ZESTAWY , Studia, biofizyka


1.rozkład statystyczny błędów przypadkowych
2.praca w układzie oddechowym
3.czynniki wpływające na lepkość krwi
4.model reologiczny mięśni poprzecznie prążkowanych
5.zjawisko Zemana

.wyznaczanie oporu naczyniowego
2.właściwości promieniowania laserowego
3. II zas. termodynamiki w układzie izolowanym
4. prezentacja A
5.zależność NMR od czasu

1. kontrastowość w radiografii
2. sygnał NMR od czasu
3. elektron - pozyton
4. zdolność rozdzielcza oka
5. wpływ promieniowania elektromagnetycznego o wysokiej częstotliwości na org. żywy

1.wytwarzanie i detekcja ultradźwięków
2. gradient magnetyczny w NMR
3. Prawo Malusa
4. Widmo charakterystyczne
5. powiększenie optymalne i przedmiotowe w mikroskopie

1. licznik scynt. w połaczeniu z fotopowielaczem
2. praca układu oddechowego
3. zmiany akomodacji oka wraz z wiekiem(starczowzroczność)
4.pół[rzewodniki domieszkowe i samoistne
5. podstawy CAT (pytał o wszystkie generacje)

1. coś z obrazowaniem współczynników osłabiania w CAT
2. transport aktywny przez błony
3. Potencjał elektrodowy
4. akomodacja oka (soczewka + źrenica)
5. praca serca

Zestaw "1" czyli nr 60
1. Elektroforeza
2. USG dopplerowska
3. Prawo Bernouliego
4. Energia aktywacji lepkość płynięcia?
5. Rozpraszanie Comptonowskie

Zestaw "2" czyli 29
1. Rentgenografia
2. Refrakcja Oka
3. Równanie Bragga
4. Wpływ przyspieszeń
5. Krzywe rezonansowe i ich zależność od prawa tłumienia

Zestaw "3"
1. Obliczyć błąd względny I=Ie do potęgi -mikro dX
2. Ilościowa metoda pomiaru prędkości krwi w dopplerze
3. Dynamiczne rozpraszanie światła
4. Wpływ szybkości ścinania (D) na lepkość (n) cieczy tiksotropowych
5. Prawo bernouliego

Zestaw "4"
1. Częstość Larmora
2. Rola surfaktantu w procesie oddychania
3. RLC w układzie szeregowy
4. Bład R=G(xa/bc)
5. Metoda Stokesa

Zestaw "5"
1. NMR
2. Zjawisko fotoelektryczne
3. Błędy, podział
4. Zdolność rozdzielcza oka
5. Częstotliwość Dopplerowska

Zestaw "6"
1. Oblicz błąd wzór na tłumienie
2. Model anizotropowy kości
3. Potencjał chemiczny
4. Rodzaje układów termodynamicznych
5. Wpływ podwyższonego ciśnienia na organizm

Zestaw "7"
1. Wytwarzanie i detekcja fal ultradźwiękowych
2. Tomograf IV generacji (jakie detektory?!?)
3. Prawo Webera-Fachneta
4. Załamanie światła na pojedyńczej soczewce (rów. Abbego)
5. Wytwarzanie wiązki laserowej (jaka wiązka? ładowanie?

Zestaw "8"
1. Bład bezwględny dla opornika elektrycznego
2. Właściwości reologiczne krwi
3. Cechy psychologiczne dźwięku
4. Polarymetr jakiś
5. CAT


Zestaw "9"
1. Równanie Lauego i Bragga - dodatkowe
2. Fale radiowe w NMR
3. Wiskozymetr rotacyjny ( z ćwiczeń)
4. podział na półprzewodniki, przewodniki i dielektryki (szer. strefy wzbronionej)
5. Błąd względny dla y=n*8t/qt

Zestaw "10"
1. LET
2. Echa w USG
3. Współ. napięcia powierzchniowego
4. prawo Mallusa
5. Drgania tłumione

Zestaw "11"
1. Impulsowa metoda Dopplerowska
2. Potencjał elektrochemiczny
3. Prawo ciągłości strumienia
4. błąd standartowy
5. Dawki i jednostki

