Opakowania inteligentne i aktywne, Technologia żywności i żywienia człowieka, Opakowania


DOBRA JAKOŚĆ PRODUKTU - OPAKOWANIE AKTYWNE I INTELIGENTNE

Do ponad 90% produktów rynkowych potrzebne są opakowania. Dotyczy to szczególnie opakowań w branży spożywczej. Dlatego też w ostatnich czasach najbardziej dynamiczny rozwój opakowań przypada właśnie na tę branżę. Generalnie opakowania muszą spełniać szereg różnych funkcji, aby były atrakcyjne dla kupujących. Zatem funkcja marketingowa, użytkowa czy logistyczna opakowań jest bardzo istotna przy sprzedaży produktów, jednakże pierwotnym i głównym celem opakowań jest ochrona zapakowanego produktu przed mikrobiologicznym i chemicznym zepsuciem. Tak, więc odpowiednia funkcja ochronna opakowania, która gwarantuje jakość produktu, jest w dzisiejszych czasach bardzo ważnym atutem.

W myśl przysłowia, iż „potrzeba jest matką wynalazku”, na rynku pojawiają się coraz to nowe materiały opakowaniowe, nowe konstrukcje i technologie pakowania. Do takich rozwiązań w dziedzinie opakowań stosowanych do produktów spożywczych można zaliczyć [1]:

- opakowania z czujnikami - znacznikami informacji o stanie produktu (wskaźniki wilgotności, temperatury i optymalnej temperatury do spożycia);

- środki ochrony produktów (absorbery tlenu, indykatory tlenu, laminaty zawierające silikony jako środki suszące, metalizowane pojemniki z PP, ośmiowarstwowy pojemnik do wody i napojów alkoholowych itp.);

- zamknięcia w nowoczesnych opakowaniach (chroniące przed niepożądanym otwarciem przez dzieci, dostosowane do użytku przez osoby starsze, zamknięcia wskaźnikowe, zamknięcia Dri-Top wyposażone w filtr, który w trakcie otwierania przemieszcza się do wnętrza puszki, umożliwiając ujście na zewnątrz znajdujących się tam gazów, opakowania metalowe, których zdolność korozyjna została w istotny sposób ograniczona poprzez zastosowanie blach o niskiej zawartości zanieczyszczeń metalami szkodliwymi oraz dwustronnym lakierowaniem, opakowania z podwójnie rekrystalizowanego aluminium i stali, umożliwiające uzyskanie cienkościenności;

- butelki (butelki szklane ze stłuczki szklanej, cienkościenne, butelki z tworzyw sztucznych PET, wielowarstwowe, butelki pięciowarstwowe z wysoką barierowością i odpornością na podwyższoną temperaturę).

0x08 graphic
Coraz większym zainteresowaniem cieszą się opakowania aktywne i inteligentne, które stanowią szeroką rodzinę opakowań. W literaturze spotyka się różne definicje dotyczące opakowań aktywnych. Ogólnie jednak można przyjąć, iż opakowania aktywne są opakowaniami produktów żywnościowych, które posiadają dodatkowe funkcje oprócz podstawowej ochrony produktu przed wpływem czynników zewnętrznych.

Główną zasadą działania opakowań aktywnych jest ich współdziałanie z zapakowanym produktem. Koncepcja opakowań aktywnych opiera się na zmianie warunków wewnątrz opakowania i tym samym na przedłużeniu trwałości produktów. Zmiana właściwości organoleptycznych czy poprawa bezpieczeństwa produktu jednocześnie zapewnia utrzymanie dobrej jego jakości podczas przechowywania.

Bardzo często do opakowań aktywnych dołączane są różnego rodzaju indykatory, które informują klienta np.: o jakości zapakowanego produktu (tzw. opakowania czy etykiety inteligentne).

Szeroką rodzinę opakowań aktywnych można podzielić na 2 główne kategorie ze względu na sposób funkcjonowania.

Pierwsza z nich to duża grupa pochłaniaczy.

Przykłady zastosowań różnych pochłaniaczy i stosowanych związków przedstawia tabela 1.

