pytania na ezamin 2011 2 . 2, Prywatne, psychologia wsfiz, semestr II, Negocjacje wykłady


41.Konflikt społeczny z punktu widzenia sztuki negocjacji jest:

 1. dewiacją , która ma destruktywny wpływ na porozumiewanie się ludzi i na życie publiczne

 2. niesie w swoich skutkach społecznych więcej złego niż dobrego

 3. ani zły ani dobry, jest nieodłącznym elementem stosunków międzyludzkich

 4. potrzebny, ale tylko tak jak choroba, krótko i w niewielkiej skali, bo po jej przezwyciężeniu organizm (społeczny) może być silniejszy, uodporniony

 5. konieczny , bo bez niego nie ma porozumienia tworzącego mechanizm rozwoju

42.Istotą właściwego podejścia do konfliktu jest:

 1. dążenie do rozwiązania problemu , który wywołał konflikt

 2. odsunięcia konfliktu na plan dalszy i skupieniu swojej uwagi na tym co łączy strony

 3. nie podejmowanie problemu konfliktu ale skupienie się na umiejętności jego wygrania

 4. wykorzystania konfliktu do udowodnienia swoich racji w toku negocjacji

 5. doprowadzenie do ustalenia sprawcy konfliktu, bo tylko tak można go łatwo rozwiązać

43.Konflikty pojawiają się tym częściej im :

 1. występują większe różnice w sprawach wartości, podejścia dla norm prawa, wiary, poglądów społecznych itp..

 2. bardziej zróżnicowane są charaktery i osobowości ludzi

 3. częściej nie udaje się znaleźć winnego który wywołuje konflikty

 4. radzimy sobie z dzielącymi nas różnicami

 1. bardziej się obawiamy pojawienia i konsekwencji konfliktów

44.Pojęcie Lustrzane odbicie konfliktu oznacza , że :

 1. skłonności do wywoływania różnic między ludźmi biorą się z przyczyn odmienności cech ich charakterów,

 2. niektórzy ludzie „tak już mają” że są kłótliwi , tak jak ich przodkowie, jak ich otoczenie społeczne itp

 3. w większości konfliktów jest tak, że obie strony są święcie przekonane, że to tylko one mają rację, a nie ich przeciwnik

 4. w razie zaistnienia konfliktu trzeba postępować tak, jak w kodeksie Hammurabiego : ”Oko za oko ząb za ząb”

 5. występowanie między stronami negocjacji „złej chemii” -co działa jak złe podłączenie niewłaściwych biegunów baterii

45.Mechanizm źdźbła i belki w sytuacji konfliktowej oznacza że:

 1. zlekceważone małe nieporozumienie może wywołać wielką awanturę

 2. na ogół wyolbrzymiane są małe nieporozumienia a nie dostrzegane zasadnicze sprzeczności

 3. strony dostrzegają tylko to, co chcą widzieć, a wybierają taką interpretację, ponieważ uważają ją za najbardziej zgodną z własnymi przewidywanymi celami

 4. dostrzegane są swoje własne - wielkie a partnera-małe zasługi w przypadku pomyślnie zakończonych negocjacji

 5. wyolbrzymiane są drugorzędne przyczyny konfliktu, zaciemniana jego istota a „jak nie wiadomo o co chodzi to zapewne chodzi o pieniądze?

46.Dla konfliktowego spostrzegania sytuacji charakterystyczne jest posługiwanie się tzw. „podwójnymi normami” Zjawisko to oznacza :

 1. tzw. moralność Kalego: „jak Kali ukraść krowę to dobrze,a jak Kalemu ukraść-to źle

 2. alternatywną, biegunowo odmienną ocenę tego samego zjawiska przez strony konfliktu

 3. że w konflikcie każda ze stron ma zawsze poczucie, że jest niewinną ofiarą, która zawsze broni tylko prawdy i sprawiedliwości

 4. każda strona dokładnie widzi wszystkie podstępne i fałszywe czyny tej drugiej strony, a jest całkowicie ślepa na takie same czyny dokonywane przez siebie

 5. przekonanie każdej ze stron , że „ to tylko przez nich nie można się dogadać”

47.Wymuszające strategie kierowania konfliktem polegają na :

 1. używaniu siłowych rozwiązań

 2. przekonaniu, że posługując się autorytetem można stosować dominację względem innych osób

