2012 01 10 Feministki nie znoszą Millera

background image

Feministki nie znosz Millera

Agnieszka Kublik 2012-01-10, ostatnia aktualizacja 2012-01-10 18:34:58.0

Ona o nim: szowinista i troglodyta. On o niej: seksistka i furiatka. Czy prof. Magdalena roda i Leszek Miller
b d w stanie si dogada ? Oczywi cie dla dobra lewicy

Wspóøpraca lewicowych partii, partyjek i ruchów jest przes dzona. Lewicowi przywódcy wyci gaj wnioski z bø dów i po
lewej, i po prawej stronie. Wiedz , e rozproszona lewica b dzie za søaba, by w kolejnych wyborach parlamentarnych
wygra lub cho by przebi si przez 20 proc. W ostatnich wyborach Ruch Palikota dostaø 10 proc., SLD - 8 proc.
Szacuje si , e w nast pnych lewica mogøaby zgarn nawet 30 proc.

O wspóøprac najsilniej zabiega byøy prezydent Aleksander Kwa niewski, najwa niejsza osoba na lewicy. Przygotowaø
czteroletni plan: wspólne listy lewicy przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, samorz dowymi i wreszcie
parlamentarnymi w 2015 r.

Chce tego te Janusz Palikot. Leszek Miller jest bardziej ostro ny. Wspólnymi listami wyborczymi zainteresowana jest
pewnie lewa cz

Kongresu Kobiet. Ale czy si dogadaj ? Na lewicy anse s wcale nie mniejsze ni na prawicy.

Najpowa niejsze istniej mi dzy prof. filozofii Magdalen rod , jedn z najbardziej rozpoznawanych polskich
feministek, organizatork Kongresu Kobiet, i Leszkiem Millerem, byøym premierem, dzi szefem SLD. Problem w tym, e
koalicja bez bøogosøawie stwa wpøywowych kobiet Kongresu Kobiet (a roda jest jedn z nich) lub bez udziaøu Sojuszu
nie ma sensu.

Prof. roda: - Nie ma mowy o jakiejkolwiek koalicji z SLD Millera! To wøa nie Sojusz przed wyborami pozbyø si
kandydatek Kongresu Kobiet [np. Doroty Gardias w Gdyni czy Wandy Nowickiej w Warszawie]. Podobnie byøo w innych
miastach, gdzie partia postawiøa na "swoich m czyzn", bo "kobiety s od parzenia herbaty".

Prof. roda od dawna publicznie mówi o Millerze jak najgorzej. - On ma w gø bokim powa aniu ustaw o zwi zkach
partnerskich i chyba wszystkie projekty lewicowe. Nie chodzi mu o idee, ale o przetrwanie.

rod dra ni szowinistyczne powiedzonka Millera, np. søynne "prawdziwego m czyzn poznaje si po tym, nie jak

zaczyna, a jak ko czy" (ostatnio: "prawdziwy m czyzna nigdy nie ko czy"). W ostatniej kampanii wyborczej Miller
chlapn ø, e "je eli koøo partii kr c si osoby, kobiety nieatrakcyjne, to jest co anachronicznego, co , co odstr cza
wyborców". Potem kr ciø, e "troch mu si pokieøbasiøo".

roda nazywa Millera "szowinist , który patronuje resztkom swojej partii".

Czyli si nie dogadacie? - pytam pani profesor. - SLD mimo lewicowych przekona nigdy nie traktowaø kobiet
powa nie. R czki pa caøujemy, lecz wøadz zachowujemy dla siebie. To hipokryzja - irytuje si roda. - J zyk Millera
mo e søu y za wzorzec seksizmu. W caøej Europie trudno znale co równie prymitywnego. Prezydent Kwa niewski
nie protestuje, bo to te jego styl; bawi go dowcipy Millera i jego seksistowski j zyk. Nigdy nie søyszaøam, by zwróciø
uwag Millerowi, e mówi jak troglodyta. Ta partia zmierza ku ko cowi. Je li Palikot ma j uratowa , to tylko zatapiaj c
SLD-owskich mamutów.