Rolą pochłaniacza jest trwałe usunięcie szkodliwych gazów, co jest równoznaczne z zabezpieczeniem produktu przed zepsuciem. Między pochłaniaczem a produktem nie następuje bezpośrednia migracja, a jedynie poprawa warunków wewnątrz opakowania, co przedłuża czas trwałości produktu. Oprócz dobrze znanych pochłaniaczy tlenu (oxygen scavengers) warto również wymienić pochłaniacze etylenu, regulatory wilgotności, pochłaniacze dwutlenku węgla oraz absorbery zapachów (amin i aldehydów). Usunięcie takich gazów, jak tlen czy etylen jest bardzo istotne dla wielu produktów spożywczych, utrzymując ich jakość na odpowiednim poziomie.

Historia pochłaniaczy tlenowych sięga lat 20. ubiegłego stulecia. Jednakże dopiero w 1974 r. pierwsze pochłaniacze zostały z sukcesem wprowadzone na rynek japoński. Były to związki żelazawe umieszczane tylko w osobnych saszetkach. Dzisiaj te związki cieszą się dużą popularnością i coraz częściej spotyka się je wkomponowywane w materiał opakowaniowy.

Obecnie istnieją 4 rodzaje grup związków usuwających tlen, a różniących się jedynie sposobem działania [2]. Należą do nich przeciwutleniacze, „przechwytywacze”, absorbery i typowe pochłaniacze.

Przeciwutleniacze, czyli antyoksydanty, to związki, które w momencie kontaktu z wolnymi rodnikami lub pojedynczymi atomami tlenu ulegają utlenieniu, tworząc nieszkodliwe dla produktu związki. Przechwytywacze są bardzo często mylone z antyoksydantami, gdyż także zostają utlenione, zanim tlen dotrze do produktu. Ich działanie polega jednak na blokowaniu niekorzystnego działania tlenu w powietrzu w bardzo wczesnym etapie.

Określenie „absorber tlenu” powinno być używane tylko dla związków, które w sposób fizyczny usuwają tlen . Jednakże ze względu na małą ilość takich związków coraz częściej absorbery tlenu stanowią synonim pochłaniacza tlenu, który w sposób chemicznie efektywny eliminuje tlen ze środowiska wewnątrz opakowania.

Drugi niekorzystny gaz - etylen może być usunięty za pomocą szeregu związków chemicznych, takich jak: nadmanganian potasu, aktywny wę- giel czy ozon. Zastosowanie pochłaniaczy etylenu jest szczególnie istotne przy przechowywaniu owoców czy warzyw, z których jedne wytwarzają etylen samoistnie (np.: jabłka), a drugie w jego obecności szybciej dojrzewają, a tym samym szybciej ulegają zepsuciu (np.: banany).

Drugą grupą opakowań aktywnych są tzw. emitery. Tego rodzaju opakowania zawierają lub wytwarzają substancje zdolne do migracji wewnątrz opakowania i zahamowania niekorzystnych procesów. Za pomocą emiterów w opakowaniach można regulować zawartość wilgotności (opakowania warzyw), zahamować wzrost niekorzystnych mikroorganizmów, w tym patogennych (emitery CO2, SO2, etanolu) oraz zapobiegać zepsuciom bakteryjnym (środki przeciwbakteryjne).

Największą grupę wśród emiterów stanowią środki przeciwbakteryjne, których działanie może być dwojakie: jedne z nich migrują na powierzchnię produktu i tworzą na nim barierę ochronną, inne zaś posiadają działanie antybakteryjne bez potrzeby migracji do produktu [2, 3]. Coraz częściej spotyka się folie opakowaniowe, które zawierają środki antybakteryjne jako jedną, nierozłączną całość. W Japonii kilka takich folii wprowadzono z sukcesem na rynek.

Wśród nich na uwagę zasługuje syntetyczny zeolit, którego cześć jonów sodowych została zastąpiona jonami srebra, ze względu na ich inhibitujące działanie w stosunku do bakterii. W porównaniu z innymi jonami metali jony srebra są najefektywniejsze. W momencie pojawienia się bakterii wewnątrz opakowania jony srebra wydzielane są powoli, hamując ich wzrost.