 3. stosowanie przymusu ekonomicznego dla wygrywania konfliktu

 4. stosowaniu socjotechniki lub psychologicznej manipulacji

 5. przyzwolenie dla metod wymuszanie porozumienia autorytarnymi metodami w przypadku konfliktów ale tylko tych mało istotnych, rzadko występujących i rokujących duże szanse na rozwiązanie i likwidację

48.Strategie konfrontacji w rozwiązywaniu konfliktów stosuje się w przypadku:

 1. konfliktów ważnych, często występujących i rokujących małe szanse na rozwiązanie

 1. konfliktów istotnych, ale rzadko występujących i rokujących pewne szanse na rozwiązanie

 2. przy dużej rozbieżności interesów i dużym ryzyku

 1. w przypadku gdy nie mamy za sobą niewiele argumentów merytorycznych

 2. gdy istnieją możliwości użycia zespołowej procedury dającej większe szanse sukcesu

49. Strategie unikania w rozwiązywaniu konfliktów stosuje się w przypadku:

 1. gdy nie ma wiele do stracenia a konflikt jest mało ważny

 2. gdy jest wiele do stracenia a konflikt jest bardzo ważny

 3. gdy grozi to eskalacją konfliktu

 4. przy przeciętnej wadze problemu i przy przeciętnej zbieżności
  i rozbieżności interesu

 1. gdy szanse na rozwiązanie konfliktu są nikłe albo żadne

50. Strategie kompromisowe w rozwiązywaniu konfliktów stosuje się w sytuacji ::

 1. tylko wtedy gdy tylko partner rozumie na czym polegają negocjacje

 2. zawsze w każdych okolicznościach, bo to jest celem negocjacji

 3. gdy jesteśmy zmuszeni, żeby podtrzymać poprawne stosunki, nawet jeśli jest to sprzeczne z wyznawanymi zasadami moralnymi czy religijnym

 4. niekiedy, gdy w imię ważnych celów lub dla praktycznych korzyści konieczne jest odstępstwo od swoich zasad

 5. przy najwyższej wadze problemu i przy zbieżności interesu

51. Pojęcie „Koła Moore'a” to stwierdzenie , że :

 1. negatywny stosunek do ludzi, silne emocje, niezrozumienie, stereotypowe postrzeganie ludzi, odwetowe zachowanie są zaczynem wszelakich konfliktów

 2. wszystkie typy /rodzaje konfliktów stanowią części składowe prawie każdej sytuacji konfliktowej.

 3. podstawą powstawania wszelkich konfliktów są zawsze odmienne wartości ludzi zaangażowanych w sytuacji sporu

 4. konflikty powstają wtenczas, gdy ludzie nie dysponują potrzebnymi informacjami, gdy mają są one błędnie interpretowane, i to prowadzi do konfliktu i jego eskalacji

 5. konflikty wynikają zawsze z ograniczonych zasobów o które konkurują strony i to jest niezależne od ludzi

52. Pośredniczenie między stronami danego sporu w celu umożliwienia im podjęcia negocjacji to:

 1. arbitraż

 2. pośrednictwo

 3. mediacja

 4. świadczenie dobrych usług

 5. konsultacja

53. Badanie indywidualnego stylu rozwiązywania konfliktów oparte jest na założeniu, że tak jak przy dobrej komunikacji tu także decydujące znaczenie ma:

 1. cecha kooperacji

 2. umiejętności wczucia się w sytuację partnera

 3. cecha asertywności

 4. zarówno empatia jak i umiejętność współdziałania z partnerem

 5. kooperacja, empatia i asertywność łącznie

54. Spośród wszystkich modeli indywidualnego stylu rozwiązywania konfliktów:

 1. najlepszy jest kompromis, ponieważ nie posiada wad jakie maja inne style

 2. każdy sposób jest dobry byle go stosować w odpowiednich okolicznościach

 3. żaden sposób nie jest właściwy ponieważ konfliktów tak naprawdę nigdy nie da się rozwiązać

 4. spośród różnych możliwości zawsze są te lepsze i gorsze a które są dobre wiemy dopiero po rozwiązaniu konfliktu a nie przed

 5. najlepszy jest zawsze ten najszybszy, skuteczny i jednocześnie najtańszy

55. Apelacyjna strategia rozwiązywania konfliktów nie nadaje się do zastosowana w przypadku zaistnienia konfliktu :

 1. politycznego

 2. konfliktu wśród dwojga zakochanych w sobie ludzi

 3. powstałego na tle różnic religijnych

 4. w grupie pracowników w zakładzie pracy

 5. w sprawie wyroku sądowego

56. Rozwiązywanie konfliktu poprzez narzucanie poglądów (rywalizację) zalecane jest wówczas , gdy:

 1. decyzja dotyczy całego zespołu i istotne jest wysłuchanie opinii członków o różnym sposobie widzenia problemu

 1. trzeba ochronić siebie przed ludźmi niekompetentnymi , nie znającymi tematu i podłoża

 1. konieczne jest szybkie rozwiązanie w sytuacji, kiedy „czas nagli”.

