonomicznie

możliwa

i

ekonomicznie

uzasadniona

w

warunkach

uzasadniona

w

warunkach

projektu zagospodarowania złoża

projektu zagospodarowania złoża

- jest opłacalna.

- jest opłacalna.

KRYTERIA PRZEMYSŁOWOŚCI

KRYTERIA PRZEMYSŁOWOŚCI

background image

graniczne wartości parametrów

graniczne wartości parametrów

złoża w procesie jego eksploatacji

złoża w procesie jego eksploatacji

przy których jest ona opłacalna

przy których jest ona opłacalna

(rentowna).

(rentowna).

graniczne wartości parametrów

graniczne wartości parametrów

złoża w procesie jego eksploatacji

złoża w procesie jego eksploatacji

przy których jest ona opłacalna

przy których jest ona opłacalna

(rentowna).

(rentowna).

KRYTERIA OPERACYJNE

KRYTERIA OPERACYJNE

background image
background image
background image
background image
background image
background image

Dziękuję za

uwagę

Dziękuję za

uwagę


Document Outline


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
T-7. TiS semestr 2 - Prawne aspekty działalności spedycyjnej, Logistyka, Transport i spedycja
Rachunkowość - wykłady - 07, Formalne, prawne i organizacyjne aspekty prowadzenia rachunkowości
Prawne aspekty pracy pediatry
Admin prawne aspekty inwestycji budowlanych (2)
GEOLOGIA GÓRNICZA spr1
Geologia Górnicza Wykład ver 1 0
Niektóre prawne aspekty włamań do systemu komputerowego
Geologia Gornicza Wyklad ver 1 1 id 189185
1d Prawo geologiczne i gornicze Nieznany (2)
05 Ustawa o stowarzyszeniach WYCIAG, Kulturoznawstwo UAM, Prawne aspekty zarządzania kulturą
geologia górnicza teoria na kolosa ŚCIĄGA
prawne formy działania?ministracji (2)
Ustawa z dnia 4 lutego94 r Prawo geologiczne i górnicze
prawne aspekty ruchu turystycznego, Turystyka i Rekreacja, Obsługa Imprez Turystycznych
Prawne formy działania administracji, Prawo i administracja, prawo administracyjne, Semestr II, inne

więcej podobnych podstron