Wadą zeolitów srebrowych jest ich dość wysoka cena, dlatego są używane w postaci bardzo cienkiej warstwy w laminatach (rzędu 3-6 mm) [2]. Na diagramie 1 przedstawiono antymikrobiologiczny efekt działania zeolitu srebrowego japońskiej firmy, występującego pod nazwą handlową Zeomic ® połączonego z folią PE (PE_Ag) w porównaniu z tradycyjną folią polietylenową.

Innym znanym środkiem antybakteryjnym jest etanol, który zapobiega wytwarzaniu pleśni i patogennych drobnoustrojów podczas przechowywania suszonych towarów lub produktów piekarniczych. Jest on często stosowany zamiast tradycyjnych dodatków do żywności, które coraz częściej uważane są za szkodliwe.

Wydzielanie etanolu w opakowaniu polega na uprzednim umieszczeniu w opakowaniu saszetki z proszkiem z zaabsorbowanym alkoholem. W opakowaniu proszek wchłania wilgoć z produktu, wydalając jednocześnie etanol przez odpowiednio przepuszczalny materiał. Opakowania, które zawierają etanol, muszą jednak być odpowiednio oznakowane, ze względu na specyficzne predyspozycje niektórych konsumentów (względy religijne bądź przy nadużyciach alkoholowych).

Rynek opakowań aktywnych daje wiele nowych możliwości. Opakowania aktywne są w fazie ciągłego rozwoju. Na rynku pojawiają się koncepcje, które trudno zakwalifikować do wyżej wymienionych grup, jednakże ze względu na aktywną interakcję z produktem należą także do opakowań aktywnych.

Przykładem takiego specyficznego opakowania jest tzw. hot-pot czyli samopodgrzewająca się puszka z jedzeniem [3]. To specyficzne opakowanie składa się z dwóch warstw, między którymi znajdują się dwa związki chemiczne. Aktywność puszki jest uruchamiana w momencie otwarcia - wtedy następuje wymieszanie się związków z wydzieleniem energii cieplnej, która ogrzewa żywność.

W przypadku takich opakowań wymagane są jednak dokładne badania bezpieczeństwa, gdyż czynniki ogrzewające nie mogą mieć kontaktu z podgrzewanym jedzeniem. Reakcje zachodzące wewnątrz opakowań są bardzo często niezauważalne gołym okiem przez potencjalnego nabywcę.

Aby uwidocznić jakość zapakowanych produktów, na rynku opakowań pojawiły się tzw. etykiety lub opakowania inteligentne, które zawierają odpowiednie czujniki pomiarowe lub barwne indykatory. Indykatory występują wewnątrz opakowania lub na jego powierzchni, dając informację o stanie jakościowym produktu lub warunkach jego przechowywania.

Na rynku istnieje kilka rodzajów wskaźników. Do najpopularniejszych należą wskaźniki czasu i temperatury (TTI), wskaźniki świeżości oraz wskaźniki tlenu.

Wskaźniki TTI (Time and Temperature Indicators) wykorzystywane są w szerokim zakresie w logistyce, wskazując każde odejście od temperatury optymalnej. Barwna zasada działania najbardziej popularnych TTI opiera się albo na chemicznej reakcji polimeryzacji (LifeLine™), albo na enzymatycznej hydrolizie tłuszczów (Vitsab®)albo na efekcie fizycznej dyfuzji roztworu o zmienionej chemicznie barwie (3M Monitor Mark®) [4]. TTI w większości przypadków są umieszczone na zewnętrznej stronie opakowania i nie mają kontaktu z żywnością.
Indykatory świeżości są przeznaczone dla wykrycia m.in. takich związków, jak CO2, diacetyl, aminy, etanol, jak również mikrobiologicznego zepsucia produktu. Interesujące i ważne są również badania nad detektorami toksyn patogennych bakterii i pleśni.

