segregacja śmiaci, przyroda, scenariusz. lekcji kl.4


Konspekt lekcji z przyrody dla klasy 4

Treści programowe:

Wpływ człowieka na środowisko przyrodnicze.

Temat: Przetwarzanie odpadów.

Cele:

Wiadomości:

Uczeń:

Umiejętności:

Uczeń:

Postawy:

Uczeń:

Metody:

Formy pracy:

Indywidualna, zbiorowa, grupowa

Środki dydaktyczne:

odpady ( wymyte butelki, puszki po napojach, słoiki, opakowania po jogurtach, papierowe torebki, plastikowe butelki, pokrywki od słoików itp.), kartonowe oznaczenia: papier, szkło, plastik, złom,

materiały dla uczniów, arkusze szarego papieru, kredki, pisaki,

Przebieg lekcji:

Faza wprowadzająca

1. Czynności organizacyjne: sprawdzenie obecności i podanie tematu lekcji.

2. Nauczyciel wysypuje na środek klasy zawartość worka. Pyta uczniów, co przyniósł na lekcję? Co można zrobić ze śmieciami, żeby było ich mniej? Wyjaśnienie na czym polega kompostowanie i selektywna zbiórka odpadów. Uczniowie kolejno podchodzą i segregują przyniesione odpady ( należy zwrócić uwagę, aby zgniatać wyrzucane śmieci, gdyż zajmują wówczas mniej miejsca ).

3. Nauczyciel przywiesza na tablicy rozsypankę wyrazową, prosi aby uczniowie ułożyli hasło:

Recykling to ponowne wykorzystanie surowców wtórnych w procesach produkcyjnych.

Uczniowie wspólnie podają przykłady, korzyści wynikających z recyklingu.

Faza realizacyjna

1. Nauczyciel dzieli klasę na cztery grupy, z których każda otrzymuje arkusz papieru i flamastry.

2. Każda grupa otrzymuje materiały dla uczniów i losuje kartkę z poleceniem.

Zadaniem uczniów jest przedstawić w formie plakatu odpowiedź na podane pytania.

Zadania dla grup:

W jaki sposób rodzaj opakowania wpływa na środowisko naturalne?

Dlaczego warto segregować i przetwarzać odpady?

Jak postępować, aby w gospodarstwach domowych „produkować” mniej śmieci?

Jakie produkty można otrzymać z surowców wtórnych?

Faza podsumowująca

1. Grupy wybierają swoich przedstawicieli, którzy prezentują ich prace umieszczone na tablicy. Omówienie i ocena pracy grup.

2. Zadanie domowe „ Statystyka ze śmietnika”

Uczniowie mają przez tydzień prowadzić obserwacje ile i jakie śmieci są „produkowane” w ich domach. Na podstawie zgromadzonych informacji dokonują podsumowania - Co możemy zrobić, żeby w naszych domach powstawało mniej śmieci?

Opracowała Agnieszka Góras

nauczyciel przyrody w Publicznej Szkole Podstawowej w Krzepielowie

Krzepielów 35 ; 67 - 410 Sława

Adres domowy: Lubogoszcz 12

67-410 Sława

woj. lubuskie

Materiały dla ucznia

Segregacja to wyodrębnienie ze strumienia odpadów surowców wtórnych, które mogą być powtórnie przetworzone czyli poddane recyklingowi.

Dlaczego warto segregować odpady?

Rodzaj opakowania a wpływ na środowisko

Szkło

Szkło wyrabiane jest przede wszystkim z piasku. Po wydobyciu go z ziemi pozostają w krajobrazie ślady w postaci wyrobisk. Ale szklane opakowania można wyrabiać ze stłuczki szklanej, wówczas zużywa się mniej energii i piasku. Opakowania szklane mogą być wykorzystywane wielokrotnie, dlatego należy je oddać do punktu skupu w sklepie, albo wrzucić do pojemnika na szkło. W ten sposób będzie można je napełniać ponownie lub przetopić na nowe butelki. Stłuczkę szklaną wykorzystuje się również w budownictwie do materiałów izolacyjnych.

Tworzywa sztuczne

Plastikowe opakowania wytwarza się głównie z takich surowców jak: ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel. Są dość trudne do przetworzenia po zużyciu, ale zbierając je i odpowiednio segregując można je ponownie wykorzystać. Mogą być przetworzone na regranulat, z którego produkowane są części i wyposażenia placów zabaw, artykuły budowlane, meble, artykuły gospodarstwa domowego. Wyrzucone w przypadkowe miejsca np. plastikowe butelki rozkładają się kilkaset lat.

Papier

Papier wyrabia się z drewna. Jedna tona papieru to ok. 17 wyciętych drzew. Papier można uzyskać z oddanej do punktu skupu makulatury. Nie wyrzucaj do śmieci gazet, książek i starych zeszytów. Kupuj artykuły z nadrukiem „ Wykonane z makulatury”

Metal

Blaszane puszki do konserw wykonane są z blachy stalowej, a puszki do napojów ze stali lub aluminium. Producenci tych opakowań starają się wytwarzać puszki z coraz cieńszej blachy, zużywając mniej energii i materiału. Zbierając złom i puste puszki po napojach i oddając je do punktów skupu lub zbiórki, można dodatkowo zaoszczędzić znaczne ilości surowców naturalnych i energii.

Zapobieganie powstawaniu odpadów

Najprostszy sposób unikania odpadów to świadomy wybór konsumenta. Nie kupujmy śmieci!Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Zanim podpalisz, przyroda, scenariusz. lekcji kl.4
Jestem świadomym konsumentem, przyroda, scenariusz. lekcji kl.4
jak człowiek poznaje przyrodę, przyroda, scenariusz. lekcji kl.4
rzeka.zal 2, przyroda, scenariusz. lekcji kl.4
co to są odpady, przyroda, scenariusz. lekcji kl.4
Czym się odżywiamy, przyroda, scenariusz. lekcji kl.4
układ pokarmowy, przyroda, scenariusz. lekcji kl.4
odżywianie, przyroda, scenariusz. lekcji kl.4
parki nar, przyroda, scenariusz. lekcji kl.4
diety scenariusze lekcji, przyroda, scenariusz. lekcji kl.4
stany skupienia wody, przyroda, scenariusz. lekcji kl.4
przystosowania zwierząt do życia w wodzie, przyroda, scenariusz. lekcji kl.4
Wypalanie traw, przyroda, scenariusz. lekcji kl.4
rzeka.zal 3, przyroda, scenariusz. lekcji kl.4
warstwowa budowa lasu, przyroda, scenariusz. lekcji kl.4
odpady, przyroda, scenariusz. lekcji kl.4
gospodarka wodą w domu, przyroda, scenariusz. lekcji kl.4
Co w trawie piszczy czyli życie na łące, przyroda, scenariusz. lekcji kl.4

więcej podobnych podstron