Marketing MIX - MSP (16 stron)


1. ZAGADNIENIA PRAWNE.

Powstająca firma jest przedsiębiorstwem zakładanym przez osobę fizyczną. W dalszej perspektywie przewidziana jest jej konwersja w spółkę z o.o.

Ta forma rozpoczęcia działalności - czyli rejestracja na osobę fizyczną wybrana została głównie ze względów kapitałowych. Fundusze, którymi założyciel dysponuje, nie pozwalają na wybranie korzystniejszej formy działalności - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, z uwagi na brak kapitału zakładowego ( 50 tyś złotych ) i konieczność prowadzenia pełnej księgowości.

Kroki podjęte podczas tworzenia przedsiębiorstwa:

Personel zatrudniony będzie w firmie na różnych warunkach, uzależnionych od sprawowanych funkcji, wiedzy i doświadczenia zawodowego oraz przydatności dla przedsiębiorstwa.

Pracownicy sezonowi - na podstawie umów o dzieło, stali - na podstawie umowy o pracę.

W początkowym okresie działalności przewidziano zatrudnienie, poza właścicielem, pięciu osób - pracownicy działu handlowego, magazyniera, pracowników budowlanych - dekarzy ( trzy osoby ).

Wynagrodzenie dla pracownicy działu handlowego przewidziano w formie stałej podstawy oraz dodatkowo motywującej prowizji od obrotów firmy, dla magazyniera - w formie stałej pensji.

Dekarze wynagradzani będą w systemie zadaniowym - za wykonaną pracę plus niewielka stała podstawa.

Do rozliczeń z urzędem skarbowym zatrudniono biuro rachunkowe, wybrano formę opodatkowania na zasadach ogólnych - z uwagi na przewidywaną wysoką wartość obrotów. Wybrane biuro rachunkowe posiada zaświadczenia o odpowiednich kwalifikacjach do świadczenia usług oraz ubezpieczenie na wypadek popełnienia błędu.

2. ZAGADNIENIA MARKETINGOWE.

2.1. INFORMACJE WSTĘPNE, CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA, MISJA.

Tworzona firma będzie przedsiębiorstwem handlowo-usługowym działającym w branży budowlanej. Wybrana specjalizacja to pokrycia i materiały służące do wykonania prostych konstrukcji dachowych - zarówno nowo powstających jak i remontowanych, oraz działalność usługowa ściśle związana z wymienionym segmentem budownictwa. Firma ma obsługiwać inwestorów indywidualnych - z uwagi na małe ryzyko niewypłacalności, sporadycznie - zamówienia publiczne, w sytuacjach gdy wielkość zamówienia i koszty wadium nie przekroczą możliwości finansowych przedsiębiorstwa.

Udział w dużych projektach inwestycyjnych, głównie jako oferent usług w ramach podwykonawstwa, traktowany jest z dużą ostrożnością i przewidywany w późniejszym okresie działalności, po okrzepnięciu firmy.

Dlaczego pokrycia dachowe? Wg właściciela wybór ten jest uzasadniony następującymi względami:

Regionem działania przedsiębiorstwa będzie Dolny Śląsk. Wybrano na miejsce działalności miasto .......... Firma ma mieć siedzibę w budynku z powierzchnią magazynową umożliwiającą składowanie najpotrzebniejszych materiałów, oraz placem dla składowania materiałów ciężkich.

Wg planów firma działać będzie na obszarze o promieniu nie większym niż 80-90 km od .......... Szacunkowo jest to teren zamieszkany przez co najmniej 1 mln. osób. Jeżeli ostrożnie przyjmiemy, że co czterdziesta z tych osób jest właścicielem budynku, a dach każdego z tych budynków wymaga remontu lub wykonania od podstaw średnio raz na 20 lat - otrzymamy liczbę 1250 budynków rocznie. Wartość materiałów i robocizny dla średniego dachu poddanego remontowi to co najmniej 10-20 tyś złotych., a dla dachów nowo budowanych 20-40 tyś złotych. Nie jest to więc mały rynek. Oczywiście nie można wykluczyć sporadycznych realizacji w regionach bardziej odległych

Planuje się wykreowanie wizerunku firmy jako "najlepszego przyjaciela" klienta, ale i wykonawców, mających ogromny wpływ na decyzje inwestorów.

