Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

background image

Ocena sytuacji finansowej

Ocena sytuacji finansowej

przedsiębiorstwa:

przedsiębiorstwa:

Efektywność ekonomiczna działalności

Efektywność ekonomiczna działalności

przedsiębiorstwa znajduje swe pełne

przedsiębiorstwa znajduje swe pełne

odzwierciedlenie w sytuacji finansowej,

odzwierciedlenie w sytuacji finansowej,

której analiza stanowić powinna jedno z

której analiza stanowić powinna jedno z

podstawowych narzędzi optymalizowania

podstawowych narzędzi optymalizowania

zysków i nadwyżki finansowej.

zysków i nadwyżki finansowej.

Ocena sytuacji finansowej powinna

Ocena sytuacji finansowej powinna

służyć:

służyć:

-

uzyskaniu podstaw wyjściowych do

uzyskaniu podstaw wyjściowych do

podejmowania bieżących i strategicznych

podejmowania bieżących i strategicznych

decyzji gospodarczych, dotyczących na

decyzji gospodarczych, dotyczących na

przykład opłacalności sprzedaży,

przykład opłacalności sprzedaży,

kształtowania struktury kapitałów,

kształtowania struktury kapitałów,

nowych inwestycji,

nowych inwestycji,

background image

-

Kontroli zgodności rzeczywistego

Kontroli zgodności rzeczywistego

przebiegu procesów

przebiegu procesów

gospodarczych z założeniami,

gospodarczych z założeniami,

jakie przyjmowano przy

jakie przyjmowano przy

podejmowaniu decyzji,

podejmowaniu decyzji,

-

Orientację, jaką sytuację

Orientację, jaką sytuację

majątkową i finansową firmy

majątkową i finansową firmy

mogą oceniać jej wierzyciele

mogą oceniać jej wierzyciele

oraz inni kontrahenci, a więc

oraz inni kontrahenci, a więc

jaką posiada wobec nich siłę

jaką posiada wobec nich siłę

negocjacyjną

negocjacyjną

background image

Oceną sytuacji finansowej są

Oceną sytuacji finansowej są

zainteresowani:

zainteresowani:

Partnerzy handlowi, uzależniając od

Partnerzy handlowi, uzależniając od

oceny finansowej współpracę

oceny finansowej współpracę

produkcyjną, handlową czy finansową,

produkcyjną, handlową czy finansową,

Banki, które dokonują oceny zdolności

Banki, które dokonują oceny zdolności

kredytowej, która oznacza potencjalną

kredytowej, która oznacza potencjalną

możliwość terminowego regulowania

możliwość terminowego regulowania

zobowiązań przez dłużnika,

zobowiązań przez dłużnika,

Firmy ubezpieczeniowe oraz władze

Firmy ubezpieczeniowe oraz władze

skarbowe.

skarbowe.

Ocena sytuacji firmy stanowi podstawowy

Ocena sytuacji firmy stanowi podstawowy

element tzw. standingu firmy, tj. jego

element tzw. standingu firmy, tj. jego

pozycji konkurencyjnej, wiarygodności i

pozycji konkurencyjnej, wiarygodności i

siły ekonomicznej na rynku, która

siły ekonomicznej na rynku, która

wpływa na zaufanie kontrahentów.

wpływa na zaufanie kontrahentów.

background image

Zawartość informacyjna rachunku

Zawartość informacyjna rachunku

zysku i strat:

zysku i strat:

Informacje odnośnie przepływu

Informacje odnośnie przepływu

strumieni są ujmowane w dwóch

strumieni są ujmowane w dwóch

wariantach:

wariantach:

-

Porównawczym

Porównawczym

-

Kalkulacyjnym

Kalkulacyjnym

Szerzej stosowany jest

Szerzej stosowany jest

wariant

wariant

porównawczy

porównawczy

, który wyodrębnia trzy

, który wyodrębnia trzy

grupy przychodów i kosztów

grupy przychodów i kosztów

kształtujących poszczególne postacie

kształtujących poszczególne postacie

wyniku finansowego:

wyniku finansowego:

A.

A.

Przychody

Przychody

B.

B.

Koszty

Koszty

C.

C.

