modul 5, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN MEDYCZNY ############################, A notatki


METODYKA GROMADZENIA INFORMACJI

O PODOPIECZNYM I JEGO ŚRODOWISKU

Metody gromadzenia informacji o podopiecznym to świadome, konsekwentne i planowe sposoby postępowania, które zmierzają do osiągnięcia celu, jakim jest uzyskanie niezbędnego zakresu wiedzy na temat podopiecznego i jego środowiska.

OBSERWACJA - uważne spostrzeganie elementów wyglądu i zachowania człowieka lub przedmiotów i zjawisk.

W czasie obserwacji dostrzegamy w sposób świadomy:

* wygląd zewnętrzny pacjenta

* zachowanie

* funkcjonowanie i sposoby radzenia sobie z trudnościami

Podmiotem obserwacji jest podopieczny, jego rodzina i inne osoby bliskie. W przypadku dzieci i osób, z którymi nie można nawiązać werbalnego kontaktu obserwacja stanowi podstawową metodę gromadzenia informacji.

Rodzaje obserwacji

- celowa (konkretne zachowanie lub objaw)

- swobodna

* ze względu na narzędzie

- bezprzyrądowa - za pomoca narządu wzroku obserwatora

- przyrządowa - nagrywanie na płytę lub taśmę video

* ze względu na czas trwania

- fotograficzną (określony czas obserwacji danej cechy lub zjawiska)

- próbki czasowe -obserwacja przez dłuższy czas

- próbki zdarzeń- w ciągu ustalonego czasu rejestruje się wystąpienie jakiegoś zdarzenia

Cechy obserwacji:

- celowa

- systematyczna

- obiektywna

- selektywna

Zasady obserwacji podopiecznego

 1. nawiązanie i utrzymanie kontaktu interpersonalnego

 2. określenie celu obserwacji

 3. obserwowanie w sposób obiektywny

 4. dyskrecja i zachowanie poczucia intymności

 5. weryfikowanie niepewnych informacji inną metodą

 6. odnotowanie uzyskanych informacji

 7. życzliwość, cierpliwość oraz atmosfera zaufania

 8. zagwarantowanie prawa do ochrony danych osobowych

WYWIAD - planowa rozmowa z podopiecznym ukierunkowana na osiągnięcie wcześniej założonego celu

Cel wywiadu:

Rodzaj wywiadu:

Metody prowadzenia wywiadu:

- skategoryzowany

- nieskategoryzowany

- bezpośredni (z podmiotem opieki)

- pośredni (z osobami z najbliższego kręgu podopiecznego)

Prowadząc wywiad zazwyczaj pyta się o fakty z życia podopiecznego związane z jego zdrowiem, możliwościami funkcjonowania w życiu społecznym oraz sferze psychicznej. Kolejna grupa pytań obejmuje informację na temat opinii podopiecznego o stanie zdrowia, aktualnym samopoczuciu, wydolności rodziny.

Formułowanie pytań w wywiadzie planowym:

 1. treść pytań - jasna, zwięzła, trafna, dotycząca konkretnej informacji, dostosowana do poziomu wiedzy

 2. sposób formułowania - prosty, jasny, z możliwością zadawania pytań pomocniczych

 3. kolejność - pierwsze pytania dotyczą danych zawartych w dokumentacji podopiecznego; każde pytanie dotyczy konkretnego jednego zagadnienia; zasada przechodzenia od ogółu do szczegółu; pytania kłopotliwe dla podopiecznego zadajemy na końcu

Sposoby zadawania pytań:

Zasady prowadzenia wywiadu:

ANALIZA DOKUMENTÓW - polega na ilościowej i jakościowej analizie dokumentów składających się na całą dokumentacje podopiecznego, której celem jest uzyskanie jak największej ilości informacji o podopiecznym i jego rodzinie.

Dokumentacją podopiecznego stanowią:

Dla całego zespołu terapeutycznego dokumentacja pełni funkcję ciągłej, systematycznej wymiany informacji.

Podsumowując, źródłem danych o podopiecznym może być:

Dane o podopiecznym obejmują:

4Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
proces pielegnowania oiom - praktyka gs-1, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN M
modu- 4, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN MEDYCZNY ##########################
modu++ę 8A, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN MEDYCZNY #######################
modu++ę 10, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN MEDYCZNY #######################
Notatki z polityki społecznej, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN MEDYCZNY ####
Personalizm jako postawa wobec cz ĂŠowieka, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN
KONTRAKT SOCJALNY, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN MEDYCZNY ################
HIGIENA OTOCZENIA test, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN MEDYCZNY ###########
modu- 8B, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN MEDYCZNY #########################
pytania na egzamin, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN MEDYCZNY ###############
modu- 6, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN MEDYCZNY ##########################
modu- 1, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN MEDYCZNY ##########################
modu- 3, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN MEDYCZNY ##########################
modu- 7, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN MEDYCZNY ##########################
Pytania z prawa i ekonomii, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN MEDYCZNY #######
ZAGADNIENIA NA EGZAMIN USTNY, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN MEDYCZNY #####
UNICEF, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN MEDYCZNY ###########################
Zasady Medycyny Ratunkowej na wesoło, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN MEDYCZ

więcej podobnych podstron