Elastyczne godziny pracy i stała gotowość do rozwiązywania problemów, dotrzymywanie zawsze danego słowa i dbanie o samopoczucie zainteresowanych, odpowiedzialne i szybkie reagowanie na zastrzeżenia, reklamacje i uwagi, pogłębianie posiadanej wiedzy, rozbudowywanie kontaktów, szeroki wachlarz oferowanych towarów - nie tylko pospolitych ale i sporadycznie używanych - oto recepta na sukces i podkreślenie swojej inności w stosunku do innych oferentów.

Dobór materiałów do możliwości finansowych, ale i przedstawianie korzyści z wyboru rozwiązań pozornie droższych, profesjonalne wykonawstwo z naciskiem na detale najistotniejsze dla trwałości i niezawodności wykonanych prac oraz nienaganna obsługa i serwis - oto motto firmy.

Misję można streścić w następujących słowach: "niezawodność i poczucie bezpieczeństwa nad głową".

W zamierzeniach firma ma operować możliwie szeroką gamą materiałów służących do poprawnego wykonania trwałych i szczelnych dachów, oferować usługi doradcze związane z doborem asortymentu stosownie do gustu, zasobności i potrzeb klientów, "prowadzić" całą transakcję w sposób nienaganny i możliwie komfortowy dla odbiorców.

Branymi pod uwagę materiałami są pokrycia dachowe - dachówki ceramiczne i cementowe, blachy dachowe, gonty papowe, papy, folie dachowe, systemy rynnowe, okna dachowe, ocieplania poddaszy. Poza tym firma ma zamiar zajmować się również dystrybucją narzędzi dekarskich, klejów, taśm, akcesoriów ciesielskich, blach arkuszowych.

Niezbędna będzie współpraca z okolicznymi tartakami - dobrej jakości drewno na konstrukcje dachowe jest podstawą do wykonania długowiecznego dachu.

Usługi wykonawcze ( dekarskie ) jako działalność dodatkowa mają umożliwić skuteczniejsze konkurowanie z istniejącymi firmami handlowymi.

Niemniej w założeniach przyjętych przez właściciela, w razie silnego nacisku konkurencyjnego ze strony firm zza Odry - co w obliczu integracji z UE i ogromnej nadprodukcji materiałów budowlanych w Niemczech - i cenach często niższych niż w Polsce, jest realne, awaryjnym wariantem rozwoju firmy byłoby całkowite oparcie się na wykonawstwie.

Tutaj konkurencja czysto niemiecka jest mało prawdopodobna z uwagi na zdecydowanie droższą robociznę.

Działalność usługowa na rynku niemieckim nie jest jednak przewidywalna, przynajmniej w najbliższym czasie, z uwagi na jego hermetyczność i kontyngenty obowiązujące w budownictwie, oraz silną pozycję miejscowych cechów dekarskich broniących tamtejszego rynku.

Do transportu materiałów na budowy firma korzystać będzie z usług miejscowych przewoźników dysponujących odpowiednim taborem transportowym oraz w porozumieniu z producentami, z których część zapewnia dostawę do klienta.

Dowóz elementów drobnowymiarowych firma zapewniać będzie sama.

Ważnym sprawą w tego typu działalności jest zapewnienie sprawnego tzw. serwisu dekarskiego. Pod pojęciem tym rozumie się dostarczanie zaprzyjaźnionym, czyli zaopatrującym się w firmie ekipom dekarskim niewielkich ilości materiałów niezbędnych do ukończenia prac "na telefon".

Wykonawstwo pokryć dachowych jest bowiem zajęciem w dużej mierze sezonowym, oczywiste jest więc, że oszczędzając czas wykonawcy zajętego na budowie od wczesnych godzin rannych po wieczór i dostarczając na żądanie określone detale zyskuje się jego wdzięczność. Jak wynika z obserwacji, dekarze odwdzięczają się za te przysługi sprowadzając klientów, czy polecając zakup materiałów w konkretnej firmie.

Integrację dekarzy z firmą zamierza się pogłębić poprzez organizowanie okazyjnych pikników, czy tzw. szkoleń producenckich, podczas których ludzie z branży spotykają się w mniej oficjalnych warunkach, wymieniają poglądy, doświadczenia, nawiązują nowe kontakty.

