LISTA PYTAŃ DO EGZAMINU Z FINANSÓW PUBLICZNYCH podatki

Pobierz cały dokument
LISTA PYTAŃ DO EGZAMINU Z FINANSÓW PUBLICZNYCH podatki.docx
Rozmiar 56,4 KB

LISTA PYTAŃ DO EGZAMINU Z FINANSÓW PUBLICZNYCH

PODATKI

 1. Przedstaw konstrukcję PIT.

 1. Podmiot

Osoby fizyczne osiągające dochód, zamieszkałe na terytorium RP – podlegają całkowitemu obowiązkowi podatkowemu, czyli według prawa są zobowiązania do płacenia podatku od całości dochodu.

Osoby zamieszkujące terytorium RP to:

Lub / i

 1. Przedmiot

Dochód uzyskany na terytorium RP w szczególności:

 1. Podstawa

Dochód – (składki na ubezpieczenie społeczne + wydatki na cele rehabilitacyjne + ulga internetowa

 1. Skala

3091 zł - 85 528 zł -> 18% - 556,02 zł

85 528 zł - -> 14 839,02 zł + 3 2% nadwyżki nad 85 528 zł

 1. Zwolnienia, ulgi, zwyżki

Odliczenia od dochodu: darowizny, wydatki na cele rehabilitacyjne związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, wydatki z tytułu użytkowania sieci Internet, wydatki na nabycie nowych technologii, wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE).

Odliczenia od podatku: ulga za wyszkolenie uczniów z tytułu zatrudnienia pracowników w celu przygotowania zawodowego, przyznana na podstawie decyzji, składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez osobę prowadzącą gospodarstwo domowe z tytułu zawarcia umowy aktywizacyjnej z osobą bezrobotną, ulga na dzieci.

Przychód
- Koszty uzyskania przychodu
= Dochód
- (składki na ubezpieczenie społeczne + ulgi np. Internet)
Zaokrąglamy
* %stawki podatku – kwota wolna 556,02zł
- (Ubezpieczenie zdrowotne + ulga na dzieci -> 1112,02zł/rok)
Do pełnych złotówek
- Zaliczki na podatek dochodowy
= Kwota do zapłaty/ kwota nadpłaty
 1. Jakie są koszty uzyskania przychodu w PIT.

Kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty ponoszone w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych przez ustawę. Podatnik ma możliwość odliczenia do celów podatkowych wszelkich wydatków, pod tym jednak warunkiem, iż wykaże ich bezpośredni związek z prowadzoną działalnością gospodarczą lub inną działalnością zarobkową, a ich poniesienie ma lub może mieć bezpośredni wpływ na wielkość osiągniętego przychodu.

Ustawodawca zawarł też katalog wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodu, są nimi:

W przypadku podmiotów zobowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz księgi przychodów i rozchodów koszty uzyskania przychodu rzeczywiście poniesione powinny mieć pokrycie w rzetelnych i prawidłowych księgach, mających oparcie w dokumentach księgowych.

Istnieje też możliwość ryczałtowego określenia kosztów uzyskania niektórych przychodów (np. przychody z tytułu praw autorskich – 50%, z umów o dzieło – 20%). Jeżeli podatnik wykaże, że koszty uzyskania przychodów były wyższe niż wynikające z zastosowania normy procentowej, koszty uzyskania przyjmuje się w wysokości kosztów faktycznie poniesionych.

W niektórych przychodach koszty są przez ustawodawcę traktowane jednocześnie jako dochód (np. dochody z kapitałów pieniężnych), w takich przypadkach w ogóle nie ustala się kosztów uzyskania przychodu.

Do obliczenia dochodu uzyskanego w 2011 roku z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, roczne koszty uzyskania przychodów wynoszą nie więcej niż:

 1. Co jest podstawą opodatkowania w PIT – omów jej elementy.

Podstawą opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych jest zasadniczo suma dochodów z poszczególnych źródeł przychodów. Dochód ustawodawca definiuje jako dodatnią różnicę między sumą przychodów a kosztami ich uzyskania w danym roku podatkowym (koszty uzyskania przychodów, składki na ubezpieczenie społeczne, ulgi np. na Internet, darowizny, wydatki na cele rehabilitacyjne, wydatki na nabycie nowoczesnych technologii).

