7 [ Biofizyczne metody monitorowania ciąży ]

background image

Biofizyczne metody
monitorowania ciąży

background image

Kardiotokografia
 

Metoda mająca na celu ocenę częstotliwości
pracy serca płodu oraz skurczów mięśnia
macicy.

Urządzenie

rejestrujące

jest

wyposażone w dwie głowice, umieszczane na
brzuchu kobiety. Jedna z głowic za pomocą
ultradźwięków rejestruje akcję serca płodu
(ilość uderzeń na minutę) a druga pozwala
na ocenę częstości i siły skurczów macicy
(skala relatywna). Uzyskane dane widoczne
są na monitorze oraz mogą być zapisane na
papierze (góra linia to zapis kardiograficzny a
dolny to zapis czynności skurczowej macicy)

background image

Stetoskop Pinarda

background image

 
 

 

KARDIOTOKOGRAFIA.

cardi
o

toco

background image

Podstawowa częstość uderzeń serca płodu

Średnia akcja serca płodu obserwowana w okresie
5-10 minut, z wyłączeniem okresowych, wyraźnych
przyspieszeń

(akceleracje)

lub

zwolnień

(deceleracje) akcji serca.

•110-150/min – normokardia
•>150/min – tachykardia
•<110/ min – bradykardia

 

Zmienność częstości uderzeń serca płodu

Oscylacje

Krótkotrwałe (do 1 minuty) zmiany w częstości akcji
serca określane są oscylacjami. Oscylacje oceniane
są pod względem ich amplitudy. Wyróżniamy

background image

Normokardia

background image

Bradykardia .

background image

Tachykardia

.

background image

Akceleracja

Przemijający wzrost częstości akcji serca płodu o
15uderzeń/minutę lub więcej w stosunku do
czynności podstawowej trwający 10 sekund lub
dłużej

 

Deceleracja

Przemijający spadek częstości akcji serca płodu o
15uderzeń/minutę lub więcej w stosunku do
czynności podstawowej trwający 15 sekund lub
dłużej. W zależności od ich relacji ze skurczami
macicy wyróżniamy deceleracje wczesne, późne
lub zmianne.

 

Rozpoznanie akceleracji / deceleracji nie wymaga,
aby chwilowa częstość tętna płodu przekroczyła
granice normokardii.

background image

Wczesne deceleracje

background image

Deceleracje zmienne

background image

Późne deceleracje

background image

Maksymalny czas trwania zmian okresowych
(akceleracji / deceleracji) wynika pośrednio z
definicji podstawowej czynności akcji serca płodu.
Jeżeli zmiany trwają dłużej niż 5 minut, to spełniają
już kryteria tachykardii / bradykardii.

W przypadku deceleracji w praktyce przyjmuje się
czas trwania 2 minut. Występuje również pojęcie

„przedłużonej deceleracji”,

gdy zwolnienie tętna

trwa dłużej niż 2 minuty.

background image

Przyczyny ostrej bradykardii:

1. Ostra hipoksemia u płodu spowodowana

• niedociśnieniem lub hipoksją u ciężarnej (VCI

syndrom)

• niewydolnością maciczno-łożyskową (nasilone

skurcze macicy lub oddzielanie się lożyska)

2. Zaburzenie

w

przepływie

pępowinowym

(wypadnięcie lub ucisk)

3. Utrzymujący się ucisk główki płodu (wzmożone

ciśnienie

śródczaszkowe

powodujące

niedotlenienie, lub ucisk opony twardej – reakcja
odruchowa)

4. Krwawienie plodowe (np. uszkodzone naczynie

błądzące)

5. Załamanie się zdolności kompensacyjnych płodu

w

przebiegu

niedotlenienia

i

kwasicy

(bradykardia terminalna)

6. Wady układy przewodzacego płodu, leki,

idiopatyczne, hipotermia - przyczyny bradykardii
przewlekłej

background image

Częstość tętna płodu pomiędzy 110 a 100/minutę
nie powoduje niedotlenienia płodu w większości
przypadków.

 

Utrzymująca się bradykardia <60/min jest stanem
bezpośredniego zagrożenia płodu – brak możliwości
kompensacji

przez

układ

krążenia

płodu,

narastająca kwasica. Po ok. 10 minutach
nieodwracalne

uszkodzenia

neurologiczne.

Zazwyczaj konieczność resustytacji noworodka.

