modu- 4, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN MEDYCZNY ############################, A notatki


DIAGNOZOWANIE W PRACY OPIEKUNKI ŚRODOWISKOWEJ I FAZY METODYCZNEGO DZIAŁANIA

Etapy procesu diagnozowania i organizacja pracy własnej

Diagnoza ( z gec. diagnosis) - osądzanie, rozpoznawanie, rozróżnianie

Diagnoza formułowana przez opiekunkę środowiskową bezpośrednio dotyczy stanu człowieka, wyznacza zadania wynikające z tego stanu, a oparta jest na zgromadzonych danych, którymi dysponuje opiekunka.

Proces diagnozowania - proces zmierzający do postawienia diagnozy; poszukiwanie odpowiedzi na następujące pytania:

W pracy opiekunki najczęściej stosuje się tak zwaną diagnozę problemów i potrzeb (fizjologicznych, zdrowotnych, żywieniowych, przynależności, emocjonalną i kontaktu z innymi ludźmi)

Zanim rozpocznie się stawianie diagnozy w pracy opiekunka musi zebrać informacje o swoim podopiecznym, przeanalizować je, usystematyzować, wyciągnąć wnioski i dopiero w ostatnim etapie postawić diagnozę dla sprawowania opieki środowiskowej.

Postawienie diagnozy jest końcową fazą pierwszego etapu metodycznego działania opiekunki środowiskowej - rozpoznania stanu pacjenta. Poprzedzają ją następujące fazy:

Gromadzenie informacji o podopiecznym odbywa się przez zastosowanie różnych technik i metod. Do technik tych należy: obserwacja, rozmowa, wywiad , pomiar, analiza dokumentów. Źródła informacji:

Na etapie analizowania danych opiekunka sprawdza przydatność zebranych informacji i możliwości wykorzystania ich w procesie sprawowania kompleksowej opieki nad podopiecznym. Wyciąga wnioski z przeanalizowanych informacji i ocenia je stawiając diagnozę dla potrzeb opieki sprawowanej w środowisku podopiecznego.

Cechy poprawnej diagnozy:

Błędy diagnozowania:

- obserwacji:

- pominięcie cechy,

- spostrzeganie objawów w postaci zmienionej ilościowo lub jakościowo

przyczyna: zmęczenie, zdenerwowanie, brak wiedzy

zmiana: bagatelizowanie cechy, objawów, niewłaściwa ocena nadanie innego niż rzeczywiste znaczenia, pominięcie

- spostrzeganie pod wpływem afektu objawów nieistniejących

przyczyna: zdenerwowanie, współczucie, niechęć

zmiana: j.w

- wywiadu:

- błędy sytuacyjne:

- obecność innych osób,

- pośpiech osoby udzielającej wywiadu i prowadzącej wywiad,

- niesprzyjające warunki zewnętrzne (hałas, ciągła nieobecność, przeciąg, niska lub wysoka temperatura)

- błędy wzajemnej reakcji:

- błąd socjologiczny (reagowanie respondenta na cechy opiekunki)

- błąd psychologiczny (reagowanie opiekunki na cechy respondenta)

- błąd fałszywej przyczyny (zdarzenie wcześniejsze uznaje się zawsze za przyczynę zdarzenia późniejszego choć niekoniecznie musi być ze sobą związane np. U pani Marii wystąpił ból głowy po wczorajszej wizycie córki. Ból głowy wystąpił ponieważ córka zapomniała przywieść leków przeciwbólowych.)

- błąd atrybucji (przypisywanie osobie cech której nie posiada)

- schematyzm (zbyt ogólne potraktowanie stanu bez uwzględnienia indywidualizmu podopiecznego)

- pomieszanie walorów objawów (np. Widząc ładne i schludne mieszkanie uznaje się jako zawsze takie, a w rzeczywistości zostało posprzątane tylko na wizytę opiekunki.)

Rodzaje i typy diagnoz

Diagnozy dzieli się ze względu na przedmiot diagnozowany i ze względu na treść diagnozy.

Podział diagnoz ze względu na przedmiot diagnozowany (rodzaj diagnozy):

Podział diagnoz ze względu na treść diagnozy (typ diagnozy):

- najwyższą wartość diagnostyczną mają przy tej diagnozie cechy specyficzne, istotne, z których każda pozwala jednocześnie wyróżnić gatunek przedmiotu, a zarazem pewną cechę podstawową, istotną

- jej rolą jest rozpoznawanie i zakwalifikowanie określonych cech, co stanowi podstawę przypisania diagnozowanego przedmiotu lub procesu do określonego typu

- przykłady:

- pozwala wyjaśnić rozwój danego procesu czy stanu badanego przedmiotu, ujawnia ciąg rozwojowy, który doprowadził do stanu obecnego

- wyjaśnia przyczynę określonego stanu, dzięki czemu pozwala eliminować niekorzystny stan, a nie tylko objawy

- przykłady:

alkoholowego

powodu braku wiedzy na temat choroby

- przy wyjaśnieniu badanego stanu rzeczy potrzebne jest nie tylko wyjaśnienie genetyczne, ale także wyjaśnienie znaczenia tego stanu rzeczy dla nadrzędnej całości; wyjaśnienie jakie zmiany w funkcjonalnym układzie całości wywołuje dany proces czy stan rzeczy i jak całość na niego oddziałuje

- jakie znaczenie ma aktualny stan dla zdrowia, choroby i opieki

- jakie subiektywne odczucia i oceny podopiecznego wywołuje jego aktualny stan

- przykłady:

> Podopieczny unieruchomiony nie potrafi zabezpieczyć swoich potrzeb biologicznych

> Podopieczny nie przywiązuje uwagi do kontroli poziomu glikemii.