Przychodem są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W przypadku pozarolniczej działalności gospodarczej przychodem są kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane. Na przedsiębiorcach ciąży obowiązek podatkowy od kwot należnych z tytułu prowadzonej działalności, bez uzyskania rzeczywistego przychodu.

W przypadku nieruchomości odstąpionych bezpłatnie do używania innym osobom – przychodem jest tzw. wartość czynszowa, a więc równowartość czynszu, jaki podatnik otrzymałby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy nieruchomości. Przychodem natomiast z zamiany rzeczy i praw majątkowych jest zamieniana rzecz lub prawo majątkowe o wyższej wartości, pomniejszona o koszty zamiany.

Specjalną kategorią podstawy opodatkowania jest przychód z tzw. źródeł nieujawnionych, który ustala się, przyjmując za podstawę sumę poniesionych w roku podatkowym wydatków i wartość zgromadzonych w tym roku zasobów finansowych, nieznajdujących pokrycia w już opodatkowanych bądź wolnych od opodatkowania źródłach przychodów i posiadanych przedtem zasobach majątkowych.

 1. Co to jest kumulacja podatkowa w PIT (łączne rozliczanie) i kogo dotyczy ?

Kumulacja dochodów małżonków (osób samotnie wychowujących dzieci) polega na sumowaniu dochodów małżonków, ewentualnie doliczeniu dochodów małoletnich dzieci, a następnie dzieleniu sumy dochodów na połowę. Podatek jest obliczany od tej połowy dochodów i mnożony przez dwa oraz ustalany na imię obojga małżonków. Mianowicie możliwe jest ich łączne opodatkowanie za pośrednictwem tzw. ilorazu małżeńskiego, przy spełnieniu następujących warunków:

Rozliczanie z małżonkiem

Sumujemy przychody
- zsumowane koszty uzyskania przychodu
= Dochody
- (suma składek na ubezpieczenie społeczne + ulgi np. Internet)
Wynik dzielimy na pół i zaokrąglamy
*

%stawki podatku

Mnożymy podatek razy dwa – kwota wolna *2

- (suma składek na ubezpieczenie zdrowotne + ulga na dzieci -> 1112,02zł/rok)
Do pełnych złotówek
- Suma zaliczek na podatek dochodowy
= Kwota do zapłaty/ kwota nadpłaty

Specjalną kategorię podatników stanowią też spółki nieposiadające osobowości prawnej. Spółki tego typu stanowią tzw. pośrednie podmioty podatkowe, które co prawda wypracowują dochód, ale nie ciąży na nich obowiązek podatkowy. Dlatego też podatnikiem nie jest spółka nie posiadająca osobowości prawnej, lecz osoby fizyczne będące wspólnikami. Obliczanie podatku w takich podmiotach przebiega w dwóch fazach: w pierwszej ustala się dochód spółki, w drugiej ustala się dochód wspólnika z udziału w spółce, przy założeniu iż dochód (strata) wspólnika jest proporcjonalny do jego udziału w spółce, a w przypadku braku ustaleń odnośnie do udziałów, iż udziały wspólników są równe.

 1. Przedstaw konstrukcję CIT.

 1. Podmiot

 1. Przedmiot

Według zasad ogólnych przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty.

Dochodem jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą. W przypadku gdy podatnik poniósł stratę w roku podatkowym, o wysokość tej straty może obniżyć dochód w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych.

 1. Podstawa

Podstawę opodatkowania, co do zasady, stanowi dochód po odliczeniu m.in. ewentualnych darowizn na określone cele, przy zachowaniu 10% limitu ich wysokości, w stosunku do tego dochodu.
Odliczenie w ramach łącznego limitu 10% dochodu obejmie również darowizny przekazywane na rzecz podmiotów prowadzących taka działalność w innym niż Polska państwie Unii Europejskiej lub w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Odliczeniu podlegają również darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą na podstawie tzw. ustaw kościelnych – w tym przypadku do wysokości 100% dochodu. Od podstawy opodatkowania może być również odliczone do 50% wydatków na nabycie nowych technologii, po spełnieniu warunków określonych w art. 18b ustawy. 

