Pytania na zaliczenie rgzaminu, Zarządzanie UWM, Podstawy zarządzanie

Pobierz dokument
pytania.na.zaliczenie.rgzaminu.zarzadzanie.doc
Rozmiar 95 KB

Administrowanie pełni określoną funkcję w organizacji, charakteryzującą się przede wszystkim tym, że występuje ona tylko w instytucjach względnie trwale zorganizowanych, gdzie reguluje ich funkcjonowanie. Administrowanie nie obejmuje bezpośrednio realizacji podstawowego celu danej organizacji lecz przyczynia się pośrednio do jego realizacji.

Elementy sieci powiązanych: Każda współczesna organizacja jest elementem wielu sieci powiązanych ze sobą, współpracujących i konkurujących organizacji.

Sieci te składają się np. z:

-agencji rządowych - nadzorują działalność organizacji;

-klientów;

-partnerów - firmy, z którymi nasze przedsiębiorstwo realizuje różne wspólne przedsięwzięcia;

-konkurentów - organizacji oferujących te same produkty na tych samych rynkach, są niekiedy zarazem partnerami;

-grupy nacisku - są to zorganizowane grupy dążące do przeforsowania ważnych dla siebie rozwiązań w sferze legislacji lub funkcjonowania jakiejś organizacji;

-dostawcy - organizacje, sprzedające naszej firmie dobra i usługi potrzebne dla jej dalszego funkcjonowania i rozwoju;

-związki zawodowe - grupują pracowników, wymagając od nich przestrzegania norm profesjonalnego zachowania i przestrzegania etyki zawodowej.

Przewodzenie- określa, w jaki sposób kierownicy wpływają na podwładnych doprowadzając do tego, by wykonywali podobne zadania

Planowanie strategiczne jest długofalowym procesem stosowanym do prawidłowego określenia i skutecznej realizacji celów firmy. Jest ono ukierunkowane na skuteczność - czyli wykonywanie właściwych działań we właściwym czasie.
Planowanie strategiczne z racji swej natury kieruje uwagę na działania i procesy zbliżające firmę do osiągnięcia założonych celów, oddala zaś w czasie myślenie o tym, czym można zająć się nieco później.

Plan strategiczny- jest to ogólny plan zawierający decyzje odnośnie alokacji posiadanych zasobów, działań priorytetowych i potrzebnych, aby osiągnąć cele strategiczne. Jest to zazwyczaj plan długookresowy- od pięciu lat wzwyż, i może obejmować nawet kilka dziesięcioleci.

Plan taktyczny- na podstawie tego planu realizowane są elementy planu strategicznego. Plan taktyczny jest bardziej szczegółowy w części dotyczącej sposobów realizacji. Obejmuje krótsze okresy, niż plan strategiczny- około 1-5 lat (średnio 2-3 lata).

Plan operacyjny- ukierunkowany jest na zrealizowanie planu taktycznego, aby osiągnąć cele operacyjne.

Cechy planów
1. Celowość, realność(każdy plan ma mieć jasno sformułowany cel, który da się zrealizować)
2. Zgodność wewnętrzna = spójność (cele nie są ani sprzeczne ani nie przeszkadzają sobie wzajemnie)
3. operatywność(czytelność, zrozumiałość ścisłość, nie ma ograniczeń ludzkich, finansowych, rzeczowych)
4. elastyczność(uwzględnianie różnych wariantów rozwiązań; odpowiednie formułowanie celów, np. od...do..)
5. opracowanie kilku wariantów(3 warianty: optymistyczny, realistyczny, pesymistyczny)
6. terminowość(określenie terminów wykonania celów pośrednich i celu głównego; cele i zadania powinny być zrealizowane w odpowiednich terminach)
7. kompletność (uwzględnienie wszystkich działań niezbędnych do realizacji określonego celu)
8. perspektywiczność (wybieganie w przyszłość w granicach możliwości przewidywania)
9. konkretność (określenie w sposób ścisły i możliwie wymierny celów zawartych w planie)

Wymień umiejętności kierownicze

-umiejętności techniczne (specjalistyczne), działania operacyjne, organizowanie procesów

