Americanos - analiza wstepna, rachunkowosc, Analiza finansowa (ekonomiczna), Przykłady


Analiza finansowa Americanos sp zo.o.

  1. Historia firmy, nazwy i obecność na rynku

W 1989 r. Andrzej Pacanowski zaczął handlować importowaną dżinsową odzieżą w małym lokalu przy warszawskim Dworcu Centralnym. Firma AMERICANOS powstała w 1992 roku. Koncepcja powstania firmy odzieżowej wynikła z zainteresowań założyciela firmy, jego kontaktów z grupą zagranicznych przyjaciół, zajmujących się modą oraz wyraźnej luki w tym obszarze na polskim rynku w tamtym okresie. Dziś spodnie, kurtki, bluzy czy T-shirty założonej przez Pacanowskiego firmy Americanos sp. z o.o. (ma siedzibę w podwarszawskich Łomiankach) są sprzedawane w ponad 200 salonach w całej Polsce. Nazwa AMERICANOS zrodziła się poprzez skojarzenie pochodzenia dżinsu, sięgając w swym brzmieniu do najstarszych tradycji i amerykańskich korzeni denimowej odzieży.
Około 30 proc. kolekcji wytwarzają zakłady należące do Americanos; resztę wykonują polscy podwykonawcy. Odzież projektują dla firmy dwaj styliści francuskiej firmy Mission Impossible. Jesienią 2004 r. Americanos otworzy pierwszy salon za granicą (w Rydze).
Kilkunastoletnia obecność firmy AMERICANOS na rynku zaowocowała wieloma sukcesami. Pierwszym takim sukcesem okazało się wprowadzenie spodni z kolorowego dżinsu. Firma z powodzeniem konkuruje swą ofertą z międzynarodowymi koncernami obecnymi na rynku polskim, zajmując jedno z czołowych miejsc pod względem znajomości produktu i wysokości obrotów.

Co roku firma AMERICANOS przedstawia dwie kolekcje w sezonach wiosna - lato i jesień - zima, proponując produkty oddające najnowsze trendy w modzie i nawiązujące do nowatorskich, ciekawych rozwiązań, poprzez zastosowanie zarówno niebanalnych wzorów jak i nowych rodzajów tkanin, obróbek i wykończeń, czy też wprowadzenie nietuzinkowych dodatków i nadruków.

Firma AMERICANOS zalicza się kategorii jeanswear, charakteryzuje się wyraźnym stylem, wyróżniającym ją spośród pozostałych marek tej kategorii. Dbamy o to aby bogata oferta produktów o modnym, prowokacyjnym i awangardowym stylu sprawiała, że AMERICANOS wygląda niestandardowo na tle konkurencji.

Najsilniejsze cechy naszej marki to:

W odpowiedzi na potrzeby konsumentów oferta firmy jest cały czas poszerzana o nowe rodzaje produktów. W chwili obecnej AMERICANOS coraz częściej rozpoznawany jest na rynku jako firma sportswearowa, o szerokim wachlarzu produktów zarówno z denimu, jak i niedenimowych.

BILANS ANALITYCZNY

2004

2005

2006

2007

 

 

AKTYWA

 

AKTYWA STAŁE

10 089 988,84

7 150 818,88

6 024 630,72

7 960 756,86

1. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

101 786,42

3 591,72

448,64

0,00

2. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

8 309 388,52

7 147 227,16

6 024 182,08

7 160 756,86

w tym: Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej

5 927 797,84

5 672 150,56

5 195 410,47

5 743 077,74

w tym: Urządzenia techniczne i maszyny

1 075 606,01

763 696,94

441 443,12

315 230,52

w tym: środki transportu

337 461,67

86 011,15

13 012,94

4 765,59

3. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE

1 557 613,90

0

0,00

0,00

4. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE

121 200,00

0,00

0,00

800 000,00

5. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

0,00

0

0,00

0,00

AKTYWA BIEŻĄCE

31 500 001,37

29 716 955,80

27 391 690,85

26 742 342,10

1. ZAPASY

24 107 380,90

21 283 741,65

19 406 985,96

21 431 078,67

2. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE

6 395 446,00

7 315 717,39

7 012 287,05

4 622 781,15

3. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE

425 025,26

460 928,03

333 478,40

682 425,27

w tym: ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE

425 025,26

460 928,03

202 491,79

152 559,85

4. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

572 149,21

656 568,73

638 939,44

6 057,01

AKTYWA RAZEM

41 589 990,21

36 867 774,68

33 416 321,57

34 703 098,96

 

