Zadania ze wska nik w -roz, wsb-gda, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie


 1. Na podstawie wskaźników CR, QR i TR oceń zdolność przedsiębiorstwa do spłaty zobowiązań krótkoterminowych (obliczenia wraz z interpretacją).

 2. Wyszczególnienie (w tys. zł)

  2008

  Suma bilansowa

  13 708 858

  Aktywa trwałe

  8 846 220

  Środki pieniężne

  62 839

  Należności krótkoterminowe

  1 798 475

  Zapasy

  2 568 594

  Zysk netto

  947 265

  Kapitał pracujący

  1 669 353

  CR =1,52 QR = 0,58 TR = 0,02

  1. Na podstawie poniższych danych oceń sprawność gospodarowania przedsiębiorstwa za pomocą wskaźników IT, RT i PT oraz wskaż obszary możliwych usprawnień (obliczenia wraz z interpretacją).

  2. Wyszczególnienie (w tys. zł)

   2008

   Przychody ze sprzedaży netto

   24 629 963

   Aktywa obrotowe

   4 862 638

   Zapasy

   2 568 594

   Koszty sprzedaży

   10 821 292

   Należności krótkoterminowe

   1 798 475

   Zysk netto

   947 265

   Wskaźnik CR

   1,5228

   IT = 39 RT = 27 PT = 48

   1. Wiedząc, że w badanym przedsiębiorstwie w 2007 roku:

   należności z tytułu dostaw i usług = 30 000 zł,

   65 % zobowiązań krótkoterminowych stanowiły zobowiązania z tytułu dostaw i usług,

   wynik brutto = -10.500 zł, ROS = - 8,75 %, CR = 2,8

   aktywa trwałe = 160.000 zł, suma bilansowa = 210.000 zł,

   oblicz i zinterpretuj wielkość następujących wskaźników:

   • WC/TA, PT w dniach, Wskaźnik produktywności aktywów ogółem, ROA

   Zadanie wykonane na zajęciach

   1. Oblicz i oceń zmianę wysokości wskaźnika ROA i wskaźnika płynności szybkiej w przedsiębiorstwie NOVA na podstawie poniższych danych:

   2. Wyszczególnienie (w tys. zł)

    2007

    2008

    Suma bilansowa

    9 580

    10 240

    Inwestycje długoterminowe

    830

    840

    Inwestycje krótkoterminowe

    500

    650

    Aktywa obrotowe

    5 240

    6 220

    Zobowiązania ogółem

    7 080

    7 240

    Zobowiązania krótkoterminowe

    5 860

    5 700

    Należności krótkoterminowe

    3 520

    4 660

    Wynik brutto

    120

    - 200

    ROA = 1,01% / -1,95 % QR = 0,69 / 0,93

    1. Wiedząc, że w badanym przedsiębiorstwie w 2007roku:

    Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania stanowiły 65 % pasywów przedsiębiorstwa,

    Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług stanowiły 45 % wartości aktywów bieżących,

    Wynik brutto = -15 600 zł, Wskaźnik produktywności aktywów ogółem = 12,5 %

    Aktywa obrotowe = 75 000 zł Aktywa trwałe = 200 000 zł WC = - 38 000 zł,

    Zapasy = 32 000 zł

    oblicz i zinterpretuj wielkość następujących wskaźników (zobowiązania kr = zobowiązania kr. z tyt. dost. i usług):

    • ROE = -16,21%, CR = 0,66, RT w dniach = 359 dni, ROS = -45,38 %.

    1. Oblicz i oceń zmiany w wysokości wskaźnika ROS i wskaźnika płynności TR na podstawie poniższych danych:

    2. Wyszczególnienie (w tys. zł)

     2007

     2008

     Suma bilansowa

     15 600

     17 800

     Inwestycje długoterminowe

     700

     720

     Środki pieniężne

     1 800

     3 800

     Przychody ze sprzedaży ogółem

     13 200

     13 200

     Zobowiązania krótkoterm z tyt. dost i usł.

     7 320

     7 430

     Zobowiązania krótkoterminowe

     7 600

     7 530

     Należności krótkoterminowe

     7 300

     7 600

     Wynik brutto

     126

     -100

     ROS =0,77% / -0,76 %

     TR = 0,24 / 0,50     Wyszukiwarka

     Podobne podstrony:
     Analiza finansowa przedsiębiorstw - zadania (12 stron)
     Analiza finansowa przedsiębiorstw - zadania (12 stron)
     Analiza finansowa przedsiebiors zadania (12 stron) id 60330 (2)
     kazusy PSD PCC PTU, wsb-gda, Prawo finansowe
     Reklamacje, wsb-gda, Rachunkowość finansowa
     Analiza finansowa przedsiębiorstw - Zadania, Dla studentów
     kazusy PDOF PDOP(1), FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, WSB gda, Prawo finansowe (figiela)
     finanse skrot, wsb-gda, Podstawy finansów
     PODSTAWY FINANSÓW - zagadnienia, wsb-gda, Podstawy finansów
     Analiza finansowa przedsiębiorstw zadania a
     analiza finansowa przedsiebiors zadania (12 stron) id 60340
     Finansowa II- 2, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, WSB gda, Rachunkowość finansowa II
     poprawiona praca licencjacka analiza finansowa w przedsiebiorstwie ICMNSE5YOGWZU3A7BJGL63SPOMQV4AMG7

     więcej podobnych podstron