Wykł 15 Etyka w pracy socjalnej

background image

Wykład15 rok ak.2015/2016

Prof. UWM dr hab. Ewa Kantowicz

Katedra Pedagogiki Społecznej

background image

to szczególny wyraz moralności

ogólnospołecznej, w której zostają

zhierarchizowane pewne wartości,

postawy moralne i dyrektywy dotyczące

danego zawodu.

background image

Winna regulować stosunki wewnątrz danej grupy
zawodowej (solidarność, wzajemną pomoc, życzliwość
itp.);

Powinna określać stosunek danej grupy zawodowej do
przedmiotu (podmiotu) działania;

Winna zabezpieczać przed możliwością nadużyć
moralnych wiążących się z pracą;

Winna sprzyjać podnoszeniu prestiżu zawodowego;

Winna określać swoiste dla zawodu zadania, obowiązki i
zasady postępowania.

background image

PRACOWNICY SOCJALNI opierają działania na
poszanowaniu jednostek i godności ludzkiej;

 

PRACOWNICY SOCJALNI szanują prawa ludzi
do wyboru świadczonych usług i
uczestnictwa w procesie pomocy;

 

PRACOWNICY SOCJALNI uczestniczą w
przekształcaniu instytucji społecznej, tak, by
lepiej reagowała na potrzeby ludzkie;

 

background image

PRACOWNICY SOCJALNI są odpowiedzialni
za swoje zachowania i jakość własnej
pracy oraz dbałość o rozwój umiejętności
zawodowych.

PRACOWNICY SOCJALNI szanują i
akceptują cechy indywidualne różnych
grup i populacji.

background image

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC KLIENTA

Lojalne służenie klientom

Udzielanie rzetelnych informacji

Prezentowanie postawy opiekuńczości

Popieranie samostanowienia klienta

Szanowanie prywatności klienta

background image

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC
WSPÓŁPRACOWNIKÓW

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC PRACODAWCÓW I
INSTYTUCJI ZATRUDNIAJĄCEJ:

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC WŁASNEGO
ZAWODU

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC SPOŁECZEŃSTWA

background image

Współpraca dla dobra interesu
zawodowego;

Gotowość do obrony współpracowników;

Rozstrzyganie konfliktów w pracy bez
uszczerbku dla klienta;

Respektowanie kompetencji
współpracowników.

background image

Przestrzeganie zobowiązań wobec
instytucji;

Pracowanie na rzecz poprawy polityki,
procedur, sprawności i skuteczności
instytucji;

Racjonalne korzystanie z zasobów
instytucji.

background image

dbanie o uczciwość zawodową;

chronienie godności swego zawodu;

przeciwdziałanie nieetycznemu
postępowaniu swoich kolegów;

powiększanie zasobu wiedzy o pracy
socjalnej;

dzielenie się wynikami badań/diagnoz i
doświadczeniami zawodowymi.

background image

Działanie na rzecz dobra ogólnego;

Zapewnianie wszystkim dostępu do usług,
informacji i potrzebnych środków;

Zwiększanie dostępności usług socjalnych
szczególnie grupom dyskryminowanym;

Sprzyjanie wzrostowi szacunku dla różnych grup,
kultur, wierzeń;

Inicjowanie zmian sprzyjających poprawie
warunków życia społeczeństwa;

Zachęcanie społeczności do świadomego udziału
w polityce społecznej.

background image

Etyka w wymiarze społecznym odwołuje się praw

i zasad, pozwalających na podejmowanie decyzji

opartych na wywodzie dedukcyjnym (gdzie na

podstawie ogólnych praw rozwiązuje się

szczególne przypadki).

W tym kontekście moralność jest

racjonalizowana, a decyzje podejmowane przez

profesjonalistę są weryfikowane przez proces

aplikowania zasad i praw uniwersalnych

(por. Banks,

2004; s.77).

background image

Etyka w wymiarze osobistym wyzwala postawy

opiekuńczości i troski w stosunku do innych lub

dyspozycje działania na rzecz drugiego człowieka i

podejmowania decyzji jego ochrony.

W tym kontekście moralność nie kieruje się

ogólnymi prawami, a decyzje podejmowane przez

profesjonalistę mogą być oparte na wcześniejszych

relacjach z podopiecznym i wglądem w jego

indywidualną sytuację, mogą też mieć zabarwienie

emocjonalne i skoncentrowane są na indywidualnie

pojmowanym przez profesjonalistę „dobrze”

podopiecznego

(por. tamże, s. 77)

background image

PROFESJONALNA

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

PRAWNE

REGULACJE

OSOBISTE

ZAANGAŻOWANIE


Document Outline


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Praca socjalna wykl, Teoretyczne podstawy pracy socjalnej
ETYKA PRACY SOCJALNEJ, etyka
etyka pracy socjalnej0 10 13x3
Wartosci i etyka pracy socjalnej
15 Ubóstwo jako zjawisko społeczne oraz p rzedmiot pracy socjalnej, socjologia, Pedagogika
15. Ubostwo jako zjawisko spoleczne i przedmiot pracy socjalnej, Z pracy pedagoga szkolnego
Organizowanie środowiska lokalnego na rzecz działalności opiekuńczo wychowawczej i pracy socjalnej p
metodyka nr 1, metodyka pracy socjalnej
odp etyczna wobec klienta, Studia, Metodyka Pracy Socjalnej
Akcjologa pracy socjalnej Dr A, Pedagogika studia magisterskie, Akcjologia pracy społecznej
Metodyka pracy socjalnej - zagadnienia, Metodyka pracy socjalnej Kowalczyk
Rys historyczny pracy socjalnej w Polsce, praca socjalna
Rys historyczny pracy socjalnej w Polsce, praca socjalna
Superwizja pracy socjalnej
Metodyka pracy socjalnej, Praca Socjalna I-III
Poradnictwo w pracy socjalnej, Praca socjalna
pedagogika porwnawcza cz. 2, pedagogika pracy socjalnej wsei lublin, sciągawki WSEI Lublin
Granice pomocy w pracy socjalnej, Praca socjalna

więcej podobnych podstron