istacjonarne, Studia, I o, rok II, semestr III, inżynieria materiałowa


Wydział: WYDZIAŁ NAUKI O ŻYWNOŚCI

KIERUNEK: TOWAROZNAWSTWO

Rodzaj Studiów: stacjonarne

Przedmiot: inżynieria materiałowa

Kod

Rok

Semestr

Liczba godzin

Status

Język wykładowy

2

3

Ćw. - 30

Obligatoryjny

Polski

Osoba prowadząca ćwiczenia: Dr Hab. Inż. Ryszard Żywica, Prof. UWM

dr Inż. Joanna Katarzyna Banach

Jednostka organizacyjna: Katedra towaroznawstwa przemysłowego, Podstaw Techniki oraz Gospodarki Energią

Tematyka ćwiczeń:

L.p

Temat ćwiczenia

Treści nauczania

1

Ćwiczenie wprowadzające

Zapoznanie studentów z tematyką ćwiczeń, zasadami ich zaliczania oraz przepisami bhp obowiązującymi w pracowni. Podział na podgrupy, zasady i formy wykonywania poszczególnych ćwiczeń.

2

Jednostki miary

Układ jednostek fizycznych - podstawowe rodzaje jednostek stosowanych w charaktery­styce materiałów. Układ SI - jednostki podstawowe, wielokrotne i pod wielokrotne, przeliczanie i zamiana jednostek.

3

Metrologia materiałów

Rodzaje pomiarów - pomiary bezpośrednie i pośrednie. Podstawowe rodzaje pomiarów stosowanych do określania właściwości fizycznych materiałów - pomiary gabarytowe, gęstości, masy. Zasady wykonywania pomiarów, charakterystyka i klasyfikacja przyrządów pomiarowych - zakres pomiarowy, dokładność wskazań, błąd bezwzględny i względny pomiaru, kontrola metrologiczna przyrządów pomiarowych.

4

Wybrane zagadnienia z wytrzy­małości prostej materiałów, cz.1

Proste przykłady obciążeń - próby: rozcią­gania i ściskania. Naprężenia - odkształcenia - prawo Hooke`a, naprężenia dopuszczalne, współczynnik bezpieczeństwa. Obliczenia wytrzymałościowe.

5

Wybrane zagadnienia z wytrzy­małości prostej materiałów, cz.2

Proste przykłady obciążeń - próby: zginania i skręcania. Naprężenia pod wpływem rozsze­rzalności cieplnej - obliczenia

6

Wybrane zagadnienia z wytrzy­małości złożonej materiałów

Przestrzenny układ naprężeń, naprężenia zastępcze, hipotezy wytrzymałościowe - przykłady obliczeń.

7

Kolokwium z wytrzymałości prostej i złożonej materiałów

Pisemne zaliczanie ćwiczeń 4, 5, 6 - sprawdzenie umiejętności indywidualnego rozwiązywania zadań.

8

Praktyczne zapoznanie się z podstawowymi rodzajami materiałów stosowanych w technice i technologii

Żelazo i jego stopy - podstawowe rodzaje i gatunki stali ze szczególnym uwzględnieniem stali stosowanej w przemyśle spożywczym. Metale nieżelazne i ich stopy. Tworzywa wielkocząsteczkowe. Podstawowe rodzaje i gatunki drewna, szkła, materiałów ceramicz­nych, skóry, gumy oraz innych materiałów.

9

Podstawowe rodzaje obróbki materiałów przemysłowych

Odlewnictwo, skrawanie, kuźnictwo i prasowanie. Obróbka skrawaniem: toczenie, frezowanie, struganie, wiercenie - zasady i cel wykonywania. Pokaz, omówienie i praktyczne zapoznanie się z urządzeniami do wykonywania obróbki skrawaniem.

10

Pomiary twardości materiałów

Wykonanie pomiarów twardości wybranych materiałów metodą Brinella i metodą Rockwella - zasada pomiarów, budowa i zasada działania przyrządów pomiarowych.

11

Paliwa płynne, zasady i środki transportu

Rodzaje i zasady transportu paliw płynnych, metody pomiaru objętości strumienia płynów. Pomiary natężenia przepływu paliw płynnych w rurociągach, przy­rządy pomiarowe - przepływomierze silnikowe, przyrządy spiętrzające, przyrządy dławiące.

