Testy pedagogiczne, studia, III ROK, METODY BADAŃ PEDAGOG, Testy pedagogiczne - prezentacja


TESTY PEDAGOGICZNE

Najogólniej test jest to próba rozpoznania interesujących nas właściwości pewnych przedmiotów. W psychologii i pedagogice jest to próba umożliwiająca ustalenie charakteru i poziomu czynności psychicznych oraz osiągnięć szkolnych dzieci, młodzieży i dorosłych. Na ogół test składa się z racjonalnie dobranego zestawu zadań, które ma wykonać osoba lub grupa badana. Dobór i układ zadań testowych (pytań, poleceń, rysunków, obrazków) zależy od charakteru badanych czynników u interesującej badacza grupy lub osoby. Metody testowe umożliwiają porównywanie grup i pojedynczych osób oraz ustalenie różnic indywidualnych, z tego względu dość często stosuje się je w procesach selekcji jak i do badania osiągnięć szkolnych.

Dobrze przygotowane testy są odpowiednio wystandaryzowane i znormalizowane, cechuje je wysoka rzetelność i trafność, duża obiektywność, moc dyskryminacyjna i ekonomiczność. Wyniki testów są ujmowane ilościowo i ów rezultat jest podstawą wnioskowania o pewnych właściwościach (psychicznych, stopniu opanowania materiału, predyspozycji zawodowych).

Każdy test musi być odpowiednio dostosowany i jednakowy dla badanej grupy, czy to wiekowej czy rozwoju umysłowego. Na przykład test dla dzieci siedmioletnich nie nadaje się do badania dzieci dziesięcioletnich, podobnie nawet najlepiej wystandaryzowany test inteligencję opracowany dla Amerykanów nie nadaje się dostosowania w Europie, a szczególnie w Polsce, ponieważ warunki są tak różne, że całkowicie inaczej kształtują wiedzę osób w tych krajach.

Warto również dodać, że aby badanie za pomocą metody testowej dało dobre rezultaty, to oprócz wysokiego stopnia standaryzacji powinno spełniać jeszcze kilka wymagań:

Nie trzeba chyba dodawać, że te warunki powinny być oczywiście w miarę zbliżone dla poszczególnych badanych, aby wpływ otoczenia, atmosfery, jaka panuje podczas badania oraz inne czynniki wywierały jak najmniejszy wpływ na wyniki testu.

Rodzaje testów

Ilość testów jest ogromna, dlatego w literaturze nie spotyka się numerycznego opisu testów, lecz raczej próby klasyfikacji ich rodzajów. Ponieważ niektóre rodzaje testów nie istnieją modelowo, istnieje tylko przedmiot, który mierzą, zasada ich tworzenia i stosowania. To znaczy, że osoba chcąca zbadać zakres wiedzy z jakiegoś przedmiotu (np. przyroda w młodszych klasach szkoły podstawowej) nie znajdzie takiego testu w literaturze. Może go stworzyć mając cel i znając ogólne zasady budowania testów osiągnięć szkolnych.

Natomiast inne testy istnieją realnie, modelowo i nie można ich zmieniać, a do ich stosowania konieczne jest specjalistyczne przygotowanie (np. testy inteligencji, dojrzałości szkolnej, osobowości, a szczególnie gruntownego przygotowania i ogromnego doświadczenia, wymagają testy projekcyjne).

Klasyfikacji testów można dokonywać z różnych punktów widzenia i stosując różne kryteria. Na przykład testy można podzielić biorąc pod uwagę kryterium merytoryczne - czyli podział wedle zasady, co test mierzy, oraz kryterium metodyczne - podział według zasady jak test mierzy.

Jednak najważniejszym podziałem testów jest podział na: psychologiczne i dydaktyczne. Ogromna ilość testów psychologicznych, ze wszystkimi swoimi odmianami daje psychologowi możliwość dokładnego zbadania interesujących go cech psychicznych u danej osoby. Owe testy psychologiczne mają również bardzo duże znaczenie dla pedagogów. Testy te pozwalają badać ogromną ilość cech takich jak:

Testy dydaktyczne (testy osiągnięć szkolnych) mogą być rożnego rodzaju. Niemierko dzieli je ze względu na:

Ze względu na mierzoną cechę osiągnięć badanego omawiane testy dzielą się na testy mocy i szybkości.

Z uwagi na układ odniesienia wyników testowania, testy osiągnięć szkolnych dzielą się na testy różnicujące i sprawdzające.

Według stopnia zaawansowania konstrukcyjnego testy osiągnięć szkolnych dzielą się na testy standaryzowane i nieformalne.

