pozew o odszkodowanie, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism


(miejscowość), dnia 17 września 2004 r.

                                                      Do

                                                      Sądu Rejonowego

                                                      dla Warszawy-Pragi

                                                      Wydział X Pracy

                                                      Al. Solidarności 127

                                                      00-951 Warszawa

Wartość przedmiotu sporu: 4.000 zł

Pismo zwolnione od opłat sądowych (art. 463 § 1 kpc)

Powód: Wiktor Zieliński, ekonomista, ul. Belgijska 3 m. 25, 02-511 Warszawa

Pozwana: A.B.C. sp. z o.o., ul.Żelazna 22, 01-254 Warszawa

POZEW

o odszkodowanie

I. Petitum

1. Żądania merytoryczne

Niniejszym, w imieniu własnym, wnoszę o:

1) zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda kwoty 4.000 zł (słownie: cztery tysiące złotych) tytułem odszkodowania za szkodę wyrządzoną niewydaniem w terminie świadectwa pracy,

2) zasądzenie od pozwanej zwrotu kosztów procesu według norm przepisanych,

3) rozpoznanie sprawy także pod nieobecność powoda.

2. Wnioski dowodowe

Ponadto wnoszę o dopuszczenie dowodów, wskazanych w uzasadnieniu niniejszego pozwu, na okoliczności tam powołane.

II. Uzasadnienie

1. W dniu 31 sierpnia 1998 r., powód zawarł z pozwaną umowę o pracę na czas nieokreślony. Praca powoda polegać miała na zarządzaniu działem kadr i działem administracji w przedsiębiorstwie pozwanej. Strony ustaliły wynagrodzenie za pracę na kwotę 4.000 zł (słownie: cztery tysiące złotych) miesięcznie.

Dowód: oryginał umowy o pracę z dnia 31 sierpnia 1998 r.

2. W dniu 28 lutego 2002 r. powód i pozwana rozwiązali umowę o pracę za porozumieniem stron, ustalając dwumiesięczny okres, po którego upływie umowa ulegnie rozwiązaniu.

Dowód: oryginał pisma o rozwiązaniu umowy o pracę z dnia 28 lutego 2002 r.

3. W dniu 26 kwietnia 2002 r. w dzienniku „Rzeczpospolita” ukazała się oferta pracy na stanowisku analogicznym do zajmowanego przez powoda u pozwanej. Obsada stanowiska miała nastąpić w drodze konkursu. Warunkiem przystąpienia do niego było złożenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 maja 2002 r. odpowiednich dokumentów, wśród których miało się znajdować również świadectwo pracy.

Dowód: egzemplarz dziennika „Rzeczpospolita” z dnia 26 kwietnia 2002 r.

4. W dniu 30 kwietnia 2002 r. umowa o pracę uległa rozwiązaniu. Niestety pozwany nie wydał powodowi świadectwa pracy, mimo kilkukrotnych próśb. Świadectwo zostało wydane w dniu 15 maja 2002 r., w związku z czym powód nie przystąpił do konkursu, nie mógł bowiem złożyć w terminie wymaganych dokumentów.

Dowód: przesłuchanie stron, oryginał świadectwa pracy wystawionego w dniu 15 maja 2002 r.

5. Po ustaniu zatrudnienia u pozwanej powód przez miesiąc pozostawał bez pracy. Nową umowę o pracę podpisał dopiero dnia 3 czerwca 2002 r.

Dowód: przesłuchanie stron, kserokopia umowy o pracę z dnia 3 czerwca 2002 r.

6. W niniejszej sprawie nie ulega wątpliwości, że świadectwo pracy nie zostało powodowi wydane w terminie. Zgodnie z art. 97 § 1 kp pracodawca w związku z rozwiązaniem stosunku pracy powinien wydać świadectwo pracy niezwłocznie. Powód oczekiwał na wydanie świadectwa pracy 15 dni (świadectwo zostało wydane dnia 15 maja 2002 r.). Należy w tej sytuacji uznać, że świadectwo pracy nie zostało wydane niezwłocznie. Ponadto dość długi okres od dnia zawarcia porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę do dnia, w którym umowa uległa rozwiązaniu (2 miesiące), pozwalał pozwanej na przygotowanie świadectwa pracy tak, aby mogło ono być wydane powodowi w odpowiednim terminie. Szkoda poniesiona w tym wypadku przez powoda polega na tym, że nie mógł on w terminie przystąpić do konkursu na nowe stanowisko pracy. Nieprzystąpienie do konkursu pociągnęło za sobą konieczność poszukiwania nowej pracy i pozostawanie przez miesiąc bez zatrudnienia.

7. Żądana przez powoda kwota, tj. 4.000 zł (słownie: cztery tysiące złotych) stanowi równowartość jednomiesięcznego wynagrodzenia, jakie otrzymywał u pozwanego.

8. Przytoczone okoliczności pozwalają na stwierdzenie, że roszczenia powoda są zasadne, w związku z czym powództwo powinno zostać uwzględnione w całości.

Wiktor Zieliński

Załączniki:

1) oryginał umowy o pracę z dnia 31 sierpnia 1998 r.,

2) oryginał pisma o rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron z dnia 28 lutego 2002 r.,

3) egzemplarz dziennika „Rzeczpospolita” z dnia 26 kwietnia 2002 r.,

4) oryginał świadectwa pracy z dnia 15 maja 2002 r.,

5) kserokopia umowy o pracę z dnia 3 czerwca 2002 r.

Odpisy:

1) pozwu,

2) załączników do pozwu.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
pozew o odszkodowanie za nieuzasadnione rozwiazanie umowy, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
pozew o zaplate w postepowaniu nakazowym, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
pozew o zaplate za nadgodziny, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
pozew o odwolanie darowizny, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
pozew o wstapienie w stosunek najmu, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
umowa agencyjna wzor, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
umowa o dzielo, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
list uniwersalny absolwent, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
odwolanie, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
pismo procesowe, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
wniosekouzasadnienie(2), Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
odpis wyroku z klauzula wykonalnosci, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
wniosek o zniesienie wspolwlasnosci, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
wniosek o odpis wyroku, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
list uniwesalny, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
cofniecie wypowiedzenia umowy o prace, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
uznanie wyroku, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
wniosek o udzielenie urlopu okolicznosciowego, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
wniosek o zwolnienie na opieke nad dzieckiem, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism

więcej podobnych podstron