Test Nr – Test sprawdzający wiedzę hotelarza


Test Nr 17 - Test sprawdzający wiedzę hotelarza

Pytanie 1 z 20: Który akt prawny mówi o tym, że w celu zapewnienia porządku oraz bezpieczeństwa gości i ich mienia hotelarz może wydać regulaminy porządkowe:

0x01 graphic
Kodeks cywilny

0x01 graphic
Ustawa o usługach turystycznych

0x01 graphic
Kodeks pracy

0x01 graphic
Rozporządzenie MGiP w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie

Pytanie 2 z 20: Do stałego monitorowania kosztów zmiennych wykorzystywane są dobowe wskaźniki:

0x01 graphic
strukturalne

0x01 graphic
eksploatacyjne

0x01 graphic
optymalizacyjne

Pytanie 3 z 20: Który organ administracji rządowej określa w drodze rozporządzenia minimalne wymagania co do wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług, w tym usług gastronomicznych, dla poszczególnych rodzajów i kategorii obiektów hotelarskich

0x01 graphic
Minister Finansów

0x01 graphic
Minister Gospodarki

0x01 graphic
Minister Sportu

Pytanie 4 z 20: Koszty stałe w hotelu stanowią około ..% kosztów ogółem

0x01 graphic
35

0x01 graphic
50

0x01 graphic
60

Pytanie 5 z 20: Posługując się przytoczonymi w tabeli danymi, wybierz dwa działy zajęć, których udział procentowy w ogólnym zatrudnieniu w Warszawie w roku 1921 był największy

0x01 graphic

0x01 graphic
przemysł i rzemiosło oraz handel i banki

0x01 graphic
przemysł i rzemiosło oraz służba domowa i usługi osobiste

0x01 graphic
przemysł i banki oraz urzędnicy i wolne zawody

Pytanie 6 z 20: W obiektach hotelarskich należy umieścić na zewnątrz obiektu hotelarskiego: 0x01 graphic
tablicę z nazwą oraz siedzibą lub imię i nazwisko, a także adres przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie w tym obiekcie,

0x01 graphic
tablicę określającą rodzaj i kategorię obiektu oraz informację o przystosowaniu obiektu do obsługi osób niepełnosprawnych

0x01 graphic
tablicę informacyjną o zakresie świadczonych usług wraz z podstawowymi cenami

0x01 graphic
tablicę określającą rodzaj i kategorię obiektu.

Pytanie 7 z 20: Wskaźnik % frekwencji liczony jest jako:

0x01 graphic
Ilość pokoi pomniejszona o pokoje wyłączone x 100

0x01 graphic
Stosunek ilości pokoi w użytkowaniu do ilości pokoi w eksploatacji x 100

0x01 graphic
Iloraz przychodów netto ogółem i ilości pokoi sprzedanych ogółem x 100

Pytanie 8 z 20: Zdecyduj, która odpowiedź jest prawidłowa.

0x01 graphic
Promesę wydaje marszałek województwa na czas nie dłuższy niż dwa lata. Może być ona wykorzystywana wyłącznie do celów informacyjnych i promocyjnych

0x01 graphic
Promesę wydaje na wniosek przedsiębiorcy wojewoda na czas nie dłuższy niż dwa lata. Może być ona wykorzystywana wyłącznie do celów informacyjnych i promocyjnych

0x01 graphic
Promesę wydaje na wniosek przedsiębiorcy marszałek województwa na czas nie dłuższy niż sześć miesięcy.

Pytanie 9 z 20: Pierwszy dokument prawa, który oficjalnie wprowadził w Polsce podział kategoryzacyjny był wydany w:

0x01 graphic
1958

0x01 graphic
1966

0x01 graphic
1977

0x01 graphic
1985

Pytanie 10 z 20: Urzędową okresową kontrolę obiektów hotelarskich w zakresie spełnienia wymagań co do wyposażenia i świadczonych usług dokonuje się oraz wynika ona z aktu prawnego: 0x01 graphic
nie rzadziej niż co trzy lata; Rozporządzenie MGiP w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie

0x01 graphic
nie rzadziej niż co trzy lata; Ustawa o usługach turystycznych

0x01 graphic
nie rzadziej niż co dwa lata; Rozporządzenie MGiP w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie

0x01 graphic
nie rzadziej niż co dwa lata; Ustawa o usługach turystycznych

Pytanie 11 z 20: Klasyfikacja bazy noclegowej na hotele orbisowskie (dla turystyki przyjazdowej zagranicznej) i komunalne (delegacyjne krajowe) funkcjonowała w latach:

0x01 graphic
50

0x01 graphic
60

0x01 graphic
70

Pytanie 12 z 20: Używanie oznaczeń, które mogą wprowadzić klientów w błąd co do rodzaju lub kategorii obiektu hotelarskiego podlega karze, oraz pochodzi z aktu prawnego:

