janek pedagogika porównawcza wykłady

Pobierz cały dokument
janek pedagogika porównawcza wykłady.docx
Rozmiar 55 KB

WYKŁAD

GENEZA, ZADANIA I GŁÓWNE KIERUNKI PEDAGOGIKI PORÓWNAWCZEJ. ZNACZENIE PP DLA WSPÓŁCZESNEJ EDUKACJI.

Pedagogika porównawcza – stanowi jedną z dyscyplin w systemie nauk o wychowaniu. Zajmuje się analizą i porównywaniem systemów wychowania i edukacji w poszczególnych krajach w powiązaniu z ich rozwojem politycznym, społecznym, ekonomicznym i kulturowym.

Pedagogika porównawcza jest młodą dyscypliną, powstała w XXw., chociaż przesłanki sięgają starożytnej Grecji.

Do XIXw. Wszelkie informacje dot. Zagranicznych systemów szkolnych nie miały charakteru naukowego, tylko popularny.

Zagadnienia wychowania, kształcenia, nie były głównym zagadnieniem społecznym. Elity dbały o wychowanie dzieci. Pozostali mieli ograniczony dostęp do edukacji. Kiedy rozpadły się antyczne systemy wychowania (upadek Cesarstwa Rzymskiego) nastąpił upadek szkolnictwa.

W średniowieczu powstały szkoły klasztorne, prowadzone przez zakonników.

Zaczęto tworzyć szkoły parafialne (dla mieszczan).
W oświeceniu szkoły stają się coraz bardziej powszechne.

Filozofia oświecenia opierała się na ideach takich jak:

Fizjokratyzm – oznaczał dostęp trzech stanów do edukacji, a tym samym określał rolę państwa w organizowaniu oświaty.

W końcowej fazie oświecenia pojawia się zalążek pp, za jej twórcę uważa się Marc Antoine Jullien de Paris (1775-1848)

 1. Opisał pierwszy plan badań porównawczych , w których zaproponował opracowanie i wykorzystanie kwestionariuszy w celu uzyskania danych statystycznych dot. Szkolnictwa.

 2. Postulat wykorzystania najlepszych wzorów i doświadczeń w zakresie teorii i praktyki pedagogicznej innych krajów

 3. Pomysł utworzenia w Paryżu Instytutu Pedagogiki jako ośrodka ćwiczeń najlepszych metod nauczania w Europie.

Plan Julliena nie został podjęty, uległ zapomnieniu ponieważ Europa w tym okresie nie była gotowa do współpracy. Była podzielona.

Wiek XIX był okresem postępującego szkolnictwa.

Industrializacja, urbanizacja, migracje ludności i tworzenie się społeczeństwa przemysłowego – w wyniku wymienionych procesów nastąpiły określone przemiany w szkolnictwie europejskim.

Początek XIX w. XIX / XX w.

Rozwój oświaty elementarnej

Początek XX w. II poł. XX w.

upowszechnienie szkół elementarnych upowszechnienie szkół średnich

II poł. XX w. XX / XXI w.

Upowszechnienie szkół wyższych kształcenie ustawiczne

Rozwój nauki jest tak szybki, że wiedza ulega bardzo szybkiej dezaktualizacji.

Dopiero XXw. Przyniósł pp rozwój. Zaczęto zakładać stowarzyszenia naukowe, instytuty gromadzące dokumentacje oświatowe, prowadzić analizy statystyczne.

Wraz w powstaniem IBE liczono, że przyczyni się ono do poprawy relacji w Europie, do budowania porozumienia międzynarodowego , idei współpracy, ale przede wszystkim IBE było platformą wymiany doświadczeń pedagogicznych.

Początkowo była to instytucja prawna, pierwszy dyrektor Jean Piaget, znany szwajcarski psycholog, pedagog, filozof.

Polska należy od początku do Międzynarodowego Biura Oświaty.

W 1932 ukazała się praca „Organizacja wychowania publicznego w 53 krajach”, zawierała min. Analizy statystyczne dotyczące szkolnictwa, była to cenna inicjatywa Międzynarodowego Biura Oświaty.

W 1938r. Biuro zawiesza swoją działalność.

UNESCO ma siedzibę w Paryżu.

W 1960r. Międzynarodowe Biuro Oświaty weszło do UNESCO (ale nadal znajduje się w Genewie).