1.liczba Reynoldsa
2.krzywe izofoniczne
3.wzmocnienie w ultra sonografii
4.zdolnosc rozdzielcza mikroskopu
5.i jeszcze cos o gradientach pola magnet. w NMR

Zestaw nr 37

1. Rozpraszanie Rayleigha i Tyndalla w ultradzwiekach
2. Czas relaksacji T1
3. Zmiany akomodacji wraz z wiekiem
4. Wpływ obniżonego ciśnienia na organizm ludzki
5. Refrakcja molowa i jej znaczenie

  1. pomiar prędkości krwi metodą dopplerowską.
    2. prawo Laplace`a.
    3. potencjał chemiczny.
    4. refrakcja oka.
    5. polaryzator jakiegoś pana.

I
1) Rodzaje i budowa głowic ultrasonograficznych
2) Sygnał NMR (zależność od czasu)
3) Prawo Lamberta-Beera
4) Aberracja chromatyczna
5) Wyznaczanie pracy w układzie oddechowym

II
1) Wpływ pola wysokoenergetycznego na organizm człowieka
2) Zależność sygnału NMR od czasu
3) Zdolność rozdzielcza oka
4) Rozproszenie comptonowskie
5) Wpływ na kontrastowość w radiografii

III
1) Błąd standardowy
2) Implusowa metoda dopplerowska
3) Prawo ciągłości strumienia
4) Dawki promieniowania
5) Potencjał elektrochemiczny

IV
1) Charakterystyka fal ultradźwiękowych
2) Zdolność skupiająca soczewski grubej, cienkiej itd
3) Pomiar kalorymetryczny ciepła przez kończyny
4) Wymiana gazowa (krew, pęcherzyki)
5) Moment magnetyczny i moment pędu elektronu

V
1) Ogólna charakterystyka ultradźwięków
2) Pole radiowe w NMR
3) Ramanowskie rozproszenie światła
4) Potencjał elektrodowy
5) Drgania periodyczne i aperiodyczne

VI
1) Wektor namagnesowania
2) Entalpia
3) Równanie Bragga
4) Obliczanie apertury mikroskopu
5) ??

VII
1) Prawo osłabiania
2) Odbicie ultradźwięków na granicy tkanek
3) Rodzaje błędów mierzonych
4) Sarkomer
5) Ogniwo stężeniowe

VIII
1) Różnice w rozproszeniu Rayleigha i Tyndalla
2) Czas T1
3) Zdolność do akomodacji oka z wiekiem
4) Refrakcja molowa
5) Wpływ obniżonego ciśnienia

IX
1) Rozpraszanie Ramana
2) Średnia arytmetyczna, odchylenie standardowe
3) Półprzewodniki
4) Wyznaczenie energii aktywacji lepkości
5) Obliczanie liniowych współczynników absorpcji w CAT

X
1) Czas T1
2) Sposoby wymiany ciepła organizm-otoczenia
3) Prawo Webera-Fechnera
4) Punkty kardynalne Gaussa
5) Fala tętna i jej szybkość

XI
1) Rozkład statystyczny Gaussa
2) Efekt fotoelektryczny
3) Transport przez błonę (bierny, rodzaje)
4) Częstotliwość dopplerowska
5) Zdolność rozdzielcza oka (kątowa nie zależy od odległości!)

XII
1) Obwód RLC szeregowy
2) Surfaktanty
3) Częstotliwość Larmora
4) Metoda Stokesa
5) Obliczyć błąd względny dla σ = σo ρo n / ρ no

1) obliczyc blad wzgledny f= (l2 + d2) / 4d2 0x01 graphic
))
2) RODZAJE cieczy nienewtonowskich
3) luminescencja
4) efekt Tyndalla
5) środki kontrastujące w ultrasonografii 0x01 graphic
)

zestaw 22
1. Strefowa regulacja wzmocnienia
2. Krzywe izofoniczne
3. Zdolnosc rozdzielcza mikroskopu
4. Gradient pola magnetycznego w NMR
5. Liczba Reynoldsa

zestaw 15 -> zestaw szczescia
1. Statystyczny rozklad bledow przypadkowych
2. Zjawisko Zeemana
3. czynniki wplywajace na lepkosc krwi
4. model reologiczny miesnia poprzecznie-prazkowanego
5. rodzaje pracy w ukladzie oddechowym

zestaw 67
1. powstawanie obrazu w rentgenografii
2. dynamiczne rozpraszanie swiatla
3. wyznaczanie lepkosci cieczy metoda stokes'a
4. elektryczny model blony komorkowej
5. powstawanie swiatla laserowego

zestaw 79
1.ogniwo stezeniowe
2. prawo oslabiania - promienie jonizujace
3. Prezentacja A
4. Liczba Reynoldsa
5. Tłumienie