-koncepcyjne: analizowanie, interpretowanie, rozwiązywanie problemów

-wywierania wpływu, związane ze stosunkami międzyludzkimi

Zasady projektowania struktur organizacyjnych

a) zasada hierarchii służbowej (każdy musi mieć swojego przełożonego)

b) zasada jedności kierownictwa (można mieć tylko jednego kierownika)

c) zasada właściwej rozpiętości kierowania (ile osób powinno podlegać danemu kierownikowi)

Rodzaje więzi organizacyjnych

1. powiązania hierarchiczne (służbowe, liniowe)

2. powiązania specjalistyczne (funkcjonalne)

3. powiązania techniczne (technologiczne, zadaniowe, projektowe)

4. powiązania informacyjne

5. powiązania przestrzenne (geograficzne)

Charakterystyka struktury organizacyjnej płaskiej

Struktura płaska-mała liczba szczebli ,duża rozpiętość kierowania, mała częstotliwość kontaktów, wysokie kwalifikacje podwładnych, krótkie kanały przesyłania informacji, niewielkie możliwości zniekształcenia informacji.

Zasięg kierowania- liczba osób bezpośrednio i pośrednio podporządkowana kierownikowi.

Rozpiętość kierowania - liczba ludzi podległych bezpośrednio jednemu kierownikowi

Rodzaje przywództwa wymień

Charyzmatyczne

Formalne

 Nieformalne

Tradycyjne

Rodzaje grup

a) Grupy formalne

b) grupy nieformalne

c) grupy konserwatywne

d) grupy strategiczne

e) grupy wybuchowe(kapryśne

f) grupy apatyczne

Rodzaje zespołów zadaniowych

zespoły decyzyjne

zespoły doradcze

zespoły koordynacyjne

zespoły wykonawcze

Model procesu zmian organizacyjnych (Lewin)

1. rozmrożenie- polega na uświadomieniu, wskazaniu oraz doprowadzeniu do tego, aby potrzeba zmiany stała się, oczywista zmiana nastąpi wtedy, gdy jej koszt nie będzie zbyt wysoki, co może nastąpić wówczas, gdy:

- stopień niezadowolenia z dotychczasowego stanu jest dostatecznie silny

- stan pożądany jest ściśle określony i odpowiednio atrakcyjny

- możliwe jest podjęcie praktycznych działań prowadzących do pożądanego stanu

2. zmiana( przekształcenie) - polega na transformacji stanu, sytuacji, procedury, postaw czy zachowań do nowych potrzeb, adekwatnie do aktualnych warunków. Oznacza wprowadzenie nowego rozwiązania i obejmuje jego opracowanie stworzenie warunków do jego wdrożenia i rozruch

3. zamrożenie- to utrwalenie wprowadzonej zmiany w praktyce za pomocą mechanizmów wspierających lub wzmocnionych, aby stała się nową normą. Bardzo ważne jest, aby zmiana po wdrożeniu została utrzymana jako nowa norma. W praktyce stwierdzono wielokrotnie ze zarówno jednostki jak i grupy (organizacje) mają tendencję do nadmiernie szybkiego powrotu do starych przyzwyczajeń

Przyczyny oporu wobec zmian

a) niezrozumienie potrzeby zmiany ani jej sensu wskutek braku rzetelnej informacji pochodzącej z autorytatywnego źródła

b) obawa, że proponowane lub wprowadzone zmiany obniżą prestiż zawodowy lub społeczny pracowników

c) przeświadczenie, że wprowadzona zmiana stworzy wymagania, którymi pracownicy nie będą mogli sprostać (spowoduje wzrost trudności pracy)

d) skłonność do trwania przy starych wypróbowanych wzorcach, brak przekonania do nowych rozwiązań

e) małe zaufanie do kierownictwa, obawa, że zmiany nie będą korzystne, że mimo zapewnień kierownictwa korzyści nie zrównoważą osobistych starań

f) konformizacja postaw- niechęć do wyrażania własnych sądów i opinii zadawania niewygodnych pytań zgłaszania wątpliwości, które są sprzeczne ze zdaniem większości bądź godzą we wcześniej podjęte prze grupę ustaleń

g) obawa, że poparcie zmiany narazi innych na straty lub spowoduje narażenie się osobom

Pojęcie decyzji

Decyzja- świadomy wybór jednego spośród rozpoznanych i uznanych za możliwe wariantów przyszłego działania menadżera, któremu przypisuje ona największą użyteczność

Fazy procesu podejmowania decyzji

* Określenia problemu;

* Analizy problemu;

* Wypracowania możliwych rozwiązań; Wyboru najlepszego rozwiązania;

* Przekształcenia wybranego rozwiązania w skuteczne działanie.

