Kultura jezyka II rok, ►► UMK TORUŃ - wydziały w Toruniu, ►► Filologia polska, Kultura jezyka - Izabela Duraj-Nowosielska


Lp.

Elementy składowe sylabusu

Opis

l.

Nazwa przedmiotu

Kultura języka

2.

Nazwa jednostki prowadzącej

Wydział Polonistyki

Katedra Edytorstwa i Nauk Pomocniczych

przedmiot

3.

Kod przedmiotu

WF.IP.e/2/14

4.

Język przedmiotu

polski

Grupa treści kształcenia

5.

grupa treści kierunkowych

obowiązkowy do zaliczenia semestru/roku studiów,

6.

Typ przedmiotu

obowiązkowy do ukończenia całego toku studiów,

7.

Rok studiów, semestr

II rok studiów I stopnia (licencjat), 5 semestr

jest

8.

Imię i nazwisko osoby (osób)

Prof. Mirosław Skarżyński

prowadzącej przedmiot

Imię i nazwisko osoby (osób)

egzaminującej bądź udzielającej

9.

zaliczenia w przypadku, gdy nie

jest nim osoba prowadząca dany

-

przedmiot

10.

Formuła przedmiotu

ćwiczenia warsztatowe

11.

Wymagania wstępne

brak

12.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych

30 godz.

13.

Liczba punktów ECTS przypisana przedmiotowi

2

14.

Czy podstawa obliczenia średniej ważonej?

nie

15.

Założenia i cele przedmiotu

Celem zajęć jest przygotowanie studentów, przynajmniej na poziomie podstawowym, do pracy korektora i redaktora tekstów współczesnych. Zakłada się, że studenci mają podstawową wiedzę z zakresu gramatyki i stylistyki współczesnej polszczyzny, a także wiedzę o zasadach pisowni i interpunkcji.

16.

Metody dydaktyczne

a) zajęcia warsztatowe - 30 godzin (15 tygodni, 2 godziny tygodniowo). Podczas zajęć studenci zapoznają się z praktyczną praca korektora i redaktora, pracując na tekstach publicystycznych, popularnonaukowych, naukowych, przygotowanych przez prowadzącego.

b) praca własna według zaleceń prowadzącego zajęcia (przygotowywanie się do zajęć na podstawie zadanej literatury, wykonywanie zadań domowych polegających na wykonaniu korekty i redakcji językowej tekstu./

17.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia z przedmiotu, a także formę i warunki zaliczenia poszczególnych form zajęć wchodzących w zakres danego przedmiotu

Przedmiot zalicza się na podstawie podanych niżej warunków (koniunkcja warunkow).

1. Obecność i aktywność na zajęciach.

2. Wykonywanie zadań domowych.

3. Zaliczenie 3 sprawdzianów w ciągu semestru (jednego na zakończenie 1 modułu, dwóch w ciągu i na koniec modułu 2).

4. Zaliczenie kolokwium końcowego.

18.

Treści merytoryczne przedmiotu oraz sposób ich realizacji

Całość kursu (30 godzin) składa się z dwóch modułów

Moduł 1. Pisownia i interpunkcja - 10 godzin (5 spotkań)

W tym module należy usystematyzować wiedzę że wskazanego zakresu ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:

a) pisowni łączna i rozdzielna,

b) użycie wielkie litery (pisownia nazw własnych),

c) funkcje znaków interpunkcyjnych i zasady ich stosowania,

d) zasady dzielenia i przenoszenia wyrazów.

Poszczególne zagadnienia przygotowywane przez studentów przed konkretnymi zajęciami przez lekturę wskazanych tekstów, natomiast zajęcia mają być poświęcone pracy z tekstami (autentycznymi lub preparowanymi). Student powinien nauczyć się zauważać błędy ortograficzne i interpunkcyjne, poprawiać je i uzasadniać podjęte w tym zakresie decyzje, odwołując się do odpowiednich zapisów normatywnych.

Moduł 2. Redakcja językowo-stylistyczna tekstów - 20 godzin (10 spotkań)

Zadaniem tego modułu jest danie studentom podstaw redagowania tekstów, nauczenie ich dostrzegania i korekty błędów leksykalnych, gramatycznych, uchybień stylistycznych, a także umiejętności uspójniania tekstu (spójność akapitu i międzyakapitowa). Należy także nauczyć studentów korzystania ze słowników i publikacji poprawnościowych (p. Literatura) i na ich podstawie uzasadniania decyzji redaktorskich.

