tescik od mariankaa

Teścik od Marianka

1.czy finanse publiczne w przekroju instytucjonalnym tworzą

a) publiczne fundusze celowe

b) fundusze ubezpieczeń społecznych

c) budżety gmin

d) budżet państwa

2. czy do strumieni pieniężnych ekwiwalentnych zaliczamy:

a) płace w sektorze prywatnym

b) ceny rynkowe

c) płace w sektorze publicznym

d) zasiłki

3. czy ortodoksyjna teoria finansów publicznych zalecała aby:

a) budżet państwa był jak najmniejszy

b) podatki mogą pełnić funkcję redystrybucyjną i stymulacyjną

c) podatki realizują funkcję fiskalną

d) pożyczki winny być jak najszybciej spłacone

4. czy do zadań własnych gmin należą:
a) geodezja

b) kartografia

c) pilnowanie ładu przestrzennego

d) (chyba) bezrobocie

5. Co zasila budżet państwa (chyba?) :

a) wpływy z podatku rolnego (chyba)

b) wpływy z podatku leśnego

c) wpłaty z opłaty adiacenckiej

d) wpłaty z zysku z NBP

6.czy zakłady budżetowe rozliczają się z budżetem państwa metodą:
a) brutto

b) brutto zmodyfikowaną

c) netto zmodyfikowaną

d) netto

7.czy do dochodów podstawowych gmin stanowiących ustalenie Wsk. „G” zalicza się wpływy z podatku:

a) od spadków i darowizn

b) od czynności cywilno-prawnych

c) kara podatkowa

d) nieruchomości

8. czy część wyrównawczą subwencji ogólnej otrzymują gminy u których wskaźnik Gg jest:

a) poniżej 92%

b) coś tam …%

c) powyżej 17%

d) coś tam czterdzieści kilka %

9. czy nadwyżka finansowa to:

a) zysk netto + amortyzacja

b) zysk operacyjny odsetki podatek amortyzacja

c) dywidenda wzrost kapitału

d) zysk brutto + podatek dochodowy

10.czy do aktywów zaliczamy:
a)

b) zobowiązania długoterminowe

c) zobowiązania bieżące

d) zobowiązania średnioterminowe

ŻADNA_____________________________________________________________________________________________________________

11. Czy do pasywów zaliczamy:

a) majątek trwały

b) zapasy

c) należności

d) gotówka

ŻADNA

12. czy wzór k :100 *d*t oznacza:

a) formułę obliczania odsetek prostych

b) formułę obliczania odsetek złożonych

c) formułę na kapitalizację odsetek

d) formułę na dyskonto odsetek

13.Czy wzór Kp(1+d:100) ^-n oznacza:

a) formułę na dyskonto

b) formułę na inkonto

c) zdyskontowaną wartość przyszłej płatności

d) kapitalizację odsetek

14. Czy relacje zysk netto – podatek / na majątek ogólny oznacza:

a) skorygowaną zyskowność majątku

b) nieskorygowaną zyskowność majątku

c) płynność bieżącą

d) płynność szybką

15.czy relacja dywidenda na 1 akcję / cenę rynkową 1 akcji oznacza:

a)wskaźnik płynności szybkiej

b) wskaźnik płynności bieżącej

c) stopę dywidendy

d) wskaźnik stopy dywidendy._____________________________________________________________________________________________________________


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Od jutra powieść współczesna Marian Gawalewicz ebook
od Elwiry, prawo gospodarcze 03
Uzależnienie od alkoholu typologia przyczyny
Najbardziej charakterystyczne odchylenia od stanu prawidłowego w badaniu
od relatywizmu do prawdy
ASD od z Sawanta II Wykład17 6
Uzależnienie od tytoniu a POChP
Wykład 2 od profesora Biniaka
uzaleznienie od mediow
od 33 do 46
Organizacja działu handlu zagranicznego w zależności od grup
Od bakelitu
ubezpieczenie maszyn od awarii
Od Marty2
Teścik
12 zalacznik 06 OD

więcej podobnych podstron