sciaga hamrol, ZiIP, sem IV, ZJiB, wykład


01. W normie ISO 9000/200 jakość jest definiowana jako:

c) stopień, w jaki zbiór inherentnych właściwości spełnia wymagania

02. Które z wymienionych właściwości należą do usługi a nie należą do wyrobu materialnego: c) zazwyczaj bezpośredni kontakt dostawcy/producenta z klientem

03. Brakujące na rysunku oznaczenia (???????) to:

a) jakość projektowa wyrobu d) produkcja

04. Wskaż brakujące fragmenty zdania „Około ????? wad wykrywania podczas użytkowania powstaje w fazie ?????”

a) 75% c) projektowania i przygotowania

05. Do czego zmierza koncepcja TQM? b) jak najpełniejszego zaspokojenia potrzeb i oczekiwań klienta

06. Który z wymienionych elementów należy do tzw. ośmiu zasad TQM? a) rzeczowe podejście do podejmowania decyzji c) zaangażowanie

07. Która z wymienionych norm może być podstawa poddania Systemu Zarządzania Jakością

ocenę klienta lub jednostki certyfikującej? b) ISO 9001

08. Który z wymienionych dokumentów nie jest zapisem jakości? b) księga jakości

09. Zaplanowane działania, których celem jest ocena zgodności działań realizowanych w ramach Systemu Jakości z zapisami w dokumentacji oraz badania ich skuteczności są

nazywane: d) auditem wewnętrznym

10. Zaplanowane działania, których celem jest ocena realizacji celów polityki jakości i skuteczności systemu poprzez porównanie zamierzeń z rzeczywistymi wynikami jest nazywana: a) przeglądem

11. Zgodnie z wymaganiami norm ISO 9001, najwyższe kierownictwo organizacji powinno: a) ustanowić politykę jakości b) przeprowadzać przeglądy zarządzania

c) wystąpić o certyfikację systemu zarządzania jakością

d) przeprowadzić kontrolę wewnętrzne

12. Potwierdzenie i przedstawienie obiektywnego dowodu, że zostały spełnione wymagania dotyczące konkretnie zamierzonego użycia lub zastosowania to: c) walidacja

13. Która z poniższych procedur powinna być, wg wymagań ISO 9001:2000 udokumentowana: d) procedura nadzorowania wyrobu niezgodnego

14. Z których głównych części składowych normy PN-EN ISO 9001:2001 można dokonać wykluczeń: c) realizacja wyrobu Powinna: b) wzorcować lub sprawdzać wyposażenie pomiarowe, gdy jest to niezbędne do

zapewnienia wiarygodnych wyników

15. Zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001, monitorowanie zadowolenia klienta powinno być prowadzone: a) w oparciu o ustalone metody monitorowania i wykorzystywania odnośnych Inf.

16. Przetwarzanie oczekiwań i wymagań klientów na parametry techniczne wyrobu należy przeprowadzić z wykorzystaniem: d) metody QFD

17. Ile grup czynników musi zawierać diagram przyczynowo-skutkowy Ishikawy: d) nie jest dokładnie określona - zależy od rozpatrywanego problemu

18. Który z wymienionych czynników nie wchodzi w zakres klasycznego podejścia 5M Ishikawy? c) kontrola

19. Na jakiej empirycznej zależności opiera się analiza Pareto? b) około 20% wszystkich przyczyn powoduje około 80% wszystkich skutków

20. Jeśli ryzyko wystąpienia określonej przyczyny jest znikomo małe, to przy jej ocenie w analizie FMEA uzyskuje ono ocenę R: c) R=1

Wystąpienie wady jest nieprawdopodobne R=1

Bardzo małe Prawdopodobieństwo nie wykrycia wady zanim produkt nie opuści procesu wytwórczego.

Automatyczna kontrola 100% elementów, zainstalowanie zabezpieczenia. W = 1-2

Bardzo małe znaczenie wady dla klienta (Skutek minimalny) Z = 1

21. Które z wymienionych kryteriów oceny wad stosuje się w analizie FMEA: a) znaczenie/uciążliwość

c)prawdopodobieństwo wystąpienia

22. Wynik oceny przeprowadzonej w ramach FMEA jest przedstawiony jako tzw. priorytetowa liczba ryzyka RWZ. Jaka jest jej minimalna wartość? b) 1

23. Dla wartości pomiarowych [1,2,3,50,97,98,99] wartość: średniej arytmetycznej x, rozstępu R i odchylenia standardowego s, wynosi: d) x=50, R=98, s=48,1