Funkcje celów organizacji

1. stanowią wskazówkę i nadają jednolity kierunek działaniom ludzi pracujących
w organizacji – pozwalają zrozumieć dokąd organizacja zmierza.
2. skuteczne wytyczenie celów sprzyja dobremu planowaniu, co z kolei ułatwia ustalenie celów w przyszłości.
3. cele mogą być źródłem motywacji dla pracowników organizacji. Cele sformułowane konkretnie o umiarkowanym stopniu trudności mogą motywować ludzi do cięższej pracy, zwłaszcza jeśli osiągnięcie celu może zostać nagrodzone.
4. dają skuteczny mechanizm oceny i kontroli.

Wymień  5 sił portera

- Siła rywalizacji konkurencyjnej na rynku.

- Zagrożenie ze strony nowych wejść na rynek.

- Zagrożenie ze strony substytutów.

- Siła przetargowa dostawców.

- Siła przetargowa nabywców.

Charakter otoczenia organizacji.

 Otoczenie przedsiębiorstwa to całokształt zjawisk, procesów i instytucji kształtujących jego stosunki     wymienne, możliwości sprzedaży, zakresy działania i perspektywy rozwojowe.

Współczesne otoczenie uważa się za burzliwe, turbulencyjne, bardzo stresujące, wymagające, a nawet wrogie. Cechuje je wzrastająca niepewność, brak stabilności i wysoki stopień ryzyka. Zmiany, jakie w nim zachodzą, wywierają wpływ na wszystkie dziedziny i procesy w przedsiębiorstwie. Toteż zmiany te muszą być przez przedsiębiorstwo śledzone, analizowane i uwzględniane w programowaniu jego rozwoju i samoregulacji.

Wymień elementy otoczenia dalszego przedsiębiorstwa

Otoczenie dalsze (makroekonomiczne):

  - polityka, gospodarka społeczeństwo

  - nauka, oświata, stosunki międzynarodowe

 - prawo i wymiar sprawiedliwości

 - związki gospodarcze

  - opieka społeczna

  - system monetarny

  - ochrona środowiska

  - polityka celna

 - radio i telewizja

  - prasa gospodarcza

Analiza otoczenia dalszego:

otoczenie makroekonomiczne (przykładowo: trendy w rozwoju produktu społecznego, bezrobocie, koniunktura gospodarcza, kursy walut, system ekonomiczno - finansowy itp.);

otoczenie polityczno - prawne (tendencje w stosunkach międzynarodowych, podstawowe regulacje prawne, polityka w zakresie zanieczyszczania środowiska, normy bezpieczeństwa, sanitarne itp.);       

otoczenie technologiczne (zmiany w nauce i technice, nowe technologie i ich wpływ na krzywe życia rynkowego produktów itp.);

otoczenie socjokulturowe (procesy demograficzne, przyjmowane w społeczeństwie systemy wartości, postawy społeczne itp.).                                

Zarządzanie międzynarodowe to takie zarządzanie przedsiębiorstwem, którego uwarunkowania, procesy, instrumenty i następstwa świadomie wykraczają poza granice jednego kraju. Podstawowe elementy (cechy) zarządzania globalnego: 

-globalna kooperacja dla globalnej konkurencji tzw. strategiczne partnerstwo

-zarządzanie dynamiczne

-struktury globalne

-równoległa gra polityczna

Wymień funkcje zarządzania wg Fasola  

a) w szerokim znaczeniu techniczne, handlowe, finansowe, ubezpieczeniowe, rachunkowości, administracyjne

b) w wąskim znaczeniu: przewidywanie organizowanie  rozkazodawstwo  koordynacja  kontrola

Charakterystyka metody partycypacyjnej

Styl partycypacyjny

-Wysoki poziom zaangażowania się kierownika w sprawy podległego mu zespołu

-Skupienie uwagi na potrzebach podwładnych i stosunkach ludzkich

-Przełożony precyzuje obszary działania podwładnych oraz formy ponoszenia przez nich odpowiedzialności

