PYTANIA Z PSYCHOLOGII SĄDOWEJ, III, IV, V ROK, SEMESTR I, PODSTAWY PSYCHOLOGII SĄDOWEJ


Pytania z sądowej:

 1. Wymień przedmiot opinii psychologicznej w sprawach dotyczących poczytalności

Przedmiot - wybrane właściwości procesów motywacyjnych odnoszące się do stopnia samokontroli działania sprawcy (czyli zdolność rozpoznawania znaczenia czynu i pokierowania swoim postępowaniem)

 1. Proszę podać przykłady gdy kwalifikacja czynu zabronionego zależy od kryteriów psychologicznych

stan silnego wzburzenia

motywacja zasługująca na szczególne potępienie

przeżycia związane z przebiegiem porodu, znacznym zniekształceniem lub szczególnie trudne sytuacje osobiste

 1. Przesłanki stosowania środków zabezpieczających

niepoczytalność

prawdopodobieństwo popełnienia ponownego czynu

znaczna szkodliwość społeczna czynu

 1. Jakie czynniki decydują o przyznaniu matce/ojcu opieki w sprawach opiekuńczych

Ten, który do tej pory sprawował opiekę, postawa kochająca.

kompetencje opiekunów

warunki i możliwości

kto stworzy lepsze warunki wychowawcze lub będzie lepiej współpracował z drugim opiekunem

 1. Psychologiczna definicja demoralizacji. W jakich sprawach ocena demoralizacji jest uwzględniana przez sąd.

Niedostosowanie społeczne - deficyt zasobów (wiedzy, uzdolnień) pozwalających na eliminowanie zachowań społecznie patologicznych.

 1. Treść artykułu, który jest podstawą do zasięgania opinii biegłego w sprawach karnych.

 2. Psychologiczne kryteria niepoczytalności

zdolność rozpoznania znaczenia czynu

zdolność pokierowania postępowaniem

 1. Termin ,,zawężenie” w koncepcji

Ringel - izolacja od innych, zawężenie wartości, aktywność coraz ciemniejszych barw emocji, pesymizm

 1. Zasady formułowania sądowej opinii psychologicznej

dbałość, by zakres informacji zawartych w opinii był wyczerpujący

tok wnioskowania zrozumiały

bez informacji jałowych

nie dawać surowych wyników

język bez żargonu psychologicznego

Część sprawozdawcza: opis miejsca, czasu badania, technik, część interpretacyjna, wnioski

 1. Definicja syndromu odosobnienia od jednego z rodziców

PAS - zaburzenie w rozwoju psychicznym prezentowane przez dziecko, które w procesie jest angażowane w proces przez pierwszoplanowego rodzica do krytyki i dewaluacji drugoplanowego opiekuna. Nieuzasadnione i wyolbrzymione.

 1. Podstawowe mechanizmy zniekształceń zeznań świadków

selektywność

logiczne uzupełnianie

życzeniowe spostrzeganie i zapamiętywanie

emocje

zmęczenie

 1. Podać przedmiot ekspertyzy psychologicznej w sprawach unieważnienia świadczenia woli

Ustalenie motywów jakimi kierowała się osoba składająca takie oświadczenie, ocena sprawności funkcjonowania poznawczego i emocjonalnego oraz kontekstu sytuacyjnego (stan somatyczny, stosunki z rodziną, okoliczności)

 1. Problemy etyczne związane z pracą biegłego psychologa

uczciwość

rzetelność

podmiotowe traktowanieWyszukiwarka

Podobne podstrony:
pytania z sądówki z 2008 i 2009, III, IV, V ROK, SEMESTR I, PODSTAWY PSYCHOLOGII SĄDOWEJ
UJ. sylabus, III, IV, V ROK, SEMESTR I, PODSTAWY PSYCHOLOGII SĄDOWEJ
pytania z alternatywnych antropologii, III, IV, V ROK, SEMESTR I, ALTERNATYWNE ANTROPOLOGIE PSYCHOLO
Pytania.egzaminacyjne Psychologia 2010, III, IV, V ROK, SEMESTR II, PODSTAWY NEUROBIOLOGII ZACHOWANA
pytania [zbiór], III, IV, V ROK, SEMESTR II, PODSTAWY PSYCHOLOGII REKLAMY, pytania
reklama-pytania, III, IV, V ROK, SEMESTR II, PODSTAWY PSYCHOLOGII REKLAMY, pytania
zagadnienia z wykładów1, III, IV, V ROK, SEMESTR II, PODSTAWY PSYCHOLOGII REKLAMY, opracowania
pytania z neuro, III, IV, V ROK, SEMESTR II, PODSTAWY NEUROBIOLOGII ZACHOWANAI I ETOLOGII, pytania
pytania z psychoterapii (2), III, IV, V ROK, SEMESTR I, WPROWADZENIE DO PSYCHOTERAPII, pytania
podstawowe zagadnienia z p.zach.konsumenckich, III, IV, V ROK, SEMESTR II, PODSTAWY PSYCHOLOGII REKL
zagadnienia z wykładów2, III, IV, V ROK, SEMESTR II, PODSTAWY PSYCHOLOGII REKLAMY, opracowania
KOLOKWIUM I. Zaburzenia (2), III, IV, V ROK, SEMESTR I, PSYCHOLOGIA ZABURZEŃ, pytania
positive-pytania, III, IV, V ROK, SEMESTR II, POSITIVE PSYCHOLOGY BETWEEN HAPPINESS AND GOOD LIFE, p
psychofizjologia - pytania, III, IV, V ROK, SEMESTR II, WPROWADZENIE DO PSYCHOFIZJOLOGII, pytania
NOTATKI do wykładów, III, IV, V ROK, SEMESTR II, WPROWADZENIE DO PSYCHOFIZJOLOGII, notatki

więcej podobnych podstron