24. Celem stosowania karty kontrolnej (np. x-R) jest:

c) wczesne wykrywanie zakłóceń specjalnych procesu

25. Które, z wymienionych zakłóceń procesu obróbki toczenia można zaliczyć do zakłóceń naturalnych :

b) zmiana temperatury ostrza spowodowana tarciem wióra o powierzchnię przyłożenia d) drgania obrabiarki

26. Które, z wymienionych zakłóceń procesu zaliczają się do zakłóceń specjalnych-sporadycznych? c) awaria układu chłodzenia d) wyłamanie ostrza skrawającego podczas obróbki toczeniem

Dane do poniższych pytań: (Proces toczenia wałka)

Wymiar nominalny i tolerancja: 100,00 mm +/- 0,06 100,00 mm +/- 60 µm Pomiar: odchyłka od wartości nominalnej w µm Próbka pilotowa: 50 pomiarów, σ = 10 µm, xc = 99,985mm (-15 µm) Prowadzenie karty kontrolnej próbka n=4

27. Dla podanych danych wskaźnik zdolności jakościowej Cp wynosi: c) 2

28. Dla podanych danych wskaźnik zdolności jakościowej Cpk wynosi: a) 1,5

29. Górna linia kontrolna dla karty x-R, obliczona na podstawie podanych powyżej danych wynosi 0 (w µm od wartości nominalnej) Wartość średnia z próbki o wartościach odchyłki (1,-1,0,-2) leży zatem: b) poniżej GLK

c) pomiędzy GLA i xc

29.b Górna linia kontrolna dla karty x-R, obliczona na podstawie podanych danych dla α =0,0027 położona na wysokościd) 0

30. Położenie wartości średniej w pytaniu poprzednim oznacza, że: b) proces jest OK.

31. Jeśli wartość cechy ma rozkład normalny, to w przedziale +/- 3σ leży: a) 99,73% wszystkich wartości

32. Jeśli wskaźnik zdolności jakościowej Cp=1 to należy spodziewać się następującej frakcji wyrobów niezgodnych:

c) ok. 0,00270

33. W sytuacji pokazanej na rysunku: b) Cp.Cpk c) Cp=2

34. Wskaźnik zdolności jakościowej Cp można obliczyć gdy znamy (w których przypadkach można obliczyć):

a) pole tolerancji i odchylenie standardowe

b) linie tolerancji i odchylenie standardowe

c) linie tolerancji, wartość średnią i odchylenie standardowe

35. Który z procesów: szlifowanie dokładne, toczenie zgrubne, dogładzanie ma najwyższy

wskaźnik zdolności jakościowej Cp:

d) na podstawi powyższych danych nie można tego stwierdzić

36. Które z występujących wad, określonych w tabeli do poprzedniego pytania, stanowią mniej niż 80% (zgodnie z zasadą Pareto) łącznych kosztów wad? a) wady nr. 1,2,4 c) wady nr. 1,2,9 d) wady nr. 9456

37. W wyniku identyfikacji procesu otrzymano:

X =30,003mm R =0,061mm

Granice kontrolne karty x, przy liczności próbki n=5 wynoszą: c) 29,968; 30,038

Dane do ćw. Obliczeń: n=5 A2=0,58 D4=2,11 dn=2,33 D3=0 E4=1,29

38. Specyfikacji wymiaru wynosi: 40 -0,15/-0,05. Z badan procesu wynika, że wartość średnia µ=40,03 σ= 0,0. Wartość Cpk wynosi: b) 1,33

39. Przez kogo musi być podpisana i rozpowszechniona w Organizacji Polityka Jakości: b) pełnomocnika d.s. Systemu Zarządzania Jakością

40. Która z wymienionych norm dotyczy Zarządzania BHP w Organizacji: b) PN-N-18001

41. Akredytacja dotyczy: a) laboratoriów badawczych i pomiarowych

42. Które z wymienionych działań nie jest bezpośrednio ujęte w wymaganiach normy PN-ISO 9001:2000? c) księgowanie

43. Rozpoznawanie potencjalnych wad wyrobu oraz procesu produkcji oraz wskazywanie środków do ich eliminowania jest zadaniem: c) metody FMEA