Zagadnienia:

a) W zakresie słownictwa: odpowiedniość doboru wyrazu do treści, która ma być przekazana (tu: słownictwo neutralne i nacechowane, oficjalne (naukowe, urzędowe) i potoczne, synonimy i wybór właściwego w danej sytuacji synonimu, użycia metaforyczne wyrazów). Typy błędów leksykalnych: niewłaściwe użycie wyrazu ze względu na jego treść i/lub zakres znaczeniowy, wyrazy nadużywane (natrętne), naruszenie stylistycznej jedności tekstu na skutek nieuzasadnionego użycia wyrazów obcych stylistycznie, naruszenie łączliwości semantycznej w połączeniach wyrazowych). Związki frazeologiczne i ich użycie.

b) W zakresie poprawności gramatycznej: związek zgody między orzeczeniem i różnymi typami podmiotów, między rzeczownikiem a przydawką, różnych form orzecznika; związek rządu, rekcja czasowników i rzeczowników; szyk wyrazów w zdaniu; użycie w zdaniu różnych form imiesłowowych; użycie wyrazów funkcyjnych; struktura zdania pojedynczego; struktura zdania złożonego;

Metoda pracy taka jak w module 1.

Literatura:

A. Markowski, Kultura języka polskiego. t. I: Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa 2005.

H. Jadacka, Kultura języka polskiego. t. II: Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa 2005.

T. Karpowicz, Kultura języka polskiego. t .III: Wymowa, ortografia, interpunkcja, Warszawa 2009.

A. Markowski (red.), Wielki słownik poprawnej polszczyzny, Warszawa 2004 lub nast.

A. Markowski (red.), Wielki słownik ortograficzny języka polskiego, Warszawa 1999 lub nast.

A. Cieślikowa (red.), Mały słownik odmiany nazw własnych, Kraków 2008.

J. Grzenia, Słownik nazw własnych, Warszawa 2002.

M. Łaziński (red.), Słownik nazw miejscowości i mieszkańców z odmianą i poradami językowymi, Warszawa 2007.

W. Doroszewski (red.), Słownik języka polskiego, Warszawa 1958-69.

S. Dubisz (red.), Uniwersalny słownik języka polskiego PWN, Warszawa 2004.

T. Karpowicz, Słownik ortograficzny. Rejestr wyrazów występujących w języku polskim, Warszawa 2001

M. Bańko (red.), Polszczyzna na co dzień, Warszawa 2006

A. Markowski, Język polski. Poradnik, Wilga, Warszawa 2003.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
kultura jezyka polskiego cz.2, ►► UMK TORUŃ - wydziały w Toruniu, ►► Filologia polska, Kultura jezyk
kultura jezyka polskiego, ►► UMK TORUŃ - wydziały w Toruniu, ►► Filologia polska, Kultura jezyka - I
grzecznosc jezykowa, ►► UMK TORUŃ - wydziały w Toruniu, ►► Filologia polska, Kultura jezyka - Izabel
Z poprawna polszczyzna na co dzień - test 2 etap kat II, ►► UMK TORUŃ - wydziały w Toruniu, ►► Filol
Z poprawna polszczyzną - 2 etap, ►► UMK TORUŃ - wydziały w Toruniu, ►► Filologia polska, Stylistyka
Style funkcjonalne, ►► UMK TORUŃ - wydziały w Toruniu, ►► Filologia polska, Stylistyka praktyczna -
testy przygotowujące do konkursu Poprawnej polszczyzny, ►► UMK TORUŃ - wydziały w Toruniu, ►► Filolo
LEKSYKOLOGIA ZALICZENIE, ►► UMK TORUŃ - wydziały w Toruniu, ►► Filologia polska, > nie przypisane
Stylistyka współczesna i rys historyczny (2), ►► UMK TORUŃ - wydziały w Toruniu, ►► Filologia polska
hydrobiologia 30.11.2011, ►► UMK TORUŃ - wydziały w Toruniu, ► WYDZIAŁ Biologii, WYDZIAŁ Chemii, Bio
MSG DEFINICJE, ►► UMK TORUŃ - wydziały w Toruniu, ►► Ekonomia, Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Kancelaria Krakowska, ►► UMK TORUŃ - wydziały w Toruniu, ►► Archiwistyka, Rozwój form
opracowane zagadnienia na egzamin, ►► UMK TORUŃ - wydziały w Toruniu, ►► Socjologia, Praca socjalna,
Postepowanie-sadowo-administracyjne, ►► UMK TORUŃ - wydziały w Toruniu, ► WYDZIAŁ Prawa i Administra

więcej podobnych podstron