PROCES – (łac

background image

PROCES – (łac. Processus – postęp,

PROCES – (łac. Processus – postęp,

postępowanie

postępowanie

Procedere –

Procedere –

postępowanie naprzód)

postępowanie naprzód)

PROCES –

PROCES –

ciąg działań, zmian, które są

ciąg działań, zmian, które są

uporządkowane

uporządkowane

i wynikają jedne z drugich

i wynikają jedne z drugich

background image

PROCES WYCHOWANIA

PROCES WYCHOWANIA

(Wroczyński)

(Wroczyński)

To ciągi działań podejmowanych

To ciągi działań podejmowanych

przez wychowawców wobec

przez wychowawców wobec

wychowanków.

wychowanków.

Działania te są zaplanowane,

Działania te są zaplanowane,

uhierarchizowane i można ocenić

uhierarchizowane i można ocenić

ich skuteczność pedagogiczną w

ich skuteczność pedagogiczną w

postaci zmian w zachowaniach

postaci zmian w zachowaniach

wychowanków uznawanych przez

wychowanków uznawanych przez

wychowawców za pożadane.

wychowawców za pożadane.

background image

Proces wychowania w znaczeniu

Proces wychowania w znaczeniu

szerokim,

szerokim,

jest jednym z rodzajów działań, które zmierzają
do wywarcia wpływu na innego człowieka

Proces wychowania w znaczeniu

Proces wychowania w znaczeniu

wąskim,

wąskim,

obejmuje te sytuacje,

obejmuje te sytuacje, które są celowo
organizowane dla dokonania określonych
zmian w osobowościach wychowanków.

background image

STRUKTURA PROCESU

STRUKTURA PROCESU

WYCHOWANIA

WYCHOWANIA

WG A. GURYCKIEJ:

WG A. GURYCKIEJ:

Cel,

Cel,

Sytuacja wychowawcza,

Sytuacja wychowawcza,

Doświadczenie wychowawcy,

Doświadczenie wychowawcy,

Efekty procesu wychowania

Efekty procesu wychowania

background image

CECHY PROCESU WYCHOWANIA

CECHY PROCESU WYCHOWANIA

WG R. MILLER:

WG R. MILLER:

Dynamiczność ( ulega ciągłym

Dynamiczność ( ulega ciągłym

przemianom),

przemianom),

Jest długotrwały ( trwa od

Jest długotrwały ( trwa od

urodzin aż do śmierci),

urodzin aż do śmierci),

Jest ciągły,

Jest ciągły,

Jest ukierunkowany ( na cel i

Jest ukierunkowany ( na cel i

osobę)

osobę)

background image

TEORIA WYCHOWANIA

TEORIA WYCHOWANIA

A.

A.

TELEOLOGIA – część teorii

TELEOLOGIA – część teorii

wychowania zajmująca się celami

wychowania zajmująca się celami

wychowania

wychowania

B.

B.

METODOLOGIA – strona badawcza

METODOLOGIA – strona badawcza

T.W.

T.W.

C.

C.

TECHNOLOGIA – zajmuje się

TECHNOLOGIA – zajmuje się

procesem, metodami, technikami,

procesem, metodami, technikami,

background image

CELE: to wizja tego, co być powinno,

CELE: to wizja tego, co być powinno,

co jest pożądane, postulowane

co jest pożądane, postulowane

Każde działanie jest nakreślone

Każde działanie jest nakreślone

celem.

celem.

Cel wychowania ( H. Muszyński) –

Cel wychowania ( H. Muszyński) –

to określone stany rzeczy,

to określone stany rzeczy,

których osiągnięcie uważamy za

których osiągnięcie uważamy za

pożądane.

pożądane.

background image

Sąd normatywny

Sąd normatywny

to zdanie,

to zdanie,

które postuluje pewien stan

które postuluje pewien stan

rzeczy

rzeczy

i które poprzedzone jest

i które poprzedzone jest

funktorem

funktorem

normotwórczym

normotwórczym

powinno być tak, że…”

powinno być tak, że…”

background image

Na gruncie pedagogiki mamy do

Na gruncie pedagogiki mamy do

czynienia z dwojakiego rodzaju sądami

czynienia z dwojakiego rodzaju sądami

normatywnymi:

normatywnymi:

1.

1.

Sądy postulujące zmiany w

Sądy postulujące zmiany w

osobowości człowieka. Ta grupa

osobowości człowieka. Ta grupa

sądów nosi nazwę

sądów nosi nazwę

standardów

standardów

wychowawczych.

wychowawczych.

2.

2.

Sądy postulujące czynności, które

Sądy postulujące czynności, które

powinniśmy podjąć by osiągnąć

powinniśmy podjąć by osiągnąć

standardy wychowawcze. Ten

standardy wychowawcze. Ten

rodzaj sądów nosi nazwę

rodzaj sądów nosi nazwę

reguł lub

reguł lub

dyrektyw wychowawczych.

dyrektyw wychowawczych.

background image

Standardy i dyrektywy są to

Standardy i dyrektywy są to

normy

normy

pedagogiczne.

pedagogiczne.

