Czesc obliczeniowa scieki seby (1)


CZĘŚĆ OBLICZENIOWA

 1. BILANS ŚCIEKÓW:

Obliczenie charakterystycznych przepływów ścieków.

Przepływ

Jednostka

Rok 2014

Rok 2030

0x01 graphic

0x01 graphic

4900

7300

0x01 graphic

0x01 graphic

6860

4550

0x01 graphic

0x01 graphic

486

724

0x01 graphic

0x01 graphic

3600

Współczynniki nierównomierności dobowej : 1,4

godzinowej:1,7

 1. ODBIORNIK ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH I WYMAGANY STOPIEŃ OCZYSZCZENIA ŚCIEKÓW:

2.1. Średni niski przepływ SNQ

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Dla 2014r.

Qśrd2014=0,057m3/s <0,1 m3/s

1m3/s - 100%

0,057m3/s- X2014%

X2014=(0,057m3/s∙100%)÷1m3/s

X2014=5,7%

Dla 2030r.

Qśrd2030=0,084m3/s <0,1 m3/s

1m3/s - 100%

0,084m3/s- X2014%

X2014=(0,084m3/s∙100%)÷1m3/s

X2014=8,4%

2.2 Równoważna liczba mieszkańców

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Wskaźnik

C

[g/m3]

Wj [g/M*d]

Qśrd2014 [m3/d]

Qśrd2030 [m3/d]

RLM 2014

RLM 2030

BZT5

280

60

4900

7300

22867

34067

ChZTCr

690

120

28175

41975

Z.O.

320

70

22400

33371

P

4,2

1,8

11433

17033

N

25,5

11

11359

16923

Na podstawie obliczonej równoważnej liczby mieszkańców dla wskaźnika BZT5 w 2014 i 2030 r. oczyszczalnie kwalifikujemy do IV grupy oczyszczalni dla których RLM wynosi ( 15 000- 99 999).

Najważniejsze dopuszczalne wartości wskaźników lub minimalne procenty redukcji zanieczyszczeń przy RLM ( 15 000- 99 999).

Wskaźnik

Jednostka

Dopuszczalne wartości

0x01 graphic

0x01 graphic

lub

min. % redukcji

15

lub

90

0x01 graphic

0x01 graphic

lub

min. % redukcji

125

lub

75

0x01 graphic

0x01 graphic

lub

min. % redukcji

35

lub

90

Fosfor ogólny

0x01 graphic

lub

min. % redukcji

2

lub

85

Azot ogólny

0x01 graphic

lub

min. % redukcji

15

lub

80

2.3Efektywność oczyszczania:

0x01 graphic

Ścieki

Wymagany stopień oczyszczenia [%]

Surowe

Oczyszczone

pH

-

8.0-8.4

6.5 - 8.5

-

BZT5

0x01 graphic

280.0

15.0

94.6

ChZTCr

0x01 graphic

690.0

125.0

81.9

Zawiesina ogólna

0x01 graphic

320.0

35.0

89.1

P

0x01 graphic

4.2

2.0

52.4

N

0x01 graphic

25.5

15.0

41.2

 1. BILANS ŁADUNKÓW ZANIECZYSZCZEŃ:

Bilans ładunków zanieczyszczeń zawartych w ściekach dopływających do komory osadu czynnego oczyszczalni ścieków sporządzono dla wcześniej podanych wartości stężeń zanieczyszczeń i przepływów dobowych ścieków z zależności:

ŁZAN=Q∙C

a) Rok 2014

ŁADUNEK ZANIECZYSZCZEŃ NA ROK 2014

Wskaźnik

C

Qśrd

Qmaxd

Qmaxh

Qmin

[g/m3]

[kg/d]

[kg/d]

[kg/h]

[kg/d]

