AFrozkład09, FIR UE Katowice, SEMESTR V, Analiza finansowa, Analiza finansowa1, Analiza finansowa, Analiza finansowa - cz II

Pobierz dokument
afrozklad09.fir.ue.katowice.semestr.v.analiza.doc
Rozmiar 73 KB

dr Joanna Błach

Katedra Finansów AE Katowice

Analiza finansowa w przedsiębiorstwie

Semestr zimowy 2009/2010

semestr

V

ćwiczenia

30 godzin

ZAGADNIENIA

 1. Analiza finansowa: cel, przedmiot i zakres analizy finansowej, rodzaje analizy finansowej, sprawozdania finansowe jako podstawa analizy finansowej, metody analizy finansowej: wstępne i przyczynowe, metoda podstawień łańcuchowych - zadania.

 2. Wstępna analiza bilansu przedsiębiorstwa: wielkość, struktura pionowa i pozioma bilansu, dynamika aktywów i pasywów; bilans ruchu - zadania.

 3. Kapitał obrotowy w przedsiębiorstwie i strategie finansowania aktywów obrotowych: złota reguła bilansowa i złota reguła finansowania - ocena stopnia zachowania równowagi w przedsiębiorstwie, poziom kapitału obrotowego netto, cykl obrotu kapitału - zadania.

 4. Analiza wskaźnikowa bilansu: wskaźniki płynności finansowej przedsiębiorstwa, wskaźniki zadłużenia, ocena ogólnej sytuacji finansowej- zadania.

 5. Wstępna analiza rachunku zysków i strat - wielkość, struktura i dynamika poszczególnych składników kosztów i przychodów, analiza poziomów zysku - zadania.

 6. Modele następstwa szeregowego: modele jakościowe i ilościowe - zadania.

 7. Analiza aktywności gospodarczej: wskaźniki efektywności majątku, wskaźniki oparte na kosztach, wskaźniki gospodarowania zasobami. Wskaźniki pokrycia i obsługi długu - zadania.

 8. Analiza rentowności: rentowność sprzedaży, rentowność majątku i rentowność kapitału własnego, powiązania wskaźników: model Du Ponta. Analiza przyczynowa wyniku finansowego - zadania.

 9. Analiza rachunku przepływów pieniężnych: analiza przepływów gotówkowych z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej. Analiza dynamiki wpływów i wypływów w działalności przedsiębiorstwa. Dynamiczna ocena płynności przedsiębiorstwa. Wskaźniki struktury przepływów pieniężnych.

 10. Ocena wskaźnikowa sprawozdania z przepływu środków pieniężnych: wskaźniki wystarczalności gotówki i wydajności gotówkowej.

 11. Ocena sytuacji przedsiębiorstwa zagrożonego upadłością: model Altmana, wskaźniki oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

 12. Ocena sytuacji przedsiębiorstwa na podstawie wskaźników rynku kapitałowego.

LITERATURA

 1. M. Sierpińska, T. Jachna, Metody podejmowania decyzji finansowych, PWN, Warszawa 2007

 2. E. Nowak, Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa 2008

 3. red. H. Buk, Sprawozdawczośc i analiza finansowa przedsiębiorstwa, AE Katowice 2005

 4. L. Bednarski, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2007

 5. A. Helfert, Techniki analizy finansowej, PWE, Warszawa 2004

 6. red. B. Micherda, Współczesna analiza finansowa, Zakamycze, Kraków 2004

 7. M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 2004

 8. D. Wędzki, Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006

 9. B. Pomykalska, P. Pomykalski, Analiza finansowa przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2007

 10. red. M. Walczak, Analiza finansowa w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2007

 11. red. M. Hamrol, Analiza finansowa przedsiębiorstwa - ujęcie sytuacyjne, AE Poznań 2005

Zasady uzyskania zaliczenia z przedmiotu

 1. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Każdy student ma prawo być dwa razy nieobecny bez usprawiedliwienia.

 2. Podstawą uzyskania zaliczenia będzie:

 • Studenci mają obowiązek przyjść przygotowani na każde spotkanie. Przygotowanie oznacza zapoznanie się z treściami teoretycznymi, które mają być przedmiotem danych zajęć oraz przyniesienie materiału empirycznego dotyczącego realizowanego projektu analizy finansowej.

