kultura jezyka polskiego, ►► UMK TORUŃ - wydziały w Toruniu, ►► Filologia polska, Kultura jezyka - Izabela Duraj-Nowosielska


Grupa .

Liczba punktów .

Ocena .

KULTURA JĘZYKA POLSKIEGO - KOLOKWIUM POPRAWKOWE

1. Wskaż zdanie, w którym podano prawdziwą zasadę interpunkcyjną:

a) Imiesłowowy równoważnik zdania w zdaniu złożonym wyodrębnia się zawsze tylko jednym przecinkiem;

b) Kropki nie stawia się po nazwisku autora i po tytule dzieła na okładce oraz stronie tytułowej;

c) Jeżeli zdanie kończy się skrótem z kropką, to niezależnie od tego na końcu zdania zamieszczamy drugą kropkę kończącą zdanie;

d) W skrótach obcych połączeń wyrazowych (typu eo ipso - ei) zawsze stawiamy jedną kropkę na końcu.

2. W którym zestawie podano błędną formę jednego z przypadków gramatycznych nazwy geograficznej?

a) M. Bardo, D. Barda, C. Bardu, N. Bardem, Ms. w Bardzie;

b) M. Karczew, D, Karczewa, C. Karczewowi, Ms. w Karczewie;

c) M. Makoszowy, D. Makoszów, C. Makoszowom, Ms. w Makoszowach;

d) M. Zakopane, D. Zakopanego, C. Zakopanemu, Ms. w Zakopanym.

3. W którym zdaniu naruszono związek zgody przy podmiocie szeregowym?

a) Apatia i zniechęcenie nie sprzyjają aktywności;

b) Zaskakujące są: okrucieństwo i zdeterminowanie wykonawców zleconych zadań;

c) Bogactwo uzdolnień, różnorodność życiowych doznań idą w parze z gruntownym wykształceniem;

d) Schab i łopatka cieszy się natomiast mniejszym zainteresowaniem.

4. Ile w poniższym tekście jest błędów ortograficznych?

Trzydziestodwuipółletni murarz Przemek jest pół Europejczykiem, a ściślej biorąc - pół Polakiem, pół Amerykaninem. Jego ojciec, wyruszywszy z Nowego Świata, przemierzył wzdłuż i wszerz Stary Kontynent, by osiedlić się w Polsce.

Przemek mieszka w Katowickiem, w Tychach, przy alei Solidarności. Jest także półnaukowcem, biologiem amatorem. Co dzień w oka mgnieniu przerzuca kartki "Encyklopedii Roślin", by po raz kolejny dowieść sobie wyższości szałwii i aronii nad chabrami, hiacyntami i rzeżuchą.

a) nie ma ich wcale;

b) są2;

c) są3;

d) są 4.

S. W którym zestawie wszystkie podane formy dopełniacza nazwisk męskich: Dante, Joyce, Christi, de Gaulle - są poprawne:

a) Dantego, Joyce'a, Christiego, de Gaulle'a;

b) Dantego, Joyca, Christiego, de Gaulle'a;

c) Dantego, Joyce'a, Christie, de Gaulle'a;

d) Danty, Joyce'a, Christiego, de Gaulle'a.

6. Które ze zdań jest poprawne (według normy wzorcowej):

a) Sędziostwo wyjechało na urlop.

b) Znajome małżeństwo kupili nowe mieszkanie.

c) Wujostwo przyjdą do nas jutro w odwiedziny.

d) Moje rodzeństwo są nauczycielami.


7. Poprawną pod względem rodzaju i liczby formę orzeczenia dopasowujemy do skrótowców, biorąc pod uwagę:

a) ich zakończenie w wymowie;

b) ich zakończenie w pisowni;

c) to, co znaczy cała nazwa organizacji (po rozwinięciu skrótowca);

d) zakończenie w wymowie lub to, co znaczy cała nazwa organizacji (po rozwinięciu skrótowca).

8. W którym zestawie we wszystkich wymienionych wyrazach akcent (w wymowie wzorcowej) pada na 3 od końca sylabę?

a) przyszliśmy, wzięliście, matematyka, osiemset;

b) zrobiłbym, dalibyście, siedemset, logika;

c) czytaliśmy, pisaliście, uniwersytet, chciałby;

d) czytaliście, pisalibyśmy, klasyka, daliśmy.