Dochód = przychód – koszty uzyskania przychodu

Przychodem są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

 1. Skala

Podatek wynosi 19% podstawy opodatkowania 

 1. Zwolnienia, ulgi, zwyżki

Zwolnienia przedmiotowe 
Z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zwolnione m.in.:

 1. Co jest podstawą opodatkowania w CIT – omów jej elementy.

Według zasad ogólnych przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty. Dochodem jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą. W przypadku gdy podatnik poniósł stratę w roku podatkowym, o wysokość tej straty może obniżyć dochód w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty (art. 7 ustawy).

W przypadku przychodów z udziału w zyskach osób prawnych (np. dywidend) oraz przychodów podmiotów zagranicznych z tytułu tzw. należności licencyjnych (np. z odsetek) - przedmiotem opodatkowania jest przychód (art. 10 oraz 21 ustawy).

Przy powiązaniach kapitałowych i innych związkach szczególnych, istnieje możliwość opodatkowania dochodów w drodze oszacowania (art. 11 ustawy).

Ustawa zawiera katalog zwolnień przedmiotowych (art. 17), w tym dla podatników takich jak zrzeszenia, stowarzyszenia, fundacje, realizujące ustawowo określone, społecznie użyteczne cele. W przypadku tych podatników zwolnienie dotyczy dochodów, które są przeznaczone na realizację wskazanych w ustawie celów społecznie użytecznych. Cele te muszą pokrywać się ze statutowymi celami działania tych podmiotów.

Przychodami podatkowymi są nie tylko otrzymane pieniądze, ale również inne wartości, np. różnice kursowe, wartość nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie otrzymanych rzeczy, praw lub innych świadczeń (art. 12 ustawy). Za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

 1. Przedstaw konstrukcję VAT.

 1. Podmiot

Podatnikami nie są:

 1. Przedmiot

 1. Podstawa

Obrót = kwota należna ze sprzedaży pomniejszona o kwotę należnego podatku

Podatek należny – podstawa (cena netto) * stawka

Podatek naliczony – suma kwot podatków widniejąca na fakturach nabycia towarów i usług.

 1. Stawki VAT
  23 % , 8%, 5%,0%

 1. Co jest podstawą opodatkowania w VAT i jak się ją oblicza.

Co do zasady podstawą opodatkowania jest obrót. Przez obrót rozumie się kwotę należną z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku, a kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrotem jest także: otrzymana dotacja, subwencja, inna dopłata o podobnym charakterze związana z dostawą lub świadczeniem usług. Jeżeli przy wykonywaniu czynności podlegających opodatkowaniu nie została określona cena, to podstawą opodatkowania jest wartość towarów lub usług obliczona według cen stosowanych w obrotach z głównym odbiorcą, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Jeżeli przedmiotem opodatkowania jest świadczenie usług, to podstawą opodatkowania jest koszt świadczenia tych usług poniesiony przez podatnika. Przy imporcie towarów podstawą opodatkowania jest wartość celna powiększona o należne cło. Przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów podstawą opodatkowania jest kwota, jaką nabywca jest zobowiązany zapłacić.

Podatek VAT czyli podatek od wartości dodanej - jest płacony przez każdego przedsiębiorcę w łańcuchu dostaw od różnicy pomiędzy kosztami zakupu a ceną dalszej sprzedaży. Do ceny zakupu wlicza się także pozostałe koszty działalności gospodarczej, jednak tylko te, które są objęte podatkiem VAT.

Na przykład z 23% podatkiem łańcuch dostaw mógłby wyglądać następująco:

1)Producent surowca (np. właściciel lasu) wycenia drewno na 100 zł (wartość netto), nalicza od tego 23% podatku VAT (podatek należny) i sprzedaje do tartaku za 123 zł (wartość brutto). Zakładając hipotetycznie, że nie ponosi żadnych kosztów (ścinka, paliwo itd) odprowadzi on 23 zł podatku VAT do urzędu skarbowego.