 

PASYWA

 

KAPITAŁ WŁASNY

4 465 877,06

3 319 154,17

3 052 580,79

2 610 094,30

w tym: KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY

7 504 000,00

7 504 000,00

7 504 000,00

7 504 000,00

w tym: ZYSK (STRATA) ZATRZYMANY

-3 422 121,00

-3 038 122,94

-4 184 845,83

-4 451 419,21

w tym: ZYSK (STRATA) NETTO

383 998,06

-1 146 722,86

-266 573,38

-442 486,49

KAPITAŁY OBCE

37 124 113,15

33 548 620,51

30 363 740,78

32 093 004,66

KAPITAŁY OBCE DŁUGOTERMINOWE

4 542 940,10

4381391,65

4 165 799,13

6 942 657,55

KAPITAŁY OBCE KRÓTKOTERMINOWE (ZOBOWIĄZANIA BIEŻĄCE)

32 581 173,05

29 167 228,86

26 197 941,65

25 150 347,11

w tym: ZOBOWIĄZANIA OPROCENTOWANE

4 544 276,83

2 546 075,64

0,00

0,00

w tym: ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG

4 990 895,85

3 181 221,62

1 472 406,85

1 748 216,52

PASYWA RAZEM

41 589 990,21

36 867 774,68

33 416 321,57

34 703 098,96

KAPITAŁ STAŁY*

9 008 817,16

7 700 545,82

7 218 379,92

9 552 751,85

KAPITAŁ ZAINWESTOWANY**

13 553 093,99

10 246 621,46

7 218 379,92

  •  552751,85

  1. Analiza wstępna

W badanym okresie tj. 2003-2007 wartość aktywów AMERICANOS spółka z o.o. z roku na rok maleje. Może to być spowodowane sytuacja gospodarcza kraju. Rosnąca inflacja i bezrobocie powodują osłabienie popytu na rynku odzieżowym. Ludzie kupują tańsze produkty z niższą jakości. Taka sytuacja spowodowana może być kryzysem finansowym. Spółka szuka oszczędności, spieniężając aktywa bez których może swobodnie kontynuować działalność operacyjną, prawdopodobnie dlatego wartości niematerialne i prawne od roku 2003 do 2007 stale maleją aż w 2007 roku osiągają wartość 0 (od 316 966,08 do 0). Spadek ten jest coraz słabszy. Między 2003-2004 występuje najbardziej diametralny spadek, Różnica wynosi ok.219 tys., natomiast z roku 2004 na 2005 wartość WNiP spadła o 98tys. Mogło to być skutkiem szukania oszczędności, aby zachować działalność operacyjną na stabilnym poziomie, zrezygnowano z pewnych elementów działalności inwestycyjnej przez zbycia patentów, licencji czy koncesji lub zamortyzowaniem WNiP. Duże skoki występują także w rzeczowych aktywach stałych, jednak nie są one już tak gigantyczne jak przy WNiP, ponieważ ten składnik aktywów ma większa wartość dla działalności operacyjnej spółki. Takie składowe jak budynki, lokale, maszyny czy transport maja bezpośredni związek z podstawowym przedmiotem działalności AMERICANOS spółka z o.o., czyli produkcją i sprzedażą wyrobów odzieżowych. Najmniejszą dynamikę zmian widzimy w składniku aktywów budynki i inne lokale inżynierii wodnej i lądowej są to spadki o ok. 5%. Duża dynamika występuje w maszynach i urządzeniach z roku na rok spada z roku na rok znacznie kurczą się wartości składnika środków transportu z 337 461,67 zł w 2004 do 4 765,59zl w 2007.