 

W praktyce klinicznej bradykardia < 80/min jest
wskazaniem do interwencji.

background image

Tachykardia

 

Przyczyny tachykardii u płodu:

1. zakażenia, zwłaszcza wewnątrzowodniowe

2. leki – betamimetyki, atropina

3. niedotlenienie

płodu

(współwystępujace

z

deceleracjami późnymi)

4. mała dojrzałość płodu (20 tc – 155/min, 30tc –

144/min)

background image

Typy oscylacji

•Milcząca – 0-5/min
•Zawężona – 5-10/min
•Falująca – 10-25/min
•Skacząca - >25/min

 

W prawidłowym KTG mogą występować cyklicznie
wszystkie typy, w odstępach 40-60 minut (okresy
różnej aktywności płodu)

Przedłużona oscylacja skacząca może być wyrazem
niedotlenienia

(zaburzenia

w

krążeniu

pępowinowym) lub pobudzenia OUN

Możliwe przyczyny oscylacji milczącej to sen płodu,
przewlekłe niedotlenienie, mała dojrzałość, wady
układu przewodzącego, brak kory mózgowej

background image

Oscylacja zawężona

background image

Decelaracje wczesne

Najniższy punkt deceleracji występuje jednocześnie
ze szczytem skurczu. Związane ze wzrostem
ciśnienia śródczaszkowego i pobudzeniem układy
współczulnego (objaw Gaussa – zwolnienie akcji
serca płodu w czasie ustalania się główki lub po
osiągnięciu dna miednicy).

 

Nie oznaczają obecności zagrożenia dla płodu. Mogą
być jednak wyrazem niewspółmierności porodowej
lub nasilonej akcji skurczowej macicy.

background image

Decelaracje późne

•Deceleracja pojawiająca się 10-30 sekund po
rozpoczęciu skurczu. Spowodowane pobudzeniem
chemoreceptorów w aorcie oraz n. błędnego na
skutek hipoksemii.

•Są objawem niewydolności maciczno-łożyskowej.
•Źle rokującymi cechami jest zawężenie oscylacji
oraz ‘głębokość’ deceleracji (utrata zdolności
kompensacji deceleracje późne odruchowe /
nieodruchowe)

 

Deceleracje zmienne

Występowanie deceleracji nie jest związane z
czynnością skurczową macicy. Zazwyczaj są
związane

z

zaburzeniami

przepływu

pępowinowego, lub uciskiem główki

background image

Wstepowanie deceleracji zmiennych może nie być
zwiazane

z

niedotlenieniem

płodu.

Cechy

niekorzystne, świadczace o zagrożeniu płodu:
spadek

<60/min,

oscylacja>60/min,

czas

trwania>60sek. (inne wolny powrót deceleracji,
spadek czynności podstawowej, oscylacja milcząca)

 

Zespół pępowinowy:

Na skutek ucisku pępowiny dochodzi do:

Na początku zamknięcie żyły pępowinowej i spadku
ciśnienia tętniczego płodu (odpływ krwi tętniczej do
łożyska, brak powrotu żylnego)

Całkowite przerwanie krążenia pępowinowego –
nagły wzrost ciśnienia

Ponowny

spadek

ciśnienia

(otwarcie

tętnic

pępowinowych)

Przywrócenie

prawidłowego

krążenia

pępowinowego.

background image

W efekcie w zapisie KTG pojawia się zespół

składający się z:

1. Akceleracji

2. Deceleracji zmiennej

3. Akceleracji

4. Powrotu podstawowej częstości tętna

background image

Akceleracje

Zazwyczaj występuje w połączeniu z ruchami

płodu. Ich występowanie zależy od faz
aktywności płodu.

Wyróżniamy akceleracje:

1. Samoistne

2. Periodyczne (związane ze skurczami macicy)

3. Indukowane (celowe bodźce zewnętrzne)

4. Wyrównawcze (występujące po deceleracji)

background image

Akceleracja

background image

Objawy niewydolności maciczno-łożyskowej

Zmniejszenie rezerwy tlenowej – mała aktywność
płodu – zmniejszona ilość akceleracji oraz
częstsze okresy oscylacji zawężonej / milczącej
(zapis niereaktywny)

Hipoksja – stale niereaktywny zapis, w ciężkich
przypadkach nawet w przypadku pojedynczych
skurczy pojawienie się deceleracji późnych.

background image

Testy kardiotokograficzne

 

1. Test NST (Non Stress Test)

Jest to 30 minutowy zapis KTG wraz z rejestracją
ruchów płodu.

 

Wyniki:

•Test reaktywny: 2 lub wiecej akceleracje,
normokardia,

obecne

ruchy

płodu,

oscylacja>10/min

•Test niereaktywny: brak ruchów lub brak
akceleracji, oscylacja<10/min.

•Test wątpliwy: jedna akceleracja z ruchami płodu,
brak

pełnych

kryteriów

akceleracji,

oscylacje<10/min, tachy / bradykardia

background image

Wynik reaktywny pozwala z 99% pewnością na
przewidzenie braku zagrożeń płodu w ciągu 7 dni
po teście (bez czynności skurczowej)

 

Wynik niereaktywny wymaga przedłużenia czasu
testu (czas trwania snu do 75 minut u zdrowych
płodów), a w przypadku dalszego zapisu
niereaktywnego lub wystąpienia deceleracji
konieczna jest dalsza diagnostyka dobrostanu
płodu (test OCT, USG doppler)

background image

2. Test skurczowy, oksytocytnowy (test OCT)

Celem testu jest ocena tętna płodu w trakcie
występowania skurczów macicy. Podaje się wle
dożylny z 5j.m Oksytocyny w 500 ml 0,9%NaCl.
Poczatkowa prędkość wlewu 0,5j.m/min, podwajana
co 15 minut do uzyskania czynności skurczowej (lub
do dawki maksymalnej 8j.m/min). Test ‘naturalny’ to
zapis KTG przy samoistnej czynności skurczowej.

