PEDAGOGIKA JAKO NAUKA CHARAKTERYSTYKA, koncepcje pedagogiczne - wychowania


1. PEDAGOGIKA JAKO NAUKA - CHARAKTERYSTYKA

PEDAGOGIKA należy do kręgu nauk społecznych, nazwa pochodzi od greckich wyrazów: pais - chłopiec i ago - prowadzę. Ich syntezą - paidagogos - posługiwano się w starożytnej Grecji dla określenia człowieka, przeważnie niewolnika, którego pieczy powierzono chłopca w jego drodze do szkoły, w czasie pobytu w szkole i powrotu do domu. Powierzono mu więc kierowanie (prowadzenie) dzieckiem. W późniejszych wiekach pedagogami praktycznie przyjęto nazywać osoby pełniące w stosunku do młodego pokolenia funkcje opiekuńcze, wychowawcze i nauczające, a od czasu wyodrębnienia się pedagogiki jako samodzielnej dyscypliny również teoretyków - znawców i twórców tej nauki (Jan Amos Komeński pierwszy sformułował problemy badawcze dla pedagogiki nowożytnej).

PEDAGOGIKA nauka o wychowaniu, której przedmiotem jest działalność wychowawcza, mająca na celu wyposażenie całego społeczeństwa a przede wszystkim młodego pokolenia w wiedzę, sprawności ogólne i zawodowe, zainteresowania, systemy wartości, postawy i przekonania oraz przysposobienie do oddziaływania na własny rozwój. Działalność tę, zw. Wychowaniem, dawniej utożsamiano z celowym, świadomym i zorganizowanym oddziaływaniem jednych ludzi na drugich, w zasadzie starszego pokolenia na młodsze. Do głównych instytucji takiego wychowania zalicza się rodzinę, przedszkole i szkołę. W XX w. przedmiot pedagogiki - wychowanie pojmowane jest szerzej, obejmuje również samowychowanie i samokształcenie, a przy tym świadome i zamierzone oddziaływanie takich czynników jak organizacje zwłaszcza młodzieżowe, środki masowej komunikacji, zakłady pracy, kluby czy teatry oraz problematykę wychowania i kształcenia ludzi dorosłych.

Pedagogika jako nauka spełnia następujące funkcje:

- diagnostyczną - polegającą na badaniu i opisywaniu sytuacji zastanych w dziedzinie wychowania,

- prognostyczną - obejmującą projektowanie stanu postulowanego na podstawie analizy stanu istniejącego,

- techniczno - instrumentalną - sprowadzającej się do opracowywania procedury przekształcania sytuacji zastanej na postulowaną.

Podstawowe zadania pedagogiki:

1.Badanie, analizowanie, opisywanie i uogólnianie istniejącej lub byłej (udokumentowanej w materiałach źródłowych, dokumentach) rzeczywistości pedagogicznej i gromadzenie na tej podstawie wiedzy pedagogicznej.

2.Wyjaśnianie względnie trwałych związków zachodzących pomiędzy zjawiskami wychowawczymi a określonymi zjawiskami społecznymi, psychofizycznymi, ustrojowymi oraz wykrywanie i uzasadnianie prawidłowości przebiegu procesów wychowawczych i formułowanie ich w postaci norm, reguł.

3.Analizowanie danych o rzeczywistości gospodarcze, politycznej, społecznej i kulturowej oraz formułowanie celów wychowania odpowiadających aktualnemu modelowi społeczeństwa.

4.Wyjaśnianie jak należy działać wychowawczo aby wykorzystując znajomości wymienionych prawidłowości realizować ustanowione cele.

Gromadzona w ciągu wieków wiedza o rzeczywistości wychowawczej powoduje najpierw usamodzielnienie się pedagogiki, a następnie jej podział na dyscypliny bardziej szczegółowe.

Kryteria, które decydują o tym podziale:

- charakter zjawisk pedagogicznych ze względu na stopień ich ogólności i sferę, do której w obrębie pedagogiki należą,

- populacja, której badane problemy dotyczą.

Swój początek w pedagogice mają m.in. pedagogika ogólna, teoria wychowania, dydaktyka (ogólna, szczegółowa), pedag. kształcenia zawodowego, pedag. specjalna, pedag. społeczna, andragogika, pedeutologia, pedag. szkoły wyższej, pedag. systemów oświatowych, pedag. porównawcza, historia oświaty i wychowania oraz historia myśli pedagogicznej.

Ze względu na przedmiot pedagogiki jest ona ściśle powiązana z naukami współdziałającymi, zwłaszcza z filozofią (m.in. logika, etyka, metodologia nauk społecznych), psychologią (m.in. psychologia rozwojowa, psychologia społeczna), socjologią wychowania.

Do metod badań, którymi posługuje się pedagogika zaliczamy:

- eksperymentalne,

- badań terenowych,

- porównawcze,

- historyczne.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Pedagogika jako nauka o wychowaniu, st. Pedagogika ćwiczenia
PEDAGOGIKA JAKO NAUKA I WYCHOWANIE, Pedagogika
Pedagogika – jako nauka Pojęcie wychowania Ideologie?ukacyjne Teorie indywidualne nauczycielix
Pedagogika jako nauka o wychowaniu dzieci i młodzieży, st. Pedagogika ćwiczenia
Pedagogika jako nauka i wychowanie
PEDAGOGIKA JAKO NAUKA I WYCHOWANIE, PEDAGOGIKA
Pedagogika jako nauka i wychowanie[1]
Pedeutologia jako nauka o nauczycielu i wychowawcy, studia, I ROK, Pedagogika ogólna
Pedagogika jako nauka i wychowanie, PEDAGOGIKA
Pedagogika jako nauka o wychowaniu 1, Uniwersytet notatki z neta
056 , PEDAGOGIKA JAKO NAUKA I WYCHOWANIE
Pedagogika jako nauka o wychowaniu, st. Pedagogika ćwiczenia
Pedagogika – jako nauka Pojęcie wychowania Ideologie edukacyjne Teorie indywidualne nauczycieli skr
Pedagogika wczesnoszkolna jako nauka ściaga

więcej podobnych podstron