Wyniki

Wyniki

background image

Rachunek zysków i strat:

Rachunek zysków i strat:

Poszczególne postacie zysku ujmowane w

Poszczególne postacie zysku ujmowane w

rachunkach zysków i strat umożliwiają ocenę

rachunkach zysków i strat umożliwiają ocenę

rentowności poszczególnych obszarów

rentowności poszczególnych obszarów

działalności – każdego z osobna i razem wziętych

działalności – każdego z osobna i razem wziętych

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat

- koszty operacyjne

- koszty operacyjne

+ przychody operacyjne (ze sprzedaży)

+ przychody operacyjne (ze sprzedaży)

= zysk (strata) na działalności

= zysk (strata) na działalności

operacyjnej

operacyjnej

- koszty finansowe

- koszty finansowe

+ przychody finansowe

+ przychody finansowe

= zysk (strata) na działalności

= zysk (strata) na działalności

operacyjnej

operacyjnej

- straty nadzwyczajne

- straty nadzwyczajne

+ zyski nadzwyczajne

+ zyski nadzwyczajne

= zysk brutto

= zysk brutto

- podatek

- podatek

= zysk netto

= zysk netto

background image

Bilans majątkowy jako źródło informacji

Bilans majątkowy jako źródło informacji

o firmie:

o firmie:

Bilans majątkowy (księgowy) jest

Bilans majątkowy (księgowy) jest

retrospektywnym, mikroekonomicznym,

retrospektywnym, mikroekonomicznym,

całościowym zestawieniem zasobów (stanów,

całościowym zestawieniem zasobów (stanów,

zapasów) aktywów i pasywów w pewnym

zapasów) aktywów i pasywów w pewnym

określonym momencie czasowym i w pewnej

określonym momencie czasowym i w pewnej

określonej formie (dwustronna tablica).

określonej formie (dwustronna tablica).

Z definicji wynika, że bilans majątkowy jest

Z definicji wynika, że bilans majątkowy jest

zestawieniem środków gospodarczych

zestawieniem środków gospodarczych

(aktywów) i źródeł jego pochodzenia

(aktywów) i źródeł jego pochodzenia

(pasywów). Majątek ujęty w bilansie ma

(pasywów). Majątek ujęty w bilansie ma

charakter czynny (z tego względu jest

charakter czynny (z tego względu jest

określany jako aktywa) i dzieli się, najogólniej

określany jako aktywa) i dzieli się, najogólniej

rzecz ujmując na trwały i obrotowy.

rzecz ujmując na trwały i obrotowy.

Wykazywane w pasywach kapitału dzielą się

Wykazywane w pasywach kapitału dzielą się

na własne i obce.

na własne i obce.

Bilans majątkowy z istoty swej zawiera

Bilans majątkowy z istoty swej zawiera

informację syntetyczną o zasobach

informację syntetyczną o zasobach

majątkowych przedsiębiorstwa i źródła ich

majątkowych przedsiębiorstwa i źródła ich

pochodzenia, wyraża równowagę między tymi

pochodzenia, wyraża równowagę między tymi

wielkościami.

wielkościami.

background image

Funkcje bilansu w zarządzaniu

Funkcje bilansu w zarządzaniu

finansami:

finansami:

informacyjną

informacyjną

– pozwala na wgląd w

– pozwala na wgląd w

sytuację finansową, majątkową i

sytuację finansową, majątkową i

dochodową przedsiębiorstwa.

dochodową przedsiębiorstwa.

Funkcja ta umożliwia realizację

Funkcja ta umożliwia realizację

funkcji kontrolnej

funkcji kontrolnej

i oceniającej

i oceniającej

osiągnięte wyniki działalności

osiągnięte wyniki działalności

gospodarczej. Znajdują one swój

gospodarczej. Znajdują one swój

wyraz w zmianach zachodzących w

wyraz w zmianach zachodzących w

strukturze składników majątkowych

strukturze składników majątkowych

i źródłach ich finansowania;

i źródłach ich finansowania;

pomiarową

pomiarową

– która wyraża się w

– która wyraża się w

tym, że wielkości w nim ujmowane

tym, że wielkości w nim ujmowane

są w jednostkach pieniężnych i

są w jednostkach pieniężnych i

odpowiednio wyceniane. Umożliwia

odpowiednio wyceniane. Umożliwia

to ich porównywalność i ocenę.