9. Który szereg zawiera wyłącznie poprawne formy czasowników?

a) mniąć, mełłem, zadarłszy;

b) miąć, mełłem, zadzierzgnąwszy;

c) zadziałam, mleć, zagwizdają;

d) zadziaływam, patrzyć, zagwiżdżą.

10. Które zdanie jest prawdziwe:

a) stopniowanie opisowe może występować przy imiesłowach przymiotnikowych;

b) stopniowanie opisowe występuje tylko w formach stopnia wyższego;

c) stopniowanie opisowe to inaczej stopniowanie syntetyczne;

d) stopniowanie opisowe to inaczej stopniowanie nieregularne.


Imię i nazwisko .

Grupa .

Liczba punktów .

Ocena .

KULTURA JĘZYKA POLSKIEGO - KOLOKWIUM POPRAWKOWE

l. Wskaż zdanie, w którym podano prawdziwą zasadę interpunkcyjną:

a) Po polskich skrótach wielowyrazowych, w których drugi lub kolejny człon zaczyna się od spółgłoski, np. cdn, stosuje się jedną kropkę na końcu;

b) Po polskich skrótach wielowyrazowych, w których drugi lub kolejny człon zaczyna się od spółgłoski, np. cdn, stosuje się kropkę między poszczególnymi literami skrótu.

c) Przed "i" nigdy nie stoi przecinek;

d) Po skrótach typu mgr, dr zawsze stawia się kropkę.

2. W którym zestawie podano błędną formę jednego z przypadków gramatycznych nazwy geograficznej? a) M. Bardo, D. Barda, C. Bardowi, N. Bardem, Ms. w Bardzie;

b) M. Karczew, D. Karczewa, C. Karczewowi, Ms. w Karczewie;

c) M. Makoszowy, D. Makoszów, C. Makoszowom, Ms. w Makoszowach;

d) M. Zakopane, D. Zakopanego, C. Zakopanemu, Ms. w Zakopanem.

3. W którym zdaniu naruszono związek zgody przy podmiocie szeregowym?

a) Bogactwo uzdolnień, różnorodność życiowych doznań idą w parze z gruntownym wykształceniem;

b) Apatia i zniechęcenie nie sprzyjają aktywności;

c) Zaopatrzone w poręcze krzesło i łóżko zaprasza do wypoczynku;

d) Zaskakujące są: okrucieństwo i zdeterminowanie wykonawców zleconych zadań.

4. Ile w poniższym tekście jest błędów ortograficznych?

Trzydziestodwuipółletni murarz Przemek jest pół-Europejczykiem, a ściślej biorąc - pół Polakiem, pół Amerykaninem. Jego ojciec, wyruszywszy z Nowego Świata, przemierzył wzdłuż i wszerz Stary Kontynent, by osiedlić się w Polsce.

Przemek mieszka w Katowickiem, w Tychach, przy alei Solidarności. Jest także półnaukowcem, biologiem amatorem. Co dzień w okamgnieniu przerzuca kartki "Encyklopedii roślin", by po raz kolejny dowieść sobie wyższości szałwii i aronii nad chabrami, hiacyntami i rzeżuchą.

a) nie ma ich wcale;

b) są2;

c) są3;

d) są 4.

5. W którym zestawie wszystkie podane formy dopełniacza nazwisk męskich: Picasso, Rabelais, Kennedy, Torricelli - są poprawne:

D a) Picassy, Rabelais'go, Kennedy'ego, Torricellego; D b) Picassa, Rabelais' ego, Kennedy' ego, Torricellego; D c) Picassa, Rabelais'go, Kennedy'ego, Torricelliego; D d) Picassa, Rabelais'go, Kennedy'ego, Torricellego.


6. Które ze zdań jest poprawne (według normy wzorcowej):

a) Sędziostwo wyjechało na urlop;

b) Znajome małżeństwo kupiło nowe mieszkanie;

c) Kochane wujostwo wybrało się na spacer;

d) Moje rodzeństwo jest nauczycielami.