- ustalenie fazy pozwala określić stopień rozwoju badanych procesów i stanowi podstawę do przewidywania dalszego ich przebiegu

- przykłady:

> Podopieczny nadużywa alkoholu - wypija jedno piwo codziennie

> Podopieczny w fazie zaostrzenia choroby przewlekłej

- jej podstawa jest przewidywanie skutków zjawiska, stanu, sytuacji w jakiej znalazł się lub może znaleźć się podopieczny, jego rodzina i środowisko oraz przewidywanie reakcji na te skutki

- może ona dotyczyć przewidywanie korzystnych skutków, reakcji, objawów czy stanów dla podopiecznego lub niekorzystnych

- przykłady:

> Nadmierne używanie alkoholu spowoduje rozpad rodziny

> Brak regularnego przyjmowania leków zaostrzy chorobę

> Brak zmiany pozycji co 2h u chorego leżącego spowoduje rozwój odleżyn

> Brak asystowania podczas chodzenia wywoła upadek

> Ciągłe ćwiczenia oddechowe uchronią przed zapaleniem płuc

Fazy metodycznego działania w pracy opiekunki - planowanie, realizowanie, ocenianie

Planowanie - to opracowanie indywidualnego programu, które pozwalają w sposób planowy rozwiązać problemy podopiecznego. Planowanie powinno być konkretne i wynikać wyraźnie z diagnozy problemów i określonych na tym podstawie potrzeb. Wskazane jest opracowywanie planu opieki przy udziale i akceptacji podopiecznego lub/i jego rodziny.

Etap ten musi przewidzieć odpowiedzi na następujące pytania:

Zadania opiekunki:

Planując musimy określić sobie cel, jaki chcemy osiągnąć współpracując z podopiecznym i jego środowiskiem. Musimy wiedzieć jaką trudność chcemy wyeliminować lub zminimalizować. Na tym etapie ważne jest określenie także zaplanowanie przy użyciu jakich metod, technik i sprzętu zostanie osiągnięty cel pracy.

Cechy planu:

Nie trudno zorientować się, że po etapie planowania kolejny etap nazywa się realizacją planu. W tym etapie musi dojść do zastosowania w praktyce ustalonego wcześniej i zatwierdzonego planu kompleksowej opieki.

Etap ten składa się z następujących faz:

Zadania opiekunki:

- podjęcie planowanych działań za pomocą wcześniej ustalonego planu z wykorzystaniem różnych metod, technik i środków

- osiągnięcie wcześniej założonego celu

Postępowanie zgodnie z wytyczoną linią opieki daje szansę wykonania w krótkim czasie celowych działań i osiągnięcia zamierzonego efektu. Tego typu działania pozwolą opiekunce uniknąć błędów w postaci doraźnego rozwiązania.

W wyniku racjonalnie podejmowanych działań, które wcześniej były zaplanowane, musi dojść do sformułowania oceny dotyczącej stanu, jaki osiągnięto w stosunku do założonego celu. Na tym etapie opiekunka analizuje wyniki swoich działań i formułuje ocenę końcową, która jednocześnie może stać się diagnozą. Jest to wynik porównywalny ze stanem poprzednim.

6Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
modu- 6, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN MEDYCZNY ##########################
modu- 1, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN MEDYCZNY ##########################
modu- 3, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN MEDYCZNY ##########################
modu- 7, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN MEDYCZNY ##########################
modu++ę 8A, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN MEDYCZNY #######################
modu++ę 10, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN MEDYCZNY #######################
modu- 8B, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN MEDYCZNY #########################
proces pielegnowania oiom - praktyka gs-1, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN M
modul 5, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN MEDYCZNY ##########################
Notatki z polityki społecznej, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN MEDYCZNY ####
Personalizm jako postawa wobec cz ĂŠowieka, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN
KONTRAKT SOCJALNY, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN MEDYCZNY ################
HIGIENA OTOCZENIA test, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN MEDYCZNY ###########
pytania na egzamin, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN MEDYCZNY ###############
Pytania z prawa i ekonomii, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN MEDYCZNY #######
ZAGADNIENIA NA EGZAMIN USTNY, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN MEDYCZNY #####
UNICEF, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN MEDYCZNY ###########################
Zasady Medycyny Ratunkowej na wesoło, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN MEDYCZ

więcej podobnych podstron