Najbardziej znaną etykietą inteligentną wskazującą zawartość tlenu wewnątrz opakowania jest Ageless Eye. W obecności tlenu zachodzi reakcja redox, a odpowiedni wskaźnik wskazuje wynik. Duża zawartość tlenu może sugerować nieszczelność opakowania, jak również możliwość zanieczyszczenia bakteryjnego. Opakowanie inteligentne może także pełnić funkcję kontrolera opakowania aktywnego, wskazując na odpowiednią pracę czynnika aktywnego, np.: pochłaniacza tlenu.

W Polsce zastosowanie indykatorów jest coraz bardziej widoczne, zwłaszcza w branży piwnej. Browary Żywiec, a także Browary Lech jako chwyt marketingowy stosują etykietę inteligentną działającą na zasadzie zmiany koloru farby termochromowej. W momencie osiągnięcia pożądanej temperatury na etykiecie pojawia się informacja, iż temperatura jest optymalna do spożycia.

Opakowania aktywne i inteligentne posiadają inne zamierzone funkcje w porównaniu z tradycyjnymi opakowaniami. Aktywna forma ingerowania w jakość produktu wydaje się być skuteczniejsza w porównaniu z tradycyjnym pasywnym materiałem. Należy jednak zauważyć, iż ocena bezpiecznego stosowania aktywnych i inteligentnych opakowań jest bardzo złożona. Podstawowe badania materiałów opakowaniowych dotyczące limitu migracji składników opakowania do żywności oraz oceny stopnia ochrony produktu stanowią punkt wyjścia do dalszych badań. W stosunku do aktywnych składników wskazane są badania toksykologiczne oraz rozszerzone badania migracji do zapakowanego produktu, a także badania w kierunku określenia ich efektywności.

INTELIGENTNE OPAKOWANIA

Przemysł opakowaniowy w ostatnich czasach rozwija się bardzo intensywnie, a związane jest to głównie z zaawansowaną technologią, która umożliwia badania nowych typów opakowań na całym świecie. W wyniku tego powstają nowe generacje opakowań, które pozwalają utrzymać a nawet poprawić jakość pakowanego produktu, co jest niezbędnym walorem szczególnie w przemyśle spożywczym. Doskonałym przykładem są opakowania aktywne i inteligentne.

Postęp w dziedzinie technologii żywności, biotechnologii, materiałoznawstwie, towaroznawstwie i technologii opakowań wpływa na potrzebę opracowania nowych opakowań, które odpowiadałyby wymaganiom stawianym zarówno przez producentów, jak i konsumentów. Głównym zadaniem opakowania jest zachęcenie potencjalnego klienta do zakupu. Jednakże coraz częściej mówi się o tzw. opakowaniach funkcjonalnych, które nie tylko informowałyby konsumenta, ale również wyręczałyby go we wszystkich możliwych czynnościach. Dotyczy to głównie dbania o jakość zapakowanego produktu, a więc nowe opakowanie powinno być aktywne i inteligentne. Istotną różnicą między opakowaniami tradycyjnymi a aktywnymi jest ochrona zapakowanego produktu - bariera, jaką było do tej pory opakowanie, przekształciła się w aktywną, umożliwiając tym samym kontrole jakości towaru. Sposoby, za pomocą których opakowanie może interweniować są wielorakie i obejmują szerokie spektrum, np.: od kontroli temperatury podczas gotowania w mikrofali do kontroli dojrzewania owoców. Opakowania aktywne kontrolują także stan jakościowy i ilościowy atmosfery wewnątrz opakowania i za pomocą specjalnych składników są zdolne do usunięcia niepotrzebnych gazów np.: tlenu. Interakcja produkt - opakowanie jest bardzo istotna i stanowi szansą na przedłużenie wysokiej jakości produktu.