Ponieważ przedsiębiorstwo zamierza wspomagać sprzedaż własnym wykonawstwem, konieczne będzie podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez uczestnictwo w szkoleniach praktycznych organizowanych zarówno przez producentów materiałów pokryciowych, jak i ośrodki szkoleniowe prowadzące działalność edukacyjną.

Sprawdzonym w praktyce rozwiązaniem organizacyjnym jest grupowanie robotników ( dekarzy ) w brygady robocze o składzie 3-4 osobowym. Zamiarem właściciela jest zorganizowanie 1-2 takich ekip. Nad większą ich liczbą trudno zapanować bez zaufanych ludzi.

Trzonem każdej z nich byliby pracownicy doświadczeni, o niemałych kwalifikacjach, nieźle opłacani. Uzupełnienie składu stanowić mają niewykwalifikowani robotnicy, pracujący pod okiem wspomnianych "brygadzistów", traktowani jako personel sezonowy. Zaletą takiego rozwiązania jest utrzymywanie niewielkiej tylko liczby doświadczonych ludzi w martwym sezonie.

Ma to ich zniechęcić do zakładania własnych firm, a dobre warunki pracy mają skłaniać do unikania ryzyka z tym związanego. Wyszkolenie dobrego dekarza trwa przynajmniej 3 lata i nie opłaca się często wymieniać robotników w trosce o jakość wykonywanej pracy.

Łatwo natomiast rozbudować w razie potrzeby tak zorganizowaną ekipę o nowych, mniej doświadczonych pracowników, którzy spełniając funkcje pomocnicze pozostawiają kluczowe do wykonania trwałego pokrycia szczegóły specjalistom.

Region wykonywania działalności jest terenem z "niższej półki" dochodów ludności. Niemniej istniejące, w pewnym sensie konkurencyjne projekty nie są tak wyspecjalizowane. Skupiają się raczej na handlu "garmażerką" budowlaną, rzadko też podpierają się działalnością usługową.

2.2.ANALIZA SYTUACYJNA.

Nasza firma nie będzie działała w próżni. Należy liczyć się z całą gamą czynników zewnętrznych, mogących mieć zarówno pozytywny, jak i negatywny wpływ na działalność przedsiębiorstwa, jego kondycję i perspektywy rozwojowe. Możemy je podzielić na następujące grupy ( kategorie ):

2.3. ANALIZA SWOT.

Silne strony

Słabe strony

 • znajomość rynku, producentów, dostawców, preferencji klientów

 • doświadczenie negocjacyjne

 • znajomość słabych stron podobnych, istniejących firm

 • bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z oferowanymi towarami i usługami

 • brak zadłużenia, zatorów płatniczych, "czyste konto"

 • wiedza, gdzie poszukiwać potencjalnych klientów, ofert przetargowych, zamówień publicznych

 • organizowanie działalności w czasie spowolnienia gospodarczego - tym samym większa szansa nawiązania współpracy z wartościowymi partnerami

 • warunki handlowe uzyskane od czołowych dostawców z reguły gorsze od firm już istniejących

 • realizacje pierwszych transakcji wyłącznie za gotówkę

 • relatywnie nieduży kapitał grożący "uduszeniem" w razie niepowodzenia którejś z transakcji, ograniczone możliwości manewru przy przetargach ( wadium )

 • nieosadzenie w "układach" które w branży mają pewne znaczenie

Silne strony wynikają z pięcioletniego doświadczenia właściciela w pracy w branży budowlanej, w liczącej się w kraju firmie produkującej dachówki cementowe. Doświadczenie to zdobyte w działach sprzedaży, marketingu, nadzoru nad częścią logistyki, przygotowywaniem i organizacją transportów z wyrobami, udziałem w licznych targach i prezentacjach, szkoleniach, pozwoliło na wszechstronną obserwację procesów związanych z profesjonalną obsługą i zdobywaniem klientów.

Obserwacje poparte są setkami rozmów - z klientami, inwestorami instytucjonalnymi, odbiorcami hurtowymi, ich funkcjonowaniem, metodami pracy, kondycją finansową i mechanizmami ekspansji.

Ponadto dodatkowy atut to zaangażowanie w wykonywaną pracę i chęć nieustannego pogłębiania posiadanej wiedzy i posiadanych umiejętności.