BZT5

280

1372

1920

136

1008

ChZTcr

690

3381

4733

335

2484

Zawiesina ogólna

320

1568

2195

156

1152

Fosfor ogólny

4,2

20,58

28,8

2,04

15,12

Azot ogólny

25,5

124,95

174,93

12,4

91,8

b) Rok 2030

ŁADUNEK ZANIECZYSZCZEŃ NA ROK 2030

Wskaźnik

C

Qśrd

Qmaxd

Qmaxh

Qmin

[g/m3]

[kg/d]

[kg/d]

[kg/h]

[kg/d]

BZT5

280

2044

2862

203

1008

ChZTcr

690

5037

7052

500

2484

Zawiesina ogólna

320

2336

3270

232

1152

Fosfor ogólny

4,2

30,66

42,9

3,04

15,12

Azot ogólny

25,5

186,15

260,6

18,46

91,8

4.URZĄDZENIA TECHNOLOGICZNE (CZĘŚĆ MECHANICZNA):

4.1. Krata:

4.1.1Kanał przed kratą koszową

Wymiarowanie kanału dolotowego należy tak przeprowadzić, aby zapewnić przepływ ścieków z prędkością gwarantującą warunki samooczyszczania (v > 0,6 m/s).

Zachowanie takiego warunku wymaga doboru odpowiedniego spadku kanału, określanymi z następujących zależności:

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Kanał dobrano na podstawie nomogramów do obliczania prostokątnych koryt ściekowych

Przyjęto kanał o przekroju prostokątnym, szerokości B = 500mm i spadku i = 3,0

a) rok 2014

Przepływ

[-]

Q 0x01 graphic

B

[mm]

i

H

[m]

v

[m/s]

0x01 graphic

4900 0x01 graphic

57

500

0.003

0.14

0.79

0x01 graphic

6860 0x01 graphic

79

0.18

0.88

0x01 graphic

486 0x01 graphic

135

0.26

0.99

0x01 graphic

3600 0x01 graphic

42

0.12

0.72

b) rok 2030

Przepływ

[-]

Q 0x01 graphic

B

[mm]

i

H

[m]

v

[m/s]

0x01 graphic

7300 0x01 graphic

85

500

0.003

0.20

0.89

0x01 graphic

10220 0x01 graphic

118

0.24

0.95

0x01 graphic

724 0x01 graphic

201

0.37

1.10

0x01 graphic

3600 0x01 graphic

42

0.12

0.72

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Wszystkie parametry doboru koryta ściekowego mieszczą się w optymalnym zakresie. Dobieram koryto ściekowe B = 500 mm.

   1. Krata koszowa:

a) objętość skratek:

Przyjmuję prześwit między kratami b=25mm i odczytuję wskaźnik jednostkowy 0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Kraty będą czyszczone mechanicznie ponieważ Vskr≥0,2 m3/d.

Dobieram kratę koszową o objętości kosza: 0.2 0x01 graphic

Wymiary: Długość 0.5 m

Szerokość 0.5 m

Wysokość 0.8 m

b) powierzchnia czynna kraty koszowej

Liczba prześwitów

b=0,025m

n = 0x01 graphic

Szerokość kraty

s=0,01m

Bkr = (n-1)*s+ n*b = (21-1)*0,01+21*0,02 = 0,62m ≈ 0,70m

Prędkość przy przepływie średnim

Vśr = 0x01 graphic

Vmin= 0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

c) obliczenie ilości opróżnień kosza:

Zakładam że 40% doprowadzanych ścieków jest zatrzymywana w koszu. Zawartość skratek w koszu nie może przekraczać 30% całej objętości kosza, wiec ich objętość maksymalna w koszu może wynosić:

0x01 graphic

Nie będzie na pewno przekroczona ta wartość jeśli będziemy opróżniali kosz 5 razy na dobę.

d) prędkość średnia w prześwitach krat:

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

e) prędkość minimalna przed kratą:

0x01 graphic

0x01 graphic

   1. Dobór kraty mechanicznej:

Na podstawie obliczeń. dobrano kratę mechaniczną koszową.