Techniki pakowania

Opakowanie aktywne powstało, by spełniać wysokie wymagania konsumentów związane między innymi z przedłużeniem okresu ważności produktu, polepszeniem jego właściwości organoleptycznych oraz ochroną. Aby móc spełnić te zadania, opakowania aktywne zawierają szereg specyficznych dodatków. Pierwsze miejsce zajmują pochłaniacze tlenowe, jednakże lista dodatków stale się powiększa, a wśród nich wyróżnić można: substancje produkujące lub absorbujące CO2, substancje antymikrobiologiczne, regulatory etylenu, regulatory pary wodnej, technologię OTC, absorbery światła, folie zabezpieczające barwę produktu, suspectory.

Pochłaniacze tlenu

Pochłaniacze tlenu stanowią szeroką rodzinę dodatków, których nadrzędnym celem jest kontrola zawartości tlenu wewnątrz opakowania. Ich głównym zadaniem jest redukcja tlenu do takiej ilości, która zapewnia zapakowanemu produktowi najwyższą jakość. W literaturze spotyka się często podobne określenia: antyoksydanty, absorbery czy "przechwytywacze" tlenu. Nie są one jednak synonimami.
Antyutleniacze to związki, które są rozpuszczalne w tłuszczach i reagują z rodnikami lipidowymi lub peroksydowymi. W ten sposób są utleniane i tworzą związki nieszkodliwe. Do klasycznych antyoksydantów lipidowych należą: BHA - hydroksyanizol butylu, BHT - hydroksytoluen butylu i PG - galusan propylu. Oprócz skomplikowanych środków chemicznych stosowane są także na szeroką skalę naturalne związki takie jak: β - karoten, α - tokoferol oraz rozpuszczalny w wodzie kwas askorbinowy i jego pochodne, który jest efektywny w środowisku wilgotnym. Pojęcie absorberów tlenowych powinno być stosowane tylko i wyłącznie dla przechwytywania tlenu podczas reakcji fizycznych. W praktyce jednak fizyczne pochłanianie tlenu jest niemożliwe i przyjęło się stosować to pojęcie dla wszystkich związków, które umożliwiają eliminację tlenu jednocześnie zapobiegając reakcjom utleniania w zapakowanym produkcie.

Trzecie pojęcie przechwytywaczy tlenu jest często mylone z antyutleniaczami. Przechwytywacze jednak działają zanim tlen zdąży dotrzeć do produktu.

Ostatnia grupa - pochłaniacze tlenu - jest najbardziej neutralna i obejmuje wszystkie związki, które mają zdolność usuwania tlenu z opakowania. Zastosowanie pochłaniaczy tlenowych otwiera możliwość zredukowania tlenu do minimum. Na świecie stosowane są różnego rodzaju pochłaniacze, które można zakwalifikować do jednej z pięciu grup: proszki żelazawe, utleniacze glukozowe, związki podsiarczynowe, substancje organiczne typu redukcyjnego i inne.

Efektywność poszczególnych rodzajów pochłaniaczy tlenu zależy także od czynników zewnętrznych takich jak: temperatura czy wilgotność. Im wyższe są te parametry, tym tempo reakcji większości absorberów rośnie. Do tych bardziej trwałych należą głównie związki żelazawe, które zostały wprowadzone na rynek przez japońską

firmę Mitsubishi Gas Chemical Co. pod nazwą AgelessTM.

W ślad za Japonią poszły Stany Zjednoczone, wypuszczając na rynek absorber o nazwie Freshpax (Multisorb Technologies Inc.), Francja - ATCO (Standa Industrie) oraz Finlandia - CIOCA. Wszystkie typy pochłaniaczy mogą być umieszczone w opakowaniu w dwojaki sposób - albo w oddzielnej saszetce zawierającej aktywny proszek, albo połączone z folią opakowaniową. Najnowszym odkryciem są pochłaniacze tlenu umieszczane w postaci małej uszczelki ulokowanej w zamknięciu.

CO2 kontrola

Podczas stopniowego usuwania tlenu z opakowania powstaje podciśnienie, w wyniku którego może nastąpić wgniecenie ścianki opakowania. Wskazane jest zatem, aby przy jednoczesnym zmniejszaniu się ilości tlenu spowodować wydzielenie CO2. Takie zdolności posiadają niektóre absorbery tlenowe (Freshilizer C), które produkuje się na bazie węglanu żelazawego lub mieszaniny kwasu L - askorbinowego z kwaśnym węglanem sodowym. Ten rodzaj opakowania aktywnego stosowany jest do pakowania kawy.