Brak "historii gospodarczej" z jednej strony jest zaletą, z drugiej - wadą. Na korzyść przemawia tutaj czyste konto, bez długotrwałych utarczek w sprawach płatności, przeciągania regulowania należności.

Słabe strony to efekt posiadania niedostatecznych zasobów kapitałowych - firma tego typu rozpoczynając działalność musi liczyć się z niemałymi, w porównaniu do posiadanych szczupłych zasobów kosztami organizacji miejsca funkcjonowania, zatowarowania, zaopatrzenia w potrzebny sprzęt.

Pomimo znajomości rynku powstające przedsiębiorstwo nie jest w pełni wiarygodnym partnerem dla istniejących dostawców i dość długi okres czasu musi opierać się na transakcjach gotówkowych - samemu stając często w obliczu groźby przeciąganych płatności. Zagrożeń takich nie można wykluczyć.

Wyjściem byłoby przystąpienie do którejś z istniejących w kraju sieci zakupowych - np. prężnie rozwijającej się grupy Polskich Składów Budowlanych.

Wprawdzie spektrum towarowe firm sieci PSB jest dość szerokie i obejmuje praktycznie wszystkie materiały budowlane, a więc wykracza nieco poza zakres zainteresowań naszego przedsiębiorstwa, niemniej siła tej sieci polega na wysokich rabatach uzyskiwanych u producentów - ze względu na skalę obrotów.

Wadą takiego rozwiązania jest wysoki koszt przystąpienia - co najmniej 30000 zł oraz roczne koszty rzędu kilku - kilkunastu tysięcy złotych ponoszone na utrzymanie centrali PSB.

Poza tym, jak wynika z obserwacji, samo przystąpienie do sieci PSB nie przekłada się automatycznie na sukces finansowy.

Znane są przypadki miejscowości, gdzie placówki tej sieci, pomimo przewagi konkurencyjnej wynikającej z niższych cen, upadały ze względu na niekompetencję personelu i arogancję kierownictwa.

2.4. CELE, STRATEGIA, TAKTYKA DZIAŁANIA.

Cele działania, strategia:

Taktyka działania:

2.5. SZANSE I ZAGROŻENIA. MOŻLIWE SCENARIUSZE.

Firma, rozwijając działalność w terenie z istniejącą i znaną konkurencją, musi być przygotowana na kilka wariantów możliwego przebiegu wydarzeń. Nie każdy z tych wariantów zakłada niepowstrzymany i nie obarczony trudnościami rozwój. Przeciwnie, właściciel firmy liczy się z ewentualnym niepomyślnym biegiem wypadków i zmianą taktyki działania.

W związku z tym stworzono cztery możliwe scenariusze rozwojowe - optymistyczny, pesymistyczne, najbardziej prawdopodobny i niespodziankowy. Zdefiniowanym procesem kluczowym, w najistotniejszy sposób wpływającym na kondycję firmy i jej perspektywy, jest popyt ze strony klientów na oferowane produkty i usługi. Wymienione w pkt. 2.2 czynniki wpływu ( deskryptory, albo czynniki zewnętrzne ), wpływające na wielkość popytu, zestawiono wraz z komentarzem w poniższych scenariuszach.

2.5.1. Scenariusz optymistyczny.

Scenariusz optymistyczny dla przedsiębiorstwa zostanie zrealizowany, jeżeli czynniki wpływu przedstawiać się będą następująco:

Zgodnie z założeniami scenariusza optymistycznego firma nie spotyka się z żadnymi znaczącymi przeszkodami i szybko opanowuje miejscowy rynek. Prawdopodobieństwo zaistnienia takiej sytuacji oszacowano na 0,15 ( 15 % ).

2.5.2. Scenariusz pesymistyczny.

Będzie miał miejsce przy następujących zachowaniach deskryptorów:

Scenariusz pesymistyczny zakłada piętrzenie przed firmą trudności, które praktycznie uniemożliwiają prowadzenie opłacalnej działalności, a wręcz mogą prowadzić do poważnych kłopotów finansowych.

Najsensowniejszym wyjściem z takiej sytuacji byłoby czasowe zawieszenie operacji gospodarczych. Prawdopodobnie scenariusz taki ma nie więcej jak 10% szans na realizację.

