Lipowska Małgorzata Psychologia ogólna i społeczna Podstawowe kierunki psychologii poznawczej Behawioryzm [konspekt]

background image

psychologia ogólna i społeczna; dr Małgorzata Lipowska

2008-11-23

1

podstawowe kierunki psychologii

podstawowe kierunki psychologii

psychoanaliza

psychoanaliza

behawioryzm

humanistyczna

humanistyczna

poznawcza

John Broadus Watson (1878

John Broadus Watson (1878--1958)

1958)

„Dajcie mi dziecko spłodzone

przez dowolną parę rodziców

przez dowolną parę rodziców
i dajcie mi pełn
ą kontrolę nad
ś

rodowiskiem, w jakim będzie

ono wzrastać - a sprawię, że
wyro
śnie na wybitnego
uczonego, artyst
ę,

uczonego, artystę,
politycznego przywódc
ę, czy
te
ż, jeśli tylko będę tego
chciał, zostanie pospolitym
przest
ępcą

nie ma wrodzonych

nie ma wrodzonych

predyspozycji, umysł

predyspozycji, umysł

to

to tabula rasa

tabula rasa, są

, są

tylko wyuczone

tylko wyuczone

reakcje

reakcje

najważniejsze twierdzenia behawioryzmu

najważniejsze twierdzenia behawioryzmu

świadomość nie istnieje, a jeśli istnieje to nie może
by
ć przedmiotem psychologii
człowiek w swoim
życiu psychicznym
i w reakcjach nie jest autonomiczny, ale
zdeterminowany przez
środowisko fizycznie
i społecznie
przedmiotem psychologii s
ą tylko dające się
zarejestrowa
ć zewnętrzne reakcje na bodźce,

zarejestrować zewnętrzne reakcje na bodźce,
a wi
ęc ramy zewnętrzne, reakcje fizjologiczne
czyli zewn
ętrzne zachowania
psychologia mo
że tylko działać na związki między
bod
źcami (S), a reakcjami (R) bez brania pod
uwag
ę wewnętrznych procesów psychicznych

behawioryzm

behawioryzm

S

S

R

R

(stimulus)

(reaction)

determinizm środowiskowy

determinizm środowiskowy

środowisko jest układem

środowisko jest układem
aktywnym

człowiek jest układem
reaktywnym, którym nie kieruj
ą
wewn
ętrzne motywy i dążenia

założenia behawiorystów

założenia behawiorystów

uczenie się to przyswajanie nowego zachowania
i ma charakter uniwersalny, pozwalaj
ący na
wyja
śnienie złożonych procesów

ogólne prawa S

R, można wykryć posługując

się wyłącznie metodą eksperymentalną

badania prowadzone na zwierzętach stały się
podstaw
ą badań psychologicznych

podstawą badań psychologicznych

na te same bodźce ludzie różnie reagują

ta sama reakcja pojawia się pod wpływem
żnych bodźców, co ułatwia manipulowanie
człowiekiem

background image

psychologia ogólna i społeczna; dr Małgorzata Lipowska

2008-11-23

2

człowiek

odbiorca informacji

zachowanie

otoczenie

warunkowanie

warunkowanie

klasyczne (reaktywne) – Pawłow

klasyczne (reaktywne) – Pawłow

instrumentalne – Thorndike

sprawcze – Skinner

Iwan Pawłow (1849

Iwan Pawłow (1849–

–1936)

1936)

laureat

laureat

Nagrody Nobla

Nagrody Nobla

z medycyny w 1904

z medycyny w 1904

warunkowanie klasyczne

warunkowanie klasyczne –

– reaktywne

reaktywne

bodziec warunkowy

bodziec warunkowy,

na początku neutralny w stosunku do

na początku neutralny w stosunku do

reakcji bezwarunkowej

reakcji bezwarunkowej,

prezentowany z

bodźcem bezwarunkowym

bodźcem bezwarunkowym,

który zawsze wywołuje

który zawsze wywołuje

reakcje bezwarunkową,

po serii prób wywołuje

reakcję warunkową

podstawowe

podstawowe

podstawowe

podstawowe

cechy

cechy

warunkowania

warunkowania

klasycznego

klasycznego

procesy stanowiące podstawę

procesy stanowiące podstawę

warunkowania klasycznego

warunkowania klasycznego

ogólna pobudliwość

układ bodźców w czasie

generalizacja bodźca

żnicowanie i hamowanie

żnicowanie i hamowanie

wygaszanie

background image

psychologia ogólna i społeczna; dr Małgorzata Lipowska

2008-11-23

3

temperament wg Pawłowa

temperament wg Pawłowa

temperament

temperament
odpowiada

odpowiada
typowi układu

typowi układu
nerwowego

nerwowego

nerwowego

nerwowego

właściwości temperamentu

właściwości temperamentu

siła procesu pobudzenia – na poziomie zachowania
funkcjonalna wydolno
ść komórki nerwowej znajduje wyraz
w reakcjach na siln
ą lub długotrwałą stymulację;

