Pielęgnowanie w chorobach afektywnych, Pielęgniarstwo licencjat cm umk, III rok, Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

Pobierz dokument
pielegnowanie.w.chorobach.afektywnych.doc
Rozmiar 70 KB

PIELEGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE

Temat: Pielęgnowanie w chorobach afektywnych

1.. Zaburzenia psychiczne o etiologii ,, endogennej”, które charakteryzują się patologicznymi zmianami nastroju, napadu psychoruchowego, emocji i środowiskowej regulacji rytmów biologicznych.

Cecha

Zab. Afektywne dwubiegunowe

Zab. Depresyjne nawracająca choroba afektywna jednobiegunowa

Rodzaj faz

Zespoły depresyjne i maniakalne lub hipomaniakalne

Zespół depresyjny

Rodzaj zab. afektywnych

U krewnych I stopnia

Zaburzenia dwubiegunowe i jednobiegunowe

jednobiegunowe

Cechy osobowości przedchorobowej

Często cyklotymiczna, syntoniczna, ekstrawertywna

Często melancholijny, anankastyczna, neurotyczna, introwertywna

Płeć

Kobiety i mężczyźni równie często

Częściej u kobiet

Początek choroby

20-30

Po 40

Długość fazy

3m. (częste fazy), krótkie

6-9m. (często fazy długie)

Cechy kliniczne

Niezbyt duże nasilenie lęku, hipersomia, z zahamowaniem, nagły początek i koniec nawrotu

Z lękiem, niepokojem, pobudzeniem ruchowym, urojeniami, bezsennością, stopniowe narastanie i ustępowanie objawów

Węglan litu w profilaktyce

Duża skuteczność

Mała skuteczność

Leki przeciwdepresyjne

Nieskuteczne, przeciwwskazane

Często skuteczne

2. Zespół depresyjny:

- obniżenie nastroju (chory utracił zdolność przeżywania radości, przeżywa smutek, zobojętnienie, ujemnie ocenia swoją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, uważa się za winnego, grzesznego).

- zmniejszona aktywność (chory skarży się na niesprawność psychiczną i fizyczną, utratę energii życiowej, zainteresowań, trudność z wykonywaniem pracy i prostych czynności, męczliwości)

- zahamowanie myślenia, chory ma kłopoty ze skupieniem uwagi i poczucia utraty pamięci, skarży się, że jego myśli płyną wolno i są przykre, ciężkie, czarne <= objaw Anchedoni

- lęk (chory odczuwa nieokreślony lęk, niepokój zlokalizowany w okolicy serca, żołądka, przeżywa uczucie zagrożenia, oczekuje czegoś przykrego)- typowe;

- poronne i maskowane;

- jako łagodne, średnio nasilone i ciężkim przebiegu


- typowy;

- z zahamowaniem;

- z urojeniami;

- z lękiem

- z zaburzeniami hipochondrycznymi;

- z natręctwami;

- z depersonalizacją;

- z objawami psychotycznymi;

- mieszane

3. Zespół maniakalny


- podwyższenie nastroju (chory stale wesoły, zadowolony, przecenia swoje możliwości, uważa się za człowieka sukcesu, nie liczy się z nikim, nie znosi krytyki, uwag, drażliwy, skłonny do kłótni);


- wzmożenie napędu psycho ( chory jest wielomówny, stale zajęty, na nic niema czasu, ma poczucie niepożytej energii, opowiada i podejmuje się zajęć, których nie kończy);


- zaburzenia ośrodkowej regulacji rytmów biologicznych (chory prawie lub zupełnie nie sypia, nie czuje potrzeby jedzenia, czasami je łapczliwie, niechlujnie, może nadużywać alkoholu, być pobudzonym seksualnie, mówi niewybredne dowcipy)


- zaburzenia emocji (chory z byle powodu doprowadza do konfliktów, wybucha złością, agresja w przypadku niespełnienia jego żądań i zachcianek, może być wulgarny, opryskliwy)

W międzynarodowej klasyfikacji wyodrębniono trzy stopnie nasilenia zaburzeń maniakalnych czyli trzy stopnie zespołów maniakalnych:


- hipomania;

- mania bez objawów psychotycznych;

- mania z objawami psychotycznymi.

Uwagi (posumowanie):

 1. Depresja w języku codziennym: określenie złego samopoczucia, obniżonego nastroju, przygnębienie, niezależnie od przyczyn tego stanu;

 2. w psychiatrii: zaburz. Nastroju i emocji rozumiane jako zjawiska chorobowe, wymagające leczenia;

 3. Należy pamiętać, że nie jest to zwykła chandra czy objaw słabości woli lub charakteru, nie można się od niej uwolnić ,, biorąc się w garść”

4. Inne zaburzenia afektywne:


- zaburzenia to dotyka cztery razy częściej kobiety niż mężczyzn, cierpią też na nie małe dzieci;


- badanie wykazuje, że epizody depresji wiążą się ściśle z ilością światłą słonecznego i temperaturą.