2.5.3. Scenariusz najbardziej prawdopodobny.

Scenariusz najbardziej prawdopodobny dla naszego przedsiębiorstwa zaistnieje, jeżeli czynniki zewnętrzne przybiorą poniższą postać:

W scenariuszu tym mamy do czynienia z łagodnym wzrostem, "wtapianiem" się firmy w gospodarczy krajobraz regionu, stopniową rozbudową możliwości i powiększaniem skali działalności. Powodzenie scenariusza najbardziej prawdopodobnego to wg założeń właściciela 45 %.

2.5.4. Scenariusz niespodziankowy.

W scenariuszu niespodziankowym firma, znajdując dla siebie miejsce w regionie, narażona jest przy tym na dokuczliwe, choć w sumie łagodne wstrząsy, plasujące tempo jej rozwoju pomiędzy założeniami scenariusza optymistycznego, a najbardziej prawdopodobnego. Prawdopodobieństwo zaistnienia tego scenariusza to 30 %.

2.6. PODSUMOWANIE.

Harmonogram powstawania, działań i rozwoju przedsiębiorstwa:

Lp.

Etap

Osoba odpowiedzialna

Czas realizacji

1

 • wyszukanie odpowiedniego miejsca do prowadzenia działalności, ew. doprowadzenie do stanu umożliwiającego pracę, zaprojektowanie loga, banerów reklamowych ( do instalacji na obsługiwanych budowach ), wizytówek.

 • rozpoznanie poziomu obsługi klientów w konkurencyjnych firmach, ich zaangażowania i profesjonalizmu

Właściciel

Do 4 tygodni

2

 • rejestracja firmy, sprawy organizacyjne, zakup niezbędnego sprzętu

Właściciel

Do 2 tygodni

3

 • nawiązanie kontaktów i negocjacja warunków współpracy z producentami, zakup pierwszych partii najpotrzebniejszych towarów

Właściciel

Do 3 tygodni

4

 • zatrudnienie personelu biurowego ( 1 osoba ), przeszkolenie w podstawowych obowiązkach

Właściciel

Do 1 tygodnia

5

 • nawiązywanie kontaktów z ekipami dekarskimi, rozmowy, zaproszenie do współpracy

Właściciel

Równolegle z innymi działaniami

6

 • tablice reklamowe w widocznych i często uczęszczanych miejscach, ograniczona kampania reklamowa w lokalnej prasie

Właściciel

Od etapu 4

7

 • intensywne działania zmierzające do pozyskania klientów - min. odwiedzanie widocznych budów, udział w przetargach i próby obsłużenia zamówień publicznych

Właściciel

Od etapu 4 do ...

8

 • kompletowanie ekip dekarskich poprzez nabór za pośrednictwem prasy, urzędów pracy, kontaktów nieformalnych. Kompletowanie niezbędnego sprzętu

Właściciel

Od 4 do 8 tygodni

9

 • testowanie pracowników, pierwsze prace. Zatrudnienie magazyniera

Właściciel

Druga połowa etapu nr 8

10

 • aktywne działania zmierzające do wykorzystania powiększonego o wykonawstwo potencjału firmy. Udział w przetargach, "marketing usług"

Właściciel

Od etapu 9

11

 • założenie oddziału w dostatecznie oddalonej miejscowości

Właściciel

Po ok. roku od rozpoczęcia działalności

12

 • zmiana statusu prawnego na Spółkę z o.o.

Właściciel

Po dwóch latach

13

 • rozbudowa oddziałów terenowych

Właściciel

Równolegle z działaniami z etapu 12Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Marketing w handlu i usługach (16 stron) B7RGF2AYR2SSC4BDINENBMLUGXJL6VETP6ZJ6EA
Plan marketingowy transportu samochodowego (16 stron) MUO4IGLEAGDGES4SWGMBKSUEA32YZ2UGATLRPPA
Badania marketingowe (16 stron), BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE
Marketing MIX (5 stron)
Marketing Mix (10 stron), M A R K E T I N G M I X
Marketing mix (9 stron) - praca
Marketing w MOSiR (16 stron) 7OODJANUDFVNRAYXLY6ROWTYRDCA4UM7AJJS53Q
Marketing MIX (9 stron) (2)
Marketing gminy (16 stron)
2 Instrumenty marketingu mix
Promocja jako element marketingu mix
Marketing MIX, ZiIP, II Rok ZIP, Marketing-projekt

więcej podobnych podstron