Podobieństwo przedmiotu badań historii wychowania i PP:

PP jest nauką interdyscyplinarną.

Dwie koncepcje uprawniania komparatystyki pedagogicznej:

 1. Zakłada eksponowanie i badanie tego co wspólne w funkcjonowaniu systemów oświatowych. Przedstawicielami byli: M.A. Jullien de Paris, Pedro Rosello.

 2. Bada i eksponuje to wszystko, co indywidualne, co wynika ze zróżnicowanego podłoża społeczno-kulturowego, historycznego różnych krajów. Przedstawiciele: M. Sadler, I. Kandel.

Przegląd podstawowych stanowisk w zakresie analizy czynników mających wpływ na oświatę i wychowanie:

- czynniki naturalne – środowisko geograficzne, ekonomiczne, rasa, język

- czynniki wyznaniowe – znaczenie religii w wychowaniu

- I – szkoła i życie społ. Znajdują się w stosunku wzajemnego na siebie oddziaływania

- II – fakty pedagogiczne znajduą się w stosunku wzajemnej od siebie zależności. Skutkiem tego zmiany w jednej częścisstemu szkolnego wywołują perturbacje w innych jego częściach.

- I – dla zrozumienia systemów wychowania więcej znaczyło to wszystko, co dzieje się poza szkołą, niż to, co w szkole.

- II – praktyczna korzyść z badań porównawczych zagranicznych systemów szkolnych polega na tym, że lepiej rozumiemy nasz system oświaty.

- cele i problemy oświatowe są podobne w większości krajów ale istnieje wiele wariantów, a te są zależne od tradycji i kultury;

- spośród metod badawczych wysoko oceniał przydatność analizy historycznej;

- postulował następującą metodę badań: opis problemów wspólnych dla różnych krajów.

WYKŁAD

SYSTEMY SZKOLNE W UE

NIEMCY

SYSTEM SZKOLNY

Szkolnictwo średnie pierwszego stopnia

Szkoły średnie II stopnia

Studia wyższe

Grundstudium – studia podstawowe – trwają 2 lata, kończą się egzaminem pośrednim, który pozwala kontynuować naukę na drugim etapie

Haupstudium – studia zaawansowane trwają 5-6 semestrów i kończa się dyplomem. Tytuł magistra przyznawany jest przez uniwersytety na podstawie egzaminu magisterskiego

Promotion – studia doktorskie, prowadzone są tylko na uniwersytetach, trwają od 2 do 4 lat tytuł doktora przyznawany jest na podstawie napisanej pracy, egzaminu doktorskiego lub obrony pracy. Habilitacja przyznawana jest na podstawie kolejnej pracy , wykładu habilitacyjnego połączonego z dyskusją naukową.

Uniwersytety, politechniki, wyższe szkoły pedagogiczne, wyższe szkoły artystyczne, wyższe szkoły muzyczne, wyższe szkoły zawodowe.

DANIA

 1. Komitety oświatowe – w skład wchodzą przedstawiciele rady miejskiej lub gminnej, komitetu rodzicielskiego, rady pedagogicznej , rady uczniowskiej. Podlegają mu sprawy organizacyjne i finansowe szkoły.

 2. Komitety rodzicielskie – w skład wchodzą rodzice, dyrektor szkoły, przedstawiciele nauczycieli, przedstawiciele uczniów. Odpowiadają za sprawy kadrowe, plany lekcji i podział uczniów na klasy.

 3. Rady pedagogiczne – w skład wchodzą nauczyciele, przedstawiciele władz lokalnych. Ustalają programy nauczania, plany zajęć i budżet szkoły.

Przedszkole:

Szkoła podstawowa:

Szkoła średnia

Szkolnictwo wyższe

System kształcenia i doskonalenia nauczycieli

 1. Nad czym klasa powinna pracować na danym etapie procesu dydaktyczno-wychowawczego?

 2. Jaka jest obecna przydatność tej wiedzy w obecnym życiu i w przyszłości?

 3. W jaki sposób uczniowie mogą się tego nauczyć?

 4. Czy wszyscy są w stanie nauczyć się tego w zaproponowany sposób?

FRANCJA

Przedszkole:

Szkolnictwo:

Kształcenie nauczycieli

HOLANDIA

Przedszkole:

Szkoła podstawowa:

Szkoła średnia:

Kształcenie nauczycieli

WYKŁAD

EDUKACYJNE PRIORYTETY PAŃSTW UNII EUROPEJSKIEJ

 1. Równość szans edukacyjnych.

 2. Poprawa jakości kształcenia.

 3. Nowy model nauczyciela

 4. Europejski ideał wychowania.

Ad.1. Równość szans edukacyjnych.

