KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU WEDŁUG PN wiertacz

Pobierz cały dokument
KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU WEDŁUG PN wiertacz.docx
Rozmiar 24,3 KB

KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU pomocnika wiertacza wyciągu wiertniczego WEDŁUG PN-N-18002/2000

M-małe; S-średnie; D-duże

L.p ZAGROŻENIA ŻRÓDŁA ZAGROŻEŃ MOŻLIWE SKUTKI ZAGROŻEŃ PRZED OCENĄ ŚRODKI PROFILAKTYCZNE PO REALIZACJI ZADAŃ UWAGI O RELIZACJI ZADAŃ

CIĘŻKOŚĆ(C)

PRAWDOPODOBIE-ŃSTWO (P)

RYZYKO (R)

1 2 3 4 5 6 7 8
1.

Upadek na

tym samym

poziomie.

Śliskie i nierówne po­wierzchnie na terenie dojścia do wyciągu oraz w miejscu wyko­nywania prac, błoto, nierówny teren Potłuczenia, złamania koń­czyn, zwich­nięcia, urazy wewnętrzne. S S S

Stosowanie przez pracownika

właściwego obuwia. Zapewnienie

porządku na stanowisku pracy

i w przejściach. Omawianie zagrożeń

w czasie odpraw codziennych

2. Upadek na niższy poziom

Nieostrożne wchodzenie i schodzenie z podbudowy -

upadek na ziemię.

Śmierć, kalectwo,

złamania

kończyn,

potłuczenie, urazy

wewnętrzne

D S D

Stosowanie przez pracowników

właściwego obuwia. Zwrócenie

uwagi pracownikom, by nie

wykonywali swych czynności

w sposób rutynowy i zachowali

szczególną ostrożność

3. Porażenie prądem Urządzenia elektryczne, zaczepienie masztem o urządzenia zasilane prądem elektrycznym, linie energetyczne Śmierć, kalectwo, skutki porażenia. D S D Szkolenie wstępne, instruktaż stanowiskowy, szkolenia okresowe, dobry stan techniczny instalacji, przestrzeganie przepisów, uwaga, dobra organizacja pracy na wiertni
4. Hałas

Praca mechanizmów wiertni

Dźwięki dochodzące

z placu wiertni

Uszczerbek słuchu, zaburzenie koncentracji i uwagi

S S S

Wytłumienie kabiny wiertni.

W razie potrzeby

stosowanie przez operatora

ochronników słuchu

5.

Zmienne

warunki

atmosferyczne

i siły przyrody

Upały (lato) i mrozy (zima). Mgła, burza, opady śniegu, opady deszczu, wiatr, zmrok

Udary cieplne,

odmrożenia,

przeziębienia,

urazy ciała

D S D

Stosowanie właściwej odzieży

i obuwia. Zachowanie wymogów

bezpiecznej pracy - zgodnie

z instrukcją stanowiskową

6. Przeciąże­nie układu mięśniowo-kostnego.

Zbyt duży wysiłek

fizyczny. Niewygodna

pozycja podczas pracy

Przepuklina. Choroby na­rządu ruchu.

S S S Przestrzeganie norm. Zapewnienie ergono­micznych i bezpiecznych warunków pracy w kabinie.
7.

Pochwycenie lub uderzenie przez

elementy będące w ruchu.

Ruchome elementy

wiertni lub sprzętu

pomocniczego

Śmierć, kalectwo D S D

Nie wykonywać zbędnych prac

w czasie działania urządzenia.

Stosować się do instrukcji

Stanowiskowej.

8. Uderzenie przez spadające przedmioty Poruszanie się po terenie wiertni, upadek przedmiotów Śmierć, kalectwo D S D

Wzmożona uwaga, przestrzeganie procedur, środki ochrony

9. Stres

Zbyt duże wymaga­nia w stosunku do możliwości pracow­nika. Praca w nocy i w godzinach nad­liczbowych. Konflikty

Choroby ogólnoustrojowe. Nerwice. S S S Dostosowanie wymagań do możli­wości psychofizycznych pracownika. Przestrzeganie norm dotyczących czasu pracy. Doskonalenie metod instruktażu i szkoleń. Ustalenie jasnych zasad wynagradzania, premiowania i kar regulaminowych. Częste rozmowy kierownictwa zakła­du z pracownikami.
10. Wibracje Przenoszenie drgań z pracującego urządzenia.