   1. Krata ręczna - awaryjna na obejściu w kanale B=500mm,ręczna:

4.2. Piaskownik pionowy:

4.2.1. Założenia do obliczeń:

4.2.2. Dobór urządzenia:

Sitopiaskownik typ NSI - COMBI firmy NOGGERATH

Parametry techniczne (podstawowe):

4.2.3. Objętość piasku

0x01 graphic

Przyjmuję jednostkową ilość piasku 0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Piasek usuwany mechanicznie.

4.2.4. Objętość skratek:

0x01 graphic

Prześwit wynosi 6mm więc 0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

 1. OBLICZENIA URZĄDZEŃ CZĘŚCI BIOLOGICZNEJ:

( BLOK BIOLOGICZNY - A20 )

5.1) Osadnik wstępny:

a) założenia wstępne:

b) wymiary osadnika:

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Założenia wówczas

0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic

Przyjęto 2 osadniki o szerokości 2.90 każdy.

2010 2020

0x01 graphic
0x01 graphic

2010 2020

0x01 graphic
0x01 graphic

Przyjęto 2 osadniki o wymiarach L x B x H: 42.75m x 2.90m x 2.85m

 1. liczba Reynoldsa

0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic

 1. liczba Froude'a

0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic

Osadnik działa prawidłowo.

0x01 graphic

Spadek dna osadnika i=2%

0x01 graphic

0x01 graphic

Pojemność i głębokość dotyczy dwóch komór osadowych.

Komora o wymiarach 2.1 x 2.1m, dolna podstawa 0.5 x 0.5m

Nachylenie ścianek komory0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Wlot do pojedynczego osadnika typu Stengel.

Zakładając prędkość w otworach v=0.8m/s wymagana powierzchnia otworów wyniesie:

0x01 graphic

Przyjmuję średnicę otworów 0.1 m, zatem liczba otworów wynosi:

0x01 graphic

Dla B=5.80m rozstaw otworów w jednym rzędzie wzdłuż szerokości osadnika:

0x01 graphic

Każdy z otworów przysłonięty jest tarczą w kształcie czaszy o średnicy: 1.5*0.1=0.15m, odsunięty od ściany komory wlotowej na odległość: 1.5*0.1=0.15m

Obciążenie krawędzi przelewowej:

0x01 graphic

Długość krawędzi przelewowych:

0x01 graphic

Przyjęto 2 koryta obustronnie zasilane - 4 krawędzie przelewowe.

c) osady wstępne:

W osadniku nie przewiduje się zbierania części pływających.

0x01 graphic

0x01 graphic

5.2) Komora osadu czynnego -> system A2/O

a) defosfatacja:

0x01 graphic

b) nitryfikacja i denitryfikacja:

0x01 graphic

Przyjęto współczynnik bezpieczeństwa 0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Z tabeli odczytuję stosunek 0x01 graphic

Stężenie zawiesiny ogólnej w dopływie do reaktora biologicznego

0x01 graphic

Z tabeli odczytuję:

0x01 graphic
dla 0x01 graphic

Porównując iloraz 0x01 graphic
oraz 0x01 graphic
odczytuję wartość 0x01 graphic

Minimalny tlenowy wiek osadu:

0x01 graphic

Przyjmuje współczynnik bezpieczeństwa SF=1.8

0x01 graphic
dla 0x01 graphic

Minimalny obliczeniowy wiek osadu:

0x01 graphic

0x01 graphic
dla 0x01 graphic

Wiek osadu pokrywa się z obliczonym skąd przyjęto, że odczytany przyrost osadu wynosi: 0x01 graphic

Przyrost osadu z biologicznej i chemicznej defostacji:

0x01 graphic

0x01 graphic

Stąd: 0x01 graphic

Całkowity przyrost suchej masy osadu wynosi:

0x01 graphic

0x01 graphic

Wymagana ilość osadu w komorze:

0x01 graphic

0x01 graphic
dla 0x01 graphic

Przyjmuję 0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic

d) Obliczenie zapotrzebowania na tlen:

obliczenia przeprowadzono dla temperatury 0x01 graphic

0x01 graphic

Zapotrzebowanie tlenu dla rozkładu związków organicznych

0x01 graphic

Zapotrzebowanie tlenu dla nitryfikacji

0x01 graphic

Odzysk tlenu w procesie denitryfikacji

0x01 graphic

0x08 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic
dla 0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic

1) 0x01 graphic

2) 0x01 graphic

3) 0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic

Sprawność napowietrzania drobnopęcherzykowego wynosi 2% na głębokość 0.305m.