- diagnoza dystymii wymaga obecności przynajmniej dwóch z następujących objawów: zaburzenia łaknienia, zaburzenia snu, uczucie zmęczenia, deficyt uwagi, niska samoocena, trudności decyzyjne, poczucie beznadziejności


- objawy dystymii mają tendencje do nasilania się w godzinach popołudniowych;

- zachorowanie następuje najczęściej pomiędzy 20 a 30 r. życia;

- dystymia współwystępuje niekiedy z zaburzeniami osobowości i zespołem natręctw

5. Choroby afektywne w chorobie jednobiegunowej - terapia:

- leki przeciwdepresyjne;

- leki psychotyczne o jednoczesnym wpływie przeciwdepresyjnym;

- leki psychotyczne o jednoczesnym wpływie przeciwmaniakalnym;

- sole litu;

- leki normotymiczne;

- leki anksjolityczne;

- elektrowstrząsy;

- fototerapię;

- psychoterapię ( kognitywna, indywidualna, grupowa, rodzinna)

6. Zasady kontaktu z chorymi:


- nie podzielać z chorym jego poczucia beznadziejności ani wiary w cudowne

uzdrowienie;

- przypominać pacjentowi o zasadniczym znaczeniu farmakoterapii (poprawa 3-4 tyg.);

- zachęcać do podejmowania działań, które wcześniej sprawiały my przyjemność;

- nie okazywać niezadowolenia z powodu niewykorzystania propozycji (prawdopodobnie

zadania w danym momencie zbyt trudne dla chorego) .

7. Pielęgnowanie chorych z depresją:

 1. Utrata poczucia sensu życia, brak nadziei, zadowolenia, myśli samobójcze:

Cel: uzyskanie u pacjenta postawy chęci życia


- tzw. ścisła obserwacja, pielęgniarka powinna wiedzieć gdzie przebywa i co robi pacjent;

- częsta obecność, chory potrzebuje drugiego człowieka, cichej życzliwości, bezpieczeństwa;

- zastosowanie milczenia, oczekuje się na słowo pacjenta, zakomunikowanie tego do istotne;

- wysłuchanie chorego , który szuka możliwości swobodnego wypowiadania się o problemie;


- cierpliwość, akceptacja i empatia umożliwia dowartościowanie pacjenta, poprawę jego samooceny;


- podawanie leków zgodnie ze zleceniem lekarskim i dyskretna kontrola;

- usunięcie przedmiotów mogących stanowić narzędzie samobójstwa;

- uniemożliwienie dostępu do miejsc odosobnionych trudnych do obserwacji zwłaszcza nocą;

- ocena intensywności myśli samobójczych (czy są zwiewne czy natrętne);

- ocena czynników zwiększających prawdopodobieństwo wystąpienia próby samobójczej

- ocena samokontroli pacjenta nad doznawanymi emocjami oraz zamiarami


- ocena stanu pacjenta ( lęk, nastrój, drażliwość, pobudzenie psychoruchowe, przejścia z zahamowania w pobudzenie (raptus melancholicus) - może być przyczyną nieoczekiwanych zachowań)


- odwracanie uwagi od myśli i negatywnych przeżyć (techniki rozproszenia);

- wyjaśnienie związku myśli z nastrojem i tendencjami

- zmotywowanie pacjenta do życia poprzez naznaczenie pozytywów z życia pacjenta (osiągnięć, znaczenia dla innych)


- ocena stosunku chorego do życia

- ocena dystymulacji

 1. Przeżywanie urojeń depresyjnych:

Cel: zapewnienie bezpieczeństwa i uzyskanie prawidłowego interpretowania rzeczywistości

- przekazywanie prostych obiektywnych komunikatorów o rzeczywistości

- odwracanie uwagi od treści urojeniowych pacjenta

- rozpoznanie rodzaju urojeń i ich treści oraz nasileń

- nie przeciwstawiania się pacjentowi, gdy werbalizuje treści urojeń

 1. Brak poczucia własnej wartości (wszyscy wokół wydają się kimś, a ja jestem…)

Cel: wzrost poczucia własnej wartości i samoakceptacji

-rozmowy, wskazywanie pozytywnych faktów w życiu pacjenta, jego szczególnych osiągnięć;

- uświadamianie choremu jego możliwości, znaczenia dla innych, roli w rodzinie, grupie zawodowej;

- stopniowe aktywizowanie, powierzanie do wykonania zadań adekwatnych do możliwość, pochwały;

- zachęcanie rodziny do odwiedzin i rozmów z pacjentem.