43. Do czego zmierza koncepcja TQM? b) jak najpełniejszego zaspokojenia potrzeb i oczekiwań klienta

44. Które z norm ISO rodziny 9001:2000 określa wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością? b) ISO 9001

45. Które z wymienionych działań jest bezpośrednio ujęte w wymaganiach normy PN-ISO 9001:2000?

c) nadzorowanie niezgodności

46. Który z wymienionych dokumentów nie może być po jego utworzeniu zmieniany (poprawiany) c) zapis jakości

47. Zaplanowane działania, których celem jest ocena realizacji celów polityki jakości i skuteczności systemu poprzez porównanie zamierzeń z rzeczywistymi wynikami jest nazywana: e) przeglądem

48. System zarządzania jakością to: b) tylko struktura organizacyjna, rozłożenie odpowiedzialności

c) tylko procesy, procedury, i zasoby umożliwiające zarządzanie firmą

49. Co jest głównym celem Systemów Zarządzania Jakością:

a) zapobieganie problemom w organizacji

50. Które z poniższych stwierdzeń jest najbliższe definicji obowiązującej w zarządzaniu jakością:

a) jakość projektowa to stopień zgodności projektu z obowiązującymi normami

51. Która obecnie norma jest podstawą do certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością: b) PN-EN-ISO 9001:2001

52. Mapa procesów powinna określać:

identyfikacje procesów oraz ich wzajemne powiązania

53. W normie ISO 9000/2000 jakość jest definiowana jako:

c) stopień, w jaki zbiór inherentnych właściwości spełnia wymagania

54. Z których głównych części składowych normy PN-EN ISO 9001:2001 można dokonać wykluczeń:

c)realizacja wyrobu

55. Dom jakości zawiera pola (metoda QFD): (opracowanie)

I. Wymagania klientów

II. Ważność wymagań według klientów

III. Parametry techniczne wyrobu

IV. Zależności pomiędzy wymaganiami klienta i parametrami technicznymi

V. Znaczenie parametrów technicznych

VI. Zależność pomiędzy parametrami technicznymi

VII. Profil wizerunku

VIII. Docelowe wartości parametrów technicznych

IX. Wskaźniki technicznej trudności wykonania

X. Porównanie z konkurencją cech technicznych/charakterystyk

56. Na jakie pytanie musi odpowiedzieć instrukcja stanowiska pracy w systemie zarządzania

jakością: b) jak ma być wykonywana dana czynność

57. Wynik oceny przeprowadzonej w ramach FMEA jest przedstawiony jako tzw. priorytetowa liczba ryzyka RWZ. Jaka jest jej maksymalna wartość? c) 1000

58. Która z wymienionych procedur wg PN-EN ISO 9001:2001 musi być udokumentowana: b) nadzór nad dokumentacją c) nadzór nad niezgodnościami

59. Audit systemu zarządzania jakością przeprowadza się:

c) dla oceny systemu zarządzania jakością

60. Certyfikacja systemu wg PN-EN ISO 9001:2001 dotyczy:

b) auditu systemu zarządzania jakością w organizacji

61. Który z dokumentów przy audicie II strony (klienta/dostawcy) jest najważniejszy:

a) norma PN-EN ISO 9001:2001

62. Jeśli znaczenie określonej wady jest znikomo małe, to przy jej ocenie w analizie FMEA uzyskuje ono ocenę Z:

c) Z=1

63. Średnia z próbki poza linią kontrolną na karcie x oznacza, że: d) prawdopodobieństwo, że średnica procesu nie zmieściła się <0,00135

64. Co jest celem auditu certyfikującego: b) wykazanie przez audytora, podczas systematycznego i niezależnego badania, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania działań dotyczących jakości zgodnie z określoną normą

65. Która z wymienionych procedur w systemie zarządzania środowiskowego wg normy PNEN ISO 14001 musi być udokumentowana:

a) badanie świadomości pracowników

b) gotowość na wypadek awarii

c) badanie wymagań prawnych

d) kontrola niezawodności urządzeń

66. Koszty jakości dzieli się na trzy podstawowe grupy: Należą do nich a) koszty niezgodności b) koszty oceny

c) koszty zapobiegania

66. Średnia każdego kolejnego elementu obrobionego na tokarce jest kontrolowana przy pomocy sprawdzianu. Jeśli wymiar nie mieści się w polu tolerancji element jest

kwalifikowany jako „brak”. Do jakiej formy kontroli zalicza się takie postępowanie: a) kontrola 100%