w reakcjach na silną lub długotrwałą stymulację;
im silniejszy układ nerwowy, tym mniejsza jest warto
ść
procesu pobudzenia
siła procesu hamowania – łatwo
ść, z jaką UN tworzy
warunkowe reakcje hamulcowe (wygaszanie, ró
żnicowanie,
opó
źnianie), przejawia się gdy zachodzi konieczność
odraczania reakcji, hamowania pobudze
ń, by stworzyć
miejsce adekwatnie działaj
ącym bodźcom

miejsce adekwatnie działającym bodźcom
równowaga procesów nerwowych – stosunek procesów
pobudzenia do procesów hamowania
ruchliwo
ść procesów nerwowych – zdolność UN do szybkiej
zmiany procesów pobudzenia i hamowania

typ układu nerwowego

typ układu nerwowego

słaby

silny

typologia

typologia

Pawłowa

Pawłowa

zrównoważony

słaby

melancholik

silny

niezrównoważony

choleryk

ruchliwy

sangwinik

powolny

flegmatyk

Edward Thorndike (1874

Edward Thorndike (1874--1949)

1949)

skrzynka problemowa Thorndike’a

skrzynka problemowa Thorndike’a

prawo efektu

prawo efektu

zachowanie, które w danej sytuacji wywołuje
odczucie zadowolenia,
zostaje skojarzone

odczucie zadowolenia, zostaje skojarzone
z t
ą sytuacją i jeśli w przyszłości sytuacja ta
si
ę powtórzy, to wzrasta prawdopodobieństwo,
i
ż powtórzone zostanie także zachowanie

jeżeli natomiast w danej sytuacji zachowanie
wywoła odczucie dyskomfortu,
to

wywoła odczucie dyskomfortu, to
spada prawdopodobie
ństwo powtórzenia się
tego zachowania w podobnych warunkach
w przyszło
ści

background image

psychologia ogólna i społeczna; dr Małgorzata Lipowska

2008-11-23

4

warunkowanie instrumentalne

warunkowanie instrumentalne

wzmocnienie pojawia się tylko

wzmocnienie pojawia się tylko

wówczas, gdy badany podmiot

wykona odpowiednią reakcję

Burrhus Frederic Skinner (1904

Burrhus Frederic Skinner (1904--1990)

1990)

behawioryzm Skinnera

behawioryzm Skinnera

w behawioryzmie najważniejsze są nagrody i kary

obserwacje na zwierzętach mają bezpośrednie
zastosowanie w interpretacji zachowania ludzkiego

schemat zachowania rozumiemy jako reakcję na
bodziec

badacz powinien się interesować danymi

badacz powinien się interesować danymi
obserwowanymi

wykluczał znaczenie terminów (desygnatów),
którymi nauka nie powinna si
ę zajmować

odmiany zachowania organizmu

odmiany zachowania organizmu

zachowanie reaktywne – ma miejsce gdy
zarówno S (bodziec), jak i R (reakcja) s
ą

zarówno S (bodziec), jak i R (reakcja) są
obserwowane wzrokowo oraz gdy reakcja
pojawia si
ę jako następstwo S (bodźca)

zachowanie sprawcze – mówimy o nim gdy
mo
żemy obserwować R, gdy S nie jest
dost
ępne naszej obserwacji; zachowanie jest

dostępne naszej obserwacji; zachowanie jest
sprawcze, gdy jaka
ś właściwość organizmu
sprawia, i
ż jest on aktywny i demonstruje
reakcje dotychczas mu nieznane

pozwoliło precyzyjnie odróżnić warunkowanie

rozróżnienie zachowań

rozróżnienie zachowań

reaktywnych i sprawczych

reaktywnych i sprawczych

pozwoliło precyzyjnie odróżnić warunkowanie

klasyczne od sprawczego

zachowanie reaktywne – jest następstwem
warunkowania klasycznego, tzn. działa
bodziec oboj
ętny, następuje wzmocnienie i
reakcja odruchu motorycznego

reakcja odruchu motorycznego

zachowanie sprawcze – jest przypadkiem
uczenia si
ę, jest to reakcja, która nie jest
poprzedzana okre
ślonym bodźcem

warunkowanie sprawcze

warunkowanie sprawcze

sprawcza reakcja poddana zostaje
kontroli bod
źca

kontroli bodźca

warunkowanie poprzez wzmocnienie
nast
ępujące w momencie reakcji
badanego

czynniki wzmacniające:

pozytywny – nagroda

negatywny – kara

background image

psychologia ogólna i społeczna; dr Małgorzata Lipowska

2008-11-23

5

skrzynka Skinnera

skrzynka Skinnera

prawa reakcji odruchów

prawa reakcji odruchów

prawo progu – do wywołania reakcji niezbędna jest
minimalna siła bod
źca
prawo latencji – istnieje ukryty czas wyst
ąpienia