to ich porównywalność i ocenę.

background image

Przydatność bilansu

Przydatność bilansu

Bilans majątkowy zawiera szeroki

Bilans majątkowy zawiera szeroki

zestaw informacji, która obejmuje

zestaw informacji, która obejmuje

składniki majątkowe biorące czynny

składniki majątkowe biorące czynny

udział w procesach gospodarczych (z

udział w procesach gospodarczych (z

tego względu są one określane jako

tego względu są one określane jako

aktywa) oraz źródła ich finansowania.

aktywa) oraz źródła ich finansowania.

Źródła finansowania składników

Źródła finansowania składników

majątkowych dostarczają jedynie

majątkowych dostarczają jedynie

informacji o funduszach własnych i

informacji o funduszach własnych i

zadłużeniu przedsiębiorstwa. Z tego

zadłużeniu przedsiębiorstwa. Z tego

względu określa się je jako pasywa.

względu określa się je jako pasywa.

Szeroki zestaw informacji zawarty w

Szeroki zestaw informacji zawarty w

bilansie umożliwia ocenę gospodarki

bilansie umożliwia ocenę gospodarki

finansowej przedsiębiorstwa – jego

finansowej przedsiębiorstwa – jego

kondycję finansową, zdolność płatniczą

kondycję finansową, zdolność płatniczą

i kredytową, sprawność zarządzania.

i kredytową, sprawność zarządzania.

background image

Wskaźnikowa analiza efektywności

Wskaźnikowa analiza efektywności

finansowej firmy:

finansowej firmy:

Przy analizie efektywności firmy mogą być

Przy analizie efektywności firmy mogą być

wykorzystywane różne metody, ale w

wykorzystywane różne metody, ale w

praktyce najczęściej stosowana jest metoda

praktyce najczęściej stosowana jest metoda

wskaźnikowa. Ma ona podstawowe znaczenie

wskaźnikowa. Ma ona podstawowe znaczenie

dla syntetycznej oceny sytuacji finansowej i

dla syntetycznej oceny sytuacji finansowej i

majątkowej przedsiębiorstwa zwłaszcza

majątkowej przedsiębiorstwa zwłaszcza

wówczas, gdy analizy dokonują wierzyciele

wówczas, gdy analizy dokonują wierzyciele

firmy oraz inwestorzy poszukujący

firmy oraz inwestorzy poszukujący

satysfakcjonującej lokaty kapitału.

satysfakcjonującej lokaty kapitału.

Odpowiednio dobrany zestaw syntetycznych

Odpowiednio dobrany zestaw syntetycznych

wskaźników, obrazujących wzajemne relacje

wskaźników, obrazujących wzajemne relacje

określonych wielkości ekonomicznych,

określonych wielkości ekonomicznych,

wynikających ze sprawozdań finansowych

wynikających ze sprawozdań finansowych

umożliwia bowiem stosunkowo szybką i

umożliwia bowiem stosunkowo szybką i

łatwą, cechującą się także dużą trafnością,

łatwą, cechującą się także dużą trafnością,

ocenę czy kondycja finansowa firmy jest

ocenę czy kondycja finansowa firmy jest

dobra czy zła, czy występują szanse jej

dobra czy zła, czy występują szanse jej

umocnienia w przyszłości, czy nie pojawiają

umocnienia w przyszłości, czy nie pojawiają

się sygnały zagrażające przyszłej egzystencji

się sygnały zagrażające przyszłej egzystencji

przedsiębiorstwa.

przedsiębiorstwa.

background image

Wachlarz różnych relacji ekonomicznych, jakie

Wachlarz różnych relacji ekonomicznych, jakie

mogą być konstruowane przy analizie, może

mogą być konstruowane przy analizie, może

być liczny. Przy ich zastosowaniu można

być liczny. Przy ich zastosowaniu można

ocenić, różne, nawet bardzo szczegółowe

ocenić, różne, nawet bardzo szczegółowe

aspekty działalności i sytuacji nie tylko

aspekty działalności i sytuacji nie tylko

finansowej, ale również gospodarczej firmy.

finansowej, ale również gospodarczej firmy.

