pomoc2cd(1), SPRAWOZDANIA czyjeś


odstępu poziomów sygnału i szumu kwantowania; zstosowanie - kwantowanie sygnałów telefonicznych. Dynamika 1:1000. Silne sygnały mało prawdopodobne. Zysk kompresji dla małych sygnałów dla ch-ki A(A-87,6) wynosi 24dB↔4bity W6 modulacje cyfrowe: binarne; wielowartościowe; złożone binarna modulacja amplitudy impulsów (pcm): sygnał pcm: g(t)= Σ(k=-∞,+∞)bkh(t-kT), bkε{0,1}; struktura sygnału PCM x(n*kT)= Σ(i=0,N-1)bi2i; wytwarzanie sygnały pcm: x(t)->pp^->a/a^->rej przesuwający; ^licznik mod N ^-> rej p odbiór sygnałów pcm: sygnał 1 występuje gdy α≤gv; sygnał 0 występuje gdy gv<α; błąd decyzji: suma dwóch możliwych błędów Pe=P(ε)=P(ε1)+P(ε0); szum Gaussowski o mocy N: α=[2Nln(p0/p1)+A12-A02]/2(A1-A0) -> stą wynika dobranie punktu pracy jeśli już dobraliśmy próg; stopa błedów BER: moc sygnału/moc szumu; S/N=A2/2N (jednobiegunowy); S/N=A2/4 (dwubiegunowy); S/N / BER / jeden błąd co..; 4,3/10-2/10-3sek; 10,6/10-6/10 sek; 13/10-10/1 dzień synchronizacja: x(t)->układ próbkowania^->v(t)/PAM-> układ kwantowania -> koder m,n -> gc(t); ^ układy zegarowe ->; po stronie odbiorcy: gc(t)->detektor->v'c(t)->dekoder->v'g(t)->układ rekonstrukcji->xd(t) W7 binarne modulacje sygnału harmonicznego ask: sygnał ask: gASK(t)=1/2Ag[1+x(t)]cos(ω0t) gASK(t)={0, x(t)=0; A0cos(ω0t), x(t)=1; widmo mocy sygnału: obwiednia widma maleje z kwadratem ω-ω0 tj. z szybkością 20 dB/dek; średnia moc ask wynosi P=1/4 A02; szerokośc widma ask jest dwukrotnie większa od skutecznej wartości widma sygnału modulującego; wytwarzanie: generator odbiór ask: filtr pasmowoprzepustowy->e(t)->mieszacz (wzmocnienie=2)->x(t)->FDP->y(t); wyjście mieszacza po filtracji: y(t)=x(t)×hl(t)≈[vc(t)+nc(t)] odtworzenie sygnału binarnego: y(vTc)=vc(vTc)+nc(vTc)≥α, oznacza że występuje alement1; y(vTc)=vc(vTc)+nc(vTc)<α, oznacza że występuje element 0; bitowa stopa błędów: Pe=p1/2 erfc[A-α /(2N)^(1/2)]+p0/2 erfc(α/(2N)^(1/2)); ask nie są stosowane w przypadku nieznanych warunków propagacji (wrażliwość na deszcz itp.). Próg dobrany dla danej wartości SNR nie będzie optymalny dla innej; b.m.f.s. harmonicznego psk: o 3 dB lepszy od ask; sygnał psk: gPSK(t)={ A0cos(ω0t+Δφ), xn=1 lub A0cos(ω0t+Δφ), xn=0; gPSK(t)={ A0cos(ω0t+π/2)=-A0sin(ω0t), xn=1 lub A0cos(ω0t-π/2)=A0sin(ω0t), xn=0; widmo mocy analogiczne jak ask; pasmo takie jak dla ask; moc sygnału PPSK=1/2 A02; odbiór sygnału: demodulator sygnału psk” g(t)-> demodulator synchroniczny Am dsb-> xn (nie można wykorzystać detekcji obwiedni b.m.f.s. harmonicznego psk: sygnał fsk: gFSK(t)={ A0cosω1t, xn=0 lub A0cosω2t, xn=1, ciągłość fazy lub nie; gFSK(t)=1/2A0[1+x(t)]cosω2t+1/2A0[1-x(t)]cosω1t; moc sygnału PFSK=1/2A02; widmo mocy: wskaźnik kluczowania h=ω21r wytwarzanie: 2 generatory przełączane, jeśli zastosujemy filtrację to