7. W którym zdaniu najtrafniej jest sformułowana zasada odmiany skrótowców w języku polskim? a) W polszczyźnie trzeba odmieniać skrótowce kończące się na spółgłoskę, końcówki tej odmiany zapisujemy, oddzielając je od skrótowca łącznikiem;

b) W języku polskim można odmieniać skrótowce, które w zapisie mają na końcu spółgłoskę, -o, -e lub nieakcentowane -a;

c) Skrótowce kończące się w wymowie na spółgłoskę odmieniamy jak rzeczowniki rodzaju męskiego, kończące się na -o, -e - jak rzeczowniki nijakie, kończące się zaś na -a - jak rzeczowniki żeńskie;

D d) W języku polskim można odmieniać te skrótowce, które kończą się w wymowie na spółgłoskę lub na nieakcentowane -a ..

8. W którym zestawie we wszystkich wymienionych wyrazach akcent (w wymowie wzorcowej) pada na 3 od końca sylabę?

a) przyszlibyśmy, wzięliście, matematyka, osiemset;

b) przyszedłbym, daliście, siedemset, logika;

c) czytaliśmy, pisaliście, uniwersytet, wziąłby;

d) czytaliście, pisalibyśmy, andragogika, daliśmy.

9. Który szereg zawiera wyłącznie poprawne formy czasowników?

a) umią, bełkoczę, nie śmię;

b) umię, bełkocę, uplótwszy;

c) umieją, wIeść, uplótłwszy;

d) wykopię, wleźć, uplótłszy.

10. Singularia tantum charakteryzują się tym, że:

a) nie mają liczby pojedynczej;

b) zwykle nie mają liczby mnogiej;

c) nie mają liczby mnogiej i pojedynczej;

d) wszystkie nazywają przedmioty policzalne.


Imię i nazwisko .

Grupa .

Liczba punktów .

Ocena .

KULTURA JĘZYKA POLSKIEGO - KOLOKWIUM POPRAWKOWE

1. Wskaż zdanie, w którym podano prawdziwą zasadę interpunkcyjną:

a) Porównań nigdy nie oddziela się przecinkami;

b) Po każdej literze polskiego skrótu wielowyrazowego, którego drugi lub kolejny człon zaczyna się od samogłoski, np. p.n.e., stawia się kropkę;

c) Po skrótach typu mgr, dr nigdy nie stawia się kropki;

d) Po liczebnikach porządkowych zapisanych cyfrą nigdy nie stawia się kropki.

2. W którym zestawie podano błędną formę jednego z przypadków gramatycznych nazwy geograficznej?

a) M. Bardo, D. Barda, C. Bardu, N. Bardem, Ms. w Bardzie;

b) M. Karczew, D, Karczewa, C. Karczewowi, Ms. w Karczewie;

c) M. Makoszowy, D. Makoszowych, C. Makoszowom, Ms. w Makoszowach;

d) M. Zakopane, D. Zakopanego, C. Zakopanemu, Ms. w Zakopanem.

3. W którym zdaniu naruszono związek zgody przy podmiocie szeregowym? D

a) Paryż, jak i inne miasta francuskie, przybrały niecodzienny wygląd;

b) Zaskakujące są: okrucieństwo i zdeterminowanie wykonawców zleconych zadań;

c) Apatia i zniechęcenie nie sprzyjają aktywności;

d) Bogactwo uzdolnień, różnorodność życiowych doznań idą w parze z gruntownym wykształceniem.

4. Ile w poniższym tekście jest błędów ortograficznych?

Trzydziestodwuipół letni murarz Przemek jest pół-Europejczykiem, a ściślej biorąc - pół Polakiem, pół Amerykaninem. Jego ojciec, wyruszywszy z Nowego Świata, przemierzył wzdłuż i wszerz Stary Kontynent, by osiedlić się w Polsce.

Przemek mieszka w Katowickiem, w Tychach, przy Alei Solidarności. Jest także półnaukowcem, biologiem amatorem. Co dzień w okamgnieniu przerzuca kartki "Encyklopedii roślin", by po raz kolejny dowieść sobie wyższości szałwii i aronii nad chabrami, hiacyntami i rzeżuchą.

D a) nie ma ich wcale;

D b) są2;

D c) są3;

D d) są4.

5. W którym zestawie wszystkie podane formy dopełniacza nazwisk męskich: Canałetto, Robespierre,

Gambetta, Toynbee - są poprawne: .

a) Canaletta, Robespierre'a, Gambetty, Toynbe'ego;

b) Canaletta, Robespierra, Gambetty, Toynbeego;

c) Canaletta, Robespierre'a, Gambetty, Toynbeego;

d) Canaletty, Robespierre'a, Gambetty, Toynbeego.

