Pedagogika społeczna, Studia, Przedmioty, Pedagogika społeczna


Pedagogika społeczna prof. Gaweł-Luty

I. Środowisko wychowawcze

1. Rodzina jako środowisko wychowawcze

- pojęcie rodziny, (jak różne nauki ujmują rodzinę?)

- funkcje rodziny

- style wychowania w rodzinie

- postawy rodzicielskie

- patologia w rodzinie

2. Szkoła jako środowisko dydaktyczne

- pojęcie

- funkcje

- struktura szkolnictwa w Polsce

- funkcje nauczyciela

- style pracy nauczyciela na lekcji

- metody i formy pracy z uczniem na lekcji

- współdziałanie nauczyciela z rodzicami uczniów

- patologie w szkole (lobbing)

3. Grupa rówieśnicza → interakcje

- pojęcie grupy

- formy oddziaływania

- rodzaje grup

Pedagogika społeczna - rozwojowe charakterystyki procesu socjalizacji. (Nauka do przystosowania do życia w społeczeństwie).

Socjalizację według Z. Skornego należy traktować procesualnie, i jest ona efektem oddziaływania na jednostkę grup o określonej kulturze, na kulturę grupową składa się system norm, wzorów zachowań, które są preferowane przez tą grupę.

Uspołecznienie - umiejętność człowieka i potrzeba funkcjonowania w zgodzie z obowiązującymi kanonem społecznym.

Ze względu na poziom adekwatności zachowania się jednostki w stosunku do kultury grupowej mówimy o niskim, wysokim i przeciętnym poziomie uspołecznienia, czemu towarzyszy brak, duża i mała dojrzałość społeczna.

Z. Krawczyński dokonał analizy pojęć związanych z socjalizacją uznał, że pojęciem najszerszym jest kompetencja społeczna, w skład, której wchodzą i wiedza społeczna umiejętności społeczne i zachowania społeczne. Autor wskazał na metainformacyjny charakter wiedzy.

Kontakty międzyludzkie realizują się najczęściej poprzez komunikację językową, dlatego też społeczne funkcjonowanie człowieka ujmowane jest z punktu widzenia lingwistycznego i rozpatrywane w warunkach 3 warstw:

1. warstwa teoretyczna

0x01 graphic

Z komunikacją mamy do czynienia wówczas, gdy nadawca poprzez kanał, czyli system znaków językowych i kod (prosty, złożony, quasi-wypracowany) i więzi intymnej przekazuje informację do odbiorcy, który z kolei ją dekoduje i przesyła informację zwrotną do nadawcy. Pełna komunikacja wystąpi wówczas, gdy odbiorca zrozumiał treść semantyczną (znaczeniową)wypowiedzenia oraz intencję nadawcy, gdy nie ma informacji zwrotnej od odbiorcy do nadawcy mamy do czynienia z niepełną komunikacją czyli interakcją.

Coś co trwa.

pierwszy człon wyrazów złożonych mający znaczenie: poza, po, pod, łącznie (z czymś), wśród, według, prze-, wskazujący na następstwo lub zmienność czegoś

pierwszy człon złożenia wyrazowego oznaczający pozorność, częściowość, połowiczność, pewne przybliżenie, nawiązywanie jedynie do tego, co wyraża człon drugiWyszukiwarka

Podobne podstrony:
funkcja nauczyciela, Studia, Przedmioty, Pedagogika społeczna
Funkcje rodziny wg Ziemskiej, Studia, Przedmioty, Pedagogika społeczna
Postawy rodzicielskie 1, Studia, Przedmioty, Pedagogika społeczna
pojecie rodziny, Studia, Przedmioty, Pedagogika społeczna
Odpowiedzi na ped spoleczna, Studia, Przedmioty, Pedagogika społeczna
style kierowana, Studia, Przedmioty, Pedagogika społeczna
Pedagogika społeczna - wykład 1, Studia, Przedmioty, Pedagogika społeczna
Terminy pedagogiczne, Studia, Przedmioty, Pedagogika społeczna
Współpraca nauczyciela, Studia, Przedmioty, Pedagogika społeczna
Kultura - jednostka - edukacja, Studia, Przedmioty, Pedagogika społeczna
System oświaty w Polsce, Studia, Przedmioty, Pedagogika społeczna
Pytania na pedagogikę społeczną, Studia, Przedmioty, Pedagogika społeczna
Poradnictwo, Studia, Przedmioty, Poradnictwo pedagogiczne
Wybrane problemy patologii społecznej - ćwiczenia, Studia, Przedmioty, Patologia społeczna
badania empiryczne w pedagogice, Studia, Przedmioty, Metodologia
Matemblewo, Studia, Przedmioty, Poradnictwo pedagogiczne

więcej podobnych podstron