Test uznaje się za udany po uzyskaniu 3 skurczów
(60sek) w okresie ok. 10 minut. (po ich uzyskaniu
kończy się stymulację)

 

Przeciwwskazania do testu OCT

•Stan po klasycznym cięciu cesarskim
•Łożysko przodujące
•Zagrożenie porodem przedwczesnym

background image

Wyniki testu:

•Test negatywny – obecne skurcze, brak
deceleracji, zapis reaktywny

•Test pozytywny – deceleracje późne > 50%
skurczów

•Test wątpliwy – deceleracje późne < 50%
skurczów lub inne podejrzane cechy

•Test nieudany – brak skurczów.

Wynik negatywny

- pozwala z 99% pewnością na

przewidzenie braku zagrożeń płodu w ciągu 7 dni
po teście (bez zwiększenia czynności skurczowej).

Wynik

pozytywny

pozwala

przewidzieć

zagrożenie płodu w 50% przypadków. Wyniki
fałszywie pozytywne – nieprawidłowa kwalifikacja
deceleracji, zespół VCI. Wynik pozytywny nie
dyskwalifikuje z możliwości prowadzenia porodu
drogami natury ale wymaga ukończenia ciąży i
prowadzeniu obserwacji stanu płodu.

background image

Pulsoksymetria płodowa

 Pulsoksymetria jest nieinwazyjną metodą nadzoru
dobrostanu płodu, która umożliwia ocenę saturacji
krwi tętniczej płodu (SpO

2

)

 Warunki konieczne do założenia czujnika płodowego

•Rozwarcie 1,5-2 palce
•Pęknięty pęcherz płodowy
•Donoszony płód w położeniu główkowym
•Brak cech zakażenia wewnątrzmacicznego
•Wykluczenie

łożyska

przodującego

lub

przedwcześnie odklejającego się

 

background image

Wyniki:

•SpO

2

> 30% prawidłowe utlenowanie

płodu

•SpO

2

~ 30% granica bezpieczeństwa,

intensywny nadzór KTG

•SpO

2

< 30% weryfikacja stanu przy użyciu

gazometrii lub ukończenie porodu

background image

Gazometria płodowa

Pobiera się próbkę krwi ze skalpu płodu. Ocenia
się

równowagę

kwasowo-zasadową

płodu.

Metoda wymaga powtarzania

 

Wskazania:

•Wyraźna bradykardia > 10 min
•Wyraźna tachykardia > 15 min
•Oscylacja milczaca > 30 min
•Deceleracje późne lub zmienne (5 w ciągu 30
min)

•SpO

2

< 30%

 

Warunki do pobrania gazometrii:

•Rozwarcie na 1-1,5 palca
•Pękniety pęcherz płodowy

background image

Wyniki gazometrii

•pH>7,25 wynik prawidłowy
•pH 7,24-7,20 – stan przedkwasiczy
•pH 7,19 – kwasica
•pH < 7,00 ciężka kwasica

 

Ograniczenia metody są związane z niedokładnymi
pomiarami

(przedgłowie),

trudnością

umiejscowienia

 

Ocena gazometryczna krwi pępowinowej po
porodzie

jedyna

obiektywna

metoda

diagnostyczna potwierdzająca stan urodzeniowy
noworodka.

background image

Biofizyczny profil płodu

Test Manninga

30-minutowa obserwacja aktywności płodu w
czasie rzeczywistym USG oraz wykonaie test NST

 

Ocenie podlega:

•Napięcie mięśni
•Ruchy płodu
•Ruchy oddechowe
•Ilość płynu owodniowego


Document Outline


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
BIOFIZYCZNE MONITOROWANIE CIAZY Nieznany (2)
BIOFIZYCZNE MONITOROWANIE CIAZY Nieznany (2)
Metodyka monitoringu terenowego siedlisk
mechaniczne metody zapobiegania ciazy
METODY MONITORINGU OBIEKTOW INZYNIERSKICH NA TERANACH AKTYWNYCH SEJSMICZNIE, Geodezja, Geodezja fizy
Metodyka monitoringu terenowego Nieznany
9 1 diagnostyka biofizyczna i biochemiczna w czasie ciazy i porodu m dubiel
laboratoryjne monitorowanie ciąży
METODY MONITORINGU AKTYWNOSCI WULKANICZNEJ, Geodezja, Geodezja fizyczna, materiały
Wybrane metody monitorowania czynności ośrodkowego układu nerwowego w sali operacyjnej
mechaniczne metody zapobiegania ciazy
Metodyka monitoringu terenowego siedlisk
Metody Biofizyki Molekularnej Krystalografia białek
NOWOCZESNE METODY BADAŃ I MONITORINGU POPULACJI LEŚNYCH
METODY INTENSYWNEGO NADZORU W CI ZY I PORODZIE, METODY INTENSYWNEGO NADZORU W CIĄŻY I PORODZIE

więcej podobnych podstron