różne, Ekonomia, Studia, II rok, Systemy podatkowe


Limity obowiązujące w 2008 roku

Średni kurs 1 euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski w dniu 01.10.2007 r. wynosił 3,7680 zł w związku z tym limity na 2008 rok wynoszą:

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Podatnicy, w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej oraz mali podatnicy, mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50 000 euro (50.000 x 3,7680 = 188.000 zł) łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.

 Małym podatnikiem może być podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego VAT) nie przekroczyła w 2007 roku równowartości 800.000 euro (800.000 x 3,7680 zł = 3.014.000 zł).

Zryczałtowany podatek dochodowy

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych będą mogli opłacać podatnicy, którzy:

 1. w 2007 r. uzyskali przychody:

 • rozpoczyna wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzysta z opodatkowania w formie karty podatkowej - bez względu na wysokość przychodów.

 • Podatnicy mogą wybrać kwartalną formę wpłacania zaliczek, jeżeli przychody osiągnięte z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki - w 2007 r. - nie przekroczyły kwoty 94.200 zł (równowartość 25.000 Euro).

   Najem do kwoty stanowiącej równowartość 4.000 Euro, tj. 15.072 zł, ryczałt wynosi 8,5 % przychodów, natomiast od nadwyżki ponad tę kwotę 20 % przychodów.

  Osoby fizyczne prowadzące działalność, spółki cywilne, spółki jawne lub partnerskie mają obowiązek zaprowadzenia ksiąg rachunkowych z dniem 1.01.2008 r., jeżeli ich przychody za 2007 r. wyniosą co najmniej 3.022.000 zł (równowartość 800.000 euro) W tym przypadku przeliczenia na złote dokonuje się według kursu NBP obowiązującego w dniu 30.09.2007 r.

  Zwolnienie podmiotowe w podatku VAT w 2008 r.

  KWOTA UPRAWNIAJĄCA DO ZWOLNIENIA OD PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W 2008 R.

  Z dniem 1 stycznia 2008 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.). Zmianie ulegnie m.in. kwota uprawniająca do zwolnienia od podatku od towarów i usług.

  W związku z powyższym, zwolnienie od podatku od towarów i usług, ze względu na osiągany obrót, dotyczy podatników:

  Uwaga:

  Przykład:

  Czy od 2008 r. zwolnienie od podatku od towarów i usług, o których mowa w znowelizowanym art. 113 ust. 1 ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), ma zastosowanie do podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła w 2007 r. nowego limitu uprawniającego do tego zwolnienia, określonego w kwocie 50.000 zł pomimo przekroczenia kwoty 39.700 zł?

  Zwolnienie nie ma zastosowania. Podatnicy, u których wartość sprzedaży opodatkowanej przekroczyła w 2007 r. kwotę 39.700 zł tracą prawo do zwolnienia od podatku od towarów i usług w momencie przekroczenia tej kwoty. Ze zwolnienia tego będą oni mogli ponownie skorzystać dopiero po upływie 3 lat, licząc od końca miesiąca, w którym utracili to prawo. Zatem sam fakt podwyższenia limitu uprawniającego do zwolnienia od podatku od 2008 r. do 50.000 zł nie oznacza, że podatnicy, którzy przekroczyli obowiązujący w 2007 r. limit 39.700 zł, mogą korzystać w 2008 r. ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

  Zmiany w podatku VAT

  Zgodnie ze zmianą wprowadzoną do ustawy o podatku od towarów i usług, która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. podatnicy, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 50.000 zł zostaną zwolnieni od płacenia podatku VAT.

  W przypadku Podatników, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług (czynności maklerskie, pośrednictwo itp.) przez wartość sprzedaży rozumieć należy 30-krotność kwoty prowizji lub innych postaci wynagrodzeń za wykonanie usług.

   Podatnicy rozpoczynający wykonywanie czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług w trakcie roku podatkowego będą zwolnieni od podatku, jeżeli przewidywana przez podatników wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży:

  LIMITY PODATKOWE NA 2008 ROK

   LIMITY PODATKOWE NA 2008 ROK 

  1.

  KSIĘGI RACHUNKOWE

  Przychód netto za 2007 r. co najmniej 3.022.000 zł, tj. 800.000 euro

  2.

  RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY

  Przychód za 2007 r. nie przekroczył 565.200 zł, tj. 150.000 euro (po przekroczeniu ww. kwoty przychodu należy założyć właściwe księgi i opłacać podatek dochodowy na zasadach ogólnych)

  3.

  RYCZAŁT OPŁACANY KWARTALNIE

  Przychód za 2007 r. nie przekroczył 94.200 zł, tj. 5.000 euro

  4.

  RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW Z NAJMU, DZIERŻAWY, PODDZIERŻAWY LUB INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE

  W 2007r. stawka 8,5% do kwoty 15.072 zł, tj. 4.000 euro od nadwyżki stawka 20% ryczałtu

  5.

