MP A. Wydrycka. Poezja Młodej Polski, Polonistyka studia, II ROK, Młoda Polska, opracowania i BN

Pobierz dokument
mp.a.wydrycka.poezja.mlodej.polski.polonistyka.doc
Rozmiar 66 KB

Młoda Polska. A. Wydrycka. Poezja Młodej Polski - streszczenie

W pozytywizmie dominantę stanowiła proza; w Młodej Polsce - liryka.

W ówczesnej krytyce pojęcia poezja i liryka nie były synonimiczne. Poezja była pojęciem nieprecyzyjnym, o szerokim zakresie i pozytywnie wartościującym; liryka zaś pojęciem węższym.

U progów epoki narzekano na obniżenie ideałów w poezji. Zenon Przesmycki u poetów dostrzegał jedynie kunsztowną formę, a brak myśli i uczuć. Piotr Chmielowski i Antoni Lange sarkali na brak wybitnych talentów wśród poetów debiutujących w latach 90. XIX w. Lange i Wilhelm Feldman lata 90. traktowali jako okres chaosu, okres przejściowy: między „wielkim romantyzmem” a wyczekiwaniem następnego wieszcza. Dopiero po 1900 dostrzeżono znaczenie poezji K. Przerwy-Tetmajera, J. Kasprowicza czy T. Micińskiego.

Diagnozy poezji dokonane przez ówczesnych krytyków:

Konstatacja Potockiego stanowi całkowitą antytezę obserwacji Langego (od chaosu do żywotnej całości). Cóż więc stało się w przeciągu tych kilkunastu lat? Dynamizm poezji młodopolskiej uwarunkowany był wpływem prądów światopoglądowych i filozoficznych.

Fazy i nurty w poezji młodopolskiej:

  1. Dekadentyzm - kryzys wartości znalazł odbicie w liryce. We wczesnych utworach Przerwy-Tetmajera, Stanisława Koraba Brzozowskiego czy Marii Komornickiej uwidaczniają się postawy zwątpienia i niewiary, melancholii i rozpaczy. Pesymizm pogłębił wpływ filozofii A. Schopenhauera - np. deterministyczna monotonia życia sugerowana bywa motywami jednostajnego ruchu morskiej fali, kołowrotu, błędnego koła. Wpływ symbolistyki zmienia nieco środki wyrazu: uczucia sugerują odpowiednio skonstruowane pejzaże (zamierająca jesienią przyroda, pora zmierzchu, stojąca i pleśniejąca woda, szare niebo), pojawiają się symbole (samotne drzewo, błądzący wędrowcy, ptaki nie potrafiące wzbić się w powietrze), czy personifikacje nastroju (Osmętnica u Przerwy-Tetmajera). Dekadentyzm i pesymizm znalazły także odbicie w rzeczywistości: S. Korab Brzozowski, Jan Wroczyński czy Marcelina Kulikowska - samobójcy.

  2. Symbolizm - najlepiej uwidacznia go poezja Przerwy-Tetmajera, która celuje w: ekspresji pośredniej, symbolistycznej ekwiwalentyzacji, technikach sugestii, niedopowiedzenia i aluzji. Rozwija się wiersz wolny (vers libre). Pojawia się oniryzm i montaż asocjacyjny (technika wolnych skojarzeń). Dokonuje się zerwanie z dekadenckim kryzysem światopoglądowym -> zainteresowanie filozofią idealistyczną. Twórcy: L. Staff, J. Kasprowicz, T. Miciński, S. Korab Brzozowski.

  3. Ekspresjonizm - łączy się często z dekadentyzmem i symbolizmem. W utworach J. Kasprowicza, T. Micińskiego, M. Komornickiej czy S. Przybyszewskiego mamy dynamizm, liczne antytezy, poetykę kontrastu, oksymorony. Często eksploatowanym temat stanowi motyw walki dobra ze złem. Bohater to buntownik nie akceptujący porządku świata (popularni bohaterowie mityczni: Lucyfer, Kain, Prometeusz). Sfera ducha dominuje nad sferą materii. Po 1900 r. ogromnego wpływu nabiera witalistyczna filozofia Nietzschego i - później - Bergsona (Staff, Józef Jedlicz, Leśmian). Dominuje poetyka pejzaży: bujnej roślinności towarzyszy blask słońca (kult słońca, młodopolski solaryzm).