Edukacja dzieci emigrantów:

 1. Równość dostępu do nauki i szans edukacyjnych dla dzieci innych narodowości.

 2. Bezpłatna, intensywną naukę języka kraju przyjmującego.

 3. Kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli pracujących z dziećmi emigrantów.

 4. Organizowane są klasy wstępne w szkołach elementarnych i klasy adaptacyjne w szkołach średnich dla uczniów nie znających języka danego kraju.

Szkoły i placówki specjalne dla uczniów niepełnosprawnych.

Równouprawienie kobiet:

Analfabetzm:

Ochrona zdrowia i życia uczniów:

Poprawa jakości kształcenia

Nowy model nauczyciela

Europejski ideał wychowania

TEMAT: Problemy i trendy edukacyjne w ujęciu globalnym w świetle raportów oświatowych w drugiej połowie XX wieku.

 1. Pierwszy odnosi się do systemu oświatowego, jego organizacji, struktury, zasad funkcjonowania.

 2. Drugi ukazuje wpływ na życie społeczne jednostek przygotowanych orzez system (wartość ich kwalifikacji, poziom kompetencji, kreatywność, kulturę, mobilność itd.)

19.11.14r.

RAPORT FILIPA H. COOMBOSA.

RAPORT EDGARA FAURE’A:

RAPORTY KLUBU RZYMSKIEGO

- proces edukacji nie może sprowadzać się wyłącznie do wyposażenia uczniów w wiedzę

- zadaniem szkoły jest kształtowanie inteligencji i rozwinięcie zmysłu krytycznego

- lepsze rozpoznanie samego siebie

- opanowanie zdolności pokonywania własnych niepożądanych popędów i destrukcyjnych zachowań

- trwale rozbudzanie zdolności twórczych i wyobraźni

- zdobycie umiejętności pełnienia odpowiedzialnej roli w życiu społecznym

- zdobycie umiejętności porozumiewania się z innymi ludźmi

- pomaganie innym w przystosowaniu się do zmian

- uzyskanie całościowego poglądu na świat

- wyrobienie w ludziach większej operatywności i gotowości do rozwiązywania licznych nowych problemów

BIAŁA KSIĘGA KOMISJI EUROPEJSKIEJ – RAPORT POWSTAŁ W 1995r.

- Jakie zdolności są wymagane na współczesnym rynku pracy?

- Jak je osiągnąć?

Pobierz cały dokument
janek pedagogika porównawcza wykłady.docx
Rozmiar 55 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Pedagogika Porównawcza - Wykłady, Pedagogika Opiekuńczo - Wychowawcza z Resocjalizacją, Pedagogika P
PEDAGOGIKA PORÓWNAWCZA WYKŁAD 21, Pedagogika społeczna, Pedagogika porównawcza, Pedagogika porównawc
pedagogika porownawcza wyklad
Pedagogika porównawcza - wyklady, Pedagogika porównawcza
Pedagogika porównawcza$ wykłady
Pedagogika porownawcza wyklady
pedagogika porownawcza wyklady, ćwiczenia
Pedagogika porownawcza -wyklad, Pedagogika studia magisterskie, pedagogika porównawcza
porownywanie populacji, Pedagogika, Metody Badan pedagogicznych, KOZUH, WYKŁADY
Wykłady   Pedagogika  porównawcza
Wykłady Pedagogika porównawcza
wykłady z pedagogiki porównawczej
porownywanie populacji, Pedagogika, Metody Badan pedagogicznych, KOZUH, WYKŁADY
Wykłady   Pedagogika  porównawcza
Pedagogika opiekuńcza wykład (kategorie opieki)
pedagogika porównawcza zwiastun
WSPÓŁCZESNE KIERUNKI PEDAGOGICZNE, SWPW wykłady - pedagogika
05.11.2012, Pedagogika specjalna - wykłady
SYSTEM DUKACJI W NORWEGII, Pedagogika, pedagogika porównawcza

więcej podobnych podstron