Uszkodzenie układu kostno-

stawowego. Choroba

wibracyjna

S S S Stała kontrola układu amortyzu­jącego w kabinie operatora, stosowanie odpowiednich układów amortyzujących
11. Pożar Zwarcie elektryczne, możliwość zapłonu podczas wiercenia

Poparzenia, kalectwo, śmierć

D S D Szkolenie wstępne, instruktaż stanowiskowy, szkolenia okresowe, stan techniczny urządzeń, sprzęt gaśniczy
12. Wybuch Różnica ciśnień przy dowiercaniu i udostępnianiu złoża

Kalectwo, śmierć

D S D Szkolenie wstępne, instruktaż stanowiskowy, szkolenia okresowe, dobry stan techniczny aparatury przeciwerupcyjnej
13. Zagrożenie siarkowodorem Dowiercanie się do złoża

Poparzenie, zatrucie, śmierć

D S D Szkolenie wstępne, instruktaż stanowiskowy, szkolenia okresowe, środki ochrony indywidualnej, uwaga
14. Zapadnięcie się wiertni Wydobycie metodami ługowymi

Obrażenia ciała, śmierć

D S D Szkolenie wstępne, instruktaż stanowiskowy, szkolenia okresowe
15. Układy pracujące pod ciśnieniem Układ pomp i przewodów ciśnieniowych

Obrażenie ciała, złamania, kalectwo, śmierć

D S D Szkolenie wstępne, instruktaż stanowiskowy, szkolenia okresowe, stan techniczny urządzeń, oznakowanie, barwy bezpieczeństwa, osłony, składowanie, okresowe kontrole układów, instrukcje, ład i porządek
16. Szkodliwe gazy (spaliny Diesla) Uruchamianie silników

Podtrucie

S S S Szkolenie wstępne, instruktaż stanowiskowy, szkolenia okresowe, stan techniczny urządzeń
17. Zapylenie Zapylenie w obrębie wiertni

Choroby dróg oddechowych, oczu

S S S Zraszanie powierzchni pylistych, stosowanie środków ochrony indywidualnej, stosowanie okularów ochronnych.
18. Wybuch MW (również w trakcie transportu) Wybuch podczas zapuszczania materiału do przewodu wiertniczego

Kalectwo, śmierć

D S D Szkolenie wstępne, instruktaż stanowiskowy, szkolenia okresowe
19. Praca na wysokościach Montowanie pasa rur do głowicy

Kalectwo

S D Szkolenie wstępne, instruktaż stanowiskowy, szkolenia okresowe, pomosty robocze, rusztowania, barierki, instrukcja do prac na wysokości, badania lekarskie i specjalistyczne, ochrony indywidualne do pracy na wysokości.
20. Odpryski czynnika materialnego Prace przy obracającym się przewodzie rurowym

Obicia, siniaki, choroby oczu

M M M Szkolenie wstępne, instruktaż stanowiskowy, szkolenia okresowe, stan techniczny narzędzi, instrukcje, ład i porządek, odzież robocza, rękawice, okulary, środki pierwszej pomocy

We wszystkich przypadkach ryzyko zawodowe jest dopuszczalne

Pobierz cały dokument
KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU WEDŁUG PN wiertacz.docx
Rozmiar 24,3 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU operator żurawia wieżowego WEDŁUG PN, Dokumenty(1)
KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU operator żurawia wieżowego WEDŁUG PN
Karta oceny ryzyka zawodowego na stanowisku Maszynista oczyszczalni ścieków, oceny ryzyka zawodowego
KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU Kierowca-operator dźwigu samojezdnego , oceny ryzyka zaw
KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU Kierowca operator dźwigu samojezdnego
KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU PRACY, KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU
Karta oceny ryzyka zawodowego na stanowisku(1)
Rejestr wyników oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy, BHP, Wzory
Ryzyko edu, Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego naucz. human. i mat-przyr., Dokumentacja oceny ryzy
Ryzyko edu, Ryzyko cwicz, Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego na stanowisku
Karta oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska pracy kasjera w hipermarkecie
Ryzyko edu, Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego naucz. informatyki, Dokumentacja oceny ryzyka zawod
Ryzyko edu, Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego naucz. wych.fiz., Dokumentacja oceny ryzyka zawodow

więcej podobnych podstron