uzyskamy ciągłą zmianę; odbiór fsk: 2 równoległe tory filtrujące 2 składowe - powinny być dostatecznie odległe aby nie zachodziły na siebie bo pojawią się dudnienia; s(t)->wzmacniacz->r1(t)->X^(cosω1t)->FDP->y1(t); fsk jest gorszy od ask porównanie odbioru ask,psk,fsk: „koherentny” - z użyciem demodulacji synchronicznej; bitowa stopa błędów Pe=0,5-erf(KS/N)^1/2; modulacja/k: ask/0,25; fsk/0,5; psk/1 modulacje wielowartościowe: demodulacja m-ary psk: odbiór synchroniczny; jakoś m-ary psk: średnie prawdopodobieństwo błędu na symbor dla M-psk Pe=erfc((E/N0)^(1/2)sin(π/M)); koherentny m-psk wymaga znajomości częstotliwości i fazy fali nośnej; można zastosować kodowanie róznicow, oparte na różnicy faz pomiędzy kolejnymi symbolami, za cenę pewnego pogorszenia jakości systemu; dopuszczalnych fluktuacjach fazy pozostawia bardzo mały margines bezpieczeństwa; mary ask/fsk/psk: 1/4A ; 1/2A ; 3/4A; ogólna postać m-ary psk: ST)=(2E0/T0)^(1/2)cos(2πf0t+ 2π/M (i-1)); rozwinięcie względem funkcji bazowych: φ1(t)=(2ai/T0)^(1/2)cos(2πf0t); φ2(t)=(2bi/T0)^(1/2)sin(2πf0t); 0≤t≤T {superpozycja dwóch sygnałów ASK} W8 natężenie ruchu: ruch telekomunikacyjny jest to przepływ zgłoszeń połączeń i wiadomości; systemy cbr: źródła o stałej szybkości bitowej; natężenie to stosunek sumy czasów zajętości urządzeń w danym okresie do czasu trwania tego okresu; jednostka 1 erl; A= 1/T suma(i=1,N)ti systemy vbr: źródła o zmiennej szybkości bitowej;

natężenie to liczba informacji na jednostkę czasu; 1 bps; 1 pps; charakterystyki natężenia ruchu: systemy telefoniczne: natężenie szczytowe natężenie średnie; gnr- godzina największego ruchu; nieprzerwany okres 60 min kiedy ruch jest największy w ciągu doby; zmiany natężenia: przypadkowe cykliczne; długoterminowe; systemy transmisji danych: natężenie szczytowe / średnie = paczkowatość (burstiness) rodzaje ruchu: ruch oferowany -> [ ] -> ruch załatwiony | ruch tracony; ruch inicjowany -> [ ] -> ruch wychodzący; ruch otrzymywany <- [ ]<- ruch przychodzący; [ ] -> | <- ruch lokalny jakość obsługi ruchu: w wyniku blokady okresowy brak możliwości obsługi zdarzenia: -> odrzucanie; -> kolejkowanie (w ceu późniejszej obsługi); -> działania mieszane; systemy telefoniczne: odrzucanie: współczynnik strat B=lim(T->8) c(T)-cz(T) / c(T);

współczynnik blokady: E=lim(T->8)Tb/T; kolejkowanie: śr czas oczekiwania; rozkład czasów oczekiwania (prawdp. że zgłoszenie będzie dłużej czekac niż „t”; systemy transmisji danych: odrzucanie: współczynnik strat komórek; kolejkowanie: śr opóźnienie komórki; zmienność opóźnienia komórek; aktywność źródeł ruchu: sys tel: kolejne zgłoszenia obsługi zwykle statystycznie niezależne; w danym okresie stała częstość zgłoszeń (λ); proces poissona: P(k)= (λT)k/k! e-λT - prawd k zgłoszeń w okresie T; F(t)=1-e-λt - prawd że okres od poprzedniego zgłoszenia ≤t; syst trans danych: parametry statystyczne ruchu modulowane procesem Markowa; 1-αD (śr liczba paczek w jednostce czasu / D czas trwania komórki) nieaktywny -> αD -> <- βD <- aktywny 1- βD (β odwrotnośc trwania paczki) systemy ze stratami zgłoszeń: liczba źródeł >> liczby stanowisk obsługi (model Erlanga): zał: strumień zgłoszeń Piosson, równowaga statyczna; czas obsługi wg rozkładu wykładniczego; odrzucanie zgłoszeń w sytuacji blokady; pierwszy wzór E. - współczynnik blokady: E = (AN/N!)/(suma(i=0,N) Ai/i!); współczynnik strat B=E; liczba źródeł > liczby obsługi stanowisk - model Engseta: prawd zgłoszeń zależy od liczby zajętych źródeł, czas obsługi wg rozkładu wykładniczego; równowaga statyczna; odrzucanie zgłoszeń sytuacji blokady; E= ( (S nad N) aN / ( suma(i=0,N) (s nad i) ai); B = E ale s:=s-1; obsługa masowa: stanowiska, kolejki, wyjścia, regulaminy obsługi kolejek, rozkład czasów obsługi; system obsługi masowej obsługuje ruch ze źródeł o określonych parametrach statycznych; rozkłady statyczne źródeł i czasów obsługi: wykładniczy, jednopunktowy, erlanga, hiperwykłądnuczy reguły obsługi kolejek: fifo, lifo; stan kolejki modelowany dyskretnym procesem markowa; system z jednym stanowiskiem i nieskończenie pojemną kolejką: Px= (λ'/μ)x (1- λ/μ) Px=Ax(1-A); drugi wzór erlanga: E=[(AN/N!)(N/N-A)]/[Σ(i=0,N) (Ai/i!) + (AN/N!)(N/N-A)]; P(t>γ)=Ee-(N-A)γ/h; T=Eh/N-A (śr czas oczekiwania); L= λT (śr zgłoszeń oczekujących w kolejce) systemy z oczekiwaniem: wzór Little'a: T=L/λ W9 teletransmisja: dział telekomuny odpowiedzialny za przesyłanie sygnałów od punktu do punktu za pomocą środków fizycznych; problemy: realizacja przesyłu; walka za zniekształceniami i zakłóceniami; wielokrotne wykorzystanie torów komunikacyjnych; system teletr.: urządzenia działające wg normy i ośrodki fizyczne transmisji zapewniające przesyłanie od punktu do pktu; uwarstwowienie: zastosowań - narzędzia korzystania z aplikacji sieciowych; prezentacji - dostosowanie formatów szyfrowanie; sesji - organizowanie wymiany wiadomości; transportowa - wirtualna komunikacja pkt-pkt; sieci - komunikacja w sieci łączącej węzły; łącza - komunikacja pkt-pkt; fizyczna - przesyłanie strumienia bitów; podsieć: lokalna: kilka km, mała przepustowość; dostępowa: łączy lokalną ze szkieletam, 20 km, śr przep; szkieletowa: łączy sieci dostępowe, b duża przep klasyfikacja: syst teleran. -> plezjochroniczne/synchroniczne; -> analogowe/cyfrowe; -> radiowe/światłowodowe/przewodowe warstwa liniowa: połączenie p-p, adresowanie, multipleksacja, korekcja błędów sterowanie ramka transmisyjna: adresacja, identyfikacja bitów/bloków, korekcja błędów metody multipleksacji: synchroniczne zwielokrotnianie czasowe: stała sekwencja kanałów poprzedzona wspólnym