  4. Młodopolski neoklasycym (1907-1914) - rozwijał jako kontrreakcja na trzy ww. nurty. Pismo Museion odwołania do tradycji antycznej łączyło z filozofią Bergsona (Ludwik Hieronim Morstin). Lwowski Lamus także wiązał tradycję z teraźniejszością. Spośród poetów do tradycji klasycznej najbardziej bezpośrednio odwoływał się Staff. Klasycyzujące wiersze pisywali także Lucjan Rydel, czy Władysław Kościelski. Propagowany jest stoicyzm (umiar i harmonia), motywy greckich teatrów, biesiad, zabaw, liczne postacie bóstw i herosów. Próbowano odnowić klasyczne poetki (stopy rytmiczne, ody, hymny, pieśni).

  5. Młodopolski franciszkanizm - św. Franciszek fascynował poetów swym buntem antymieszczańskim, postawą pokory, radością i prostotą istnienia, powiązaniami z naturą, także religijnością i mistycyzmem (stygmaty). Motywy franciszkańskie pojawiają się u Micińskiego, Staffa, Kasprowicza (Księgi ubogich). Bohaterem jest prosty i pokorny człowiek.

  6. Parnasizm - impresjonizm - secesyjne obrazowanie - nurty groteskowy i satyryczny - to pozostałe nurty, które wywarły wpływ na Młodą Polskę (Tadeusz Boy-Żeleński, Edward Leszczyński, Adolf Nowaczyńki). Trzeba koniecznie zauważyć, iż jeden młodopolski tom powstaje zwykle na pograniczu różnych prądów.

Współcześni badacze epoki to Maria Podraza-Kwiatkowska i Jerzy Kwiatkowski (seria Biblioteka Poezji Młodej Polski).

Kilku ważniejszych poetów spośród minorum gentium:

-> rozproszona na łamach czasopism twórczość liryczna,

-> skuteczne ukrywanie się pod męskim pseudonimem - Adam M-ski (tajemnicę poetki odkrył A. Lange).Dlaczego autorka ukrywała tożsamość? Primo: konieczność życiowa (mąż robił karierę wojskową, w czym mogła przeszkodzić twórczość patriotyczna i tyrtejska jego żony); secundo: męski pseudonim dawał większe możliwości rozwoju i oddziaływania (kobiety-poetki lekceważono).

Jako pisarz (dramaty Atylla, Wenedzi) starał się aktualizować tradycję przy pomocy strategii intertekstualnych: polemiki, kontaminacji, aluzji. Poemat Rym, w którym poeta daje popis wirtuozerii słowa, często skłaniał krytyków do błędnych wniosków, iż Lange to parnasista (ale oni nie stosowali np. groteski). Ówczesny krytyk A. Potocki uważał poetę za mistrza słowa (które staje się materialną formą idei). Sam poeta poświęcił Słowu (Logos) wiele artykułów i utworów.

Współczesny badacz: Jerzy Poradecki.

Uwaga: streszczenie nie zawiera wszystkich opisanych w artykule poetów; autor streszczenia wyeliminował kilka mniej ważnych - jego zdaniem - postaci. Jeśli ktoś czuje niedosyt może zapoznać się z całością pracy Wydryckiej!

3


Pobierz dokument
mp.a.wydrycka.poezja.mlodej.polski.polonistyka.doc
Rozmiar 66 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Opracowanie wstępu do LIBERUM VETO Świętochowskiego, Polonistyka studia, II ROK, Młoda Polska, oprac
POZYTYWIZM, Polonistyka studia, II ROK, Pozytywizm, opracowania i BN
Sygietynski, Polonistyka studia, II ROK, Pozytywizm, opracowania i BN
Poganka, Polonistyka studia, II ROK, Romantyzm, Opracowania BN
Orzeszkowa E., Polonistyka studia, II ROK, Pozytywizm, opracowania i BN
norwid, Polonistyka studia, II ROK, Romantyzm, Opracowania BN
Prus B., Polonistyka studia, II ROK, Pozytywizm, opracowania i BN
Prus B., Polonistyka studia, II ROK, Pozytywizm, opracowania i BN
Prus B., Polonistyka studia, II ROK, Pozytywizm, opracowania i BN
Wielki Świat Capowic, Polonistyka studia, II ROK, Pozytywizm, opracowania i BN
Stara Baśń (STRESZCZENIE), Polonistyka studia, II ROK, Romantyzm, Opracowania BN
Zaleski - Wybór poezyj (wstęp BN), Polonistyka studia, II ROK, Romantyzm, Opracowania BN
Krasiński Z., Polonistyka studia, II ROK, Romantyzm, Opracowania BN

więcej podobnych podstron