W5 Stopy żelaza -stale węglowe i stopowe, Transport ZUT, rok 2, Nauka o materiałach


Wykład 5.PRZEMYSŁOWE STOPY ŻELAZA

Stal jest stopem żelaza z węglem i ewentualnie z innymi pierwiastkami, zawierającym do ok. 2% węgla, obrabianym plastycznie, otrzymywanym w procesie stalowniczym w stanie ciekłym. Stopów żelaza z węglem i innymi pierwiastkami otrzymywanych w stanie ciastowatym lub stałym nie zalicza się do stali.

Rozróżnia się stal w postaci :

Staliwem nazywa się stal w postaci lanej, otrzymywanej przez odlanie i skrzepnięcie w formach, bez dalszej obróbki plastycznej.

Żeliwo jest odlewniczym stopem żelaza z węglem i ewentualnie innymi pierwiastkami (dodatkami) stopowymi, zawierającym ponad 2% węgla, który może występować w postaci związanej w cementycie (żeliwo białe) lub w postaci grafitu płatkowego (żeliwo szare), kulkowego (żeliwo sferoidalne), albo w postaci węgla żarzenia (żeliwo ciągliwe)

Żeliwo od stali różni się większa zawartością węgla, oraz występowaniem w jego strukturze węgla w postaci wtrąceń grafitu (za wyjątkiem żeliwa białego). Poszczególne gatunki żeliw różnią się m.in. postacią tych wtrąceń.

KLASYFIKACJA STALI WG POLSKICH NORM

Klasyfikacja według składu chemicznego

Do stali niskostopowych zalicza sie stale o zawartości węgla niższej od wartości granicznych podanych w tabeli:

Tablica 6.1

Granica między stalami niestopowymi i stopowymi (wg PN-EN 10020:1996)

Nazwa i symbol chemiczny pierwiastka

Zawartość graniczna

(% wagowy)

Aluminium, Al

0,10

Bór, B

0,0008

Bizmut, Bi

0,10

Chrom, Cr *)

0,30

Cyrkon, Zr *)

0,05

Kobalt, Co

0,10

Krzem, Si

0,50

Lantanowce, każdy

0,05

Mangan, Mn

1 ,65 **)

Miedź, Cu *)

0,40

Molibden, Mo *)

0,08

Nikiel, Ni *)

0,30

Niob, Nb *)

0,06

Ołów, Pb

0,40

Selen, Se

0,10

Tellur, Te

0,10

Tytan, Ti *)

0,05

Wanad, V *)

0,10

Wolfram, W

0,10

Inne (każdy oprócz węgla, fosforu, siarki i azotu)

0,05

*) Jeżeli te pierwiastki określa się dla stali w kombinacji dwu, trzech lub czterech, a ich zawartości są mniejsze niż podane w tablicy, to przy kwalifikacji stali należy dodatkowo uwzględnić zawartość graniczną wynoszącą 70% sumy poszczególnych zawartości granicznych dwu, trzech lub czterech pierwiastków

**) Jeżeli jest określona tylko maksymalna zawartość manganu, jego graniczna zawartość wynosi 1,80% i nie stosuje się zasady 70%

KLASYFIKACJA STALI WEDŁUG WŁASNOŚCI I ZASTOSOWANIA

  1. KLASY JAKOŚCI STALI NIESTOPOWYCH

Stale niestopowe podstawowe

Są to gatunki stali o takich wymaganiach jakościowych jakie można osiągnąć w ogólnie stosowanych procesach stalowniczych, bez dodatkowych zabiegów technologicznych.

Wyroby z tych stali nie są przeznaczone do obróbki cieplnej (z wyjątkiem wyżarzania odprężającego, zmiękczającego i normalizowania).

Z wyjątkiem manganu i krzemu, oraz granicznych zawartości C, P , S zawartość innych pierwiastków stopowych nie jest wymagana.

Nie określa się dla tych stali dodatkowych wymagań jakościowych dotyczących np. głębokiego tłoczenia, ciągnienia, kształtowania na zimno itp.

Przykłady stali należących do tych klas:

Stale niestopowe jakościowe

Własności tych stali w stanie obrobionym cieplnie w zasadzie nie określa się. Nie określa się również czystości metalurgicznej wyrażonej stopniem zanieczyszczenia wtrąceniami niemetalicznymi.

Przykłady stali należących do tych klas:

Stale niestopowe specjalne

Charakteryzują się wyższym niż stale jakościowe stopniem czystości metalurgicznej, szczególnie w zakresie wtrąceń niemetalicznych. Są one przeważnie przeznaczone do ulepszania cieplnego lub hartowania powierzchniowego.

Przykłady stali należących do tych klas:

  1. KLASY JAKOŚCI STALI STOPOWYCH

Stale stopowe jakościowe

Maja podobne zastosowania jak stale niestopowe jakościowe, lecz wymagane własności powodują konieczność zwiększenia w nich zawartości pierwiastków stopowych powyżej wartości granicznych podanych w tabeli.

Stale te są przeznaczone do ulepszania cieplnego lub utwardzania powierzchniowego.

Do grupy stali stopowych jakościowych należą:

Stale stopowe specjalne

Dzięki precyzyjnemu określeniu zawartości składników i składu chemicznego oraz odpowiednim warunkom wytwarzania stale te maja różnorodne własności przetwórcze i użytkowe, często uzupełniające się i utrzymywane w określonych granicach.

Do grupy stali stopowych specjalnych należą:

Stale stopowe specjalne dzielą się na następujące główne kategorie:

  1. stale odporne na korozje o zawartości węgla <1,20% i chromu >10,50% które pod względem zawartości niklu dzielą się na:

  1. poniżej 2,50% Ni,

  2. nie mniej niż 2,50% Ni

  1. stale szybkotnące zawierające wraz z innymi składnikami lub bez nich

3) inne stale stopowe specjalne.

4. Przemysłowe stopy żelaza 1 MateriałoznawstwoWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Materiałoznawstwo13- cyna i stopy cyny, Transport ZUT, rok 2, Nauka o materiałach
Materiałoznawstwo12- cynk, Transport ZUT, rok 2, Nauka o materiałach
Materiałoznawstwo6, Transport ZUT, rok 2, Nauka o materiałach
Materiałoznawstwo11-met rudnotopl, Transport ZUT, rok 2, Nauka o materiałach
Materiałoznawstwo10-magnez, Transport ZUT, rok 2, Nauka o materiałach
sciaga na metale, Transport ZUT, rok 2, Nauka o materiałach
metalo odp piskorski 97, Transport ZUT, rok 2, Nauka o materiałach
Stopy-zelaza-na-tle-wykresu-zelazo, POLITECHNIKA (Łódzka), Nauka o Materiałach, 1 semestr
stopy zelaza na tle wykresu zelazo, Politechnika Łódzka, Nauka o materiałach
23 Stopy zelaza stale NOWE 2
Ekonomika transportu - Specyfika infrastruktury transportu, Transport ZUT, rok 1, Ekonomika transpor
Wykład 3b Ekonomia, Transport ZUT, rok 1, Ekonomia
elektro, Transport ZUT, rok 2, Elektrotechnika
Ekonomia Wykład 1, Transport ZUT, rok 1, Ekonomia
ŚRODKI TRANSPORTU WODNEGO WYKŁADY, Transport ZUT, rok 2, Środki transportu wodnego
Ekonomika Transportu - Wykład 6, Transport ZUT, rok 1, Ekonomika transportu
Sekul, Transport ZUT, rok 2, Środki transportu wodnego
Ekonomia Wykład 2b, Transport ZUT, rok 1, Ekonomia

więcej podobnych podstron