67. W sytuacji pokazanej na rysunku: a) Cpk.1 b) Cpk.1

c) Cpk.Cp

68. W którym, z wymienionych zbiorów właściwości, nie wszystkie należą do właściwości inherentnych samochodu osobowego: a) masa, cena, moc silnika

b) masa, moc silnika, design

c) moc silnika, masa, serwis

69. Brakujące na rysunku oznaczenia to:

a) stopień spełnienia właściwości wyrobu

b) właściwości podstawowe

70. Wadliwość dostarczonej partii wyrobów wynosi 1%. Z partii 1000sztuk wylosowano 100 egzemplarzy jakie jest prawdopodobieństwo, że w wylosowanej próbce wszystkie

egzemplarze są zgodne. d) 0,99100

71. Który z wymienionych czynników jest zaliczany do czynników motywacji zewnętrznej: a) płaca

c) obawa przed utratą pracy

72. Który z wymienionych czynników jest zaliczany do czynników motywacji wewnętrznej: b) potrzeba uznania

d) potrzeba samorealizacji

73. Która z przedstawionych charakterystyk planu kontroli wyrywkowej odbiorczej zapewnia najwyższe prawdopodobieństwo przyjęcia partii o wadliwości w*

c) 3

74. W metodzie QFD pole w kształcie „daszka” służy:

a) zapisaniu zależności pomiędzy parametrami technicznymi wyrobu z konkurencyjnymi

75. Który z wymienionych czynników daje największe szanse doskonalenia procesu: d) karta kontrolna

76. Przetwarzanie oczekiwań i wymagań klientów na parametry techniczne wyrobu należy przeprowadzać z wykorzystaniem: d) metody QFD

77. Na rysunku, opisy ???? oznaczają:

a)koszty zapobiegania d)koszty niezgodności trznych

78. W jednym cyklu procesu może wystąpić 40 różnych niezgodności. Podczas 25 cykli stwierdzono wystąpienie 4 niezgodności. Wskaźnik DPMO wynosi: b) 4000

79. Na 20 000 obrobionych części wykryto 4 jednostki wadliwe. Wskaźnik ppm wynosi: b)200

80. W procesie ręcznego montażu mechanizmu napinania pasa bezwładnościowego do nadzorowania jakości montażu jest uzasadnione stosowanie karty kontrolnej:

c) liczby niezgodności na jednostkę

81. Który z głównych części składowych normy PN-EN ISO 9001:2001 można dokonać wykluczeń: c) realizacje wyrobu

82. Kontrola prowadzona przez serwis w punkcie sprzedaży samochodów przed wydaniem klientowi, polegająca na ocenie, czy wszystkie światła samochodu są sprawne należy do kontroli: c) 100%

83. Kontrola 100% przeprowadzona przez człowieka pozwala ustalić skuteczność na poziomie: a) 80-90%

84. Dane wejściowe do utworzenia planu kontroli wyrywkowej alternatywnej obejmują: c) liczebność kontrolowanej partii, poziom kontroli, poziom AQL

85. Jeśli wskaźnik zdolności jakościowej Cp = 1,33, to należy spodziewać się następującej frakcji wyrobów niezgodnych:

b) ok. 0,00006

86. Wg definicji jakości przyjętej w normie ISO 9000/2000 wymaganie to: b) potrzeba lub oczekiwanie, które zostało ustalone, przyjęte zwyczajowo lub jest obowiązkowe

87. Które z wymienionych właściwości należą do usługi a nie należą do wyrobu materialnego:

c) zazwyczaj bezpośredni kontakt dostawcy/producenta z klientemWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Jaka norma jest podstawą certyfikacji systemu zarządzania jakością, ZiIP, sem IV, ZJiB
mechatronika plan 2010 SV, Polibuda, IV semestr, SEM IV, Mechatronika. Wykład, Wykłady 2010 2011
Mechanika i mechatronika zaliczenie SV, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Mechatronika. Wykład,
sciaga zwp, Zarządzanie, sem IV marketing, ZWP
mega sciaga stopa[1], geodezja, SEM IV, Phy
ściąga metal, ZiIP, sem 2
Czym jest produkt, ZiIP, sem IV, Marketing
ściaga mo, ZiIP, sem 2
sem IV OP wyklad, UCZELNIA ARCHIWUM, UCZELNIA ARCHIWUM WGiG, WGiG Rok II sem IV (2012-2013), sem IV
Guma do żucia to jedyny, ZiIP, sem IV, Logistyka- gumy do żuca, nasza o gumach
PZ Ściąga, Studia, ZiIP, SEMESTR IV, Podstawy zarządzania
Tec

więcej podobnych podstron