 • Zasady zaliczenia pracy końcowej

  Kryteria oceny pisemnej pracy końcowej

  No

  Kryterium

  Max.

  punktów

  Punkty za pracę danej grupy

  1

  Spójność pracy: czy istnieje związek tematu pracy z zajęciami

  Spójność w 100%

  Spójność w 80%

  Spójność w 50%

  Spójność poniżej 50%

  8

  4

  2

  0

  2

  Zdolność do zdobycia, wyselekcjonowania potrzebnych informacji

  Pełna samowystarczalność

  Z umiarkowaną pomocą prowadzącego

  Z dużą pomocą prowadzącego

  10

  5

  3

  3

  Wygląd finalny pracy

  Grafika (nagłówki, tytuły, numeracja stron)

  Przejrzystość i wizualizacja

  Ogólne wrażenie

  2

  2

  2

  4

  Wymogi formalne prac pisemnych

  Pierwsza strona

  Spis treści

  Podsumowanie i wyniki końcowe

  Źródła wykorzystanej informacji - bibliografia, powołania literaturowe

  2

  2

  10

  2

  5

  Zauważone błędy merytoryczne

  Brak błędów

  Kilka błędów mniejszej wagi

  Błędy dużej wagi

  10

  5

  0

  6

  Analiza wskaźnikowa - część empiryczna

  Wyliczenie wszystkich wskaźników

  Brak niektórych wskaźników

  Brak wielu wskaźników

  25

  10

  0

  7

  Analiza wskaźnikowa - część interpretacyjna

  Pełna interpretacja każdej grupy wskaźników

  Niepełna interpretacja niektórych wskaźników

  Brak interpretacji lub interpretacja błędna

  25

  10

  10

  Razem (max)

  100

  Kryteria oceny prezentacji końcowej projektu

  1

  Wybór informacji

  Zgodny z tematyką projektu

  Wykorzystanie fachowej terminologii

  5

  5

  2

  Układ prezentacji

  Wprowadzenie

  Ogólne omówienie problemu

  Prezentacja wybranych informacji

  Podsumowanie

  5

  5

  5

  5

  3

  Przebieg prezentacji

  Spójność i ciągłość wypowiedzi

  Jasność wypowiedzi

  Podkreślenie najważniejszych informacji

  5

  5

  5

  4

  Czas prezentacji

  Zgodnie z planem

  Płynność prezentacji

  5

  5

  5

  Profesjonalizm

  Wiedza na temat omawianych w projekcie zagadnień

  Jakość odpowiedzi

  5

  5

  6

  Prezentacja grupowa

  Zaangażowanie wszystkich członków grupy

  15

  Razem (max)

  80

  1

  Systematyczność przygotowań

  20

  Łączna liczba punktów z projektu analizy finansowej: 200

  1

  Analiza finansowa 2009/2010


  Pobierz dokument
  afrozklad09.fir.ue.katowice.semestr.v.analiza.doc
  Rozmiar 73 KB

  Wyszukiwarka

  Podobne podstrony:
  wskaźniki - zadania1, FIR UE Katowice, SEMESTR V, Analiza finansowa, Analiza finansowa1, Analiza fin
  af-wyk7, FIR UE Katowice, SEMESTR V, Analiza finansowa
  Analiza Finansowa egzamin, FIR UE Katowice, SEMESTR V, Analiza finansowa, Analiza finansowa1, Analiz
  af-wyk4, FIR UE Katowice, SEMESTR V, Analiza finansowa
  Analiza Finansowa egzamin (2), FIR UE Katowice, SEMESTR V, Analiza finansowa, Analiza finansowa1, An
  2 Analiza wskaźnikowa, FIR UE Katowice, SEMESTR V, Analiza finansowa, Analiza finansowa1, Analiza fi
  Modele następstwa szeregowego - zad, FIR UE Katowice, SEMESTR V, Analiza finansowa, Analiza finansow
  Metoda podstawień łańcuchowych-zadania, FIR UE Katowice, SEMESTR V, Analiza finansowa, Analiza finan
  07.12.2010, FIR UE Katowice, SEMESTR V, Analiza finansowa, Analiza finansowa1, Analiza finansowa, An
  Egzamin z Analizy finansowej u Łukasik z 01.02.2008, FIR UE Katowice, SEMESTR V, Analiza finansowa,
  Analiza bilansu i rachunku zysków i strat-po wt, FIR UE Katowice, SEMESTR V, Analiza finansowa, Anal
  analiza-wyklady, FIR UE Katowice, SEMESTR V, Analiza finansowa, Analiza finansowa1, Analiza finansow
  Analiza finansowa - wykłady całość st, FIR UE Katowice, SEMESTR V, Analiza finansowa, Analiza finans
  analiza-wawel, FIR UE Katowice, SEMESTR V, Analiza finansowa, Analiza finansowa1, Analiza finansowa,
  af-wyk2, FIR UE Katowice, SEMESTR V, Analiza finansowa
  af-wyk3, FIR UE Katowice, SEMESTR V, Analiza finansowa
  af-wyk6, FIR UE Katowice, SEMESTR V, Analiza finansowa
  af-wyk5, FIR UE Katowice, SEMESTR V, Analiza finansowa
  Analiza Finansowa - wyklady 2005, FIR UE Katowice, SEMESTR V, Analiza finansowa, Analiza finansowa1,

  więcej podobnych podstron