Kontrola etylenu

Usuwanie etylenu z opakowania jest bardzo popularne przy pakowaniu niektórych owoców i warzyw. Owoce i warzywa, które dojrzewają podczas magazynowania są bardzo wrażliwe na obecność etylenu, który przyspiesza ich proces dojrzewania, powodując w efekcie zepsucie. Niektóre z nich mogą wytwarzać etylen samoistnie (np.: jabłka). Z tego względu zawartość etylenu powinna być kontrolowana za pomocą związków chemicznych. Wśród nich ważną rolę odgrywają KMnO4, oraz saszetki silikonowe.

Materiały

Skuteczność działania aktywnych składników opakowania jest ściśle uzależniona od stosowanego materiału. Doświadczenia wykazały, że im większa barierowość materiału opakowaniowego, tym lepsza ochrona przed niepożądanymi gazami wewnątrz opakowania. Materiały dla opakowań aktywnych nie muszą spełniać zbyt wygórowanych wymagań. Najczęściej są to tradycyjnie używane folie lub innego rodzaju opakowania (np. puszki metalowe). Najbardziej odpowiednie są materiały o dobrej barierowości wobec gazów. Trwają liczne badania nad wynalezieniem odpowiedniej bazy technologicznej dla aktywnych folii polimerowych. Takie folie powinny być odpowiednio mocne, nieprzepuszczalne oraz zawierać odpowiednią ilość aktywnych składników z wysoką mobilnością dyfuzyjną i zdolnością do uwalniania się z folii. Ze względu na bardzo dobre właściwości, PVC mógłby odgrywać kluczową rolę, jednakże jego toksyczność skłania producentów do użycia zdrowszych odpowiedników tj., EVOH lub PS.

Bardzo szerokie zastosowanie mają także różnego rodzaju laminaty: PE/PET, OPP/PE pokryty PVDC oraz PET/PE/AF/PE.
Opakowania inteligentne

Równocześnie z opakowaniami aktywnymi rozwinęły się tzw. opakowania inteligentne, czyli indykatorowe. Ich zadaniem jest informowanie potencjalnego nabywcy o stanie jakościowym zapakowanego produktu. Przydatność do spożycia jest monitorowana na wskaźnikach bazujących na zmianie barwy, która może następować w sposób ciągły, np. w przypadku określenia dawki cieplnej, jaką otrzyma produkt podczas transportu i przechowywania lub skokowy, np. w przypadku detekcji powstających nieszczelności.
Firma Mitsubishi Co wprowadziła na rynek najbardziej znany wskaźnik pod nazwą Ageless Eye (nie starzejące się oko). Jego działanie polega na zmianie barwy wraz ze zmianą stężenia tlenu w opakowaniu.

W Polsce opakowania inteligentne nie są dobrze znane. Jednakże stosowanie indykatorów powoli zaczyna odgrywać istotną rolę marketingową dla producentów produktów żywnościowych. Pionierem w tej dziedzinie były Browary Żywiec. Stosując farbę termo-chromową informują posiadaczy butelki z piwem, jaka temperatura jest najwłaściwsza do jego spożycia. W momencie osiągnięcia pożądanej temperatury na białym pasku pojawia się napis „Idealna temperatura do spożycia”. Coraz większe zainteresowanie tymi typami opakowań wykazują przedstawiciele sieci logistycznych, w których za pomocą elektronicznego chipu produkt jest monitorowany 24 h/ dobę.