2)Tartak przetwarza drewno na deski, które sprzedaje do sklepu za 150 zł netto + 34,5 zł podatku VAT (23%) czyli 184,5 zł brutto. Kwota podatku VAT 34,5 zł[5] - czyli podatek należny, który powinien odprowadzić - może zostać pomniejszona o udokumentowane fakturami VAT koszty związane z zakupem surowca (tarcicy) i "produkcją" desek, np. zakup pił, energia elektryczna (np. 24,6 zł (20 zł netto + 4,6 zł VAT)). Wartość podatku VAT zawartego na tych fakturach stanowi podatek naliczony, który można odliczyć od należnego i odprowadzić tylko różnicę. W powyższym przykładzie, dla stawki 23%, gdy suma takich faktur wynosi 123 zł (tarcica) i 24,6 zł (koszty produkcji) to zawarty w nich podatek VAT (23 zł i 4,6 zł) podlega odliczeniu. Do urzędu skarbowego tartak odprowadzi różnicę podatku należnego i naliczonego czyli 34,5 - 23,0 - 4,6 = 6,9 zł[6].

3)Sklep sprzedaje końcowym odbiorcom deski za 307,5 zł (brutto czyli 250 zł netto + 23% VAT). Kupujący ma tę cenę na paragonie ale sklep, podobnie jak tartak, odprowadza do Skarbu Państwa tylko różnicę między podatkiem należnym i naliczonym. Zakładając, że opisane powyżej zakupy sklepu są jego jedynymi wydatkami objętymi podatkiem VAT to zapłaci 57,50 - 34,50 = 23 zł.

W tym systemie "właściciel lasu", tartak i sklep są "podatnikami VAT" i odliczają podatek naliczony od należnego - końcowy odbiorca - konsument nie ma takiego prawa i w cenie zakupu płaci pełną stawkę VAT.

Łącznie do budżetu, w związku z tą produkcją odprowadzona jest kwota 57,50 zł (bezpośrednio 52,90, a 4,60 z kosztów pośrednich) czyli tyle samo ile wynosi wartość 23% z ceny netto 250 zł. Kwota ta została wpłacona w częściach przez wszystkich uczestników łańcucha dostaw

 1. Jakie są stawki VAT i jak je zmieniono w 2011 roku. Czego dotyczy każda ze stawek ?

Podstawową stawką w Polsce (w okresie od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2013) jest stawka

Dla niektórych towarów i usług przewidziano stawki obniżone:

wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów,

eksporcie towarów.

Przy świadczeniu usług w handlu i gastronomii podatnik może obliczać kwotę VAT od wartości brutto towaru (art. 85 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług) stosuje wówczas stawki:

18,70% wartości brutto dla towarów i usług objętych stawką 23%

7,41% wartości brutto dla towarów i usług objętych stawką 8%

4,76% wartości brutto dla towarów i usług objętych stawką 5%

 1. Na czym polega stawka „0” w VAT.

Stawka zerowa VAT – preferencyjna stawka podatku VAT określona w wysokości 0% podstawy opodatkowania, wprowadzona przez ustawę z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993 r. Nr 11, poz. 50).W efekcie zastosowania tej stawki nie występuje obowiązek naliczenia podatku VAT przez dokonującego dostawę towarów lub świadczącego usługę. Podatnik zwolniony od podatku, co do zasady nie ma prawa do pomniejszenia podatku należnego o naliczony, bowiem w przypadku sprzedaży zwolnionej nie występuje kategoria podatku należnego. Podatek naliczony przy zakupie towarów i usług jest więc dla niego kosztem uzyskania przychodu.

Podatnik stosujący stawkę zerową dokonuje sprzedaży opodatkowanej, tyle tylko, że stawką 0%, zatem może dokonać odliczenia podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług dotyczących tej sprzedaży, bowiem jest ona opodatkowana. Może, w związku z tym, zażądać od urzędu skarbowego zwrotu całości podatku naliczonego. Zwrot podatku nadwyżki podatku naliczonego nad należnym następuje w terminie 180 dni od dnia złożenia deklaracji podatkowej VAT-7.

