761.FINANSE PUBLICZNE, STUDIA, studia II stopień, 4 semestr MSY FiR 2012 2013, prawo finansowe


FINANSE PUBLICZNE

WYKŁAD I WPROWADZENIE DO FINANSÓW PUBLICZNYCH

 1. Pojęcie i zakres finansów publicznych i środków publicznych

 2. Funkcje finansów publicznych

 3. Publiczna gospodarka finansowa

 4. Polityka fiskalna

WYKŁAD II SYSTEM FINANSÓW PUBLICZNYCH

 1. System finansów publicznych

 2. Sektor finansów publicznych

 3. Dochody i wydatki sektora finansów publicznych w krajach UE w relacji do PKB

 4. Wynik i dług sektora finansów publicznych w krajach UE w relacji do PKB

WYKŁAD III GOSPODARKA BUDŻETOWA I SYSTEM BUDŻETOWY

 1. Pojęcie i geneza instytucji budżetu

 2. Pojęcie gospodarki budżetowej i zasady budżetowe

 3. Formy organizacyjne gospodarki budżetowej i pozabudżetowej

 4. Pojęcie i zakres systemu budżetowego

WYKŁAD IV BUDŻET PAŃSTWA I BUDŻETY SAMORZĄDOWE

 1. Pojęcie budżetu państwa i budżetu jednostki samorządu terytorialnego (JST)

 2. Procedura budżetowa na szczeblu budżetu państwa i budżetu JST

 3. Planowanie i uchwalanie budżetu państwa i budżetu JST

 4. Wykonanie i kontrola wykonania budżetu państwa i budżetu JST

WYKŁAD V DOCHODY PUBLICZNE

 1. Pojęcie i rodzaje dochodów publicznych

 2. Struktura dochodów sektora finansów publicznych w Polsce

 3. Dochody budżetu państwa i budżetów samorządowych

 4. Cechy i rodzaje podstawowych źródeł dochodów publicznych

TEMAT VI SYSTEM PODATKOWY

 1. Pojęcie systemu podatkowego i czynniki go kształtujące

 2. Funkcje podatków i zasady podatkowe

 3. Powstawanie i wygasanie zobowiązań podatkowych

 4. Organy podatkowe i postępowanie podatkowe

TEMAT VII WYDATKI PUBLICZNE

 1. Pojęcie i rodzaje wydatków publicznych

 2. Przyczyny i skutki wzrostu wydatków publicznych - prawo Wagnera

 3. Struktura wydatków sektora finansów publicznych w Polsce

 4. Wydatki budżetu państwa i budżetów samorządowych

TEMAT VIII DEFICYT BUDŻETOWY I DŁUG PUBLICZNY

 1. Pojęcie i rodzaje deficytu budżetowego i długu publicznego

 2. Przyczyny powstawania deficytu budżetowego i długu publicznego

 3. Zasady i instrumenty zaciągania długu publicznego

 4. Wynik i dług sektora finansów publicznych w Polsce

Literatura podstawowa

 1. S. Owsiak, Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

 2. A. Wernik, Finanse publiczne. Cele, struktury, uwarunkowania, PWE, Warszawa 2011.

 3. J. Osiatyński, Finanse publiczne. Ekonomia i polityka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

 4. Finanse publiczne red. A. Juja, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011.

 5. M. Karlikowska, W. Miemiec, Z. Ofiarski, K. Sawicka, Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, PRESSCOM, Wrocław 2010.

 6. K. Piotrkowska-Marczak, T. Uryszek, Zarządzanie finansami publicznymi, Difin, Warszawa 2009.

 7. W. Misiąg, E. Malinowska-Misiąg, Finanse publiczne w Polsce, Wydawnictwa LexisNexis, Warszawa 2006.

 8. W. Ziółkowska, Finanse publiczne. Teoria i zastosowanie, Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań 2005.

 9. M. Dylewski, B. Filipiak, A. Szewczuk, Finanse publiczne. Instrumenty, struktury, procesy, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.

 10. E. Denek, J. Sobiech, J. Wolniak, Finanse publiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.

Literatura uzupełniająca

 1. Finanse publiczne i prawo finansowe, red. C. Kosikowski, E. Ruśkowski, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2006.

 2. System prawa finansowego tom II Prawo systemu finansów publicznych, red. E. Ruśkowski i tom III Prawo daniowe, red. L. Etel, tom IV, Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.