 1. cel nie jest zbyt ważny lub jest ważny tylko przejściowo

 1. ważne jest, aby inni uczyli się na własnych błędach.

57. Rozwiązywanie konfliktu poprzez współpracę zalecane jest wówczas , gdy:

 1. decyzja dotyczy całego zespołu i istotne jest wysłuchanie opinii członków o różnym sposobie widzenia problemu

 1. trzeba ochronić siebie przed ludźmi niekompetentnymi , nie znającymi tematu i podłoża

 1. konieczne jest szybkie rozwiązanie w sytuacji, kiedy „czas nagli”.

 1. cel nie jest zbyt ważny lub jest ważny tylko przejściowo

 1. ważne jest, aby inni uczyli się na własnych błędach.

58. Rozwiązywanie konfliktu poprzez kompromis zalecane jest wówczas , gdy:

 1. decyzja dotyczy całego zespołu i istotne jest wysłuchanie opinii członków o różnym sposobie widzenia problemu

 1. trzeba ochronić siebie przed ludźmi niekompetentnymi , nie znającymi tematu

 2. konieczne jest szybkie rozwiązanie w sytuacji, kiedy „czas nagli”.

 1. cel nie jest zbyt ważny lub jest ważny tylko przejściowo

 2. ważne jest, aby inni uczyli się na własnych błędach.

59. Rozwiązywanie konfliktu poprzez unikanie zalecane jest wówczas , gdy:

 1. decyzja dotyczy całego zespołu i istotne jest wysłuchanie opinii członków o różnym sposobie widzenia problemu

 1. trzeba ochronić siebie przed ludźmi niekompetentnymi , nie znającymi tematu

 1. konieczne jest szybkie rozwiązanie w sytuacji, kiedy „czas nagli”.

 1. cel nie jest zbyt ważny lub jest ważny tylko przejściowo

 1. ważne jest, aby inni uczyli się na własnych błędach.

60. Rozwiązywanie konfliktu poprzez dostosowywanie się zalecane jest wówczas , gdy:

 1. decyzja dotyczy całego zespołu i istotne jest wysłuchanie opinii członków o różnym sposobie widzenia problemu

 1. trzeba ochronić siebie przed ludźmi niekompetentnymi , nie znającymi tematu

 1. konieczne jest szybkie rozwiązanie w sytuacji, kiedy „czas nagli”.

 1. cel nie jest zbyt ważny lub jest ważny tylko przejściowo

 1. ważne jest, aby inni uczyli się na własnych błędach.

61. Pacyfikacja to:

 1. A/ jedna z aktywnych metod rozwiązywania konfliktu

 2. B/ metoda rozwiązywania konfliktu poprzez stanie na straży przyjętej procedury postępowania w sporze

 3. C/ poszukiwanie rozwiązania konfliktu metodą narzucania stronom rozwiązania

 4. D/ aktywne poszukiwanie rozwiązania poprzez oferowanie bezstronnych rozwiązań oferowanych stronom konfliktu

 5. E/ przyjęta formuła rozwiązywania konfliktu w sytuacji gdy strony czują, że nie maja merytorycznych kompetencji do jego rozwiązania .

62.Mediacja to:

 1. A/procedura radzenia sobie z konfliktem w sytuacji gdy trzeba zapobiec jego eskalacji gdy strony nie chcą komunikować się osobiście

 2. B/ metoda rozwiązywania konfliktu poprzez stanie na straży przyjętej procedury

postępowania w sporze

 1. C/ poszukiwanie rozwiązania konfliktu metodą narzucania stronom rozwiązania

 2. D/ aktywne poszukiwanie rozwiązania poprzez oferowanie rozwiązań stronom konfliktu zgodnie z literą prawa

 3. przyjęta formuła rozwiązywania konfliktu w sytuacji gdy strony czują, że nie mają merytorycznych kompetencji do jego rozwiązania .