Stawka zerowa VAT występuje:

 1. Jakie znasz podatki zryczałtowane. Wymień i omów jedną z nich

Zryczałtowane formy opodatkowania reguluje ustawa z 20.XI.1998 o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U.1998.144.930). Do takich form opodatkowania należą:

 1. Karta podatkowa:

Jest to podatek stanowiący dochód budżetów gmin. Karta podatkowa nie jest podatkiem, jest ona uproszczoną formą opłacania podatku dochodowego przez określonych podatników. Podatnicy ci są zwolnieni z opłacania podatku VAT (nie dotyczy to podatku pobieranego na granicy). Płacą oni na ogólnych zasadach podatek akcyzowy. Dochody objęte kartą podatkową nie są łączone z innymi dochodami podatnika. Podmioty, które korzystają z karty podatkowej to osoby fizyczne i spółki cywilne osób fizycznych, które prowadzą działalność

Ponadto podmioty korzystające z karty podatkowej muszą:

 1. Złożyć wniosek w terminie do 31.XII roku poprzedzającego rok podatkowy. Jeżeli podatnik rozpoczął wykonywanie działalności w ciągu roku, powinien złożyć wniosek przed rozpoczęciem tej działalności. Karta przechodzi automatycznie na rok następny, o ile podatnik do końca roku nie zgłosi zaprzestania opodatkowania w formie karty podatkowej.

 2. Podatnik nie może prowadzić działalności innej niż ta, którą obejmuje karta podatkowa.

 3. Małżonek podatnika nie może wykonywać działalności gospodarczej w tym zakresie

 4. Przy prowadzeniu działalności podatnik nie może korzystać z usług osób niezatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę, ani z usług zakładów lub przedsiębiorstw, chyba, że chodzi o usługi specjalistyczne.

 5. Łączne zatrudnienie nie może przekraczać stanu zatrudnienia określonego ustawą, ale wyjątkiem jest tutaj możliwość przekroczenia tego stanu na terenach dotkniętych bezrobociem strukturalnym.

Wysokość stawki karty podatkowej wynika z tabel stanowiących załącznik do rozporządzenia. Ma ona charakter kwotowy i zależy od liczby zatrudnianych pracowników, rodzaju prowadzonej działalności lub liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność. 

Opodatkowanie w formie karty podatkowej zwalnia podatnika z prowadzenia dokumentacji dla celów podatkowych. Podatnicy są obowiązani, co miesiąc wpłacać kwotę zryczałtowanego podatku. Podatnicy opłacają kartę podatkową do 7 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, a za grudzień do 28 grudnia. Są również zobowiązani do powiadomienia urzędu skarbowego o wszelkich zmianach, które wpłynęłyby na warunki opodatkowania w formie karty podatkowej. 

 1. Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych.

W odróżnieniu od karty podatkowej ta forma opodatkowania ma charakter obligatoryjny, co oznacza, że podatnicy mogą zrzec się opodatkowania w tej formie jedynie do dnia 20 stycznia roku podatkowego lub do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, jeżeli podatnik rozpoczyna działalność w roku podatkowym.

Podmioty ryczałtu- osoby fizyczne i spółki cywilne osób fizycznych, które w roku poprzedzającym rok podatkowy uzyskali przychody z działalności w wysokości nieprzekraczającej 499 460 złotych (na 2002r.) lub uzyskali przychody z tytułu udziału w spółce, a nie przekraczają one również kwoty 499 460 złotych. Jeżeli przychody ryczałtu przekroczą powyższą kwotę, to podatnicy są opodatkowania na zasadach ogólnych i prowadzą podatkową księgę przychodów lub pełną księgowość.
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest pobierany od podatników, którzy prowadzą działalność:

 1. Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych

 1. Co to jest zryczałtowanych podatek od przychodów ewidencjonowanych. Podaj podmioty, podstawę opodatkowania i rodzaje stawek.

Zryczałtowany podatek dochodowy jest jedną z dostępnych form rozliczania się z fiskusem dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Ryczałt obliczany jest według stawek procentowych od osiągniętego przychodu. Podstawą do wyliczenia podatku jaki zapłacimy fiskusowi rozliczając się na zasadach ryczałtu są zapisy ewidencji przychodów.

Osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność gospodarczą, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne i spółki partnerskie której wspólnikami są wyłącznie osoby wykonujące wolny zawód. Dodatkowo w sposób zryczałtowany mogą być opodatkowane na warunkach określonych w ustawie przychody osób fizycznych nieprowadzących pozarolniczej działalności gospodarczej osiągane z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

Ustawodawca stawia podatnikowi cały szereg warunków aby korzystać z tej formy opodatkowania, m.in.:

Stawki podatku płaconego w systemie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, wynoszą odpowiednio:

przychodów z określonej działalności. Dla ustalenia przychodu podatnicy zobowiązani zostali do prowadzenia ewidencji przychodu odrębnie za każdy rok podatkowy, a ponadto wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także przechowywania dowodów zakupu towarów.

Podatnikom płacącym podatek w tej formie przysługuje prawo pomniejszania przychodu ewidencjonowanego z tytułu spłaty odsetek od komercyjnych kredytów mieszkaniowych na nowe budownictwo czy z tytułu darowizn na rzecz organizacji pożytku publicznego oraz na cele kultu religijnego, prawo do odliczenia m.in.: składek na ubezpieczenie zdrowotne, 1% ryczałtu w przypadku wpłat na rzecz organizacji pożytku publicznego, na remont i modernizację zasobów mieszkaniowych w ramach limitu obowiązującego na lata 2003–2005.

Podatnicy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych są zobowiązani do samoobliczenia należnego świadczenia podatkowego, obliczania ryczałtu w okresach miesięcznych i złożenia zeznania rocznego w terminie do 31 stycznia następnego roku. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynikający z zeznania jest podatkiem należnym za dany rok podatkowy, chyba że naczelnik urzędu skarbowego wyda decyzję, w której określi inną wysokość podatku.

Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych

Osoby duchowne prawnie uznanych wyznań, osiągające przychody z opłat otrzymywanych w związku z pełnionymi funkcjami duszpasterskimi, opłacają od tych przychodów podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów osób duchownych. Stawki ryczałtu są kwartalne i zależą od funkcji osoby duchownej (proboszcz, wikary i osoba sprawująca porównywalne funkcje w danym związku wyznaniowym), liczby mieszkańców parafii, liczby mieszkańców gminy na terenie której znajduje się siedziba parafii. Ustawowe stawki ryczałtu podlegają obniżeniu przez urząd skarbowy, jeżeli liczba wyznawców na danym terenie stanowi mniejszość w ogólnej liczbie mieszkańców. Kwartalna stawka ryczałtu ulega ponadto obniżeniu o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne.

 1. Co to jest karta podatkowa ? Podaj podmioty, podstawę opodatkowania i rodzaje stawek.

Z tej formy opodatkowania mogą korzystać jedynie podmioty wymienione przez ustawę w odpowiednim załączniku (jest to głównie działalność usługowa lub wytwórczo-usługowa).

Ponadto trzeba spełnić jeszcze dodatkowe warunki, takie jak:

Podatek jest płacony miesięcznie według stawek kwotowych wynikających z tabel stanowiących załącznik do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Wysokość miesięcznych stawek karty podatkowej uzależniona jest od rodzaju wykonywanej działalności, miejsca jej wykonywania oraz liczby zatrudnionych pracowników. Dlatego podatnicy prowadzący działalność opodatkowaną w formie karty podatkowej są zwolnieni od obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych czy wpłacania zaliczek. Obowiązani są jedynie do prowadzenia książki ewidencji zatrudnienia. Podatek dochodowy w formie karty podatkowej wynikający z decyzji uwzględniającej wniosek podatnika o zastosowanie karty podatkowej obniża się o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne. Płacony jest on bez wezwania w terminach miesięcznych na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Naruszenie warunków, na których przyznano prawo do opodatkowania w formie karty podatkowej, powoduje wygaśnięcie decyzji o wysokości podatku dochodowego w formie karty podatkowej i opodatkowanie podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych

Korzystanie z karty podatkowej

Przejście na kartę podatkową jest możliwe po otrzymaniu stosownej decyzji z urzędu skarbowego.

Zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić:

spełniające ustawowe warunki uprawniające do skorzystania z tej formy opodatkowania.

Zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność:

Podatnik dokonuje wpłaty tego podatku co miesiąc – do 7 dnia każdego miesiąca za miesiąc ubiegły, a za grudzień do 28 grudnia roku podatkowego w wysokości ustalonej w decyzji urzędu skarbowego.

W pierwszej kolejności podatek ulega obniżeniu o kwotę zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne

Przykładowe stawki karty podatkowej na 2012 rok:

szewc (naprawiający jedynie obuwie) bez pracowników w miejscowości zamieszkałej przez 5-50 tys. mieszkańców zapłaci w 2012 roku miesięcznie 115 zł (w 2011 r. płaci 111 zł);
tapicer bez pracowników w miejscowości powyżej 50 tys. mieszkańców zapłaci w 2012 roku miesięcznie 271 zł (w 2011 r. płaci 261 zł);
krawcowa bez pracowników w miejscowości zamieszkałej przez 5-50 tys. mieszkańców zapłaci w 2012 roku miesięcznie 134 zł (w 2011 r. płaci 129 zł);
fryzjer damski w miejscowości zamieszkałej przez 5-50 tys. mieszkańców z jednym pracownikiem zapłaci w 2012 roku miesięcznie 349 zł (w 2011 r. płaci 335 zł);
fryzjer męski w takiej samej miejscowości (5-50 tys. mieszkańców) i też z 1 pracownikiem zapłaci w 2012 roku miesięcznie 290 zł (w 2011 r. płaci 279 zł);
- osoba świadcząca usługi kosmetyczne (z 1 pracownikiem) w miejscowości zamieszkałej przez 5-50 tys. mieszkańców zapłaci w 2012 roku miesięcznie 349 zł (w 2011 r. płaci 335 zł);

 1. Co to są podatki majątkowe. Wymień rodzaje i omów jeden z nich.

Podatki majątkowe, ogół podatków związanych z prawami własności. Podatki majątkowe można podzielić na cztery grupy:

 1. podatki od posiadania majątku. W zależności od obowiązującego systemu podatkowego mogą to być podatki od całkowitej wartości majątku należącego do danego podmiotu gospodarczego (majątku ruchomego i nieruchomego, gotówki, wkładów bankowych itp.) lub - częściej - tylko od określonych jego składników.

W Polsce najważniejszymi podatkami tej grupy są: podatek rolny, podatek od nieruchomości,

 1. podatki od przyrostu majątku. Przedmiotem opodatkowania jest nabycie rzeczy lub praw majątkowych w drodze kupna, darowizny lub spadku. Do tej grupy zalicza się podatek od spadków i darowizn oraz opłatę skarbową.

 2. podatki od wzrostu wartości posiadanego majątku, gdy wzrost ten nastąpił z przyczyn niezależnych od właściciela. Przykładem może być opłata adiacencka, płacona przez właścicieli nieruchomości z tytułu wzrostu ich wartości wskutek np. finansowanego przez władze lokalne uzbrojenia terenu, zmiany planu zagospodarowania przestrzennego itp.

 3. podatki od transformacji substancji majątkowej. Są to podatki płacone w przypadku sprzedaży lub zamiany rzeczy lub praw majątkowych na inne rzeczy lub prawa majątkowe. W Polsce przyjmują one postać opłaty skarbowej.

 1. Co to jest podatek akcyzowy. Jakie są przyczyny jego pobierania.

Podatek akcyzowy jest podatkiem pośrednim nakładanym na wyroby o wysokiej akumulacji zysku, tzn. dużej nadwyżce przychodów ze sprzedaży nad kosztami produkcji. Nadwyżka ta w znacznej części przejmowana jest drogą opodatkowania akcyzą i stanowi ważne źródło

dochodów budżetu państwa.

Do najbardziej popularnych wyrobów objętych tym podatkiem należą: benzyna, olej napędowy, oleje opałowe, gaz, piwo, wino, wódka, papierosy, tytoń, energia elektryczna i samochody.

 1. Co to jest PIT liniowy, jaka jest różnica między nim a PIT progresywnym.

Podatek liniowy (również: podatek płaski) – jest metodą obliczania wymiaru podatku, w myśl której wysokość należnego podatku jest wprost proporcjonalna do wielkości podstawy opodatkowania. Koncepcja podatku liniowego jest formułowana najczęściej w odniesieniu do podatku dochodowego od osób fizycznych lub podatku dochodowego od osób prawnych. W takim przypadku wymiar podatku liniowego jest obliczany w oparciu o jedną stawkę opodatkowania, co oznacza, że wszyscy podatnicy płacą taką samą część (np. 19%) swoich dochodów w formie podatku.