12

Paliwa stałe i gazowe, zasady i środki transportu

Rodzaje paliw stałych i gazowych, metody ich wydobycia oraz produkcji. Zasady transportu, metody pomiaru objętości gazów. Pomiary podstawowych parametrów, przyrządy pomiarowe.

13

Pomiary przewodności właściwej wybranych materiałów technicznych

Istota i cel pomiarów przewodności właściwej materiałów, metody pomiarów. Wykonanie pomiarów przewodności właściwej wybranych materiałów z grupy: dobrze, średnio i źle przewodzących prąd elektryczny.

14/ 15

Odrabianie i zaliczanie ćwiczeń

Poprawa kolokwium z wytrzymałości materia­łów oraz sprawdzianów stanowiących podstawę zaliczenia teoretycznego poszczególnych ćwiczeń lub bloków ćwiczeniowych.

Poprawa ćwiczeń praktycznych wynikająca z nieobecności na zajęciach, bądź braku przygotowania teoretycznego do ich wykonania.

Literatura:

 1. Adydan Z. Ćwiczenia laboratoryjne z wytrzymałości materiałów. Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego, Warszawa, 1960.

 2. Budny J. Przewodnik do ćwiczeń z maszynoznawstwa ogólnego. Wydawnictwo ART, Olsztyn 1990.

 3. Bakinowska K., Bratek T i in. Pomiary cieplne. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1993.

 4. Ciszewski A., Radomski T., Szummer A. Materiałoznawstwo. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 1998.

 5. Gutkowski J., Kacprowska J., Kumanowski M., Parciński G., Zieliński J. Zasady metodyczne sprawozdawczości statystycznej z gospodarki paliwowo - energetycznej. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2000.

 6. Jakubiec W., Malinowski J., Metrologia wielkości geometrycznych. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1999.

 7. Jarosiński J. Techniki czystego spalania. Wydawnictwo Naukowo - Techniczne, Warszawa, 1996.

 8. Kurowski B., Niezgodziński M. E. Wytrzymałość materiałów. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1961.

 9. Kurowski R., Parszewski Z. Zbiór zadań z wytrzymałości materiałów. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1966.

 10. Niezgodziński E., Niezgodziński T. Wytrzymałość materiałów. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1984.

 11. Woźnica H. Podstawy Materiałoznawstwa. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Gliwice 1998.

 12. Zakrzewski M., Zawadzki J. Wytrzymałość materiałów. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1983.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
inżynieria ćw12, Studia, I o, rok II, semestr III, inżynieria materiałowa, od Asi
inżynieria ćw11, Studia, I o, rok II, semestr III, inżynieria materiałowa, od Asi
inżynieria ćw13, Studia, I o, rok II, semestr III, inżynieria materiałowa, od Asi
inżynieria2, Studia, I o, rok II, semestr III, inżynieria materiałowa, od Asi
cw 13 opornosci wlasc, Studia, I o, rok II, semestr III, inżynieria materiałowa, od Pauliny
Wyklady In, Studia, I o, rok II, semestr III, inżynieria materiałowa, od Pauliny
inżynieria1, Studia, I o, rok II, semestr III, inżynieria materiałowa, od Asi
Inzynieria materialowa- pytania na wejsciowki do Zywicy, Studia, I o, rok II, semestr III, inżynieri
2. Sprawozdanie 29.10.2014 - Statyczna próba ściskania, Studia ATH AIR stacjonarne, Rok II, Semestr
CHemia org Tow stac 2013 2014, Studia, I o, rok II, semestr III, chemia organiczna [egz]
Chemia org wykl Tow stac 2013 2014, Studia, I o, rok II, semestr III, chemia organiczna [egz]
mikrobiologia, Studia, I o, rok II, semestr III, mikrobiologia [egz]
egzamin masaz, STUDIA, WSR - Fizjoterpia, Rok II, ROK II, Semestr III, MASAŻ, MASAŻ
Laboratorium Wytrzymalosci Materialow-cw7, ZiIP, II Rok ZIP, wytrzymalosc, WYDYMA ROK II semestr III
materiały 5, Edukacja, studia, Semestr III, Inżynieria Materiałowa, Laboratorium, Materiały 5
Robotyka-ściąga2, Studia ATH AIR stacjonarne, Rok II, Semestr III, Podstawy robotyki I, Pomoce nauko
patooo, STUDIA, WSR - Fizjoterpia, Rok II, ROK II, Semestr III, patologia ogólna, patologia ogólna,

więcej podobnych podstron