63. Arbitraż to:

 1. A/procedura radzenia sobie z konfliktem w sytuacji gdy trzeba zapobiec jego eskalacji gdy strony nie chcą komunikować się osobiście

 2. B/ metoda rozwiązywania konfliktu poprzez stanie na straży przyjętej procedury

postępowania w sporze

 1. C/ poszukiwanie rozwiązania konfliktu metodą narzucania stronom rozwiązania

 2. D/ aktywne poszukiwanie rozwiązania poprzez oferowanie rozwiązań stronom konfliktu zgodnie z literą prawa

 3. E/ przyjęta formuła rozwiązywania konfliktu w sytuacji gdy strony czują, że nie mają merytorycznych kompetencji do jego rozwiązania .

64. Sądowe rozstrzygniecie konfliktu to

 1. procedura radzenia sobie z konfliktem w sytuacji gdy trzeba zapobiec jego eskalacji gdy strony nie chcą komunikować się osobiście

 2. metoda rozwiązywania konfliktu poprzez stanie na straży przyjętej procedury postępowania w sporze

 3. poszukiwanie rozwiązania konfliktu metodą zalecania stronom sprawiedliwego rozwiązania

 4. rozwiązanie konfliktu zgodnie z literą prawa

 5. przyjęta formuła rozwiązywania konfliktu w sytuacji gdy strony czują, że nie mają merytorycznych kompetencji do jego rozwiązania .

65. Która z praktycznych wskazówek rozwiązywania konfliktów nie jest zalecana?

 1. w celu szybkiego rozwiązania konfliktu należy przede wszystkim doprowadzić do ustalenia winnego doprowadzenia do sytuacji konfliktu

 2. staraj się w przypadku uwikłania w konflikt być obiektywnym w widzeniu sytuacji, siebie i partnera.

 3. należy pozyskać wiedzę o tym jak partner postrzega sytuację konfliktową

 4. trzeba opracować szczegółową strategię i plan działań w konflikcie.

 5. bądź elastyczny w doborze sposobów rozwiązania konfliktu oraz twórczy w poszukiwaniu nowych możliwości rozwiązania konfliktu.

66. Która z praktycznych wskazówek rozwiązywania konfliktów nie jest szczególnie zalecana?

 1. w celu szybkiego rozwiązania konfliktu należy przedyskutować od początku przyczynę jego powstania

 2. nie wymagaj szczególnego traktowania swojego punktu widzenia

 3. staraj się znaleźć i zrozumieć to, na czym szczególnie zależy partnerowi.

 4. pozostaw partnerowi możliwość posiadania własnych przekonań.

 5. podchodź poważnie i odpowiedzialnie do spraw i problemów partnera.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
pytania na ezamin 2011 4, Prywatne, psychologia wsfiz, semestr II, Negocjacje wykłady
PYTANIA EGZAMINACYJNE 2, Prywatne, psychologia wsfiz, semestr II, Negocjacje wykłady
PYTANIA EGZAMINACYJNE 3, Prywatne, psychologia wsfiz, semestr II, Negocjacje wykłady
Syllabus -Negocjacje jako sposób, Prywatne, psychologia wsfiz, semestr II, Negocjacje wykłady
Syllabus -Negocjacje jako sposób, Prywatne, psychologia wsfiz, semestr II, Negocjacje wykłady
S2 Negocjacje jako sposób porozumiewania się w życiu społecznym Jerzy Gieorgica wykład 8, Prywatne,
S2 Negocjacje jako sposób porozumiewania się w życiu społecznym Jerzy Gieorgica wykład 6, Prywatne,
Pytania na egzamin 2011 - Ania(1), Szkoła, PWSZ, semestr VI, stal, wykład
S2 Negocjacje jako sposób porozumiewania się w życiu społecznym Jerzy Gieorgica wykład 5, Prywatne,
S2 Negocjacje jako sposób porozumiewania się w życiu społecznym Jerzy Gieorgica wykład 9, Prywatne,
S2 Negocjacje jako sposób porozumiewania się w życiu społecznym Jerzy Gieorgica wykład 3, Prywatne,
S2 Negocjacje jako sposób porozumiewania się w życiu społecznym Jerzy Gieorgica wykład 7, Prywatne,
egzamin ppp 2009, Prywatne, psychologia wsfiz, semestr II, Podstawowe procesy poznawcze wykłady

więcej podobnych podstron