ocena dorobku nauczyciela kontraktowego(1), szkoła, awans zawodowy nauczyciela


Ocena dorobku zawodowego

....................... ...........................
(Pieczęć szkoły)      (Miejscowość, data)
................................
(Znak pisma)

OCENA DOROBKU ZAWODOWEGO

  1. Imię i nazwisko nauczyciela: ..............................................................

  2. Zajmowane stanowisko w trakcie odbywania stażu: .............................................................

  3. Starającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

  4. Zatrudnionego w wymiarze ......................................... godzin tygodniowo.

Działając na podstawie art. 9c ust.6, 8 i 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 97, poz. 674 z 2006 r. , z późniejszymi zmianami) ustalam Pani/Panu pozytywną ocenę dorobku zawodowego.

UZASADNIENIE


Pani/Pan ......................................................... spełnia wymogi formalno-prawne do zajmowania stanowiska nauczyciela przedmiotu .......................................................
Dokonując oceny stwierdzam, że nauczyciel:

Konieczne jest rozwijanie własnej samodzielności twórczej oraz umiejętności dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.

Przy dokonywaniu oceny wzięłam pod uwagę Pani/Pana sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego, projekt oceny dorobku zawodowego opracowany przez opiekuna stażu oraz opinię wydaną przez Radę Rodziców.

Otrzymanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego umożliwi Pani/Panu złożenie wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego w celu uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego. Ustawowy termin na złożenie wniosku wynosi 14 dni od dnia otrzymania niniejszej oceny.

Niedotrzymanie powyższego terminu powoduje konieczność ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.


Pouczenie:


Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej oceny do organu sprawującego nadzór pedagogiczny
...........................................................................
(pełna nazwa i adres właściwego miejscowo Kuratorium Oświaty lub delegatury)Podstawa prawna:

Art. 9d ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 97, poz. 674 z 2006 r. , z późniejszymi zmianami).

.......................................
(Podpis i pieczęć dyrektora)

Otrzymałem


...........................................
(data i podpis nauczyciela)Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Nauczyciel kontraktowy(2), SZKOŁA, AWANS NAUCZYCIELA, AWANS ZAWODOWY
integracja klasy - przypadek, szkoła, Awans zawodowy nauczyciela
Teczka nauczyciela mianowanego(1), szkoła, awans zawodowy nauczyciela
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY, SZKOŁA, AWANS ZAWODOWY, TEC
Wniosek o rozpoczęcie stażu, szkoła, Awans zawodowy nauczyciela
Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela kontraktowego 678, Awans zawodowy
plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego poprawiony2, Awans zawodowy
7-zadania przewodniczącego komisji, SZKOŁA, AWANS ZAWODOWY, Nauczyciel stażysta
ocena dorobku nauczyciela wzór
KONTRAKT wzór, awans zawodowy - stażysta
Ocena własnych umiejętności, PRZEDSZKOLNE, 01.awans zawodowy
KONTRAKT wzór, awans zawodowy - stażysta
PROJEKT OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO ten, Awans
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJACEGO SIĘ O STOPIEN ZAWODOWY, SZKOŁA, AWANS
1. Przed ocena dorobku, Awans zawodowy nauczyciela- moje zebrane materiały
PLAN ROZWOJU KONTRAKTOWEGO 2009, SZKOŁA, AWANS NAUCZYCIELA, AWANS ZAWODOWY

więcej podobnych podstron