6. Które ze zdań jest poprawne (według normy wzorcowej):

a) Sędziostwo wyjechali na urlop.

b) Znajome małżeństwo kupili nowe mieszkanie.

c) Kochane wujostwo wybrało się na spacer.

d) Moje rodzeństwo jest nauczycielami.


7. Zaznacz zdanie, w którym najtrafniej sformułowana jest zasada dotycząca składni skrótowców w języku polskim:

a) W języku polskim skrótowce mają taki rodzaj i liczbę, jakie wynikają albo z rozwinięcia całej nazwy, będącej przedmiotem skrócenia, albo z zakończenia skrótowca w wymowie;

b) W języku polskim skrótowce mają taki rodzaj i liczbę, jakie wynikają albo z rozwinięcia całej nazwy;

c) W języku polskim skrótowce mają taki rodzaj i liczbę, jakie wynikają albo z rozwinięcia całej nazwy, będącej przedmiotem skrócenia, albo z zakończenia skrótowca;

d) W języku polskim skrótowce mają taki rodzaj i liczbę, jakie wynikają z zakończenia skrótowca w wymowie.

8. W którym zestawie we wszystkich wymienionych wyrazach akcent (w wymowie wzorcowej) pada na 3 od końca sylabę?

a) przyszliśmy, wzięliście, matematyka, osiemset;

b) przyszedłbym, dalibyście, siedemset, czytalibyśmy;

c) podejrzewaliśmy, pisaliście, uniwersytet, wziąłby;

d) czytaliście, pisalibyśmy, pedagogika, robiliśmy.

9. Który szereg zawiera wyłącznie poprawne formy czasowników?

  1. lubieją, łgam, nie śmię;

  2. łgają, mielą, przekonywujący;

  3. rozumią, śmieli się, wziąść;

  4. wykonuję, wziąć, tłukący.

10. Pluralia tantum charakteryzują się tym, że:

  1. nie mają liczby mnogiej;

  2. nie mają liczby pojedynczej;

  3. nie mają liczby mnogiej i pojedynczej;

  4. wszystkie nazywają przedmioty policzalne.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
kultura jezyka polskiego cz.2, ►► UMK TORUŃ - wydziały w Toruniu, ►► Filologia polska, Kultura jezyk
Kultura jezyka II rok, ►► UMK TORUŃ - wydziały w Toruniu, ►► Filologia polska, Kultura jezyka - Izab
grzecznosc jezykowa, ►► UMK TORUŃ - wydziały w Toruniu, ►► Filologia polska, Kultura jezyka - Izabel
Z poprawna polszczyzną - 2 etap, ►► UMK TORUŃ - wydziały w Toruniu, ►► Filologia polska, Stylistyka
Style funkcjonalne, ►► UMK TORUŃ - wydziały w Toruniu, ►► Filologia polska, Stylistyka praktyczna -
testy przygotowujące do konkursu Poprawnej polszczyzny, ►► UMK TORUŃ - wydziały w Toruniu, ►► Filolo
LEKSYKOLOGIA ZALICZENIE, ►► UMK TORUŃ - wydziały w Toruniu, ►► Filologia polska, > nie przypisane
Z poprawna polszczyzna na co dzień - test 2 etap kat II, ►► UMK TORUŃ - wydziały w Toruniu, ►► Filol
Stylistyka współczesna i rys historyczny (2), ►► UMK TORUŃ - wydziały w Toruniu, ►► Filologia polska
hydrobiologia 30.11.2011, ►► UMK TORUŃ - wydziały w Toruniu, ► WYDZIAŁ Biologii, WYDZIAŁ Chemii, Bio
MSG DEFINICJE, ►► UMK TORUŃ - wydziały w Toruniu, ►► Ekonomia, Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Kancelaria Krakowska, ►► UMK TORUŃ - wydziały w Toruniu, ►► Archiwistyka, Rozwój form
opracowane zagadnienia na egzamin, ►► UMK TORUŃ - wydziały w Toruniu, ►► Socjologia, Praca socjalna,
Postepowanie-sadowo-administracyjne, ►► UMK TORUŃ - wydziały w Toruniu, ► WYDZIAŁ Prawa i Administra

więcej podobnych podstron