-Czynnie uczestniczy w formowaniu celów pracy zespołu wewnętrznego podziału zadań, ustalenie sposobu ich realizacji

-Kierownik poświęca mało czasu na kontrolę sposobów realizacji zadań koncentrując ich na wynikach
Zalecenia:

-Wysoki poziom adaptacyjności zachowań podległego zespołu co celów i warunków funkcjonowania   organizacji

-Podwładni opanowali umiejętności zachowania w sytuacji typowych, pożądane jak wykorzystanie emocjalnego zaangażowania się podwładnych dla osiągnięcia wysokiego poziomu innowacyjności ich działań

-Wysoki poziom kwalifikacji fachowych i moralnych członków zespołu

Przeciwwskazania:

-Podwładni dążyć będą do realizacji celów sprzecznych z interesami organizacji

-Nie będą mieli rozbudowanych potrzeb wyższego rzędu


Proces podejmowania decyzji i jego ograniczenia

-Uświadomienie sobie, że problem jest natury ogólnej i można go rozwiązać taką decyzją, która ustanawia jakąś regułę lub zasadę

-Zdefiniowanie szczególnych warunków, którym rozwiązanie problemu musi sprostać tj. warunków brzegowych

-Przemyślenie, co jest słuszne tj. jakie rozwiązanie spełnia wszystkie szczególne warunki

-Wbudowanie w decyzji działań wprowadzających je w życie

-„sprzężenie zwrotne” które pozwala sprawdzać trafność i efektywność decyzji w świetle aktualnych wydarzeń


Wymień elementy procesu kadrowego w organizacji

planowanie rekrutacja dobór wprowadzenie do pracy szkolenie i doskonalenie ocena efektywności awans, przeniesienia, degradowanie i zwalnianie z pracy

Pojecie zarządzania
Zarządzanie zestaw działań (obejmujących planowanie, podejmowanie decyzji, organizowanie przewodzeni tj. kierowanie ludźmi i kontrolowanie) skierowanych na zasoby organizacji (ludzkie, finansowe, rzeczowe i informacyjne) i wykorzystanych z zamiarem osiągnięcia celów organizacji w sposób sprawny i skuteczny.

Wady i zalety struktury liniowej
Zalety:
-jednoosobowe kierownictwo
-przejrzysty zakres kompetencji i odpowiedzialności

-stworzenie warunków do szybkiego podejmowania decyzji

-łatwość utrzymywania  dyscypliny
Wady:

-brak możliwości pogłębiania specjalizacji w zakresie wszystkich aspektów zarządzania  daną komórką  lub jednostką organizacyjną

-wysoka centralizacja uniemożliwiająca pełne wykorzystanie  zdolności indywidualnych wykonawców

Charakterystyka metody autokratycznej
Autokratyczny

-wysoki poziom czynnego zaangażowania się kierownika w pracę podległego mu zespołu

-kierownik w znacznym stopniu interweniuje przebieg działań podwładnych

-dzieli i ustala zadania, sposób ich wykonywania, termin ściśle kontroluje przebieg wykonania, bieżąco koordynuje warunki i sposoby ich realizacji
Warunki w których zalecany jest styl autokratyczny:

-niski poziom działalności organizacji podwładnych

-gdy bardziej liczy się ilość a nie jakość wyniku

-działania przebiegają w uciążliwych warunkach

-władza wynika z silnej przewagi nad –podwładnymi
Przeciwwskazania:

-gdy instytucja ma wypracowany system reagowania na sytuacje powtarzalne a kwalifikacje podwładnych i ich motywacje do działań wystarczają do współdziałania w ograniczeniu adekwatnych relacji na nowe sytuacje
Wymień źródła władzy
-Nagradzania
-Wymuszania
-Z mocy prawa
-Ekspercka
-Odniesienia
Podział struktur organizacyjnych ze względu na rodzaje więzi organizacyjnych
- liniowa ( o przewadze więzi służbowych)
- funkcjonalna (hierarchiczna lub wspomagana)
- struktura liniowa wzbogacona doradcami funkcjonalnymi
- sztabowa (sztabowo-liniowa)
Pojęcie organizowania
- skoordynowany zespół czynności wykonywany przez personel firmy w celu realizacji określonego zadania zleconego przez przełożonego
- sposób ułożenia lub przydziału pracy członkom organizacji dla sprawnego osiągania celu
Charakterystyka procesu wprowadzania zmian organizacyjnych
-rozmrożenie- polega na uświadomieniu, wskazaniu oraz doprowadzeniu do tego, aby potrzeba zmiany stała się, oczywista zmiana nastąpi wtedy, gdy jej koszt nie będzie zbyt wysoki, co może nastąpić wówczas gdy:
-stopień niezadowolenia z dotychczasowego stanu jest dostatecznie silny
 -stan pożądany jest ściśle określony i odpowiednio atrakcyjny
-możliwe jest podjęcie praktycznych działań prowadzących do pożądanego stanu
-zmiana( przekształcenie)- polega na transformacji stanu, sytuacji, procedury, postaw czy zachowań do nowych potrzeb, adekwatnie do aktualnych warunków. Oznacza wprowadzenie nowego rozwiązania i obejmuje jego opracowanie stworzenie warunków do jego wdrożenia i rozruch
-zamrożenie- to utrwalenie wprowadzonej zmiany w praktyce za pomocą mechanizmów wspierających lub wzmocnionych, aby stała się nową normą. Bardzo ważne jest, aby zmiana po wdrożeniu została utrzymana jako nowa norma. W praktyce stwierdzono wielokrotnie ze zarówno jednostki jak i grupy (organizacje) mają tendencję do nadmiernie szybkiego powrotu do starych przyzwyczajeń
Wymień role kierownicze
role interpersonalne:
role informacyjne
role decyzyjne
Pojęcie planowania
Planowanie jest procesem polegającym na świadomym ustaleniu kierunków działania oraz podejmowaniu decyzji opartych na celach, faktach i dobrze przemyślanych ocenach.
Opisz teorię ERGTeoria ERG - teoria motywacji stworzona przez Claytona Alderfera, reprezentująca nowe ujęcie hierarchii potrzeb, odmiennej od hierarchii Maslowa. Opiera się ona na podziale potrzeb na trzy kategorie :
-E ( existance needs ) - potrzeby egzystencji - odnoszące się do fizjologicznych i materialnych warunków życia jednostki. Odpowiadają potrzebom fizjologicznym i potrzebom bezpieczeństwa u Maslowa.
-R ( relatedness needs )- potrzeby kontaktu/integrujące- obejmują potrzeby kontaktów społecznych z ludźmi . Odpowiednik potrzeb przynależności i szacunku w hierarchii Maslowa.
-G ( growth needs )- potrzeby rozwoju- dotyczące wzbogacania osobowości człowieka, samorealizacji oraz szacunku do samego siebie. Obejmują one potrzeby znaczenia i samorealizacji w ujęciu Maslowa.
Czynniki motywujące mogą działać jednocześnie
Niezaspokojenie potrzeb powoduje frustracje-regresje – „cofnięcie się” do
potrzeby niższego rzędu
Cykl działania zorganizowanego wg Le Chateliera obejmuje następujące etapy:
Etapy działania cyklu zorganizowanego:
1.określenie celu, który mamy osiągnąć
2.zbadanie środków i warunków, które są potrzebne do osiągnięcia tego celu
3.zaplanowanie całego działania
4.przygotowanie i zorganizowanie środków
pojęcie zmiany organizacyjnej
Zmianę należy rozumieć jako funkcję systemu polegającą na walce z entropią ( prawo entropii mówi że systemy wykazują naturalną skłonność ku upadkowi) i dążeniu do doskonalenia swojej pozycji w otoczeniu. Inaczej mówiąc zmian to celowe i świadome działanie polegające na przejściu organizacji ze stanu obcego do innego stanu, jednoznacznie odmiennego.
Kontrolę kierowniczą można, zatem zdefiniować jako
Elementy kontroli kierowniczej
Ustanawianie norm
Projektowanie sprzężeń zwrotnych
Porównywanie efektów z normami i zadaniami
Ustalanie odchyleń i ich pomiar
Podejmowanie kroków zmierzających do najefektywniejszego wykorzystania zasobów organizacji.sprawdzanie stanu bieżącego ze stanem oczekiwanym (pożądanym). Istotę wszelkiej kontroli stanowi identyfikacja różnic między założonym stanem podmiotu kontroli i stanem stwierdzonym podczas wykonywania czynności kontrolnych.
W szerszym znaczeniu na funkcję kontrolowania składają się wszystkie działania menadżera, polegające na stwierdzeniu i korygowaniu odchyleń od ustalonych norm. Ujęcie to obejmuje więc funkcje kontroli sensu stricto oraz działania korekcyjne i regulacyjne podejmowane w ramach realizacji pozostałych funkcji zarządzania.
Teoria X zakłada, że:
- Ludzie są z zasady leniwi i nie cierpią pracy, są tępi i naiwni,
egocentryczni i unikają odpowiedzialności: "To nie mój interes",poddają się
autorytetom, chcą być kierowani: „Święty spokój”, z natury wykazują opór wobec zmiany.
Koncepcja Webera tzw. typu idealnego organizacji biurokratycznej
1. Ciągłość organizacyjna funkcji. 2. Ściśle wyznaczona sfera kompetencji. 3. Hierarchia. 4. Sprawowanie urzędu regulują zasady i normy; ich racjonalne stosowanie wymaga wyszkolenia. 5. Członkowie aparatu administracyjnego są całkowicie pozbawieni prawa własności środków produkcji i administrowania. 6. Nie jest możliwe zawłaszczanie stanowiska urzędowego. 7. Akty administracyjne, decyzje i zasady są sformułowane i utrwalone na piśmie.
Zasoby organizacji – pojecie, podział
 to ogół rzeczy, ludzi, informacji i środków finansowych, jakie organizacja posiada lub którymi może dysponować, chociaż prawnie nie stanowią jej własności.
Zasoby organizacji:
-materialne (widzialne) np. marka
-niematerialne (niewidzialne)
-ogół rzeczy, ludzi, informacji i środków finansowych jakie przedsiębiorstwo posiada lub którymi może dysponować chociaż prawnie nie stanowią jej własności.
Motywowanie- jest to proces kierowniczy polegający na wpływaniu na zachowania ludzi z uwzględnieniem wiedzy o tym co powoduje takie a nie inne postępowanie człowieka.