Miller rodzie nie pozostawaø døu ny. Na blogu irytowaø si : "Magdalena roda jest seksistk , co si zowie, z furi
atakuj c mnie ze wzgl du na pøe , a nie za pogl dy, których - jak twierdzi - nie mam".

Dzi Miller przyjmuje søowa filozofki ze stoickim spokojem: - Nie zamierzam si przymila do pani rody, aby zmieni jej
opinie. Oprócz Kongresu jest jeszcze wiele organizacji, partii i rodowisk, z którymi wspóøpracujemy bez problemów.

Faktycznie, jest chocia by Partia Kobiet. Jej liderka Iwona Pi tek dostaøa "jedynk " na listach SLD w okr gu sieradzkim,
ale nie weszøa do Sejmu. Chce z SLD wspóøpracowa , wybacza Millerowi seksistowski j zyk.

O mo liwo dogadania si z Millerem pytam Barbar Labud , minister w kancelarii prezydenta Kwa niewskiego, b.
ambasador Polski w Luksemburgu: - Kongres Kobiet to pospolite ruszenie a nie partia polityczna, zreszt wi kszo
jego dziaøaczek ma pogl dy centroprawicowe.

Labuda przywoøuje wyniki prawyborów przeprowadzonych podczas Kongresu Kobiet: PO - 45 proc. (w wyborach 39),
RP - 24 proc. (10), SLD - 17 proc. (8), PSL - 5 proc. (8), PiS - 3 proc. (30). - Rozmowy o wspóøpracy Kongresu Kobiet z
partiami politycznymi mog prowadzi grupy kobiet o lewicowych pogl dach - twierdzi Labuda - Wiele z nich jest
zszokowanych nieeleganckimi wypowiedziami Millera. On lubi si popisywa , ale pewnie przeprosi. Je li b dzie dobra
wola, to si dogadaj .

Wiceszefowa SLD, europosøanka SLD prof. Joanna Senyszyn od lat Millera atakuje, ale teraz go broni: - Nowemu
liderowi trzeba da kredyt zaufania. Nie dostrzegam w partii dyskryminacji kobiet. Na siedmiu wiceprzewodnicz cych,
trzy to kobiety.

Palikot jest gotów mediowa mi dzy rod a Millerem. - Próbuj przekona panie z Kongresu Kobiet, bo je li si nie
dogadaj , to w wyborach parlamentarnych w 2015 r. mo e nam zabrakn kilku procent.

Palikot chce w pierwszomajowym pochodzie i obok Millera. Czy znajdzie si mi dzy nimi miejsce dla rody?

Tekst pochodzi z serwisu Wyborcza.pl -

http://wyborcza.pl/0,0.html

© Agora SA

Strona 1 z 1

Feministki nie znosz Millera

2012-01-12

http://wyborcza.pl/2029020,75478,10942435.html?sms_code=


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
2012 01 10 Nigdy nie będę Magdaleną Środą
Wykład 2012-01-10, psychologia drugi rok, psychologia ról
2012 08 10 Spółdzielnia nie zasiedzi gruntu
2012 07 28 Feministki nie wiedzą, co to prawdziwe życie
2012 01 10 Gdy życie się wali
2012 01 10 Antifa zrobiła zn iego faszystę
2012 05 10 Emocje nie dla sędziego
01 10 2012
01 Podstawy prawne w przedsiębiorstwie 10 2012 i 10 2012
01 10 2012
2012 Skrypt cwiczenia 01 10 201 Nieznany
dzień chłopca 01.10.2012r, BACHAMAS, Kronika 2012 2013
01.10.2012, Aleksander Hulek - słynny pedagog specjalny
przewodnik po programie 2012 polski 01 10 12
2012 10 23 Nie tak łatwo zarzucić szefowi dyskryminacje
2014 01 10 Niemcy protestuja by nie poruszać tematu homoseksualizmu w szkołach
2012 10 07 Nie odleciałeś Należy się rekompensata
2012 09 10 Składki OC członków zarządu nie są kosztem
2012 01 09 Jestem matką Nie kocham swojego dziecka

więcej podobnych podstron