Zastosowanie
Owoce i warzywa. Ze względu na dużą wrażliwość na warunki atmosferyczne produkty te wymagają specjalnej ochrony przed szkodliwymi gazami. Dużym powodzeniem cieszy się tutaj folia, która zmienia swoją przepuszczalność wraz ze zmianą temperatury (folie sprytne);

Ser żółty. Opakowanie aktywne wytwarza odpowiednie warunki pH i aktywności wodnej. Dzięki temu unika się mikrobiologicznego zepsucia sera. Jednocześnie, stosując pochłaniacze tlenu lub światła można zapobiec zmianom smaku;

Chleb. Ze względu na specyficzne właściwości chleba atmosfera wewnątrz opakowania powinna zapobiegać rozwojowi pleśni. Pomimo, że przemywanie CO2, który ma właściwości bakteriobójcze wykazuje dość dobre efekty, o wiele lepsze wyniki otrzymywane są podczas użycia pochłaniacza tlenu.

Specjalną grupą zastosowań opakowań aktywnych są kuchenki mikrofalowe. Folie są połączone z tzw. suspektorami, które absorbują energię mikrofalową i przekształcają ją w ciepło. W ten sposób produkt pozostaje chrupiący i brązowieje w miejscu zetknięcia się filmu z produktem. Dodatkowo stosuje się systemy samo - otwierające, które regulują wilgotność, eliminując jednocześnie parę wodną.

W ostatnim okresie pojawiła się nowa grupa materiałów i opakowań aktywnych i inteligentnych, która zyskuje na popularności. Opakowania aktywne połączone z inteligentnymi tworzą doskonałe rozwiązanie dla wielu potrzeb w przemyśle spożywczym, powstrzymując wzrost mikroorganizmów i enzymatyczne reakcje. Dzięki temu zepsucie produktów zdarza się bardzo okazjonalnie i wzrasta jakość zapakowanego towaru.
Na rynku światowym istnieje szeroka gama technik pakowania w systemie aktywnym z dużym naciskiem na pochłaniacze tlenowe, jako że tlen jest najbardziej niebezpiecznym gazem dla żywności. Pomimo tego, że koncepcja opakowań aktywnych i inteligentnych jest stosunkowo nowa, przynosi już spore korzyści na całym świecie. Przede wszystkim stwarza wyzwanie dla producentów opakowań, którzy wykorzystują ją, aby zwiększyć udziały w rynku. I choć ciągle istnieją stare metody pakowania, jednakże pomysł aktywnego opakowania jest z pewnością bazą dla nowego trendu w opakowalnictwie.

Specjalną grupą zastosowań opakowań aktywnych są kuchenki mikrofalowe. Folie są połączone z tzw. suspektorami, które absorbują energię mikrofalową i przekształcają ją w ciepło.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Inteligentne opakowania, Technologia żywności i żywienia człowieka, Opakowania
rysunki, Technologia żywności i żywienia człowieka, Opakowania
opakowania, Technologia żywności i żywienia człowieka, Opakowania
projekt opakowania jogurtu, Technologia żywności i żywienia człowieka, Opakowania
TRŚCI WYKŁADOWE z opakowań, Technologia żywności i żywienia człowieka, Opakowania
opakowania z tworzyw sztucznych a ekologia, Technologia żywności i żywienia człowieka, Opakowania
opakowania - różne, Technologia żywności i żywienia człowieka, Opakowania
Aktywność wody 2007, Technologia żywnosci i Żywienie człowieka, 4 SEMESTR, Analiza żywności
pyt OTŻ, SGGW TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA, IV Semestr, OTŻ
PROBIOTYKI PREZENTACJA, Technologia żywności i żywienia człowieka, Dietetyka
Pytanka opisowe z dyspersji, SGGW TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA, IV Semestr, OTŻ
Harmonogram 2015 TECHN, Politechnika Łódzka, Technologia Żywności i Żywienie Czlowieka, Semestr I, M
Oznaczenie zawartości sacharydów, Technologia żywnosci i Żywienie człowieka, 4 SEMESTR, Analiza żywn
niemiecki Wydział Technologia Żywności i Żywienia Człowieka
+++, STUDIA PŁ, TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA CZŁOWIEKA, ROK I, SEM 2, FIZYKA 2
Znaczenie mięsa w odżywaniu człowieka, Technologia żywności i żywienia człowieka, Gastronomia

więcej podobnych podstron