Test z fotki, Fotogrametria- wykłady sem IV


1.Dlaczego wykonując zdjęcia lotnicze terenu miejskiego z wysoką zabudową stosujemy kamerę:

-Normalnokątną, bo pola zakrycia obszaru terenu przez zabudowę są mniejsze

2. kamera stereometryczna C-120 to:

-Dwie kamery o osiach równoległych zamocowane na bazie o długości 120 cm

3. Fototeodolit to:

-Kamera fotogrametryczna nakładana na teodolit

4. Warunek komplanarności to:

-Przyrównanie iloczynu mieszanego trzech wektorów x' x” b do zera

5. W szeregu zdjęć lotniczych typowe pokrycie podłużne wynosi

6. Skala zdjęcia lotniczego to:

-Ogniskowa kamery, wysokość lotu

7. Projektując wykonanie zdjęć lotniczych terenów falistych przyjmujemy że wysokość lotu to:

8. Zdjęcie lotnicze o osi pochylonej do pionu o 3^ to zdjęcie określone jako:

9. Punkt główny zdjęcia to:

10. Lotnicze kamery fotogrametryczne normalnokątne charakteryzują się dystorsją około:

11. Wysokość lotu wynosi 1000m, wykonane są zdjęcia 23/23 cm w Sali 1:10000 obszary kamery:

12. Punkt przecięcia płaszczyzny zdjęcia dwusieczną kąta między osią zdjęcia a linią pionu to:

13. Mz= C√Mk ten wzór Grubera stosuje się przy projektowaniu zdjęć lotniczych na:

14. współrzędne środka rzutów zdjęcia Xo, Yo, Zo, oraz kąty w, f, k to elementy:

15. Jeżeli pole powierzchni równoległoboku rozpiętego na dwóch wektorach jest równa zero:

16. Wykonano zdjęcia lotnicze 23/23 cm w skali 1: 5000 przy p=5% i q= 30% baza… terenie wynosi około:

17. elementy orientacji wewnętrznej zdjęcia to:

18. dla zdjęć naziemnych stosunek bazy to:

19. Paralaksa podłużna to:

20. Stereoskop zwierciadlany umożliwia obserwację zdjęć:

21. bieg promienia rzutującego w autografie o projekcji mechanicznej tworzony jest za pomocą:Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Wykonawstwo zdjęć lotniczych, Fotogrametria- wykłady sem IV
MN energetyka zadania od wykładowcy 09-05-14, STARE, Metody Numeryczne, Część wykładowa Sem IV
Epidemiologia Weterynaryjna wykład 1, Sem. IV, Epidemiologia Weterynaryjna, Wykład
MN energetyka zadania od wykładowcy 09-05-14, STARE, Metody Numeryczne, Część wykładowa Sem IV
Ekonomika ochrony srodowiska wyklad 18.04.05, administracja, II ROK, III Semestr, rok II, sem IV, Ek
mechatronika plan 2010 SV, Polibuda, IV semestr, SEM IV, Mechatronika. Wykład, Wykłady 2010 2011
Mechanika i mechatronika zaliczenie SV, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Mechatronika. Wykład,
Zagadnienia 2011, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Komputeryzacja Projektowania w Elektronice.
Prawo ochrony srodowiska Wyklad 06, administracja, II ROK, III Semestr, rok II, se
Geodezja Wyzsza SEM IV Wyklad 1
Postepowanie administracyjne W 18.05, administracja, II ROK, III Semestr, rok II, sem IV, postępowan
Ekonomika Ochrony Srodowiska wyklad 28.02.05, administracja, II ROK, III Semestr, rok II, sem IV, Ek
sprawozdanie nr 8, Geodezja i szacowanie nieruchomości niestacjonarne Olszyn, RoK III, sem.IV, sem.V
test wykladowy sem letni 11
Ekonomika srodowiska wyklad 07.03.05, administracja, II ROK, III Semestr, rok II, sem IV, Ekonomika
sciaga hamrol, ZiIP, sem IV, ZJiB, wykład
Ekonomika ochrony srodowiska WYKLAD14.03.05, administracja, II ROK, III Semestr, rok I
wykład 1. PRUE, STUDIA, Zarządzanie, Sem IV, PRUE
Zagadnienia na zaliczenie wykładów, semestr IV, genetyka, wykłady plus zagadnienia na test u Ciesiel

więcej podobnych podstron