Teoria Y zakłada, że:
- Ludzie odczuwają potrzebę pracy i odpowiedzialności, są zdolni i
twórczy, pragną dobrze wykonywać pracę i chcą być lojalni, chcą mieć swój
głos przy podejmowaniu decyzji, potrzebują nowych wyzwań i chcą się uczyć.
Pojęcie stylu kierowania
zespół metod oddziaływania na podwładnych, które mają na celu skłonić ich do efektywnego działania na rzecz organizacji
Motywacja-psychologiczny stan przyczyniający się do stopnia w jakim człowiek się w coś angażuje. Obejmuje ona czynniki, które wytyczają i podtrzymują zachowania ludzkie zmierzające w określonym kierunku.
Motywacja negatywna- jest to zagrożenie co człowiek osiągnie lub co mógłby osiągnąć (utrata pracy, przesunięcie z pracy) czyli motywacja przez zagrożenie. Prowadzi do obniżenia poczucia własnych wartości, do braku zaufania do własnych sił, postawy defensywnej, rodzi frustrację, depresję, jest przyczyną konfliktu, buntu lub powoduje służalczość, nadmierny lojalizm i lenistwo.Motywacja pozytywna- opiera się na założeniu, że jeśli coś osiągniemy a wówczas zrealizujemy swoje pragnienia np.: awansowanie, zmiana stanowiska na lepsze, opierają się na nadziei, na prawdopodobieństwie, że coś osiągniemy. Motywacja pozytywna pobudza do aktywności, przedsiębiorczości, zaangażowania, podnosi inicjatywę.
Analiza Smart S-specyficzny, opisujący daną specjalizację, obszar M-mierzalność, określany liczbowo A-akceptowalne, ambitne R-realne osiągalne T-terminowe, określane w czasie.
*niepewność, to sytuacja, gdy nie można określić, jakie elementy (lub przynajmniej cześć z nich) składają się na nią, jaka jest ich wartość lub jakie jest prawdopodobieństwo ich wystąpienia. Taka sytuacja często występuje w przypadku problemów, które nie pojawiły się w przeszłości, a charakteryzują się dużym stopniem złożoności”
*ryzyko to sytuacja, gdy co najmniej jeden z elementów składających się na nią nie jest znany, ale znane jest prawdopodobieństwo jego wystąpienia (lub ich jeżeli tych elementów jest więcej). Prawdopodobieństwo to może być wymierne, albo tylko odczuwalne przez podejmującego działanie (decyzję). Warunki ryzyka występują tylko wtedy, kiedy istniejące doświadczenia z przeszłości dotyczące podobnych zdarzeń można porównać z obecną sytuacją.
CSR to taki model zarządzania przedsiębiorstwem, w którym podczas podejmowania decyzji biznesowych bierze się pod uwagę także ich wpływ na otoczenie firmy – na środowisko naturalne, na ludzi wewnątrz firmy i poza nią. Chodzi o to, by tak prowadzić firmę, by nikogo nie skrzywdzić. Ani dostawców, ani przedstawicieli samorządu, ani środowiska. Gdy firmy będą tak postępować mają szanse na równy rozwój.
Przetargowy styl podejmowania decyzji - Występuje, gdy dokonanie wyboru, wariantu decyzyjnego w organizacji ma miejsce w warunkach konfliktu interesów uczestników sytuacji decyzyjnej i wymaga odwołania się do przetargów i kompromisów, których istotą jest dążenie uczestników do poprawy swojej pozycji w organizacji, do maksymalizacji organizacyjnych przywilejów.
Styl ten to proces wywierania wpływu, narzucania pozostałym uczestnikom własnej definicji problemu, walki o przetrwanie własnych interesów, konfrontacji stanowisk.
Grupy uwarunkowań kultury organizacyjnej
*Wymiar  ekologiczny
*Skumulowane cechy zespołu
*System społecznych  instytucji
*System normatywny
Decyzje kierownicze związane są z realizacją funkcji kierowniczych, skierowane są na działanie innych ludzi, podejmowane w normach formalnie przyznanych uprawnień decyzji.
etapy procesu kadrowego
-Planowanie (zatrudnienia i zwolnienia
-Proces  rekrutacji (zewnętrznej i wewnętrznej)
-Dobór  kadr
-Wprowadzenie na stanowisko pracy
-Ocena efektywności
-Szkolenia
-Awans (przeniesienie-degradacja-zwolnienie)
Model sita – w teorii zarządzania sposób podejścia do zagadnienia doboru pracowników do przedsiębiorstwa. Główną tezą modelu jest założenie, że człowiek (pracownik) jest istotą ”gotową”, w pełni już ukształtowaną i zmiana jego samego (zachowanie, przyzwyczajenia) jest bardzo trudna lub wręcz niemożliwa. Dlatego też przedsiębiorstwo stara się wyłonić najlepszych kandydatów z rynku pracy, a dzięki temu zapewnić organizacji najlepszych pracowników.
Organizacja ucząca się- To taka organizacja, która ciągle rozszerza swoje możliwości kreowania własnej przyszłości. Nigdy nie można powiedzieć „jesteśmy organizacją uczącą się”, gdyż OUS to „sposób na życie” organizacji. Gdy ktoś z zadowoleniem stwierdzi, że jego firma stała się doskonałą „organizacją uczącą się”, zaprzecza definicji tej organizacji: nigdy nie można stwierdzić, że jesteśmy doskonali.
KONTROLA FUNKCJONALNA
a) kontrola realizowana przez zarządzającego
b) selekcja najlepszych rozwiązań indywidualnych, uogólnienie podobnych
 c) charakter nieobligatoryjny
d) operowanie głównie kontrolą bieżącą
Zespół pracowniczy w zarządzaniu to grupa osób mająca wspólny cel. W większości firm cel jest określony i powinien być dostrzegany przez wszystkich członków zespołu a nie tylko przez lidera. W zespole powinien być dobry lider. Jest on warunkiem zmierzania zespołu w określonym kierunku. Aby zespół działał sprawnie wszyscy jego członkowie muszą mieć wolę współpracy, dobrze się komunikować i posiadać podział zadań. Ten powinien być staranny i przemyślany. Ponadto dobry zespół powinien charakteryzować się poprawnymi relacjami – w pozytywnej atmosferze, otwartości i bez większych konfliktów. Poprawne relacje w zespole wpływają również na wewnętrzną motywację jego członków.
artefakt kulturowy, celowo wytworzony lub przetworzony obiekt, któremu człowiek nadał kulturowo określoną i ustaloną formę oraz przeznaczenie; utożsamiany z cechami kulturowymi z zakresu kultury materialnej. Efektywność to rezultat podjętych działań, opisany relacją uzyskanych efektów do poniesionych nakładów. Oznacza najlepsze efekty produkcji, dystrybucji, sprzedaży, promocji. Efektywność jest przedmiotem wielu dyskusji i analiz. Możemy mówić o efektywności organizacji, kierownika itp. Efektywność kierownika można rozpatrywać w dwóch aspektach:

-sprawność - oznacza "robienie rzeczy we właściwy sposób". Umiejętność właściwego działania, która związana jest z nakładami i efektami. Osiągnięcie wyników współmiernie do nakładów(np. pracy, czasu, materiału) zużytych na ich realizację. Sprawne działanie to minimalizowanie kosztów nakładów zużytych do osiągniętych celów.

-skuteczność - oznacza "robienie właściwych rzeczy". Umiejętność wyboru właściwych celów.
HIERARCHIA I PODZIAŁ WŁADZY
• uprawnienia i odpowiedzialność
• stopień autonomii (samodzielności i inicjatywa)
• rozpiętość kierowania (liczba podwładnych podporządkowanych jednemu przełożonemu)
• jedność rozkazodawstwa (każdy pracownik powinien odpowiadać przed jednym przełożonym)
• liniowość drogi służbowej (kanały komunikacji powinny być jasne i sformalizowane)
• stopień centralizacji i decentralizacji
• system komunikacji i informacji (zapewnia ład we wzajemnych stosunkach służbowych pomiędzy stanowiskami pracy)
Teoria szkoły klasycznej:
1. Naukowo opracować kazdy element na danym stanowisku 2. naukowo dobierać pracowników i szkolić ichdo wykonywania pracy zgodnie z punktem1 3. Nadzorować pracowników by mieć pewność, że bedą sie stosowac do przypisanych im metod wykonywania pracy 4. Dalej planowac pracę ale wykorzystywac pracowników do faktycznego wykonywania pracy