Wskaźniki finansowe ułatwiają także ocenę

Wskaźniki finansowe ułatwiają także ocenę

sytuacji firmy na tle innych przedsiębiorstw

sytuacji firmy na tle innych przedsiębiorstw

zwłaszcza o podobnym profilu działalności

zwłaszcza o podobnym profilu działalności

pod warunkiem, że treść tych wskaźników jest

pod warunkiem, że treść tych wskaźników jest

jednolita. Stało się to przesłanką do

jednolita. Stało się to przesłanką do

posługiwania się w praktyce zestawem

posługiwania się w praktyce zestawem

standardowych wskaźników, stosowanym ze

standardowych wskaźników, stosowanym ze

stosunkowo niewielkimi odchyleniami

stosunkowo niewielkimi odchyleniami

zarówno przez przedsiębiorstwa, jak i przez

zarówno przez przedsiębiorstwa, jak i przez

ich partnerów w skali międzynarodowej.

ich partnerów w skali międzynarodowej.

Przedsiębiorstwo powinno interesować się

Przedsiębiorstwo powinno interesować się

pełnym zakresem tych standardowych

pełnym zakresem tych standardowych

wskaźników, aby uzyskać kompleksowy obraz

wskaźników, aby uzyskać kompleksowy obraz

nie tylko własnej oceny, ale także opinii, jaką

nie tylko własnej oceny, ale także opinii, jaką

mogą wyrabiać sobie o firmie jej partnerzy.

mogą wyrabiać sobie o firmie jej partnerzy.

background image

Rodzaje wskaźników

Rodzaje wskaźników

:

:

wskaźniki zyskowności

wskaźniki zyskowności

, które służą do oceny

, które służą do oceny

zyskowności sprzedaży, majątku, kapitałów

zyskowności sprzedaży, majątku, kapitałów

własnych a także stopnia opłacalności

własnych a także stopnia opłacalności

wykorzystywania obcych kapitałów,

wykorzystywania obcych kapitałów,

wskaźniki bieżącej płynności finansowej

wskaźniki bieżącej płynności finansowej

, na

, na

podstawie których kształtuje się opinię na

podstawie których kształtuje się opinię na

temat zdolności przedsiębiorstwa do

temat zdolności przedsiębiorstwa do

terminowego regulowania zobowiązań

terminowego regulowania zobowiązań

krótkoterminowych (bieżących), tj. o okresie

krótkoterminowych (bieżących), tj. o okresie

spłaty nieprzekraczającym jednego roku

spłaty nieprzekraczającym jednego roku

wskaźniki zdolności do obsługi zadłużenia

wskaźniki zdolności do obsługi zadłużenia

,

,

które mają szczególne znaczenie przy

które mają szczególne znaczenie przy

zaciąganiu pożyczek i kredytów

zaciąganiu pożyczek i kredytów

długoterminowych

długoterminowych

wskaźniki rynku kapitałowego

wskaźniki rynku kapitałowego

, służą do

, służą do

samooceny efektywności finansowej firmy,

samooceny efektywności finansowej firmy,

uwzględniając wskaźniki, przy pomocy których

uwzględniając wskaźniki, przy pomocy których

posiadacze kapitałów (inwestorzy) oceniają

posiadacze kapitałów (inwestorzy) oceniają

korzyści płynące z posiadania akcji różnych

korzyści płynące z posiadania akcji różnych

firm

firm


Document Outline


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
M2 analiza finansowa, OCENA SYTUACJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA
Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiebiorstwa
Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 2
Gad, Jacek Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa (2015)
ocena ekonomicznao-finansowa przedsiębiorstwa 17 str), Bankowość i Finanse
Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa (16 stron)
analiza finansowa jako podstawa oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa BMRNLYGLD7NSA246BAQTYCOJP
ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa (22 strony) SRNT65WZBRZGDK5DDNHQ7VEBEUB56T2BA4UFGGY
Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa
Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa.analiza finansowa, Dla Studentów, Analiza
ocena sytuacji finansowej samorządu gminnego miasta Mrągowo

więcej podobnych podstron