Cel wychowania

Cel wychowania

to postulowany stan rzeczy,

to postulowany stan rzeczy,

-

To sąd normatywny,

To sąd normatywny,

-

To wartość.

To wartość.

Nie da się oddzielić teleologii od

Nie da się oddzielić teleologii od

filozofii

filozofii

poprzez aksjologię.

poprzez aksjologię.

background image

Funkcje celów

Funkcje celów

wychowania

wychowania

1. Stanowią punkt odniesienia dla

1. Stanowią punkt odniesienia dla

uzyskiwanych efektów.

uzyskiwanych efektów.

2. Stanowią gwarancję przeciw

2. Stanowią gwarancję przeciw

nadmiernemu rozbudowywaniu środków

nadmiernemu rozbudowywaniu środków

(funkcja regulacyjna).

(funkcja regulacyjna).

3. Organizują struktury edukacyjne

3. Organizują struktury edukacyjne

(organizują programy, metody, zasady,

(organizują programy, metody, zasady,

środki).

środki).

background image

Funkcje celów

Funkcje celów

wychowania

wychowania

4. Nadają ludzki sens przekazywanej

4. Nadają ludzki sens przekazywanej

wiedzy (są usytuowane wokół

wiedzy (są usytuowane wokół

człowieka).

człowieka).

5. Mają charakter koordynujący

5. Mają charakter koordynujący

(stanowią szczyt do którego

(stanowią szczyt do którego

wszystko zmierza).

wszystko zmierza).

6. Przenoszą w dzień jutrzejszy.

6. Przenoszą w dzień jutrzejszy.

Zapewniają trwanie wartości.

Zapewniają trwanie wartości.

background image

Ideał wychowania

Ideał wychowania

to opis zintegrowanych cech człowieka

to opis zintegrowanych cech człowieka

wartościowych z punktu widzenia

wartościowych z punktu widzenia

interesów

interesów

społeczeństwa lub jego grup.

społeczeństwa lub jego grup.

Ideał ( H. Muszyński) –

Ideał ( H. Muszyński) –

Jest postulowanym kształtem dojrzałej

Jest postulowanym kształtem dojrzałej

osobowości.

osobowości.

background image

Ideał - etapy

Ideał - etapy

1.

1.

Cele nadrzędne

Cele nadrzędne

A.

A.

Dobro ( wychowanie moralne)

Dobro ( wychowanie moralne)

B.

B.

Prawda ( wychowanie

Prawda ( wychowanie

umysłowe)

umysłowe)

C.

C.

Piękno ( wychowanie

Piękno ( wychowanie

estetyczne)

estetyczne)

background image

Ideał - etapy

Ideał - etapy

2.

2.

Cele kierunkowe

Cele kierunkowe

A.

A.

Rodzaje dyspozycji osobowościowych

Rodzaje dyspozycji osobowościowych

B.

B.

Kształtowanie postaw

Kształtowanie postaw

C.

C.

Rozwijanie zdolności

Rozwijanie zdolności

background image

Ideał - etapy

Ideał - etapy

3. Cele etapowe

3. Cele etapowe

A.

A.

Rozwój osobowości ( standardy rozwojowe)

Rozwój osobowości ( standardy rozwojowe)

4. Cele operacyjne

4. Cele operacyjne

A.

A.

Pożądane formy aktywności

Pożądane formy aktywności

B.

B.

Realizowane na zajęciach dydaktycznych

Realizowane na zajęciach dydaktycznych

i wychowawczych

i wychowawczych

background image

Metody wychowania

Metody wychowania

Metoda (gr.) – methodos – droga

Metoda (gr.) – methodos – droga

Według Górniewicza,

Według Górniewicza,

To systematycznie stosowany sposób

To systematycznie stosowany sposób

oddziaływania wychowawcy na wychowanka

oddziaływania wychowawcy na wychowanka

w kontakcie bezpośrednim lub pośrednim za

w kontakcie bezpośrednim lub pośrednim za

pomocą wartości sztuki, nauki, czy

pomocą wartości sztuki, nauki, czy

wytworów

wytworów

własnych wychowanka

własnych wychowanka


Document Outline


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
W4 Proces wytwórczy oprogramowania
WEWNĘTRZNE PROCESY RZEŹBIĄCE ZIEMIE
Proces tworzenia oprogramowania
Proces pielęgnowania Dokumentacja procesu
19 Mikroinżynieria przestrzenna procesy technologiczne,
4 socjalizacja jako podstawowy proces spoeczny
modelowanie procesˇw transportowych
Proces wdrazania i monitoringu strategii rozwoju
Wykorzystanie modelu procesow w projektowaniu systemow informatycznych
wyklad 12nowy procesy elektrodowe i korozja
33 Przebieg i regulacja procesu translacji

więcej podobnych podstron