CHemia org Tow stac 2013 2014, Studia, I o, rok II, semestr III, chemia organiczna [egz]


Wydział: WYDZIAŁ NAUKI O ŻYWNOŚCI - STACJONARNE

Przedmiot: chemia organiczna

KIERUNEK: TOWAROZNAWSTWO

Kod

13.3-19b-00-C/03

2013/2014

Rok

Semestr

Liczba godzin

Status

Język wykładowy

II

III

L - 30

Obligatoryjny

Polski

Osoba prowadząca przedmiot: Dr hab. piotr minkiewicz, prof. uwm

Jednostka organizacyjna: Katedra Biochemii Żywności

Tematyka ćwiczeń:

L.p.

Temat ćwiczenia

Treści nauczania

1

Wprowadzenie teoretyczne do ćwiczeń z chemii organicznej

18-22.11.2013

Zajęcia organizacyjne: zapoznanie studentów z regulaminem, przepisami BHP oraz organizacją ćwiczeń. Ćwiczenia rachunkowe: obliczanie stężeń w roztworach niewodnych, dobieranie współczynników w reakcjach redox, obliczanie wydajności reakcji, ustalanie wzorów związków chemicznych.

2

Zajęcia seminaryjne

Kolokwium I

25-29.11.2013

Kolokwium I (zadania rachunkowe), Zajęcia seminaryjne: nazewnictwo i izomeria podstawowych grup związków organicznych.

3

Informatyka chemiczna

2-6.12.2013

Posługiwanie się bazami danych związków chemicznych na przykładzie bazy PubChem i wyszukiwarki Chemical Structure Lookup

4*

Operacje jednostkowe

Kolokwium II

9-13.12.2013

Operacje jednostkowe: ekstrakcja, krystalizacja, destylacja

Kolokwium II (właściwości podstawowych grup związków organicznych - węglowodory, alkohole, fenole, aldehydy, ketony, kwasy karboksylowe, aminy, amidy, estry).

5*

Badanie właściwości grup funkcyjnych

16-20.12.2013

Badanie właściwości grup funkcyjnych - węglowodory, alkohole, aldehydy, kwasy karboksylowe, aminy, estry.

6*

Badanie właściwości grup funkcyjnych

Kolokwium III

7-10.01.2014

Badanie właściwości grup funkcyjnych - aminokwasy, białka, węglowodany, tłuszcze.

Kolokwium III (właściwości grup związków organicznych ważnych dla funkcjonowania organizmów żywych - aminokwasy, peptydy, białka, węglowodany, lipidy). Wykonanie preparatu.

7*

Wykonanie preparatu

13-17.01.2014

Synteza preparatu

8

Zaliczenie zaległości

20-24.01.2014

Dokończenie preparatu (ważenie, obliczanie wydajności reakcji, pisanie i poprawa sprawozdania), zaliczenie zaległości

Zajęcia 1-7 po 4 h, zajęcia 8 - 2h

*Zajęcia prowadzą dwie osoby.

Warunki zaliczenia ćwiczeń

- zaliczenie wszystkich kolokwiów na ocenę pozytywną

- wykonanie i zaliczenie analiz, preparatu, prezentacji oraz ćwiczenia z informatyki chemicznej

Warunki zaliczenia preparatu

- obliczenie wydajności reakcji

Zagadnienia teoretyczne do poszczególnych preparatów

Kwas acetylosalicylowy (aspiryna)

- budowa, właściwości fizyczne i chemiczne kwasów karboksylowych oraz estrów

- reguła aromatyczności

- budowa, właściwości fizyczne i chemiczne bezwodników kwasowych oraz fenoli

Dibenzylidenoaceton

- właściwości chemiczne grupy karbonylowej, pierścienia benzenowego oraz grupy ketonowej

- reguła aromatyczności

Treść kolokwiów

Kolokwium 1: Zadania rachunkowe: obliczanie stężeń w roztworach, dobieranie współczynników w reakcjach redox, obliczanie wydajności reakcji

Kolokwium 2: Budowa i podstawowe reakcje następujących grup związków: węglowodory - nasycone, nienasycone i aromatyczne; alkohole - pierwszo-, drugo- i trzeciorzędowe (utlenianie, estryfikacja), fenole (reakcje grupy hydroksylowej, kwasowość); aldehydy (reakcje utleniania), ketony; kwasy karboksylowe (kwasowość); aminy (reakcje grupy aminowej, zasadowość), amidy, estry

Kolokwium 3: Budowa i podstawowe reakcje następujących grup związków: aminokwasy, peptydy, białka (budowa wiązania peptydowego); tłuszcze - nasycone i nienasycone; cukry - mono-, di- i polisacharydy, aldozy i ketozy (właściwości redukujące)

Polecane podręczniki

W sylabusieWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Chemia org wykl Tow stac 2013 2014, Studia, I o, rok II, semestr III, chemia organiczna [egz]
inżynieria ćw12, Studia, I o, rok II, semestr III, inżynieria materiałowa, od Asi
inżynieria ćw11, Studia, I o, rok II, semestr III, inżynieria materiałowa, od Asi
inżynieria ćw13, Studia, I o, rok II, semestr III, inżynieria materiałowa, od Asi
istacjonarne, Studia, I o, rok II, semestr III, inżynieria materiałowa
inżynieria2, Studia, I o, rok II, semestr III, inżynieria materiałowa, od Asi
cw 13 opornosci wlasc, Studia, I o, rok II, semestr III, inżynieria materiałowa, od Pauliny
Wyklady In, Studia, I o, rok II, semestr III, inżynieria materiałowa, od Pauliny
inżynieria1, Studia, I o, rok II, semestr III, inżynieria materiałowa, od Asi
mikrobiologia, Studia, I o, rok II, semestr III, mikrobiologia [egz]
Inzynieria materialowa- pytania na wejsciowki do Zywicy, Studia, I o, rok II, semestr III, inżynieri
2. Sprawozdanie 29.10.2014 - Statyczna próba ściskania, Studia ATH AIR stacjonarne, Rok II, Semestr
1. Sprawozdanie 17.12.2014 - Obwody nieliniowe, Studia ATH AIR stacjonarne, Rok II, Semestr III, Pod
egzamin masaz, STUDIA, WSR - Fizjoterpia, Rok II, ROK II, Semestr III, MASAŻ, MASAŻ
Robotyka-ściąga2, Studia ATH AIR stacjonarne, Rok II, Semestr III, Podstawy robotyki I, Pomoce nauko
patooo, STUDIA, WSR - Fizjoterpia, Rok II, ROK II, Semestr III, patologia ogólna, patologia ogólna,
4.12, STUDIA, WSR - Fizjoterpia, Rok II, ROK II, Semestr III, PFK - ćwiczenia, PFK - ćwiczenia

więcej podobnych podstron