Stąd: 0x01 graphic

0x01 graphic
powietrza zawiera 0x01 graphic

Przy sprawności 32.78% ilości wykorzystywanego tlenu z 0x01 graphic
powietrza wynosi:

0x01 graphic

Zapotrzebowanie powietrza wynosi więc:

0x01 graphic

e) Parametry pracy reaktora:

5.3) Osadnik wtórny:

a) założenia wstępne:

b) wymiary osadnika:

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Założenia wówczas

0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic

Przyjęto 2 osadniki o szerokości 2.90 każdy.

2010 2020

0x01 graphic
0x01 graphic

2010 2020

0x01 graphic
0x01 graphic

Przyjęto 2 osadniki o wymiarach L x B x H: 42.75m x 2.90m x 2.85m

 1. liczba Reynoldsa

0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic

 1. liczba Froude'a

0x01 graphic

  1. 2020

0x01 graphic
0x01 graphic

Osadnik działa prawidłowo.

0x01 graphic

Spadek dna osadnika i=2%

0x01 graphic

0x01 graphic

Pojemność i głębokość dotyczy dwóch komór osadowych.

Komora o wymiarach 2.1 x 2.1m, dolna podstawa 0.5 x 0.5m

Nachylenie ścianek komory0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Wlot do pojedynczego osadnika typu Stengel.

Zakładając prędkość w otworach v=0.8m/s wymagana powierzchnia otworów wyniesie:

0x01 graphic

Przyjmuję średnicę otworów 0.1 m, zatem liczba otworów wynosi:

0x01 graphic

Dla B=5.80m rozstaw otworów w jednym rzędzie wzdłuż szerokości osadnika:

0x01 graphic

Każdy z otworów przysłonięty jest tarczą w kształcie czaszy o średnicy: 1.5*0.1=0.15m, odsunięty od ściany komory wlotowej na odległość: 1.5*0.1=0.15m

Obciążenie krawędzi przelewowej:

0x01 graphic

Długość krawędzi przelewowych:

0x01 graphic

Przyjęto 2 koryta obustronnie zasilane - 4 krawędzie przelewowe.

6. URZĄDZENIA TECHNOLOGICZNE

(GOSPODARKA OSADOWA)

6.1. Poletka ociekowe:

Dobową ilość usuwanego piasku wynosi:

0x01 graphic

0x01 graphic

Zaprojektowano poletko ociekowe dla którego przyjęto wysokość zalewową h = 0,25m/d.

Powierzchnia wymagana poletka wynosi:

0x01 graphic

Przyjęto dwa poletka osadowe o następujących powierzchniach i wymiarach:

0x01 graphic

- szerokość 1m

- długość 1m

0x01 graphic

- szerokość 0.65m

- długość 0.65m

6.2. Zagęszczacz grawitacyjny:

Zaprojektowano zagęszczacz o kształcie osadnika pionowego bez mieszacza i przyjętych następujących parametrach

- prędkość przepływu Vo = 0,15 m/h

- czas przetrzymania t = (3 ÷ 5) min. Przyjęto t = 4min.