Podatek progresywny – metoda obliczania wymiaru podatku, w myśl której wysokość należnego podatku rośnie szybciej niż proporcjonalnie w stosunku do wielkości podstawy opodatkowania.

Określenie to stosuje się najczęściej w odniesieniu do podatku dochodowego od osób fizycznych. Przy progresywnym systemie opodatkowania stawka opodatkowania (procent płaconego podatku) rośnie wraz ze wzrostem dochodu podatnika. Oznacza to, że podatnik o wyższych dochodach będzie odprowadzał większą część swojego dochodu w formie podatku, niż podatnik o niższym dochodzie. Stanowi to wyraźną różnicę w stosunku do podatku liniowego, gdzie każdy podatnik płaci taką samą część swoich dochodów w formie podatku (np. 19%).

Niemal we wszystkich progresywnych skalach podatkowych efektywna stopa opodatkowania (stosunek kwoty ostatecznie należnego podatku do wartości podstawy opodatkowania) jest określana nominalnie dla pewnych przedziałów wartości podstawy. Graniczne kwoty tych przedziałów nazywa się progami podatkowymi. Jeżeli dochód podatnika w danym roku podatkowym przekroczy wartość któregoś progu dochodowego, to nadwyżka dochodu nad wartością progu podlega opodatkowaniu w oparciu o wyższą stawkę opodatkowania.

 1. Jakie znasz skale podatkowe. Wymień i omów.

Skala podatkowa określona w art. 27 ust. 1 i 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma zastosowania do dochodów opodatkowanych w formach uproszczonych, lecz jedynie w odniesieniu do dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych. Stawki podatkowe określają wysokość podatku w stosunku do podstawy opodatkowania i mają w tym podatku charakter stawek progresywnych (progresja łączna, szczeblowa). Obecnie (od 1 stycznia 2009) wynoszą one odpowiednio: 18% i 32% – wyższą stawkę podatku płaci około 1% podatników. W latach 2003–2006 nie waloryzowano progu dochodów (od którego zależy wysokość stawki) zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Na lata 2009 i 2010 tzw. kwota wolna od opodatkowania wynosi: 3091,00 zł.

Skala podatkowa od 2009 r.

Ponad Do Podatek wynosi

85 528 zł 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr

85 528 zł 14 839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

Pobierz cały dokument
LISTA PYTAŃ DO EGZAMINU Z FINANSÓW PUBLICZNYCH podatki.docx
Rozmiar 56,4 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
LISTA PYTAŃ DO EGZAMINU Z FINANSÓW PUBLICZNYCH podatki
LISTA PYTAŃ DO EGZAMINU Z FINANSÓW PUBLICZNYCH dddd
LISTA PYTAŃ DO EGZAMINU Z FINANSÓW PUBLICZNYCH
LISTA PYTAŃ NA EGZAMIN Z FINANSÓW PUBLICZNYCH
LISTA PYTAŃ NA EGZAMIN Z FINANSÓW PUBLICZNYCH
Lista pytan do egzaminu dyplomowego Logistyka licencjat
pytania do egzaminu(1), finanse publiczne
Lista pytań do egzaminu ustnego z podstaw procesu karnego
Finanse publiczne - zestaw 1, Przykładowe zestaw zagadnień/pytań do egzamin:
v system podatkowy w polsce do spr, finanse publiczne
Wykaz pytań do egzaminu z prawa finansowego na rok akademicki 2014 15, Prawo Finansowe - Kuśnierz
finanse publiczne Podatki (173 okna)
ZESTAW PYTAN DO EGZAMINU USTNEGO
Fwd skrypt lista pyta˝ na egzamin z finansˇw
Zagadnienia egzaminacyjne - finanse publiczne - Politologia 2008, st. Politologia materiały
Finanse Publiczne barabara szlabowska uzasadnienie do ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierp

więcej podobnych podstron