1. licznik scyntylacyjny
2. praca ukladu oddechowego
3. Akomodacja oka
4. podstawy CAT
5. polprzewodniki samoistne i domieszkowe

zestaw 33
1. oslabianie w CAT
2. Transport Aktywny
3.. Potencjal Elektrodowy
4. Akomodacja Oka
5. Praca Serca

1.Prezentacja A
2. Rozklad promieniowania magnetycznego w czasie w NMR
3. Wlasciwosci swiatla laserowego
4. Obliczanie oporu naczyniowego
5. II Zasada Termodynamiki w ukladach biologicznych


1. czynniki wplywajace na rodzielczosc w radiografii
2. Entalpia swobodna
3. Refraktometr Abbego
4. Warunek Abbego działania mikroskopu
5. Sedymentacja

1. Tworzenie sie par elektron-pozyton
2. Wyznaczanie oporu naczyniowego
3. Ciecze newtonowskie - Prawo Newtona
4. Ultrafiltracja
5. Tomograf II generacji

1.Model Maxwela
2.Bł.komórkowa-budowa
3.CAT-wady i zalety
4.Entropia
5.Impulsowa met doplerowska

zestaw 64
1.predkosc krytyczna
2.powierzchnia załamująca
3.tłumienie ultradzwięków
4.praca płuc
5.Widmo czasteczek

1.Błąd bezwzględny, względny, i procentowy
2.punkty kardynalne
3.Tomograf Komputerowy- projekcja
4.Fala Tętna
5 ??

zestaw 66
1doppler-pomiar prędkosci
2.cechy dzwięku
3,Entropia- ukł quasi-statyczny
4.Równanie Hilla
5.Lepokość od temp... 0x01 graphic


1.Apertura numeryczna mikroskopu
2.Równanie Bragga
3.Entalpia
4.zakres rozdzielczy oka
5.wektor namagnesowania


zestaw 51?
1.doplerowska metoda pomiaru predkosci krwi
2.Prawo Laplaca
3.Potencjał chemiczny
4.Refrakcja oka
5.Polarymetr Lipicha

1.Obliczyc jakis błąd/...?
2.LET
3.Dyfuzja
4.??
5.??

zestaw59
1,Czas T1
2.sposoby wymiany ciepła z otoczeniem..
3,prawo Webera -frenchera
4.Punkty kardynalna Gaussa :0x01 graphic

5.Szybkosc fali tętna...

1.lepkosc
2.zdolnosc rozdzielcza..
3.rozproszenie Rayleia ? i Tyndala
4,Rozkład temperatur
5,Wektor namagnesowania..
Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Zestaw 7, Studia, chemia
PRAWO CIĄGŁOŚCI STRUMIENIA KRWI (1), Studia, biofizyka
Kundta, studia, biofizyka, Biofizyka 2, biofizyka, bofizyka ćwiczenia, Biofizyka, biofizyka cwiczeni
ZESTAWY, STUDIA, Biologia
Średnia arytmetyczna z serii pomiarów, studia, Biofizyka
materiały metalowe zestaw 4, Studia, ZiIP, SEMESTR II, Materiały metalowe, kartkówka 1
Andragogika zestawy, (1), Studia Pedagogika
ścieki zestawy, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Technologie stosowane w ochronie
zestawy2014, Studia
2. zestawy, Studia, urządzanie
Cwiczenie 15 opis teotetyczny, STUDIA, Biofizyka, Elektryczny model komórki, Biofizyka
ćwiczenia z fizyki.Elektrotechnika.semestr 1, SKZest9, Zestaw 9., studia dzienne

więcej podobnych podstron