6.2.1a. Określenie ilości i objętości osadów z osadnika wtórnego

- stężenie BZT5 na dopływie do komory osadu czynnego 0x01 graphic

- założona sprawność części mechanicznej oczyszczalni 0x01 graphic

- założona sprawność części biologicznej oczyszczalni 0x01 graphic

- jednostkowy przyrost osadu

0x01 graphic

Ilości osadów określono wg wzoru:

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Objętość osadów obliczono na podstawie następującej zależności:

0x01 graphic

Dla przyjętej wilgotności osadów wp = 97,5% otrzymano:

0x01 graphic

0x01 graphic

6.2.1b. Określenie ilości i objętości osadów z osadnika wstępnego:

Rok 2010:

0x01 graphic

0x01 graphic

Rok 2020:

0x01 graphic

0x01 graphic

6.2.2. Ilość osadu zagęszczanego i cieczy osadowej

Ilość osadu zagęszczanego wynika z obliczonej objętości osadów i następujących założeń:

- zawartość suchej masy po zagęszczaniu 0x01 graphic
=4%

- zawartość suchej masy przed zagęszczaniem 0x01 graphic

Na podstawie zależności:

0x01 graphic

Określono następujące ilości zagęszczanego osadu:

- dla roku 2010 0x01 graphic

- dla roku 2020 0x01 graphic

Ilość cieczy osadowej odprowadzonej do wewnętrznej kanalizacji oczyszczalni

0x01 graphic

- dla roku 2010 0x01 graphic

- dla roku 2020 0x01 graphic

6.2.3. Powierzchnia, średnica i wysokość zagęszczacza:

Przyjęto prędkość przepływu w zagęszczaczu vo=0,15m/h

0x01 graphic

Średnice zagęszczacza określono ze wzoru:

0x01 graphic

Wysokość komory przepływowej

0x01 graphic

6.2.4. Obliczenia rury centralnej:

Dla przyjętego czasu przepływu przez rurę τ=4min i prędkości przepływu v=0,1m/s określono:

Średnica rury na podstawie wymaganej powierzchni przekroju rury:

0x01 graphic

Zatem średnica wyniosła:

0x01 graphic

Wysokość wynikającą z prędkości przepływu:

0x01 graphic

6.2.5. Odprowadzenie odcieków:

Przyjęto odprowadzenie odcieków przelewem pilastym o parametrach:

- wysokość przelewu h=7,0cm,

- przyjęte obciążenie hydrauliczne q=40 m3/m h,

- a=18,

- kąt α=45o

.

0x01 graphic

Przyjęto odprowadzenie odcieków na całym obwodzie zagęszczacza.

6.3. Prasa filtracyjna taśmowa:

6.3.1. Wydajność oraz ilość osadów po opuszczeniu prasy

Przyjęto, że prasa filtracyjna pracuje 10h/d w roku 2020 a w roku 2010 7h/d.

Przyjęto, że prasa odwadnia osady do 20% s.m.

Dla średniej zawartości suchej masy w doprowadzanych osadach W = 4%, Ilość osadów po opuszczeniu prasy wyniosła:

0x01 graphic

0x01 graphic

Wydajność prasy dla ilości zagęszczanego osadu powinna wynosi:

0x01 graphic

0x01 graphic

6.3.2. Dobór prasy filtracyjnej

Na podstawie obliczeń dobrano prasę taśmową firmy Ekofinn MONOBELT Pol typ NP08 o następujących parametrach:

6.4. Wapnowanie osadów i skratek:

6.4.1. Wapnowanie skratek:

Przyjęto, że skratki będą wapnowane 35% wapnem chlorowanym w ilości 3% swojej objętości. Dla tak przyjętych założeń dobowa dawka wapna wyniesie:

0x01 graphic

0x01 graphic

6.4.2. Wapnowanie osadów:

6.4.2.1. Ilość i zapas wapna:

Przyjęto, że osady będą poddawane działaniu CaO w ilości 120kgCaO/1000kg s.m. osadów

Dla przyjętej wilgotności W = 63% ilość CaO potrzebna do higienizacji wyniosła:

0x01 graphic

0x01 graphic

Zapas wapna na okres 30 dni:

6.4.2.2. Magazyn wapna:

Magazynowanie wapna - gaszone luzem

Powierzchnia magazynowania wynika z wzoru:

0x01 graphic

przyjmując:

Otrzymano:

0x01 graphic

6.4.2.3. Dozowania wapna do odwodnionego osadu:

Ilość dawkowanego wapna w ciągu godz.

