T.15 Dokumentacja w ruchu drogowym, Podstawy logistyki, Transport i spedycja


15. Dokumentacja w ruchu drogowym

Jednym z podstawowych czynników umożliwiających efektywne realizowanie procesów transportowych, zarówno w kraju jak i poza jego granicami, jest posiadanie wszelkich niezbędnych dokumentów wymaganych odpowiednimi przepisami. W związku z tym w pojeździe powinny znajdować się następujące dokumenty:

Dodatkowo w transporcie drogowym osób:

Natomiast w transporcie drogowym rzeczy - dokumenty związane z przesyłką:

Podczas przejazdu wykonywanego w ramach transportu drogowego lub przewozu na potrzeby własne kierowca pojazdu samochodowego jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu kontroli zaświadczenie.

Również kierowca taksówki jest obowiązany mieć przy sobie i okazać na żądanie licencję.

Dokumentacja wymagana przy przewozie towarów niebezpiecznych na terenie Polski jak i pozostałych krajów europejskich.

Zgodni z wymaganiami określonymi w Umowie ADR w pojeździe powinny znajdować się:

W wypadku transportu towarów niebezpiecznych musimy pamiętać, aby poprawnie wypełnić list przewozowy, który musi zawierać następujące Informacje:

— numer identyfikacyjny towaru poprzedzony literami UN,

— liczbę i opis sztuk przesyłki,

Możliwe są dwa zapisy właściwego oznaczenia towaru niebezpiecznego w dokumencie przewozowym.

Kolejnym bardzo istotnym dokumentem podczas przewozu towarów niebezpiecznych są instrukcje pisemne dla kierowcy. Instrukcje te są sporządzane na wypadek zaistnienia sytuacji awaryjnych bądź awarii. Obowiązek sporządzenia instrukcji oraz dostarczenia jej do kierowcy spoczywa na nadawcy. Instrukcje podają zwięzłe wytyczne dotyczące postępowania dla każdego przewożonego towaru niebezpiecznego lub grupy towarów. Za treść instrukcji odpowiada nadawca. Powinna być ona sporządzona w języku kierowcy czytelnie i zrozumiale oraz we wszystkich językach urzędowych krajów: nadania, tranzytowych i docelowego. Instrukcje pisemne powinny być przechowywane w kabinie kierowcy, w miejscu widocznym i łatwo dostępnym w razie potrzeby.

Instrukcja powinna być sporządzona według następującego formatu:

Ładunek:

Rodzaj zagrożenia:

Ochrona osobista:

Podstawowe czynności kierowcy:

Dodatkowe czynności kierowcy:

Pożar:

Pierwsza pomoc:

Opisane powyżej dokumenty mają zastosowanie zarówno do pojazdów poruszających się w ruchu krajowym, jak i międzynarodowym. Dodatkowo, w celu usystematyzowania przepisów związanych z przekraczaniem granicy w 1982 roku w Genewie sporządzono Międzynarodową Konwencję w sprawie harmonizacji kontroli towarów na granicach. Celem tej konwencji jest ułatwienie kontroli towarów na granicach.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
T.19 Prawo o ruchu drogowym, Podstawy logistyki, Transport i spedycja
T.14 Dokumenty przewozowe w transporcie, Podstawy logistyki, Transport i spedycja
T-27. Transport i spedycja - Outsourcing w transporcie, Podstawy logistyki, Transport i spedycja
Zagadnienia transportowe z zadaniami, Podstawy logistyki, Transport i spedycja
Multimodalny Dok Przew PL, Podstawy logistyki, Transport i spedycja
Zalety stosowania EDI w gospodarce, Podstawy logistyki, Transport i spedycja
T.12 FORMOWANIE LADUNKOW, Podstawy logistyki, Transport i spedycja
Zagadnienia do opanowania, Podstawy logistyki, Transport i spedycja
Z.T. Metoda simpleks, Podstawy logistyki, Transport i spedycja
Z.T. Problem transportowy - metoda VAM, Podstawy logistyki, Transport i spedycja
Z.T. Problem transportowy - metoda potencjalow, Podstawy logistyki, Transport i spedycja
Pytanie na egzamin-logistyka-wojciechowski, Podstawy logistyki, Transport i spedycja
T.13 CHARAKTERYSTYKI UZYTKOWANIA SRODKOW TRANSPORTOWYCH, Podstawy logistyki, Transport i spedycja
Z.T. Problem transportowy - metoda e-perturbacji, Podstawy logistyki, Transport i spedycja
T.18 Metody wyznaczania cen za uslugi transportowe, Podstawy logistyki, Transport i spedycja
T.17 Efektywnosc funkcjonowania przedsiebiorstw transportowo-spedycyjnych, Podstawy logistyki, Trans
Z.T. Problem transportowy metoda gornego-lewego rogu, Podstawy logistyki, Transport i spedycja
T.20 Transport w lancuchu dostaw, Podstawy logistyki, Transport i spedycja
Z.T. Problem transportowy - metoda najmniejszego elementu, Podstawy logistyki, Transport i spedycja

więcej podobnych podstron