Inwestycje długoterminowe o wartości 121 tys. w 2003 roku utrzymuj a się w tej samej kwocie w 2004, a w 2005 spadają do zerowego poziomu. Wskazuje to na spłatę udzielonych pożyczek wierzycieli w 2005 roku. W 2008 firma znów inwestuje kwotę 800 tys. zł. . Duży spadek widać w inwestycjach krótkoterminowych, a szczegółowo w środkach pieniężnych w kasie i na rachunku ich udział w aktywach maleje z 1% do 0.44%, co wykazuje różnicę między 2004 a 2007 na poziomie 272.5 tys zł. Zapasy mają stabilną strukturę stanowią one między 53-58% ogółu aktywów w danym roku, jest to związane z działalnością operacyjną firmy. Natomiast struktura należności krótkoterminowe między 2003-2005 waha się między 15-20%, w 2007 spada do 13% może to być spowodowane zwiększeniem należności długoterminowych, lub wzrostem płynności wierzycieli.

W badanym okresie (tj. w latach 2003-2007) największy udział kapitału własnego w finansowaniu przedsiębiorstwa miał miejsce w roku 2004, w którym to też roku jako jedynym w badanym okresie został odnotowany zysk netto. W kolejnych latach wartość kapitału własnego zmniejszała się i ostatecznie wyniosła 2 610 094,30 zł w porównaniu z rokiem 2003 - 4 081 879,00 odnotowuje zatem spadek o 36%, jest to skutek odnotowywanych strat, poza rokiem 2004, gdzie część kapitału własnego stała się dywidendą wypłaconą akcjonariuszom.

Kapitał obcy krótkoterminowy w badanym okresie zmniejsza się nieznacznie z roku na rok, jego udział w finansowaniu jest podobny i wynosi ok. 80%.(poza rokiem 2007, gdzie wynosi 72% z powodu wzrostu zobowiązań długoterminowych).

W latach 2003-2004 wartość kapitału obcego długoterminowego nieznacznie zmniejszała się co oznacza, że w tych latach nie występowało zaciąganie nowych zobowiązań. W 2007 roku zostały natomiast zaciągnięte kredyty o długim okresie spłaty. Przełożyło się to na zwiększenie udziału kapitału obcego długoterminowego w finansowaniu przedsiębiorstwa.(w 2003 roku 10%, a w 2007 20%) Związane jest to z zakupem za kwotę ponad 1 000 000 zł rzeczowych aktywów trwałych, oraz z zakupem inwestycji długoterminowych (wzrost z 0zł w 2006 roku do 800 000zł w 2007). Zmiana struktury kapitałów obcych na korzyść zobowiązań długoterminowych jest oczywiście zjawiskiem pozytywnym, świadczy bowiem o wzroście zaufania do spółki i poprawia jej płynność.

  1. Analiza rachunku zysków i strat.

W badanym okresie (tj. w latach 2003-2007) przychody ogółem zmniejszyły się z poziomu 42 387 429,43 zł do poziomu 18 329 923,39 zł, co oznacza spadek o ponad 56%. Przez cały badany okres całkowite przychody wykazywały tendencję malejącą. Istotne znaczenie miał znaczny spadek przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów (które stanowiły średnio 93% wszystkich przychodów). Przychody ze sprzedaży spadły z poziomu 39 138 596,22 zł (2003 r.) aż o 59%, osiągając wielkość 15 906 851,88 zł (2007 r.). Przyczyną takiego stanu rzeczy mógł być wzrost konkurencji, pojawienie się w tamtym okresie na rynku takich marek jak Diverse czy Cropp Town. Istotne było również nastanie mody hiphopowej w badanym okresie, co mogło mieć niebagatelny wpływ na sprzedaż produktów spod szyldu „Americanos”. Ponadto, firma ta w swych działaniach marketingowych ograniczyła się do reklam w prasie i internecie, praktycznie rezygnując z reklamy w telewizji, co również mogło mieć negatywny wpływ na wysokość sprzedaży.