0x01 graphic

Zastosowano urządzenie do higienizacji osadów wapnem firmy Ekofinn MHIG-03 współpracującym z instalacją składającą się z prasy do odwadniania osadów oraz przenośnika ślimakowego transportującego odwodniony osad.

7. URZĄDZENIA TECHNOLOGICZNE

(URZĄDZENIA TOWARZYSZĄCE)

7.1. Przepompownia ścieków za kratą:

Nominalna objętość komory pompowni dla przyjętego czasu zatrzymania t=10min

0x01 graphic

Przyjęto komorę o wymiarach

- głębokość komory - 1,0m

- szerokość 5,0m

- długość komory - 5,0m

7.1.2. Pompy zatopione

0x01 graphic

Dobrano 2 pompy: ABS JT 200

Parametry pracy:

7.2. Dmuchawy do napowietrzania:

Wymagana ilość tlenu doprowadzonego do komór osadu czynnego z napowietrzaniem ciągłym wynosi:

0x01 graphic

Wysokość strat ciśnienia

Dla określonej wydajności i wysokości strat dobrano 2 podstawowe i 1 rezerwową dmuchawę

Model DR1100T Typ 6 firmy SPOMASZ Sp. Z o.o. o wydajności 0x01 graphic
oraz mocy 100kW

7.3. Dyfuzory natleniające:

Projekt oraz realizację rozwiązania rusztu z dyfuzorami natleniającymi dla określonej wielkości i kształtu komór oraz wymaganego zapotrzebowania tlenowego, zleca się firmie:

AKWATECH Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o.

specjalizującej się w realizacji niestandardowych rozwiązań, posiadającą pięć typów dyfuzorów dyskowych i dwa rodzaje dyfuzorów rurowych o różnym przeznaczeniu i o różnych możliwościach przepustowych powietrza.

7.4. Pompy:

Obliczeniowa wydajność pomp wynika z wartości strumienia QRSW, który wynosi:

0x01 graphic
dla roku 2020

Dobrano dwie podstawowe i jedną zapasową - zatapialne pompy recyrkulacyjne firmy GRUNDFOF, model SRP 80.50.378.27 o mocy 8 kW, średnicy nominalnej wirnika 500mm

Strumień objętości recylkulowanego osadu wynosi

0x01 graphic

Dobrano zatapialne pompy recyrkulacyjne do ścieków firmy GRUNDFOF, model SRP 60.30.752.25 o mocy 6 kW, średnicy nominalnej wirnika 300mm.

Dobrano pompy firmy Hydro - Vacum FZB.3

7.5. instalacja dozowania związków żelaza (PIX):

Zbiorniki cylindryczne typ 200 AC - 16 o poj. 16 m3 - 2 szt.
Zespół dozujący: 2 pompy dozujące, 2 zawory elektromag, armatura zab. - 2 szt.

0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphicWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Część obliczeniowa 3 wymiarowanie stopy fundamentowej
Część obliczeniowa
Część obliczeniowa1, Skrypty, UR - materiały ze studiów, studia, studia, 4 BOGDAN, Semestr II, Wiejs
Inzynieria materialowa czesc obliczeniowa, Elektrotechnika AGH, Semestr III zimowy 2013-2014, Inżyni
2110 03.,Czesc,obliczeniowa Budownictwo,komunikacyjne
2110 03 ,Czesc,obliczeniowa Budownictwo,komunikacyjneid 29191
Część obliczeniowa zbrojenie zszywające połączenie żebro podciąg
CZĘŚĆ OBLICZENIOW12, instalacje c.o
Czesc obliczeniowa, Część obliczeniowa
Konst. bet., Część obliczeniowa
Część obliczeniowa SGU (zarysowania ugięcie)
spęd część obliczenia z wynikami
drogi projekcik czesc obliczeniowa
Część obliczeniowa do zadania nr 7
Część obliczeniowa 3 wymiarowanie stopy fundamentowej
czesc obliczen
część obliczeń Zuz

więcej podobnych podstron