0x01 graphic
ograniczenia wolności lub grzywny; Kodeksu wykroczeń

0x01 graphic
ograniczenia wolności lub grzywny; Kodeks cywilny

0x01 graphic
ograniczenia wolności lub grzywny; ustawa o usługach turystycznych

Pytanie 13 z 20: Klasyfikacja obiektów hotelarskich wg Zaleceń WTO (Terminologia turystyczna, Madryt 1995 r.) nie obejmowała:

0x01 graphic
Hotele i motele bez restauracji

0x01 graphic
Kempingi i pola namiotowe

0x01 graphic
Pensjonaty i zajazdy

0x01 graphic
Inne miejsca zakwaterowania

0x01 graphic
Sanatoria i podobne im obiekty

0x01 graphic
Domy wycieczkowe i schroniska

0x01 graphic
Hotel i motele z restauracją

Pytanie 14 z 20:

Przyporządkuj definicje:
Osoba, która podróżuje do innej miejscowości poza swoim stałym miejscem pobytu na okres nie przekraczający 12 miesięcy, dla której celem podróży nie jest podjęcie stałej pracy w odwiedzanej miejscowości i która korzysta z noclegu przynajmniej przez jedną noc.
Osoba lub inny podmiot mający miejsce zamieszkania lub siedzibę w kraju.
Osoba lub inny podmiot nie mający miejsca zamieszkania lub siedziby w kraju.

0x01 graphic
Turysta, Rezydent, Nierezydent

0x01 graphic
Turysta, Nierezydent, Rezydent,

0x01 graphic
Klient, Rezydent, Nierezydent

0x01 graphic
Podróżny, Nierezydent, Rezydent

Pytanie 15 z 20: Zespół sal wielofunkcyjnych może występować zamiast sali klubowej ogólnodostępnej w:

0x01 graphic
Hotelach 3*

0x01 graphic
Motelach 4 *

0x01 graphic
Pensjonatach 5 *

Pytanie 16 z 20: Karty płatnicze są bezgotówkowym instrumentem płatności, inicjującym bezgotówkowy transfer płatności pomiędzy dwoma rachunkami bankowymi. Podstawowym kryterium jest sposób regulowania płatności, który dzieli karty na: kredytowe, debetowe i obciążeniowe (charge). Karta płatnicza z odroczonym terminem płatności, gdzie zaciągnięty kredyt spłaca się w całości raz w miesiącu to:

0x01 graphic
Karta debetowa

0x01 graphic
Karta kredytowa

0x01 graphic
Karta obciążeniowa

Pytanie 17 z 20: Zespół odnowy biologicznej jest wymagany we wszystkich miejscowościach (minimum 2 rodzaje usług) dla:

0x01 graphic
Hoteli 5*

0x01 graphic
Moteli 5 *

0x01 graphic
Pensjonatów 5 *

Pytanie 18 z 20: (P/Gd) × 100, gdzie P jest liczbą zarejestrowanych noclegów w miesiącu (roku), a Gd jest liczbą łóżkodni w miesiącu (roku) rzeczywiście dostępnych do wykorzystania. Prezentowany wskaźnik to:

0x01 graphic
NORB

0x01 graphic
GORB

0x01 graphic
EBIDTA

Pytanie 19 z 20: Podawanie śniadań do pokoi dotyczy:

0x01 graphic
Hoteli 4 - 5*

0x01 graphic
Moteli 5 *

0x01 graphic
Pensjonatów 3 - 5*

Pytanie 20 z 20: Prawo do korzystania z nieruchomości - hotelu, ośrodka turystycznego, apartamentu, bungalowu itp. w oznaczonym czasie (np. tydzień, dwa tygodnie w roku) to 0x01 graphic
periodical retting

0x01 graphic
timesharing

0x01 graphic
time rent

Strona 7 z 7Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Test Nr 9 Test sprawdzający wiedzę hotelarza
Test Nr – Test sprawdzający wiedzę hotelarza
Test Nr – Test sprawdzający wiedzę hotelarza
Test Nr – Test sprawdzający wiedzę hotelarza
Test Nr Test sprawdzający wiedzę hotelarza
Test Nr Test sprawdzający wiedzę hotelarza
Test Nr – Test sprawdzający wiedzę hotelarza
Test Nr 6 Test sprawdzający wiedzę hotelarza
Test Nr Test sprawdzający wiedzę hotelarza
Test Nr 8 Test sprawdzający wiedzę hotelarza
Test Nr Test sprawdzający wiedzę hotelarza
Test Nr – Test sprawdzający wiedzę hotelarza
Test Nr 7 Test sprawdzający wiedzę hotelarza
Test 1 sprawdzający wiedzę hotelarza
Test Nr 4 sprawdzający wiedzę hotelarza
Test sprawdzający wiedzę z religii, Katecheza(1)
Test sprawdzający wiedzę z zakresu KWS i SIS
pomiar dydaktyczny Test sprawdzający wiedzę i umiejętności w zakresie kształcenia literackiego i jęz

więcej podobnych podstron