Pozostałe przychody operacyjne w 2003 r. wynosiły 3 196 260,67 zł, w kolejnych 2 latach drastycznie spadły do poziomu 718 716,10 zł, aby w latach 2006 i 2007 wzrosnąć, osiągając wielkość 1 911 813,48 zł (spadek o 40% w porównaniu z rokiem 2003).

Przychody finansowe w latach 2003-2005 stale rosły, w roku 2006 zmalały, aby w 2007 r. znacznie wzrosnąć do poziomu 511 258,03 zł. W porównaniu z rokiem 2003 (52 572,54 zł) nastąpił wzrost o ponad 972%. Było to głównie spowodowane nagłym zwiększeniem należnych odsetek od pozostałych jednostek.

Główny udział w strukturze kosztów stanowią koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów oraz koszty sprzedaży, co wynika ze specyfiki branży w jakiej działa spółka( w 2005 roku odpowiednio 52% oraz 44,49%)

Rosnące koszty sprzedaży produktów, towarów i materiałów (z 53281 tys. W 2003 do 73220 tys w 2005); koszty sprzedaży (z 28145 tys. W 2003 do 62293 tys. W 2005); oraz ogólnego zarządu (z 1814 tys. W 2003 do 2655 tys. W 2005) przełożyły się na malejący poziom zysku (szczególnie w 2004 roku).Głównym powodem powstania tak wysokich kosztów było wprowadzenie w 2004 roku istotnych zmian polegających na zmianie sprzedaży hurtowej na detaliczną. W początkowym okresie przejście na sprzedaż detaliczną związane było ze zwiększonymi nakładami finansowymi i organizacyjnymi(40% dynamika wzrostu pozostałych kosztów operacyjnych oraz 23,52% dynamiki wzrostu kosztów finansowych w stosunku do 2003 roku). Jednakże już w 2005 roku zapewniło to lepszy rozwój spółki i większy zysk.

Wzrost kosztów sprzedaży spowodowało też intensywne tworzenie własnej sieci dystrybucji oraz wzrost kosztów promocji i reklamy przy nasilającej się konkurencji. Na znaczny wzrost kosztów w 2004 roku wpłynęła publiczna emisja akcji Spółki, które od czerwca 2004 roku notowane są na Warszawskiej GPW. Pozyskane środki z publicznej emisji oraz przyznane limity kredytowe umożliwiły Spółce bardziej płynne regulowanie zobowiązań, co jest już widoczne w 2005 roku.

Wysoki wzrost (prawie 34% w stosunku do 2003 roku) wykazały w 2004 roku koszty ogólnego zarządu. Zostało to spowodowane dużym wzrostem aktywów trwałych, głównie rzeczowych składników tych aktywów. Wzrosły więc koszty utrzymania tego majątku, takie jak ubezpieczenia rzeczowe, koszty ochrony mienia, utrzymania terenów, podatki, itp.

Nikt już nie pamięta o kontrowersyjnych reklamach Americanos sprzed paru lat z Bogusławem Lindą w roli głównej. Wydatki na marketing spadły, firma praktycznie nie wydaje pieniędzy na reklamę w telewizji, ograniczając aktywność promocyjną do reklamy w prasie, akcji PR i obecności w internecie. Aby zaistnieć w telewizji, na jedną kampanię Americanos musiałby wydać cały swój budżet reklamowy, który można szacować na 1 mln zł rocznie. Americanos nie jest potentatem (przychody firmy nie przekraczają 30 mln zł), ale ma stosunkowo wysoką rentowność (2,5 mln zł zysku netto). Stać ich więc na wyższy budżet reklamowy.
W miarę jak spadają nakłady reklamowe, Americanosowi przybywa konkurentów - m.in. Diverse i Cropp Town. - Americanos stracił sporo klientów, którzy poddali się modzie hiphopowej - przyznaje Jacek Sadowski, ekspert ds. marek w Demo Effective Launching. Czołowy do niedawna polski brand odzieżowy pogrąża się w stagnacji. Ekspert agencji Saatchi & Saatchi zaliczył Americanosa do grupy dziewięciu marek, których wizerunek najbardziej podupadł w ostatnich latach. Jacek Sadowski zaznacza jednak, że firma nie stoi na straconej pozycji, ale powinna uregulować pozycjonowanie i komunikować to młodemu multimedialnemu odbiorcy.