 

 

 

 


Pobierz dokument
pytania.na.zaliczenie.rgzaminu.zarzadzanie.doc
Rozmiar 95 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
NOO Ä WICZENIA PYTANIA NA ZALICZENIE+ODPOWIEDZI, Zarządzanie, Sem III, NOO
Pytania na zaliczenie wykładów z przedmiotu Agroekologiczne podstawy produkcji roślinnej, Ochrona Śr
teoretyczne podstawy wychowania- zagadnienia, Pedagogika Opikuńcza UWM Olsztyn, I Rok, Teoretyczne P
Pytania na zaliczenie kolokwium 05.12.2009, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, zarzadz
Pytania na egzamin oprac, Ekonomia UWM, Ekonomika, Zarzadzanie
Hopej - Pytania na egzamin, I stopień Zarządzanie PWR, 1semestr, Podstawy zarządzania
pytania na egzamin pz - odp, Politologia, Podstawy Zarządzania
Pytania na zaliczenie pp- ratownictwo, podstawy pielęgniarstwa
zkf pytania na zal, Nauka, Zarządzanie Kapitałami Firmy
Pytania na obrone opracowane!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!, Zarządzanie UE Katowice
Pytania na zaliczenie Podstaw Technik Wytwarzania , Pytania na zaliczenie Podstaw Technik Wytwarzani
Podstawy ekonomii I - pytania na zaliczenie poprawkowe, WIT, Semestr I, Ekonomia 1
Psychologia Ogólna Wyk- Egzamin, Pedagogika Opikuńcza UWM Olsztyn, I Rok, Psychologia Ogólna, Pytani
Pytania na egzamin dyplomowy- zarzadzanie, TURYSTYKA
pytania na zaliczenie z podstaw biotechnologii2008, WNOŻCiK wieczorowe, semestr V, biotechnologia
PODSTAWY PRAWOZNAWSTWA, opracowane pytania na zaliczenie Podstawy Prawoznawstwa
mozliwe pytania na ekonomike, Materiały, zarzadzanie
Opracowane pytania na zaliczenie z Podstaw Elektroenergetyki

więcej podobnych podstron