 3. E. Chojna-Duch, Polskie prawo finansowe. Finanse publiczne, Wydawnictwa LexisNexis, Warszawa 2004.

 4. Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, red. W. Wójtowicz, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2002.

 5. P. M. Gaudemet, J. Molinier, Finanse publiczne, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2000.

 6. J Głuchowski, R. Huterski, B. Kołosowska, J. Patyk, J. Wiśniewski, Finanse publiczne, Tnoik, Toruń 2005.

 7. M. Podstawka, Podstawy finansów publicznych, Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa 2001.

 8. S. Kańduła, I. Kijek, Wybrane zagadnienia finansów publicznych, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2008.

 9. Planowanie budżetowe a alokacja zasobów, red. S. Owsiak, PWE, Warszawa 2008.

 10. T. Lubińska, Budżet a finanse publiczne, Difin, Warszawa 2010.

 11. J. Żyżyński, Budżet i polityka podatkowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

 12. B. Guziejewska, Finanse publiczne wobec wyzwań globalizacji, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2009.

 13. G. Szczodrowski, Polski system podatkowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

 14. K. Marchewka-Bartkowiak, Zarządzanie długiem publicznym. Teoria i praktyka państw UE, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

 15. B. Jajko, Dług publiczny a równowaga fiskalna, Ce De Wu, Warszawa 2008.

 16. A. Moździerz, Nierównowaga finansów publicznych, PWE, Warszawa 2009.

 17. A. Drobniak, Ocena projektów publicznych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2005.

 18. A. Szewczuk, M. Zioło, Zarys ekonomiki sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.

 19. Nowoczesne zarządzanie publiczne - skuteczność i efektywność, Difin 2009.

 20. G. Szczodrowski, Finanse publiczne, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Łańskiego, Łomża 2003.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
test prawo finansowe, STUDIA, studia II stopień, 4 semestr MSY FiR 2012 2013, prawo finansowe, prawo
764.FINANSE SAMORZADU TERYTORIALNEGO, STUDIA, studia II stopień, 4 semestr MSY FiR 2012 2013, prawo
763.ZARZADZANIE FINANSAMI JST, STUDIA, studia II stopień, 4 semestr MSY FiR 2012 2013, prawo finanso
examprobny, STUDIA, studia II stopień, 3 semestr MSU FiR 2012 2013, PODSTAWY AUDYTY WEWNĘTRZBEGO, Po
5 INSTRUMENTY ANALIZY FINANSOWEJ, STUDIA, studia II stopień, 1 semestr MSU FiR 2011 2012, Analiza Sp
bankowosc test 4 str, STUDIA, studia II stopień, 1 semestr MSU FiR 2011 2012, Bankowośc II
BANKOWOSC II-przukładowy egz, STUDIA, studia II stopień, 1 semestr MSU FiR 2011 2012, Bankowośc II
SZTYWNY KURS WALUTOWY dostosowania, Studia, II stopień, I semestr, Polityka pieniężna
zif sciaga, Studia UE Katowice FiR, II stopień, Semestr I, Zarządzanie instytucjami finansowymi
Polityka pieniężna, STUDIA, studia II stopień, studia II st Finanse i Rachunkowość 1 semestr, 01s po
zif pytania, Studia UE Katowice FiR, II stopień, Semestr I, Zarządzanie instytucjami finansowymi
PF Rybnik 2014, Studia UE Katowice FiR, II stopień, Semestr I, Prawo finansowe
Prawo odpowiedzi 99 poprawność, Studia UE Katowice FiR, II stopień, Semestr I, Prawo finansowe
Tekst - TEORIA AGENCJI 2, Studia UE Katowice FiR, II stopień, Semestr I, Strategie finansowe przedsi
SFP - opracowane zagadnienia sciaga, Studia UE Katowice FiR, II stopień, Semestr I, Strategie finans
Strategie finansowe przedsiębiorstw - Problemy egzaminacyjne studia zaoczne, Studia UE Katowice FiR,
SBF, Studia UE Katowice FiR, II stopień, Semestr II, Sieć Bezpieczeństwa Finansowego
polityka-pieniezna-polski-w-latach-1989-2005, STUDIA, studia II stopień, studia II st Finanse i Rach
SFP - opracowane zagadnienia, Studia UE Katowice FiR, II stopień, Semestr I, Strategie finansowe prz

więcej podobnych podstron