  MAŁY PODATNIK

  Podatnik VAT, którego wartość przychodu ze sprzedaży wraz z kwotą podatku należnego w 2007r. nie przekroczyła 3.014.400 zł, tj.800.000 euro Dla prowadzących przedsiębiorstwa maklerskie, agentów, zleceniobiorców lub innych osób świadczących usługi o podobnym charakterze z wyjątkiem komisu - kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia wraz z kwotą podatku należnego nie przekroczyła kwoty 113.040 zł, tj. 30.000 euro

  Ulga prorodzinna w rozliczeniu dochodów za 2007 rok

  Osoby wychowujące w roku podatkowym własne lub przysposobione:
  1. dzieci małoletnie,
  2. dzieci, bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny,
  3. dzieci do ukończenia 25 lat uczące się, jeżeli w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały dochodów, z wyjątkiem dochodów wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz innych dochodów w wysokości nieprzekraczającej 3.015,49 zł w ciągu całego roku,
  mogą w rozliczeniu za 2007r. skorzystać z nowej ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych.

  Ulga ta dostępna jest dla każdego kto opłaca w 2007r. podatek dochodowy wg skali podatkowej (19, 30 i 40 proc.) i wychowuje dzieci. Polega ona na możliwości zmniejszenia podatku o maksymalną kwotę 1.145,08 zł. za każde dziecko (np. przy jednym dziecku limit odliczenia wynosi 1.145,08 zł, zaś przy trójce wychowywanych dzieci 3.435,24 zł). Wysokość ulgi uzależniona jest zawsze od wysokości podatku za rok podatkowy. Zatem jeśli podatek będzie wynosił np. 800,00 zł, to odliczeniu podlega tylko kwota tego podatku - czyli 800,00 zł, pomimo iż z tytułu wychowania np. 3 dzieci maksymalny limit ulgi wynosiłby 3.435,24 zł.

   Ulga ta polega więc na zmniejszeniu podatku a nie na wypłacie przez urząd skarbowy świadczenia w kwocie 1.145,08 zł za każde wychowywane dziecko. Jeśli ktoś wychowuje dzieci ale nie uzyskuje dochodów, od których należy zapłacić podatek dochodowy, wówczas nie będzie mógł skorzystać z takiej ulgi.

  Możliwości skorzystania z odliczenia nie mają też osoby, które uzyskują wyłącznie przychody w związku z:

   Ulga przysługuje łącznie obojgu rodzicom. Oznacza to, że skorzystać z niej może każdy
  z rodziców (odliczając od swojego podatku dowolną część z przysługującego limitu), albo tylko jeden z rodziców (odliczając cały przysługujący limit).
  W przypadku rodziców rozwiedzionych lub będących w separacji, limit dzieli się w proporcji zależnej od ilości miesięcy spędzonych przez dziecko u każdego z rodziców.
  Ulga ta dostępna jest też dla rodziców samotnie wychowujących dzieci.
  Nie ma wymogu wychowywania dziecka przez cały rok, tak więc ulga należy się również, gdy dziecko urodziło się, ukończyło naukę czy też osiągnęło wiek 25 lat (uczące się) w trakcie roku podatkowego.  Wyszukiwarka

  Podobne podstrony:
  STAWKI PODATKËW W RADOMIU, Ekonomia, Studia, II rok, Systemy podatkowe
  Podatek hodowy od osób prawnych, Ekonomia, Studia, II rok, Systemy podatkowe
  Karta podatkowa2, Ekonomia, Studia, II rok, Systemy podatkowe
  Podatkowa księga przychodów i rozchodów, Ekonomia, Studia, II rok, Systemy podatkowe
  Ulgi i zwolnienia 2007, Ekonomia, Studia, II rok, Systemy podatkowe
  Ryczałt ewidencjonowany, Ekonomia, Studia, II rok, Systemy podatkowe
  stawki podatkow, Ekonomia, Studia, II rok, Systemy podatkowe
  opłaty, Ekonomia, Studia, II rok, Systemy podatkowe
  podatek rolny, Ekonomia, Studia, II rok, Systemy podatkowe
  SKALA PODATKU DOCHODOWEGO NA 2007 R, Ekonomia, Studia, II rok, Systemy podatkowe
  Amortyzacja, Ekonomia, Studia, II rok, Systemy podatkowe
  Podatek od nieruchomości1, Ekonomia, Studia, II rok, Systemy podatkowe
  Roczne stawki amortyzacyjne, Ekonomia, Studia, II rok, Systemy podatkowe
  PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI2, Ekonomia, Studia, II rok, Systemy podatkowe
  Karta podatkowa1, Ekonomia, Studia, II rok, Systemy podatkowe
  podatek od czynnosci cywilnoprawnych, Ekonomia, Studia, II rok, Systemy podatkowe
  Miedzynarodowe rynki finansowe, Ekonomia, Studia, II rok, Rynki finansowe
  msg koszty wzgl, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 2
  TEORIE POPYTOWO, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 7

  więcej podobnych podstron