 1. Lęk depresyjny

Cel: zmniejszenie i niwelowanie lęku


- obecność, rozmowa, wysłuchanie i próba zrozumienia pacjenta działają psychoterapeutycznie

- zachęcenie do udziału w zajęciach nie wymagających skupienia, aktywność rozładowuje napięcie

 1. Trudności w rozwiązywaniu kontaktu z otoczeniem, odosobnienie

Cel: Brak osamotnienia i nawiązywania właściwych relacji społecznych


- rozmowa, udzielanie wyjaśnień, dodanie otuchy, jeżeli kontakt jest niemożliwy - pamiętać, że świadomość jest zachowana i pacjent odbiera dochodzące do niego bodźce.

- zastosowanie technik relaksacyjnych

- stworzenie warunków do snu: wietrzenie sal, kąpiel, rozmowa, zapewnienie o bezpieczeństwie

- leki nasenne wg zlecenia lekarza, sprawdzanie czy pacjent śpi w nocy

 1. Zaparcia stolca

- zastosowanie środków naturalnych: kwaśne mleko, razowe pieczywo;

- zachęcanie do udziału porannej gimnastyce, aktywności w ciągu dnia;

- udział pielęgniarki w farmakoterapii;

 1. Niechęć do dbałości o higienę, wygląd zewnętrzny i wygląd otoczenia:

- rozpoznanie przyczyn takiego stanu;

- rozmowa na temat znaczenia dbałości o higienę i wygląd dla poprawy własnego samopoczucia;

- obserwacja pacjenta w codziennych czynnościach (utrzymanie higieny)

- dopilnowanie wykonywania toalety, pomoc w utrzymaniu higieny włosów i fryzury, częsta kąpiel

- zauważanie i pochwalanie wysiłków pacjenta

 1. Trudności w podejmowaniu aktywności ruchowej;

- poznawanie możliwości chorego oraz obserwacja;

- planowanie aktywności w ciągu dnia razem z pacjentem;

- motywowanie pacjenta poprzez zauważanie wszelkich prób aktywności;

- zachęcanie do zaangażowania w dawne zajęcia (hobby)

- prowadzenie rozmów na temat doznań pacjentów potrzeb

- wspieranie pacjentów w obliczu

- zaangażowanie większej grupy pacjentów do współpracy

 1. Brak poczucia wsparcia

- uważne słuchanie chorego;

- werbalizacja uczuć;

- rozpoznanie przyczyn takich odczuć;

- udzielanie informacji o chorobie;

- pomoc w radzeniu sobie;

- zaangażowanie rodziny w opiekę

- motywowanie pacjenta do kontynuacji terapii

- obiektywne (pozytywne) przedstawienie dotychczasowych form i podmiotów wsparcia.

 1. Brak wiary w wyleczenie, niechęć do przyjmowania leków

- podtrzymywanie wiary w leczenie, przekonywanie o skuteczności stosowanych leków oraz o konieczności ciągłej farmakoterapii ;)


Pobierz dokument
pielegnowanie.w.chorobach.afektywnych.doc
Rozmiar 70 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Choroby afektywne, Pielęgniarstwo licencjat cm umk, III rok, Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatry
Pielęgnowanie chorych z manią, Pielęgniarstwo licencjat cm umk, III rok, Psychiatria i pielęgniarstw
SCHIZOFRENIA objawy, Pielęgniarstwo licencjat cm umk, III rok, Psychiatria i pielęgniarstwo psychiat
Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne egzamin (3), Pielęgniarstwo licencjat cm umk, III rok, P
Piel. psychiatryczne- opracowane pytania opisowe, Pielęgniarstwo licencjat cm umk, III rok, Psychiat
Organizacja lecznictwa psychiatrycznego, Pielęgniarstwo licencjat cm umk, III rok, Psychiatria i pie
Psychiatria- leczenie w NFZ, Pielęgniarstwo licencjat cm umk, III rok, Psychiatria i pielęgniarstwo
Uzależnienia, Pielęgniarstwo licencjat cm umk, III rok, Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne
Rehabilitacja psychiatryczna- rola i udział pielęgniarki, Pielęgniarstwo licencjat cm umk, III rok,
Pielęgnowanie chorych z manią, Pielęgniarstwo licencjat cm umk, III rok, Psychiatria i pielęgniarstw
Pacjent z Chorobą Alzheimera- postępowanie pielęgniarskie, Pielęgniarstwo licencjat cm umk, III rok,
Objawy choroby Parkinsona, Pielęgniarstwo licencjat cm umk, III rok, Geriatria i pielęgniarstwo geri
egzamin neuro, Pielęgniarstwo licencjat cm umk, III rok, Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne g
Rak szyjki macicy, Pielęgniarstwo licencjat cm umk, III rok, Ginekologia i pielęgniarstwo ginekologi

więcej podobnych podstron