02# 2 Obowiązki pracodawcy związane z rozwiązaniem stosunku pracy

Pobierz dokument
02# 2 Obowiązki pracodawcy związane z rozwiązaniem stosunku pracy.doc
Rozmiar 420,5 KB

Obowiązki pracodawcy związane z rozwiązaniem stosunku pracy

  1. Podstawowym i bezwarunkowym obowiązkiem pracodawcy jest wydanie świadectwa pracy.

  2. Oprócz wydania świadectwa pracy pracodawca jest obowiązany do wypłaty pracownikowi wszelkich należnych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy. Należy bowiem pamiętać, iż dzień ustania zatrudnienia staje się dniem wymagalności wszelkich roszczeń pracowniczych. Zakres obowiązków pracodawcy związanych z rozwiązaniem stosunku pracy uzależniony jest od tego czy rozwiązanie następuje w trybie zwykłym, czy w trybie szczególnym.

Rozwiązanie stosunku pracy w trybie zwykłym

Przyczyna rozwiązania stosunku pracy

Obowiązek pracodawcy

Na mocy porozumienia stron

1. Wydanie świadectwa pracy

2. Wypłata ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

3. Wypłata wszelkich należnych świadczeń

4. Dla pracowników odchodzących na rentę lub emeryturę - odprawa rentowa lub emerytalna

Za wypowiedzeniem

1. Wydanie świadectwa pracy

2. Wypłata ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

3. Wypłata wszelkich należnych świadczeń

4. Dla pracowników odchodzących na rentę lub emeryturę - odprawa rentowa lub emerytalna

5. Przy 2-tygodniowym lub 1-miesięcznym wypowiedzeniu udzielenie 2 dni na poszukiwanie pracy, przy 3-miesięcznym wypowiedzeniu przysługują 3 dni (art. 37 k.p.)

Bez wypowiedzenia

1. Wydanie świadectwa pracy

2. Wypłata ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

3. Wypłata wszelkich należnych świadczeń

4. Dla pracowników odchodzących na rentę lub emeryturę - odprawa rentowa lub emerytalna

Z upływem czasu, na jaki była zawarta

1. Wydanie świadectwa pracy

2. Wypłata ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

3. Wypłata wszelkich należnych świadczeń

4. Dla pracowników odchodzących na rentę lub emeryturę - odprawa rentowa lub emerytalna

Z dniem ukończenia pracy

1. Wydanie świadectwa pracy

2. Wypłata ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

3. Wypłata wszelkich należnych świadczeń

4. Dla pracowników odchodzących na rentę lub emeryturę - odprawa rentowa lub emerytalna

Rozwiązanie stosunku pracy w trybie szczególnym

Przyczyna rozwiązania stosunku pracy

Obowiązek pracodawcy

Ze skróceniem okresu wypowiedzenia - art. 361 k.p., z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników

Obowiązki jak w trybie zwykłym plus

Obowiązek wypłaty odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia

Rozwiązanie umowy przez pracownika z przyczyn dotyczących pracodawcy:

- art. 55 § 1 k.p. - wobec wydania orzeczenia lekarskiego stwierdzającego szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika i nieprzeniesienie pracownika przez pracodawcę do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan zdrowia i kwalifikacje zawodowe

Skutki takie jak przy rozwiązaniu umowy o pracę przez pracodawcę za wypowiedzeniem

Rozwiązanie umowy przez pracownika z przyczyn dotyczących pracodawcy:

- art. 55 § 11 k.p. - wobec dopuszczenia się przez pracodawcę ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika

1. Skutki takie jak przy rozwiązaniu umowy o pracę przez pracodawcę za wypowiedzeniem

2. Pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a jeżeli umowa o pracę została zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy - w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni

Rozwiązanie umowy o pracę za uprzedzeniem w związku z przejęciem zakładu pracy lub jego części - art. 231 § 4 k.p.

Skutki takie jak przy rozwiązaniu umowy o pracę przez pracodawcę za wypowiedzeniem

Rozwiązanie umowy w trybie ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników

1. Wydanie świadectwa pracy

2. Wypłata ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

3. Prawo do odprawy


Pobierz dokument
02# 2 Obowiązki pracodawcy związane z rozwiązaniem stosunku pracy.doc
Rozmiar 420,5 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
3 rozp w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunk
Rozwiazanie stosunku pracy z powodu czasowej niezdolnosci do pracy spowodowanej choroba, kadry-i-awa
Sposoby nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, Prawo Pracy
Rozwiazanie stosunku pracy z nauczycielem mianowanym w razie negatywnej oceny pracy, kadry-i-awans
ROZWIAZYWANIE STOSUNKÓW PRACY Z PRZYCZYN ZAKŁADU, PRAWO PRACY
Ograniczenia dopuszczalności wypowiadania umów o pracę przez pracodawcę (ochrona trwałości stosunku
6 Obowiązki pracodawcy dotyczące wypadków przy pracy
ZMIANA DO USTAWY ZASAD ROZWIĄZYWANIA STOSUNKÓW PRACY Z PRACOWNIKAMI Z PRZYCZYN ZAKŁADU PRACY
Rozwiązanie stosunku pracy z winą i bez winy pracownika
Ustaw o szczególnych sposobach rozwiazywania stosunku pracy
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy
Rozwiązanie stosunku pracy, stosunek pracy rodzaje umów o prace
Zakres obowiązków pracodawcy dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, BHP - szkolenie służb
Obowiązki pracodawcy związane z narażeniem na hałas, BHP, Hałas
rozwiazanie stosunku pracy, studia prawnicze, 4 rok, Prawo Pracy
Sposoby rozwiązywania stosunku pracy z uwzględnieniem okresów wypowiedzenia oraz okresów na poszukiw
ROZWIĄZANIE STOSUNKU PRACY-referat, Różne Dokumenty, MARKETING EKONOMIA ZARZĄDZANIE
Rozwiazanie stosunku pracy w razie czasowej niezdolnosci do pracy, kadry-i-awans
Rozwiazanie stosunku pracy w razie czesciowej likwidacji przedszkola, kadry-i-awans

więcej podobnych podstron