Biorąc pod uwagę zasięg stosowania testów osiągnięć szkolnych można podzielić je na testy szerokiego użytku i testy nauczycielskie.

Ze względu na typ czynności wykonywanej przez badanego dla udzielenia odpowiedzi na zadanie testowe, testy osiągnięć szkolnych dzielimy na pisemne, ustne i praktyczne.

Mówiąc o rodzajach testów osiągnięć szkolnych warto również przedstawić typy zadań testowych, których jest około 12, lecz do najczęściej stosowanych należą m. in. zadania:

Każdy, kto kiedykolwiek pisał jakiś test, (czy to przy okazji nauki w szkole, czy przy innej okazji) na pewno spotkał się z tymi typami.

Zastosowanie testów

Testy dydaktyczne są wykorzystywane przez nauczycieli, administrację szkół, nadzór pedagogiczny, jak też w różnego rodzaju badaniach naukowych.

Testy psychologiczne mają szerokie zastosowanie w rozmaitych dziedzinach:

Dla celów badawczych najbardziej odpowiednie są testy prawidłowe (standaryzowane). Testy te odznaczają się czterema szczególnie ważnymi cechami. Są to trafność, rzetelność, normalizacja i standaryzacja.

Możemy wyróżnić cztery rodzaje trafności:

Znaczenie testów

Testy mają ogromne znaczenie dla psychologów, pedagogów czy badaczy. Tak ogromną rolę spełniają szczególnie dzięki temu, że:

Trzeba sobie jednocześnie zdać sprawę z faktu, iż konstruowanie testów wymaga, podobnie bardzo wnikliwej wiedzy metodologicznej jak w przypadku tworzenia dobrej koncepcji badań eksperymentalnych, czy innych metod badań naukowych. Niestety tworzone są one niejednokrotnie przez osoby mało kompetentne w tej kwestii. Dlatego nie należy się dziwić, że budzą tyle samo nadziei i oczekiwań odnośnie ich wartości poznawczej, co rozgoryczenia i uczucia zawodu wskutek niedostatecznie rzetelnych i trafnych wyników otrzymanych w następstwie ich zastosowania.

Dlatego na koniec warto przypomnieć o standaryzacji testów i wszystkich pojęciach z nią związanych. Należy o tym zawsze pamiętać, aby w trakcie stosowania tej metody badań uchronić się od niepotrzebnych przekłamań wyników, a co za tym idzie, niepowodzenia w pracy badawczej.

Bibliografia:

Władysław Zaczyński, „Praca badawcza nauczyciela”, Warszawa 1995Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Poznanie naukowe, studia, III ROK, METODY BADAŃ PEDAGOG
Jakościowa analiza tekstu, studia, III ROK, METODY BADAŃ PEDAGOG
dokola, studia ewip, 1 rok, Metody badań pedagogicznych
plan zajęć - metody badań III rok, Szkoła - studia UAM, resocjalizacja semestr 5 (rok 3), metody bad
Koncepcja ostateczna, Pedagogika w zakresie edukacji dorosłych z gerontologią, II rok, Metody badań
TEST Z GOSPODARKI, Studia, III rok, Gospodarka Nieruchomosciami, testy GN
na egzamin sciaga testowa, Studia, III rok, Gospodarka Nieruchomosciami, testy GN
opracowane pytania z I egz 2009 1, Studia, III rok, Gospodarka Nieruchomosciami, testy GN
test gn, Studia, III rok, Gospodarka Nieruchomosciami, testy GN
str 54, Ochrona Środowiska studia, 5 rok (2010-2011), Semestr X (Rok 5), Metody badań w ochronie śro
roÂliny-ko-o, Studia, III rok, III rok, V semestr, pomoce naukowe, do egzaminu
warzywa kolo- wersja do nauki, Studia, III rok, III rok, V semestr, pomoce naukowe, do egzaminu
Koło 2.3, STUDIA, III rok, INTERNA, Koło 2, Giełdy - koło 2
Koło 2.2, STUDIA, III rok, INTERNA, Koło 2, Giełdy - koło 2
FITO, Studia, III rok, III rok, V semestr, Fitopatologia
ginekologia i połoznictwo , studia, III rok, Propedeutyka medycyny ZP giełda
etyka ściąga, Pielęgniarstwo licencjat, licencjat, Studia III rok, Filozofia i etyka
Objawy w chorobach układu oddechowego, STUDIA, III rok, INTERNA, Koło 1, Układ oddechowy

więcej podobnych podstron