nagłówiem; asynchroniczne z c: odrębne niezależne jednostki w własnymi nagłówkami system pdh: zwielokrotniania lezjochronicznego: hierarchiczny system transportu oparty na modulacji pcm hierarchia określa: tworzenie strumienia zbiorczego 2048 kb/s z sygnałów 64 kb/s; sposób zwielokrotniania strumieni na kolejnych poziomach multipleksacji system pcm 30/32: przepływność binarna 2048 kbit/s; długość ramki 125 μs; liczba szczelin kanałowych 25; bitów w szczelinie 8; l kanałów rozmownych 30; dł szczeliny kanałowej 3,9 μs; dł wieloramki 2ms; l ramek w wieloramce 16; l kanałow sygnalizacyjnych na kanał 2..4; pcm wyższych rzędów: gr pierwotna: 30/32 / 2048 kbit/s / 30 wtórna: 4x32+4k / 8448 / 120 trójna: 4 gr. Wt + 9 / 34369 / 480 czwórna: 4 tr +28 / 139,264 Mbit/s / 1920 fw=4fn (1+r) r-nadmiarowość dopełnienie impulsowe: dodatnie, ujemne, +/- systemy sdh: zwielokrotnianie synchroniczne: hierarchiczny oparty na modulacji pcm; hierarchia określa: tworzenie strumienia zbiorczego 2048 z sygnałów 64 kb/s; sposób zwielokrotniania na kolejnych poziomach multipleksacji; zakłada optyczne środki transportu; pojęcia: sekcja: odcinek toru pomiędzy dwoma sąsiednimi urządzeniami (regenerowanych lub zwielokrotnionych) ścieżka: wirtualny kanał pomiędzy węzłem wejścia a wyjścia utworzony by przesłać kontener wirtualny; sygnały i/o: sygnały transportowane za pomocą sieci; odwzorowanie: adaptacja sygnału o pewnej przepływności do przepływności sdh, powstają kontenery z bitami i bity uzupełniające; kontener: ciąg bajtów z sygnału wejściowego z bajtami wypełnienia, czas trwania 125 μs;; kontener wirtualny: kontener opatrzony nagłówkiem; przepływowość: stm-1: 155520 kbit/s; stm-4: 622080 kbit/s; stm-16: 2488320 kbit/s struktura stm-1: sekcja regeneracji: 3 wiersze 9 kolumn; wskaźnik 1 wiersz 9 kol; sekcja zwielokrotnienia 3w/9kol; p użytkowe10/261 warstwy optycznej sieci transportowej: aplikacje; zarządzanie siecią: w. sieciowa i łącza danych; p. sterowania otn; warstw transportu optycznego (oadm, oxc); warstwa transmisji optycznej (tx-(wdm,mux)-amp-(wdm,demux)-rx)Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
pomoc2, SPRAWOZDANIA czyjeś
pomoc2cd, SPRAWOZDANIA czyjeś
pomoc2, SPRAWOZDANIA czyjeś
Budowa kontenera C, SPRAWOZDANIA czyjeś
Zalety systemów SDH, SPRAWOZDANIA czyjeś
Hartowanie i odpuszczanie, SPRAWOZDANIA czyjeś
z3 06, SPRAWOZDANIA czyjeś
z 1 7 a, SPRAWOZDANIA czyjeś
Zabezpieczenie transformatora za pomocą zespołu automatyki(1), SPRAWOZDANIA czyjeś
w4m, SPRAWOZDANIA czyjeś
Z5 10, SPRAWOZDANIA czyjeś
pomoc, SPRAWOZDANIA czyjeś
siwex, SPRAWOZDANIA czyjeś
MetodyNumeryczne, SPRAWOZDANIA czyjeś
labelektr14, SPRAWOZDANIA czyjeś
Budowa kontenera VC, SPRAWOZDANIA czyjeś
z4 06, SPRAWOZDANIA czyjeś
Kształtowanie widma, SPRAWOZDANIA czyjeś

więcej podobnych podstron