prawo latencji – istnieje ukryty czas wystąpienia
reakcji po zadziałaniu bod
źca
prawo siły reakcji – siła reakcji jest funkcj
ą
intensywno
ści bodźca
prawo pozmienno
ści – reakcja może pojawiać się
przez pewien czas po ustaniu działania bod
źca

przez pewien czas po ustaniu działania bodźca
prawo czasowego sumowania – wydłu
żenie
działania bod
źca może dać podobny efekt
jak nasilenie intensywno
ści bodźca

kara

kara

zasady stosowania kary

zasady stosowania kary

zawsze musi występować reakcja alternatywna
specyficzno
ść reakcji i sytuacji karanej
synchronizacja reakcji i kary
ucieczka jest niedozwolona
intensywno
ść
czas trwania
zakazane przejawy współczucia

zakazane przejawy współczucia
motywacja
nie powinna wyst
ępować generalizacja

z czynności na dyspozycję

wiek przedszkolny

wiek przedszkolny

rozumienie kary i sprawiedliwości

rozumienie kary i sprawiedliwości

rozumienie kary i sprawiedliwości

rozumienie kary i sprawiedliwości

kara ekspiacyjna – arbitralna

surowa

immanentna

immanentna

sprawiedliwość = równość bez
intencji

czy stosować karę fizyczną?

czy stosować karę fizyczną?

teoria społecznego uczenia się

- „dzieci bite biją

miłość vs nienawiść

najwyższy wymiar kary

strach przed karą uogólnia się na lęk
przed karz
ącym

przed karzącym

odreagowanie emocji karzącego

gdy brak karzącego zakaz nie działa

background image

psychologia ogólna i społeczna; dr Małgorzata Lipowska

2008-11-23

6

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Art. 40.
Nikt nie mo
że być poddany torturom
ani okrutnemu, nieludzkiemu lub

poniżającemu traktowaniu i karaniu.

poniżającemu traktowaniu i karaniu.
Zakazuje si
ę stosowania kar cielesnych.

Zakazuje się stosowania kar cielesnych.

kodeks karny

kodeks karny

Art. 217.

§ 1. Kto uderza człowieka lub w inny sposób

§ 1. Kto uderza człowieka lub w inny sposób
narusza jego nietykalno
ść cielesną, podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolno
ści albo
pozbawienia wolno
ści do roku.
§ 2. Jeżeli naruszenie nietykalności wywołało
wyzywaj
ące zachowanie się pokrzywdzonego albo

wyzywające zachowanie się pokrzywdzonego albo
je
żeli pokrzywdzony odpowiedział naruszeniem
nietykalno
ści, sąd może odstąpić od wymierzenia
kary.
§ 3. Ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego.

kodeks rodzinny

kodeks rodzinny

i opiekuńczy

i opiekuńczy

Art. 95.
§ 1. Władza rodzicielska obejmuje w szczególno
ści
obowi
ązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy
nad osob
ą i majątkiem dziecka oraz do wychowania
dziecka.
§ 2. Dziecko pozostające pod władzą rodzicielską
winno rodzicom posłusze
ństwo.

winno rodzicom posłuszeństwo.
§ 3. Władza rodzicielska powinna być wykonywana
tak, jak tego wymaga dobro dziecka i interes społeczny.


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Lipowska Małgorzata Psychologia ogólna i społeczna Podstawowe kierunki psychologii [konspekt]
Lipowska Małgorzata Psychologia ogólna i społeczna Podstawowe kierunki psychologii Psychoanaliza [
Lipowska Małgorzata Psychologia ogólna i społeczna Wstęp [konspekt]
7 Psychoterapie poznawczo behawioralne
Psychologia Poznawcza, Notatki i Konspekty
Odp przykladowy opis przypadku psychoterapia poznawczo behawior, 1b wersja skrˇcona pacjent 1
Kokoszka Psychoterapia poznawcza i behawioralna w leczeniu zaburzeń
Techniki. Samoinstruowanie(1), PSYCHOLOGIA, SOCJOTERAPIA, PSYCHOTERAPIA, Psychoterapia poznawczo-beh
Odp przykladowy opis przypadku psychoterapia poznawczo behawior, 2 Tabela pracy klinicznej
Techniki poznawczo – behawioralne, Psychologia, Psychoterapia poznawczo-behawioralna
Odp przykladowy opis przypadku psychoterapia poznawczo behawior, 2a Tabela pracy kliniczne pacjent 2
7 Psychoterapie poznawczo behawioralne
Psychologia Poznawcza, Notatki i Konspekty
Gałuszko Węgielnik Maria Rola psychoterapii poznawczo behawioralnej w leczeniu bezsenności pierwotn
Psychoterapia poznawczo behawioralna A Popiel E Pragłowska(1)
Popiel, Pragłowska Psychoterapia poznawczo behawioralna, rozdz 9, 203 235
Popiel, Pragłowska Psychoterapia poznawczo behawioralna, rozdz 6 8,131 199
Popiel,Pragłowska Psychoterapia poznawczo behawioralna, rozdz 5, 90 129

więcej podobnych podstron