Wynik netto spółki Americanos z o.o. wykazywał duże wahania w badanym okresie (lata 2003-2007). Jedynie w 2004 r. spółka miała dodatni wynik netto równy 383.998,06 zł. W 2003 roku spółka osiągnęła dużą stratę wynoszącą aż 6.349.086,23 zł, która spowodowana była głównie ogromnymi kosztami finansowymi (8.911.540,03 zł). W kolejnym roku spółce udało się osiągnąć zysk dzięki obniżeniu kosztów o prawie 22% względem roku poprzedniego. W kolejnych latach (2005-2007) spółka notowała straty na średnim poziomie 618.594,25 zł. Taki stan spowodowany był głównie spłatą odsetek od kredytów zaciągniętych w poprzednich latach.

W latach 2003-2007 nie wystąpiły żadne wydarzenia nadzwyczajne mające wpływ na osiągany wynik.

Wynik ze sprzedaży w badanym okresie rośnie (z 29959 tys w 2003 roku do 64948 tys. w 2005 roku), choć od 2004 roku jest to słabszy wzrost (44,54% w porównaniu do 85,60%).

W 2005 roku klienci zaakceptowali zmiany i widoczna jest niewielka jeszcze, ale wzrastająca dynamika wyniku ze sprzedaży w stosunku do 2004 roku (50%). Szereg ulepszeń przeprowadzonych w Spółce w 2003 roku pociągnął za sobą znaczne koszty, co uwidacznia się w spadku wyniku z pozostałej działalności operacyjnej oraz finansowej.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Bakoma - wstępna analiza, rachunkowosc, Analiza finansowa (ekonomiczna), Przykłady
Mars Polska - analiza wstępna, rachunkowosc, Analiza finansowa (ekonomiczna), Przykłady
BYTOM - analiza wstępna, rachunkowosc, Analiza finansowa (ekonomiczna), Przykłady
Hochland - analiza wstępna, rachunkowosc, Analiza finansowa (ekonomiczna), Przykłady
Nivea - analiza wstępna, rachunkowosc, Analiza finansowa (ekonomiczna), Przykłady
Danone - analiza wstępna, rachunkowosc, Analiza finansowa (ekonomiczna), Przykłady
Eris - analiza wstępna, rachunkowosc, Analiza finansowa (ekonomiczna), Przykłady
AW Kruk, rachunkowosc, Analiza finansowa (ekonomiczna), Przykłady
Tabela 17.3, rachunkowosc, Analiza finansowa (ekonomiczna)
Tabela 17.2, rachunkowosc, Analiza finansowa (ekonomiczna)
analiza inwestycyjna przedsiebiorstwa, rachunkowosc, Analiza finansowa (ekonomiczna)
notatki analiza finansowa Maczynska 2013, Analiza finansowa (ekonomiczna), Mączyńska
WSKAŹNIKOWA ANALIZA FINANSOWO EKONOMICZNA
ANALIZA FIRMY X, Studia, Analiza finansowo- ekonomiczna
Podstawy analizy finansowo ekonomicznej
KONWERSATORIUM- pytania, Analiza finansowa (ekonomiczna), Analiza finansowa (ekonomiczna) + Egzaminy
Noty, Studia - zarządzanie zzdl, semestr V, Analiza finansowo- ekonomiczna

więcej podobnych podstron